ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be dizzy

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be dizzy-, *be dizzy*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I-I just got to be dizzy.คงแค่มึนหัว Dead Men Don't Wear Plaid (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิงเวียน[V] be giddy, See also: be dizzy, be in a whirl, Syn. หน้ามืด, ตาลาย, เวียนหัว, Example: ภาพนั้นหมุนติ้วอยู่รอบตัวผมทำให้วิงเวียนสุดจะทนไหว, Thai definition: รู้สึกหวิวใจ ดูอะไรหมุนไปหมด
ตาลาย[V] be dizzy, See also: be dazzled, feel dizzy, Syn. ตาพร่ามัว, ตาพร่า, ตามัว, Example: ฉันตาลายไปหมดแล้ว เพราะยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้า, Thai definition: อาการที่มองเห็นอะไรไม่ชัดพร่าลายไปหมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตาลาย[v.] (tālāi) EN: be dizzy ; be dazzled ; feel dizzy   
วิงเวียน[v.] (wingwīen) EN: be giddy ; be dizzy ; be in a whirl   

Japanese-English: EDICT Dictionary
目が回る[めがまわる, megamawaru] (v5r) to be dizzy; to feel faint [Add to Longdo]
目が眩む[めがくらむ, megakuramu] (exp,v5m) (1) to be dizzy; to be disoriented; (2) to be dazzled; (3) (See 金に目が眩む) to be lost in (greed, lust, etc.) [Add to Longdo]
眩う[まう, mau] (v5u,vi) (arch) (See 目が回る) to be dizzy; to be vertiginous [Add to Longdo]
眩めく;転めく;眩く(io)[くるめく, kurumeku] (v5k,vi) (1) (arch) to spin; to revolve; to twirl; (2) to be dizzy; to feel faint; (3) to bustle about [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top