Search result for

*plus*

(351 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: plus, -plus-
Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
jamais plusnever ever, never again, nevermore

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plus[PREP] เพิ่มอีก, See also: บวกเพิ่ม, เพิ่มเข้าไป
plus[ADJ] เพิ่ม, See also: บวก, Ant. minus
plus[ADJ] ดีเป็นพิเศษ
plus[N] เครื่องหมายบวก, See also: บวก
plus[N] จำนวนที่เพิ่มขึ้น
plus[N] ส่วนเกิน, See also: จำนวนที่เกินความต้องการ, Syn. surplus
plus[CONJ] ด้วย, See also: และ, ยิ่งไปกว่านั้น, Syn. also, and, furthermore
plush[N] สิ่งทอผ้ากำมะหยี่ขนยาว, See also: กางเกงผ้ากำมะหยี่ขนยาว, Syn. velvet, plushette
plush[ADJ] หรูหรา, See also: ตระการตา, Syn. elegant, luxurious
nonplus[VT] ทำให้ประหลาดใจอย่างที่สุด, Syn. baffle, perplex, puzzle
surplus[N] จำนวนที่เกิน, See also: ส่วนที่เกิน, จำนวนที่ล้น, Syn. excess, surfeit, residue, Ant. deficit
surplus[N] เงินที่เหลือหลังหักรายจ่ายแล้ว, See also: เงินที่เหลือ, Syn. balance, overplus, remainnder
surplus[ADJ] เกิน, See also: เป็นส่วนเกิน, เหลือเกิน, Syn. extra, excess, remaining, superfluous
plus fours[N] กางเกงยาวคลุมเข่าสำหรับเล่นกีฬา
surplusage[N] ส่วนที่ล้นหรือเกิน, Syn. overflow, surplus
ne plus ultra[N] ระดับสูงสุดของความยอดเยี่ยม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nonplus(นอน'พลัส,นอนพลัส') vt. ทำให้ยุ่งเหยิงหรือสับสนที่สุด. n. ภาวะที่ยุ่งเหยิงหรือสับสนที่สุด, Syn. perplex,
plus(พลัส) prep. มาก,เพิ่ม,เพิ่มเข้าไป,กับ,adj. เพิ่ม,บวก,ดีเป็นพิเศษ. n. จำนวนที่เพิ่มขึ้น,ของส่วนเพิ่ม,ส่วนเกิน,ผลกำไร. conj. ด้วยและ
plush(พลัช) n. สิ่งทอผ้ากำมะหยี่ขนยาว,ความหรูหราฟุ่มเฟือย,ความสบาย
surplus(เซอ'พลัส) n.,adj. ส่วนเกิน,ส่วนล้น,จำนวนที่เกิน,จำนวนที่ล้น,เงินที่เหลือ., Syn. overage,excess

English-Thai: Nontri Dictionary
plus(pre) บวก,เพิ่มขึ้น,มากขึ้น
plush(n) ผ้ากำมะหยี่ชนิดหนึ่ง
surplus(adj) ที่เกินไป,ที่มีเหลือ,เป็นส่วนเกิน
surplus(n) เงินเหลือ,ส่วนเกิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plusบวก, เพิ่ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
plus-minus bar chartแผนภูมิแท่งบวก-ลบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
surplusส่วนเหลือ, ส่วนเกิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
surplusเงินส่วนเกิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
surplusส่วนเหลือ, ส่วนเกิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surplus lineส่วนรับประกันภัยส่วนเกิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
surplus reinsuranceการประกันภัยต่อแบบส่วนเกิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
surplus treatyสัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
surplus value, theory ofทฤษฎีมูลค่าส่วนเกิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
shareholders' surplusเงินส่วนเกินของผู้ถือหุ้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
second surplus treatyสัญญาประกันภัยต่อส่วนเกินชั้นที่สอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
one-plus-one address-เลขที่อยู่หนึ่งบวกหนึ่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
one-plus-one address instructionคำสั่งเลขที่อยู่หนึ่งบวกหนึ่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
allocation of surplusการจัดสรรเงินส่วนเกิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
quota surplus reinsuranceการประกันภัยต่อตามส่วนผสมส่วนเกิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
divisible surplusเงินส่วนเกินที่แบ่งปันได้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gross surplusเงินส่วนเกินรวม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
first surplus treatyสัญญาประกันภัยต่อส่วนเกินชั้นที่หนึ่ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
two-plus-one address instructionคำสั่งเลขที่อยู่สองบวกหนึ่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
net surplusเงินส่วนเกินสุทธิ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unassigned surplusเงินส่วนเกินยังมิได้จัดสรร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agricultural surplusผลผลิตส่วนเกินทางการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
AccPac Plusแอคเพค พลัส [TU Subject Heading]
