Search result for

หลายชนิด

(26 entries)
(0.5062 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลายชนิด-, *หลายชนิด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลายชนิด[ADJ] various kinds, See also: different kinds, many kinds, varied, Syn. หลายประเภท, หลายแบบ, หลายอย่าง, Ant. ชนิดเดียว, แบบเดียว, อย่างเดียว, Example: นอกจากยอดไผ่แล้ว หน่อไม้ก็เป็นอาหารหลักของสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น เก้ง, กวาง, หมูป่า, กระทิง ฯลฯ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
On the loose, several animals, including the world famous Alex the Lion, escaped from the Central Park Zoo tonight.ดังภาพที่เห็น มีสัตว์หลายชนิด รวมทั้งAlex the lion ที่รู้จักันดีในนามเจ้าป่าแห่ง New York ได้หนีออกจากสวนสัตว์ตอนค่ำวันนี้ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
The venoms of various animals,พิษจากการถูกสัตว์หลายชนิดกัดต่อย Time (2009)
then she wouldn't be very knowledgeable about what she's doing.มียาหลายชนิด ที่ฉันจะต้องแนะนำก่อนการใช้ Cradle to Grave (2009)
Sometimes, it offers to his creatures strange masks, extravagant.ในบางครั้งก็ได้มอบ หน้ากากประหลาด ให้กับสัตว์หลายชนิด Oceans (2009)
If our indifference he is an accomplice of the extinction of the animals, never the will to protect them it has been so big.ขณะที่การนิ่งเฉยของเรา ทำให้สัตว์หลายชนิดใกล้สูญพันธุ์ บัดนี้ ความตั้งใจที่จะช่วยพวกมัน มีมากขึ้น Oceans (2009)
TJ thinks there's all sorts of medicinal possibilities.ทีเจ คิดว่า มีหลายชนิด ที่เหมาะสำหรับเอามาทำยา Faith (2010)
Strange to see such a variety of birds in one place, let alone all of ‘em dead!ฉันออกจะแปลกใจมาก ที่เห็นนกหลายชนิด กองอยู่รวมกัน แต่บ้าเสียจัง ทุกตัวตายหมดเลย Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
Assorted video games.วิดีโอเกมหลายชนิด The Bozeman Reaction (2010)
The only one who received a harsh punishment was the teacher who told her specific details about various medicines.คนเดียวที่โดนลงโทษหนัก คือครูที่บอกเล่ารายละเอียดของาหลากหลายชนิดให้เด็กรู้ Confessions (2010)
I've collected a range of different medicines.หนูสะสมยาไว้หลากหลายชนิด Confessions (2010)
Insects, various mineral particulates, mucus.มีแมลง แร่ธาตุหลากหลายชนิด และน้ำเมือก The Body and the Bounty (2010)
In theory, this therapy can be used to treat a wide range of brain disorders.ตามหลักวิชาการแล้ว.. การบำบัดนี้ สามารถใช้รักษาโรคทางสมองได้อีกหลายชนิด Rise of the Planet of the Apes (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลายชนิด[X] (lāi chanit) EN: various kinds   FR: plusieurs sortes

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
divers[ADJ] หลากหลาย (คำทางการ), See also: หลายชนิด, มากกว่าหนึ่ง, Syn. several, certain, many, various, Ant. unvaried