Boophilus microplusเห็บโคกระบือเขตร้อน [TU Subject Heading]
Cost-plus contractsสัญญาการกำหนดราคาจากต้นทุนบวกส่วนเพิ่มที่ตกลงกัน [TU Subject Heading]
ProComm plusโปรคอมม์ พลัส [TU Subject Heading]
Sequencer Plus Goldซีเควนเซอร์ พลัส โกลด์ [TU Subject Heading]
SPSS/PC Plus Trends (Computer files)เอสพีเอสเอส/พีซี พลัส เทรนดส์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Surplus (Accounting)เงินส่วนเกิน (การบัญชี) [TU Subject Heading]
ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserveองค์กรที่จั้ดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียน+3 [การค้าระหว่างประเทศ]
Appraisal surplusส่วนเกินจากการประเมินราคา [การบัญชี]
Capital surplusส่วนเกินทุน [การบัญชี]
Cost plus pricingการตั้งราคาจากทุน [การบัญชี]
Earned surplusกำไรสะสม [การบัญชี]
Surplusส่วนเกิน [การบัญชี]
Energy, Surplusกำลังส่วนที่เหลือ [การแพทย์]
surplus watersurplus water, ปริมาณน้ำเหลือใช้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
plus-minus bar chartแผนภูมิแท่งบวก-ลบ, แผนภูมิแท่งที่ใช้แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลที่มีค่าเป็นไปได้ทั้งค่าบวกค่าลบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And change.Plus Wechselgeld. Clear and Present Danger (1994)
Plus, there was this whole thing with Dan Humphrey.บวกกับ เรื่องทั้งหมดมาจาก แดน ฮัมฟรีย์ น่ะ New Haven Can Wait (2008)
Plus, it's a great place.แล้วที่นี่ก็เยี่ยมมาก Chuck in Real Life (2008)
Plus schistocytes on her smear means it's DIC, which means she's got cancer.schistocytesให้ผลบวกในเสมหะเธอ\ อาจหมายถึงเธอเป็นมะเร็ง Birthmarks (2008)
Lung cysts plus all her other symptoms, could be amyloidosis, which we can manage, or pulmonary fibrosis, which...ซีสที่ปอดบวกกับอาการอื่นๆของเธอ น่าจะเป็น amyloidosis, ซึ่งเรารักษาได้ Lucky Thirteen (2008)
What explains the blockage plus seizures?อะไรอธิบายได้ถึง การอุดตันรวมกับอาการชัก The Itch (2008)
Plus troubled breathing. Could be a heart defect.ความดันทำให้การหายใจมีปัญหา ซึ่งอาจทำให้หัวใจเสียหาย Last Resort (2008)
Plus intermittent rashes.บวกกับผื่นขึ้นเป็นพักๆ Last Resort (2008)
Plus migraines.บวกกับไมเกรน Last Resort (2008)
Plus, for the next hour, we're giving you sneak peeksและในอีกชั่วโมงข้างหน้า เราจะให้คุณได้พบกับบางส่วน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Plus, we're taking you insideและเราจะพาคุณเข้าไปข้างใน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Plus, unlock hidden cluesมีการแก้ไขเงื่อนงำให้ลอง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
...plusบวกด้วย.. The Secret of Moonacre (2008)
I could tracked anything that moved plus she told me where she was going...และเธอ.. บอกฉันไว้ว่าจะไปที่ไหน The Secret of Moonacre (2008)
Plus, I'll keep the cat in check.อ้อ และฉันจะควบคุมเจ้าแมวตัวนี้เอง Bolt (2008)
Plus, I hate when she rubs my face and kisses me.แถมผมยังไม่ชอบเวลาน้าเค้าบีบแก้มแล้วก็หอมแก้มผม My Sassy Girl (2008)
I had my eyes closed. Plus he came the opposite way.ชั้นหลับตาอยู่ แถมเค้ามาจากฝั่งตรงข้าม My Sassy Girl (2008)
Plus that dude has date-rape face.บวกกับไอ้หมอนั่นมันหน้าหื่น Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Plus, with pop...นอกจากนี้เรายังมี... Day of the Dead (2008)
Plus this.อ่อ นี่ด้วยครับ Wanted (2008)
Plus, the original print run was quite small.อีกอย่าง บริษัทที่พิมพ์น่ะค่อนข้างเล็ก Inkheart (2008)
Plus, we find out which way is south, we're gonna find out which way is north. ¿Comprende?รวมทั้ง ถ้าเราพบว่าทางไหนคือทิศใต้ เราจะรู้ว่าทิศไหนคือทิศเหนือ เข้าใจมั้ย? Breaking and Entering (2008)
Plus there was that other thing?แล้วก็มีอะไรอีกหลายอย่าง The House Bunny (2008)
Plus, by outbidding them, you've already made enemies of the networks.ยังมีอีก ทำข้อเสนอแบบนี้ นายทำให้เกิดศัตรูเพิ่มอีกต่างหาก Frost/Nixon (2008)
Plus the guns.เอาปืนไปด้วย Pilot (2008)
Fifty-two, plus four that guy's still got.หวัดดี น่า... . Gomorrah (2008)
- Plus one.-บวกเพิ่มอีกคน Taken (2008)
I mean, unless you're talking, what, Plus P Plus loads you can forget the 9 mil.ฉันหมายถึง เว้นแต่สิ่งที่นายกำลังพูดถึง บรรจุกระสุนปืนได้เร็วมากขึ้น... ...พวกนายลืมปืน 9 มม ไปได้เลย Pilot (2008)
Fourteen dollars plus shipping. Yes.14 ดอลลาร์รวมค่าจัดส่ง ใช่ Pilot (2008)
- Plus Julieth Bath. Plus Griffin Cavenaugh. - Right.และจูเลียต บาธ กับกริฟฟิน คาวานนาฮ็ก ใช่แล้ว ใช่ Pathology (2008)
Plus, there's no light signature.และมันยังไม่มีแสงบอกสัญญาณด้วย The Day the Earth Stood Still (2008)
Time served,plus 10 years' probation and agreement that she does not leave the state.ดูความประพฤติ 10 ปี และข้อตกลงว่าเธอจะไม่ออกนอกรัฐ Eggtown (2008)
It resulted in the first surpluses and gave birth to cities and civilizations.ผลลัพท์ของมันยังประโยชน์ให้แก่เรา เกิดการพัฒนาเป็นเมือง และอารยธรรม Home (2009)
The biggest headache now was what to do with the surpluses engendered by modern agriculture.ปัญหาใหญ่ที่สุดในตอนนี้คือ จะทำอย่างไรกับผลผลิตมหาศาล ที่ได้มาจากเกษตรกรรมอันทันสมัยนี้ Home (2009)
Therefore nano plus cortex, equals a "nanex".พอเซลล์นาโน บวกกับ คอร์เท๊กซ์ของสมอง Nเราก็เรียกว่า "นาเน็กซ์" Gamer (2009)
Plus, you haven't said it either.อีกอย่าง คุณเองก็ไม่ได้พูดมันด้วย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
It's what de Klerk got, plus an increase for inflation.ก็เท่ากับที่ ท่าน เดอ เคิล์ก ได้รับ.. แถมยังเพิ่มอัตราเงินเฟ้อเข้าไปด้วยนะคะ Invictus (2009)
Plus, it's close to your office.แล้ว มันยังใกล้ที่ทำงานคุณด้วย Julie & Julia (2009)
Plus, it's close to my office, but we don't have to move.แล้ว มันยังใกล้ที่ทำงานผมด้วย แต่เราไม่ต้องย้ายก็ได้ Julie & Julia (2009)
We call it the showtime six card plus series.เราเรียกมันว่าชุดมีดบวก 6 New York Sucks (2009)
- There's just not enough hours in the day for me to do everything myself, plus work night shifts, and plus be a sister and a friend and a girlfriend...มันไม่พอสำหรับฉัน อีกอย่างต้องเข้ากะดึกด้วย และฉันเป็นพี่สาว เป็นเพื่อน และเป็นแฟน.. Chuck Versus the Best Friend (2009)
Jason's great, plus an evening out doesn't involve me on his handlebars and the Taco Bell drive-thru.เจสันเป็นคนที่เยี่ยมมาก เขาไม่เคยให้ฉันต้องไปโหนรถ และไม่ต้องไปกินฟาสฟู๊ด Chuck Versus the Best Friend (2009)
This ticket only entitles me to a plus one, okay, so we are gonna have to settle this... the Buy More way.ตั๋วนี้ให้สิทธิ์กับฉัน กับอีก 1 คนเท่านั้น โอเค, โอเคต้องมา ตัดสินกัน ด้วยวิธีของบาย มอร์ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
To determine who will be the plus one of my golden ticket, we will settle this with Morgan's special triathlon.เพื่อจะตัดสินว่า อีกคนที่จะได้สิทธิ์ ในตั๋วทองของฉัน เราจะต้องตัดสินกัน Chuck Versus the Third Dimension (2009)
On the plus side, your friend's tranqs are out of this world.อ่อ อีกอย่างนะ ยาสลบของเพื่อนนายทำฉันหลุดโลกไปเลย Chuck Versus the Third Dimension (2009)
80-plus m.I.A.80+ Air: Part 1 (2009)
I want a dance partner, I want a "plus one".ผมอยากได้คู่เต้นรำ ผมต้องการ "ใครอีกคนหนึ่ง" Up in the Air (2009)
Plus, turns out this isn't the first time people started killing themselves in the building.และกลายเป็นว่า นี่ไม่ใช่ครั้งแรก ที่คนเริ่มฆ่าตัวตายกันในตึกนี้ It's a Terrible Life (2009)
Plus Alaska.ใช่ When the Levee Breaks (2009)
Plus 360, plus 1, 3, 7... 737.แล้วนั่นต้องสำรองค่าจิปาถะเข้าไปด้วย อย่างไรก็ตาม Seven Thirty-Seven (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plusYou will be paid a stable base salary plus commissions on sale.
plusThank to a fundamental restructuring, our surplus has swelled threefold.
plusThe sum of two plus three plus four is nine.
plusEh? Hundreds of thousands of Yen plus betrothal gifts?
plusJapan's balance of payments has been running a huge surplus for many years.
plusThe room charge is U.S. 100$ a night plus tax.
plusJapan's trade surplus soared to a record high.
plusThanks to a fundamental restructuring, our surplus has swelled three-fold.
plusOur surplus has swelled by nearly ten percent in this quarter.
plusJapan has a surplus of rice, Europe of wine.
plusDespite a large surplus in merchandise trade, the current account surplus is not so big due to a deficit in invisible trade.
plusThe trade balance registered a surplus of $76 billion, with exports reaching $314 billion and imports $238 billion.
plusSo uncle asked, "What is three plus four?"