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alkaloid(แอล' คะลอยดฺ) chem. อินทรียสารประกอบชนิดหนึ่งที่มีไนโตรเจน มักพบในพืชและหลายชนิดมีประโยชน์ในทางยา-adj. มีความเป็นด่าง -alkaloidal adj.
amoebocyte(อะมี' โบไซทฺ) n. เซลล์เคลื่อนที่ชนิดหนึ่งที่คล้ายตัวอะมีบา พบในสัตว์ไร้กระดูกสันหลังหลายชนิด, Syn. amebocyte
assorted(อะซอร์ท'ทิด) adj. ประกอบด้วยชนิดที่คัดเลือกแล้ว,ประกอบด้วยชนิดต่าง ๆ ,หลายชนิด,หลากหลาย,คละกัน,เหมาะสม,แบ่งประเภทเป็นหมู่, Syn. miscellaneous, varied, sundry ###A. matching, similar)
bouillbaisse(บูลยะเบส) n. ซุปปลาเหรือหอยหลายชนิด
carotene(แค'ระทีน) n. ไฮโดรคาร์บอนสีแดงที่พบในพืชหลายชนิด
cocktail(คอค'เทล) {cocktailed,cocktailing,cocktails} n. เหล้าผสมหลายชนิดที่เขย่าในหม้อน้ำแข็ง vi. ดื่มเหล้าค็อกเทล.
disk(ดิสคฺ) {disked,disking,disks} n. แผ่นกลม,แผ่นเสียง,จานกลม. vt. พรวนดินด้วยคราดกลม., Syn. disc,circle จานบันทึกหมายถึง อุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิดหนึ่ง ที่นิยมใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ มีลักษณะกลม เหมือนจาน มีอยู่ 3 ชนิด1. จานอ่อน (floppy disk) มีลักษณะอ่อน บรรจุในซองกระดาษ มีขนาด 5.25x5.25 นิ้ว การเก็บรักษาค่อนข้างยาก จุข้อมูลได้ประมาณสามแสนหกหมื่นถึงหนึ่งล้านสองแสนตัวอักษร) 2. จานบันทึกอีกชนิดหนึ่งมีลักษณะแข็งกว่าเพราะห่อหุ้มด้วยพลาสติกแข็ง มีขนาดเล็กกว่าแบบแรก มักเรียกกันว่า diskette มีขนาด 3.5x3.5 นิ้ว จุข้อมูลได้สูงสุดถึง 1.44 ล้านตัวอักษร ปัจจุบันเป็นที่นิยมมากกว่าแบบแรก เพราะเก็บรักษาได้ง่ายกว่า3. จานบันทึกแข็งหรือที่นิยมเรียกว่า ฮาร์ดดิสก์ (hard disk) มักจะบรรจุไว้ในกล่องพร้อมกับหน่วยขับ (drive) แล้วเก็บอยู่ภายในตัวเครื่องเลย ฮาร์ดดิสก์นั้นมีความจุสูงมากประมาณ 100-800 ล้านตัวอักษร เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะมีประสิทธิภาพสูงและราคาลดลงทุกวัน ปัญหาเรื่องการเก็บรักษาเกือบจะไม่มีเลย แต่อาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไวรัสได้นอกจาก 3 ชนิดที่ได้กล่าวถึงมาแล้ว ก็ยังมีอีกหลายชนิด เช่น จานบันทึกที่นำมาใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ (mainframe) ที่เรียกว่าชุดจานบันทึก (disk pack) ซึ่งจะมีแกนยึดติดกันตรงกลาง, จานแสงหรือจานเลเซอร์ (optical or laser disk) , จานวีดิทัศน์ (vedio disk) , จานบันทึกอัดแน่น (compact disk) ซึ่งล้วนแต่มีความจุสูงมาก ปัจจุบันจานบันทึกได้รับความนิยมมากกว่าสื่อบรรจุข้อมูลอื่น เพราะราคาถูก ใช้ซ้ำได้ และการค้นคืนข้อมูลทำได้รวดเร็วกว่าสื่อชนิดอื่น
diversified(ไดเวอ'ซะไฟดฺ) adj. หลายอย่าง,หลายชนิด,หลากหลาย, Syn. varied
diversify(ไดเวอ'ซิไฟ) vt. ทำให้เป็นหลายชนิด,ทำให้แตกต่างกัน. vi. ลงทุนในรูปต่าง ๆ ,ผลิตออกมาในรูปต่าง ๆ, See also: diversifiable adj. ดูdiversify diversifiability n. ดูdiversify diversifier n. ดูdiversify
diversity(ไดเวอ'ซิที) n. ความแตกต่าง,ความไม่เห็นกัน,ความหลากหลาย,การมีหลายชนิดหลายแบบ,ภาวะต่าง ๆ ,นานา, Syn. distinctiveness,difference ###A. uniformity

English-Thai: Nontri Dictionary
multiform(adj) มีหลายชนิด,หลายแบบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top