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งงเต้ก[V] be puzzled, See also: be confused, be perplexed, be nonplussed, be dizzy, be stunned, be dazed, be stumped, Syn. งง, งงก๊ง, Example: เมื่อเจอคำถามข้อนี้ ผมงงเต้กเลย, Thai definition: ไม่อาจจะคิดได้อย่างกระจ่าง, Notes: (สแลง)
ส่วนเกิน[ADJ] surplus, Example: ชาวบ้านจะบริจาคข้าวที่เป็นผลผลิตส่วนเกินให้แก่วัด เพื่อเก็บสำรองสำหรับชาวบ้านที่จะมากู้ยืมโดยไม่เสียดอกเบี้ย, Thai definition: ขนาดหรือจำนวนที่เกินจากที่กำหนด หรือที่ต้องการ
ตะลึงงัน[V] be stunned, See also: be stupefied, be dumbfounded, be nonplussed, be astonished, be shocked, Syn. ตกตะลึง, Example: กลุ่มคนที่เข้าไปมุงดูต่างตะลึงงันอยู่กับภาพคนตายตรงหน้า, Thai definition: อาการที่ชะงักงันนิ่งอึ้งไปชั่วขณะหนึ่งเพราะคาดไม่ถึง
งงงวย[ADJ] perplexed, See also: puzzling, baffling, nonplussed, flummoxed, Syn. งวยงง, งุนงง, งงงัน, ฉงน, Example: เขามองดูผมด้วยหน้าตางงงวยโดยไม่มีคำพูดใดๆ, Thai definition: ที่คิดไม่ออกเพราะยุ่งยากซับซ้อน, ที่ทำอะไรไม่ถูกเพราะยังตั้งสติไม่อยู่
เหลือ[ADJ] surplus, Syn. เกิน, มากเกิน, Example: ชาวบ้านนำปลาที่เหลือจากกินแล้วนำไปขายทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น, Thai definition: เกินต้องการ
ล้นเหลือ[ADJ] surplus, See also: excess, superabundant, Example: คนที่เคยมีอำนาจและอิทธิพลล้นเหลือระหว่างมีตำแหน่งหน้าที่ทางราชการ พอพ้นตำแหน่งก็จะไม่มีผู้ใดสนใจ, Thai definition: มากมายเหลือล้น
ติดบวก[V] be in surplus, Example: บัญชีติดบวกขึ้นมากกว่าไตรมาสที่แล้ว, Thai definition: เพิ่มจำนวน (ใช้เฉพาะการบัญชี)
ตะลึง[V] be dumbfound, See also: be stupefied, be at a loss, be stunned, be nonplussed, be taken aback, be in a daze, be sp, Syn. ตกตะลึง, งงงัน, ชะงักงัน, ตะลึงงัน, นิ่งงัน, Example: ทุกคนตะลึงเมื่อเห็นความงามของธรรมชาติ ที่ยังคงสวยสดงดงามราวกับภาพวาด, Thai definition: อาการที่ชะงักงันนิ่งอึ้งไปชั่วขณะหนึ่งเพราะคาดไม่ถึง
ตีนกา[N] cross, See also: plus sign, fourth tone sign(+), multiplication sign, xmark, Syn. กากบาท, ไม้จัตวา, Example: เราเรียกเครื่องหมายกากบาทว่าตีนกา, Thai definition: เครื่องหมายกากบาทมีรูปดังนี้ + หรือ x
กากบาท[N] cross, See also: plus sign, Example: ฉันทำเครื่องหมายกากบาทไว้หน้าข้อที่เลือก, Thai definition: ชื่อเครื่องหมายอย่างตีนกา มีรูป + หรือ x
เหลือกินเหลือใช้[V] have a surplus, See also: be surplus, have something to spare, Syn. เกินพอ, เกินต้องการ, Example: ท่านเหลือกินเหลือใช้มากจนต้องเอาไปใช้อย่างสุรุ่ยสุร่าย
เหลือกินเหลือใช้[ADJ] surplus, See also: more than enough, Syn. เกินพอ, เกินต้องการ, Example: ถ้าท่านมีสิ่งของที่เหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปบริจาคดีกว่าเก็บไว้
เศษเหล็ก[N] remnant of iron, See also: leftover of iron surplus, Example: บ้านตรงหัวมุมรับซื้อเศษเหล็กและให้ราคาดีด้วย, Thai definition: เหล็กส่วนที่เหลือที่ไม่ได้ใช้งานสำคัญอะไรแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บางชนิด[n. exp.] (bāng chanit) EN: some species   FR: certaines espèces ; quelques espèces ; plusieurs sortes
เบื่อมาก ๆ เลย[v. exp.] (beūa māk-māk loēi) FR: en avoir plus que marre (fam.)
บวก[conj.] (būak) EN: plus ; +   FR: plus ; +
ช้ากว่านี้[X] (chā kwā nī) EN: more slowly   FR: plus lentement
ชิด[v.] (chit) EN: near ; get close (to) ; get near (to) ; be close ; be near ; be immediate ; adjoin ; be adjacent to   FR: se rapprocher (de) ; serrer ; approcher au plus près
ชอบมากกว่า[v. exp.] (chøp māk kwā) EN: prefer   FR: préférer ; apprécier par-dessus tout ; aimer mieux ; aimer le plus
ด้วย[X] (dūay) EN: also ; too ; as well ; either ; likewise   FR: aussi ; également ; de plus
ดุลการชำระเงินเกินดุล[n. exp.] (dun kān chamra ngoen koēndun) EN: balance of payments surplus   
หาไม่[v.] (hāmai) EN: be no more ; be dead   FR: ne plus être
อีก[adv.] (īk) EN: again ; more ; repeatedly ; once more   FR: encore ; plus ; davantage
อีกครั้งหนึ่ง[X] (īk khrang neung) EN: once again   FR: encore une fois ; une fois encore ; une fois de plus ; derechef (vx - litt.)
อีกมาก[adv.] (īk māk) FR: beaucoup plus
อีกหน่อย[X] (īk nøi) EN: a little bit more   FR: encore un peu ; un peu plus
อีกสักหน่อย[adv.] (īk saknøi) EN: a little more ; a little longer   FR: un peu plus ; un peu plus longtemps
อีกที[adv.] (īk thī) EN: once more ; one more time   FR: une fois encore ; une fois de plus ; encore une fois
จำนวนเกิน[n. exp.] (jamnūan koēn) EN: surplus   
จาง[v.] (jāng) EN: decrease ; lessen ; be diluated ; be attenuated ; be thinned   FR: disparaître ; se dissiper ; s'effacer ; s'estomper ; s'éteindre ; s'évanouïr ; s'évaporer ; se volatiliser ; mourir ; partir ; ne plus se manifester
จุดน่าสนใจ[n. exp.] (jut nāsonjai) FR: point intéressant [m] ; point fort [m] ; avantage [m] ; plus [m]
กากบาท[n.] (kākabāt) EN: cross ; plus sign   FR: croix [f]
ข้างต้น[X] (khāngton) EN: above ; above mentioned   FR: ci-dessus ; ci-avant ; plus haut
ขั้นต่ำ[adj.] (khantam) EN: minimum ; lowest ; minimal   FR: minimum ; minimal ; le plus bas
ขึ้นเรื่อย ๆ[xp] (kheun reūay-reūay) FR: de plus en plus
ค่อน[X] (khøn) EN: three quarters ; more than half ; nearly full ; greater part ; most   FR: la plus grande partie
เครื่องหมายบวก[n. exp.] (khreūangmāi būak) EN: « + » ; plus   FR: « + » ; signe plus [m]
คูณร่วมน้อย[n. exp.] (khūn ruam nøi) EN: least common multiple ; lowest common multiple ; l.c.m.   FR: plus petit commun multiple [m] ; P.P.C.M. = PPCM [m]
กล่าวเสริม[v. exp.] (klāo soēm) EN: add   FR: ajouter ; dire en plus
เกินดุล[n.] (koēndun) EN: overbalance ; outweigh ; surplus   FR: surplus [m]
กุมเหง[v.] (kumhēng) EN: bully ; harass ; persecute   FR: persécuter ; s'attaquer à plus faible
กว่า[X] (kwā) EN: more ; more than ; over ; as [comparative]   FR: plus ; plus que [comparatif] ; supérieur à
กว่าเท่า[X] (kwā thao) FR: fois plus
แล้วเจอกัน[X] (laēo joē kan) EN: see you later !   FR: à plus tard !
แล้ว...ก็...ด้วย[X] (laēo ... kø ... dūay) FR: en plus ; en sus
แล้วก็แล้วกันไป[xp] (laēokø laēokan pai) EN: let bygones be bygones   FR: oublions le passé ; n'en parlons plus
แล้วพบกันใหม่[X] (laēo phop kan mai) EN: see you later   FR: a plus tard ; a la prochaine
หลาย[X] (lāi) EN: several ; varied ; various ; a variety of   FR: plusieurs ; divers ; différents ; varié
หลายชนิด[X] (lāi chanit) EN: various kinds   FR: plusieurs sortes
หลายหน[adv.] (lāi hon) EN: often ; over and ove r; again ; many times   FR: plusieurs fois ; à différentes reprises ; maintes fois
หลายครั้ง[adv.] (lāi khrang) EN: often ; over and ove r; again ; many times   FR: plusieurs fois ; à différentes reprises
หลายสิบ[X] (lāi sip) FR: des dizaines ; plusieurs dizaines
หลายอย่าง[adj.] (lāi yāng) EN: varied ; numerous ; many   FR: varié ; divers ; panaché ; différents ; plusieurs
ล่าง[adj.] (lāng) EN: lower ; below ; beneath   FR: plus bas ; inférieur ; bas ; au-dessous de
หลังจากนั้นสักครู่[adv.] (langjāk nan sakkhrū) EN: a few moments later   FR: quelques instants plus tard
เหลือ[v.] (leūa) EN: remain ; be left ; have a surplus ; have a balance ; leave ; be in excess ; have sth left   FR: rester ; subsister
เหลือ[v.] (leūa) EN: have a surplus ; have a balance   
เหลือ[prep.] (leūa) EN: beyond ; past ; surplus   FR: au-delà de
ล้นเหลือ[adj.] (lonleūa) EN: surplus ; excess ; superabundant   FR: surabondant ; de trop ; en excès
ไม่อีกแล้ว[X] (mai ... īk laēo) FR: ne ... plus
ไม่...อีกเลย[X] (mai ... īk loēi) FR: ne ... plus du tout
ไม่...อีกต่อไป[X] (mai ... īk tøpai) FR: ne ... plus jamais
ไม่เกิน[v. exp.] (mai koēn) FR: pas plus de ; ne pas excéder

CMU English Pronouncing Dictionary
PLUS    P L AH1 S
PLUSH    P L AH1 SH
PLUS'S    P L AH1 S AH0 Z
PLUSES    P L AH1 S AH0 Z
SURPLUS    S ER1 P L AH0 S
CAREPLUS    K EH2 R P L AH1 S
NONPLUSS    N AA0 N P L AH1 S
SURPLUSES    S ER1 P L AH0 S AH0 Z
NONPLUSSED    N AA0 N P L AH1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plus    (n) (p l uh s)
plush    (n) (p l uh1 sh)
pluses    (n) (p l uh1 s i z)
plushy    (j) (p l uh1 sh ii)
nonplus    (v) (n o1 n p l uh1 s)
plusher    (j) (p l uh1 sh @ r)
surplus    (n) (s @@1 p l @ s)
overplus    (n) (ou1 v @ p l uh s)
plushest    (j) (p l uh1 sh i s t)
plushier    (j) (p l uh1 sh i@ r)
plushiest    (j) (p l uh1 sh i i s t)
surpluses    (n) (s @@1 p l @ s i z)
nonplussed    (v) (n o1 n p l uh1 s t)
nonplusses    (v) (n o1 n p l uh1 s i z)
overpluses    (n) (ou1 v @ p l uh s i z)
plus-fours    (n) - (p l uh1 s - f oo1 z)
nonplussing    (v) (n o1 n p l uh1 s i ng)
ne plus ultra    (n) -- (n ii2 - p l uh2 s - uh1 l t r @)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
plusplus [Add to Longdo]
Agrarüberschüsse {pl}agricultural surplus [Add to Longdo]
Bevölkerungsüberschuss {m}population surplus [Add to Longdo]
Bewertungsüberschuss {m}appreciation surplus [Add to Longdo]
Budgetanforderungen nach den Vorjahresansätzen plus taktisch begründetem Zuschlagadding machine approach [Add to Longdo]
Sonderdividende {f}; Dividendenzuschlag {m}extra dividend; surplus dividend [Add to Longdo]
Erwerbskurs plus aufgelaufene Zinsenand interest price [Add to Longdo]
Knickerbocker {pl}plus fours [Add to Longdo]
Mehrbelastung {f}surplus load [Add to Longdo]
Mehrbetrag {m}; Überschuss {m} | Mehrbeträge {pl}; Überschüsse {pl}surplus | surpluses [Add to Longdo]
Mehrwert {m} | Mehrwerte {pl}surplus value | surplus values [Add to Longdo]
Plüsch {m}plush [Add to Longdo]
Plusquamperfekt {n} [gramm.]pluperfect; past perfect [Add to Longdo]
ein Pluspunkt für ihnchalk up one for him [Add to Longdo]
Pluszeichen {n} | Pluszeichen {pl}plus sign; positive sign | plus signs; pluses [Add to Longdo]
Rechnungsüberschuss {m}accounting surplus [Add to Longdo]
Übergröße {f}plus size [Add to Longdo]
Überhang {m} (Geld)surplus [Add to Longdo]
Überproduktion {f}surplus production [Add to Longdo]
Überschuss {m} | Überschüsse {pl}overplus | overplusses [Add to Longdo]
Überschuss {m} | Überschüsse {pl}surplus | surplusses [Add to Longdo]
Verlegenheit {f}nonplus [Add to Longdo]
Defizit (Gewinn; Überschuss; Steigerung) aufweisento show a deficit (profit; surplus; rise) [Add to Longdo]
plüschartig; plüschig {adj} | plüschartiger | am plüschartigstenplushy | plushier | plushiest [Add to Longdo]
sowieas well as; and; plus [Add to Longdo]
verblüffen | verblüffend | verblüfft | etw. verblüffte sieto nonplus | nonplussing | nonplussed | she was nonplussed by sth. [Add to Longdo]
verlegen machen | verlegen machend | verlegen gemacht | macht verlegento nonplus | nonplussing | nonplussed | nonplusses [Add to Longdo]
vornehmplush [Add to Longdo]
vornehm {adv}plushly [Add to Longdo]
zuzüglichplus; in addition [Add to Longdo]
Australischer Zwergkaiserfisch {m} (Chaetodontoplus duboulayi) [zool.]scribbled angel [Add to Longdo]
(Chaetodontoplus cyanopunctatus) [zool.]blue spotted angel [Add to Longdo]
Kragen-Kaiserfisch {m} (Chaetodontoplus conspicillatus) [zool.]conspicious angel [Add to Longdo]
Mondkaiserfisch {m}; Rauchgrauer Kaiserfisch {m} (Chaetodontoplus mesoleucus) [zool.]Singapore angel [Add to Longdo]
Phantom-Kaiserfisch {m} (Chaetodontoplus melanosoma) [zool.]black velvet angel [Add to Longdo]
Sternchen-Zwergkaiserfisch {m} (Chaetodontoplus personifer; Chaetodontoplus meridithi) [zool.]personifer angel [Add to Longdo]
zzgl., zuzgl. : zuzüglichplus [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
plus(adv) มากกว่า(ใช้เปรียบเทียบของสองสิ่ง ใช้คู่กับ que) เช่น Il dépense plus que moi. เขาใช้เงินมากกว่าฉัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
C++言語[シープラスプラスげんご, shi-purasupurasu gengo] (n) C++; C plus plus [Add to Longdo]
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
がなる[, ganaru] (v5r) (onom. が plus 鳴る) to yell; to shout; to scream; to bawl [Add to Longdo]
ちまう;じまう[, chimau ; jimau] (v5u) (col) (contraction of ..て or で plus しまう) (See しまう,ちゃう) to do something completely [Add to Longdo]
ちゃう;じゃう[, chau ; jau] (aux-v,v5u) (contraction of ..て or で plus しまう) to do something completely [Add to Longdo]
とく;どく[, toku ; doku] (v5k) (contraction of ..て or で plus 置く) to do something in readiness for; to get something (needful) done [Add to Longdo]
アカネキンチャクダイ[, akanekinchakudai] (n) orangeface angelfish (Chaetodontoplus chrysocephalus) [Add to Longdo]
エスキューエルプラス[, esukyu-erupurasu] (n) {comp} SQL*Plus [Add to Longdo]
オボロキンチャクダイ[, oborokinchakudai] (n) velvet angelfish (Chaetodontoplus dimidiatus); phanthom angelfish [Add to Longdo]
キヘリキンチャクダイ[, kiherikinchakudai] (n) black-velvet angelfish (Chaetodontoplus melanosoma) [Add to Longdo]
キンチャクダイ[, kinchakudai] (n) bluestriped angelfish (Chaetodontoplus septentrionalis) [Add to Longdo]
キンチャクダイ属[キンチャクダイぞく, kinchakudai zoku] (n) Chaetodontoplus (genus of marine angelfishes in the family Pomacanthidae) [Add to Longdo]
クイーンズランドイエローテールエンジェルフィッシュ[, kui-nzurandoiero-te-ruenjierufisshu] (n) Queensland yellowtail angelfish (Chaetodontoplus meredithi); Meredith's angelfish [Add to Longdo]
クロキンチャクダイ[, kurokinchakudai] (n) black angelfish (Chaetodontoplus niger) [Add to Longdo]
グレイテールエンジェルフィッシュ[, gureite-ruenjierufisshu] (n) Chaetodontoplus poliourus (species for marine angelfish) [Add to Longdo]
コストプラス契約[コストプラスけいやく, kosutopurasu keiyaku] (n) cost-plus contract [Add to Longdo]
コンスピキュオスエンジェルフィッシュ[, konsupikyuosuenjierufisshu] (n) conspicuous angelfish (Chaetodontoplus conspicillatus); spectacled angelfish [Add to Longdo]
サープラス[, sa-purasu] (n) surplus [Add to Longdo]
シープラスプラス;シープラプラ[, shi-purasupurasu ; shi-purapura] (n) {comp} C++; C plus plus [Add to Longdo]
スクリブルドエンゼル[, sukuriburudoenzeru] (n) scribbled angelfish (Chaetodontoplus duboulayi) [Add to Longdo]
チリメンヤッコ[, chirimenyakko] (n) vermiculated angelfish (Chaetodontoplus mesoleucus) [Add to Longdo]
バリナエンジェルフィッシュ[, barinaenjierufisshu] (n) Ballina angelfish (Chaetodontoplus ballinae) [Add to Longdo]
ビープラス[, bi-purasu] (n) {comp} B plus [Add to Longdo]
ブルースポッティドエンジェルフィッシュ;ホシゾラヤッコ[, buru-supotteidoenjierufisshu ; hoshizorayakko] (n) bluespotted angelfish (Chaetodontoplus caeruleopunctatus) [Add to Longdo]
ブルーフェイスエンジェルフィッシュ[, buru-feisuenjierufisshu] (n) blueface angelfish (Chaetodontoplus personifer); Personifer angelfish [Add to Longdo]
プラス[, purasu] (n,vs) plus; (P) [Add to Longdo]
プラスマイナス[, purasumainasu] (n) plus-minus; +- [Add to Longdo]
プラッシュ[, purasshu] (n) plush [Add to Longdo]
プラマイ[, puramai] (n) (col) (abbr) (See プラスマイナス) plus-minus [Add to Longdo]
モヘアプラッシュ[, moheapurasshu] (n) mohair plush [Add to Longdo]
リビングキッチン[, ribingukicchin] (n) living-room plus kitchen (wasei [Add to Longdo]
何も[なにも, nanimo] (exp,adv) (1) nothing (with neg. verbs); not any; (2) and everything else (with noun plus "mo"); all; (P) [Add to Longdo]
加号[かごう, kagou] (n) plus sign; sign of addition [Add to Longdo]
[か, ka] (pref) (1) surplus- (attaches to start of Sino-Japanese words); excess-; over-; (2) per- (chemical with more of a certain element than found in other compounds of the same constituents) [Add to Longdo]
過剰人口[かじょうじんこう, kajoujinkou] (n) surplus population [Add to Longdo]
経常黒字[けいじょうくろじ, keijoukuroji] (n) current account surplus [Add to Longdo]
財政黒字[ざいせいくろじ, zaiseikuroji] (n) budget surplus [Add to Longdo]
参る[まいる, mairu] (v5r) (1) (hum) to go; to come; to call; (2) to be defeated; to collapse; to die; (3) to be annoyed; to be nonplussed; (4) to be madly in love; (5) (See 墓参り) to visit (shrine, grave); (P) [Add to Longdo]
手元流動性[てもとりゅうどうせい, temotoryuudousei] (n) liquidity on hand; ready liquidity cash plus marketable securities [Add to Longdo]
処分市[しょぶんいち, shobun'ichi] (n) disposal sale; surplus good sale [Add to Longdo]
消費者余剰[しょうひしゃよじょう, shouhishayojou] (n) consumer surplus [Add to Longdo]
剰員[じょういん, jouin] (n) surplus people [Add to Longdo]
剰余[じょうよ, jouyo] (n) surplus; balance; remainder [Add to Longdo]
剰余価値[じょうよかち, jouyokachi] (n) surplus value [Add to Longdo]
剰余金[じょうよきん, jouyokin] (n) surplus; balance; (P) [Add to Longdo]
心外千万[しんがいせんばん, shingaisenban] (n,adj-na) being totally upset (by); being completely nonplused (by); being mortified (at); feeling aggrieved (at); finding (it) highly regrettable [Add to Longdo]
正号[せいごう, seigou] (n) plus sign [Add to Longdo]
正符号[せいふごう, seifugou] (n) plus sign [Add to Longdo]
正負[せいふ, seifu] (n) positive and negative; +-; plus and minus [Add to Longdo]
生産者余剰[せいさんしゃよじょう, seisanshayojou] (n) producer surplus [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三从四德[sān cóng sì dé, ㄙㄢ ㄘㄨㄥˊ ㄙˋ ㄉㄜˊ, / ] Confucian moral injunctions for women - namely obey in turn three men father, husband and son, plus the four virtues of morality 德, physical charm 容, propriety in speech 言 and efficiency in needlework 功 [Add to Longdo]
中邪[zhòng xié, ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄝˊ, ] to meet a devil; momentarily nonplussed; sth has got into you [Add to Longdo]
中魔[zhòng mó, ㄓㄨㄥˋ ㄇㄛˊ, ] to meet a devil; momentarily nonplussed; sth has got into you [Add to Longdo]
[lè, ㄌㄜˋ, ] surplus; tithe [Add to Longdo]
六书[liù shū, ㄌㄧㄡˋ ㄕㄨ, / ] Six Methods of forming Chinese characters, according to Han dictionary Shuowen 說文|说文 - namely, two primary methods: 象形 (pictogram), 指事 (ideogram), two compound methods: 會意|会意 (combined ideogram), 形聲|形声 (radical plus phonetic), and two transfer methods: 假借 [Add to Longdo]
出超[chū chāo, ㄔㄨ ㄔㄠ, ] trade surplus; favorable balance of trade [Add to Longdo]
剩余[shèng yú, ㄕㄥˋ ㄩˊ, / ] remainder; surplus [Add to Longdo]
剩余价值[shèng yú jià zhí, ㄕㄥˋ ㄩˊ ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ, / ] surplus value [Add to Longdo]
[jiā, ㄐㄧㄚ, ] to add; plus; abbr. for Canada 加拿大 [Add to Longdo]
加上[jiā shàng, ㄐㄧㄚ ㄕㄤˋ, ] plus; to put in; to add; to add on; to add into; in addition; on top of that [Add to Longdo]
加号[jiā hào, ㄐㄧㄚ ㄏㄠˋ, / ] plus sign + [Add to Longdo]
合体字[hé tǐ zì, ㄏㄜˊ ㄊㄧˇ ㄗˋ, / ] a Chinese character formed by combining existing elements - i.e. a combined ideogram 會意|会意 or radical plus phonetic 形聲|形声 [Add to Longdo]
名数[míng shù, ㄇㄧㄥˊ ㄕㄨˋ, / ] (grammar) number plus classifier; household (in census) [Add to Longdo]
多余[duō yú, ㄉㄨㄛ ㄩˊ, / ] superfluous; unnecessary; surplus [Add to Longdo]
奇羡[jī xiàn, ㄐㄧ ㄒㄧㄢˋ, / ] surplus; profit [Add to Longdo]
富余[fù yu, ㄈㄨˋ ㄩ˙, / ] in surplus [Add to Longdo]
形声[xíng shēng, ㄒㄧㄥˊ ㄕㄥ, ] radical plus phonetic (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); also known as phonogram, phonetic compound or picto-phonetic character [Add to Longdo]
形声字[xíng shēng zì, ㄒㄧㄥˊ ㄕㄥ ㄗˋ, / ] radical plus phonetic (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); also known as phonogram, phonetic compound or picto-phonetic character [Add to Longdo]
正负号[zhèng fù hào, ㄓㄥˋ ㄈㄨˋ ㄏㄠˋ, / ] sign (i.e. plus or minus) [Add to Longdo]
[cán, ㄘㄢˊ, / ] to destroy; to spoil; to ruin; to injure; cruel; oppressive; savage; brutal; incomplete; disabled; to remain; to survive; remnant; surplus [Add to Longdo]
残留[cán liú, ㄘㄢˊ ㄌㄧㄡˊ, / ] to remain; left over; surplus; remnant [Add to Longdo]
残余[cán yú, ㄘㄢˊ ㄩˊ, / ] remnant; relic; residue; vestige; surplus; to remain; to leave surplus [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] to float; superficial; floating; unstable; movable; provisional; temporary; transient; impetuous; hollow; inflated; to exceed; superfluous; excessive; surplus [Add to Longdo]
无符号[wú fú hào, ˊ ㄈㄨˊ ㄏㄠˋ, / ] unsigned (i.e. the absolute value, regardless of plus or minus sign) [Add to Longdo]
[yíng, ˊ, ] full; filled; surplus [Add to Longdo]
盈余[yíng yú, ˊ ㄩˊ, / ] surplus; profit [Add to Longdo]
结余[jié yú, ㄐㄧㄝˊ ㄩˊ, / ] balance; cash surplus [Add to Longdo]
编遣[biān qiǎn, ㄅㄧㄢ ㄑㄧㄢˇ, / ] to reorganize (troops etc) and discharge surplus personnel [Add to Longdo]
贸易顺差[mào yì shùn chā, ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄕㄨㄣˋ ㄔㄚ, / 貿] trade surplus [Add to Longdo]
过剩[guò shèng, ㄍㄨㄛˋ ㄕㄥˋ, / ] surplus; excess [Add to Longdo]
韵尾[yùn wěi, ㄩㄣˋ ㄨㄟˇ, / ] the rhyming part of a syllable; in a Chinese syllable, the medial vowel plus final consonant (if any) [Add to Longdo]
顺差[shùn chā, ㄕㄨㄣˋ ㄔㄚ, / ] (trade or budget) surplus [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, / ] extra; surplus; remaining; remainder after division; (following numerical value) or more; in excess of (some number); residue (math.); after; I; me; surname Yu [Add to Longdo]
余粮[yú liáng, ㄩˊ ㄌㄧㄤˊ, / ] surplus grain [Add to Longdo]
余缺[yú quē, ㄩˊ ㄑㄩㄝ, / ] surplus and shortfall [Add to Longdo]
余钱[yú qián, ㄩˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] surplus money [Add to Longdo]
惊错[jīng cuò, ㄐㄧㄥ ㄘㄨㄛˋ, / ] puzzled; surprised and nonplussed [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
正符号[せいふごう, seifugou] plus (+) [Add to Longdo]
正負[せいふ, seifu] sign (plus or minus) [Add to Longdo]
エスキューエルプラス[えすきゅーえるぷらす, esukyu-erupurasu] SQL*Plus [Add to Longdo]
プラス[ぷらす, purasu] plus [Add to Longdo]
ビープラス[びーぷらす, bi-purasu] B plus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plus \Plus\, a. [L., more; akin to Gr. ?, ?, and E. full. See
   {Full}, a., and cf. {Pi[`u]}, {Pleonasm}.]
   [1913 Webster]
   1. (Math.) More, required to be added; positive, as
    distinguished from negative; -- opposed to {minus}.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, in a literary sense, additional; real; actual.
    [1913 Webster]
 
       Success goes invariably with a certain plus or
       positive power.            --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   {Plus sign} (Math.), the sign (+) which denotes addition, or
    a positive quantity.
    [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 plus [ply]
   more
   else; further; more; on
   plus
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 plus [plɵs]
   plus
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 plus
   more
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 plus [plus]
   plus
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top