Search result for

positive

(101 entries)
(0.0055 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -positive-, *positive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
positive[ADJ] ทางบวก, See also: แง่บวก, ซึ่งมองในแง่ดี, Syn. optimistic, bright, confident, Ant. pessimistic
positive[ADJ] แน่ใจ, See also: มั่นใจ, ยืนยัน, Syn. assertive, decisive
positively[ADV] อย่างแน่ชัด, See also: อย่างแน่นอน, อย่างเด็ดขาด, อย่างไม่ต้องสงสัย, Syn. assertively, emphatically, undoubtedly, absolutely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
positive(พอส'ซิทิฟว) adj. แน่นอน,แน่ใจ,เชื่อถือได้,ยืนยันได้,เด็ดขาด,มั่นใจ,มีประจุบวก, (การทดสอบ) ได้ผลบวกของพยาธิสภาพ,มีอยู่จริง, (รูปถ่าย) มีสีถูกต้อง. n. สิ่งที่เป็นบวก,สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายบวก,ภาพที่มีสีถูกต้อง (ตรงกันข้ามกับภาพเป็นกาติฟว์) ,ฐานะที่ชัดเจน,รูปแบบที่แน่นอน
positively(พอส'ซิทิฟวลี) adv. แน่ชัด,แน่นอน,เด็ดขาด,ไม่ต้องสงสัย interj. คำอุทานแสดงความมั่นใจ
appositive(อะพอซ'ซิทิฟว) n. คำหรือวลีที่อยู่เคียงข้างกัน. -adj. ซึ่งวางเคียงข้างกัน,ซึ่งเคียงข้าง (ตามหลัง) นามหรือวลีที่มันขยายความ
electropositiveadj. ซึ่งมีประจุไฟฟ้าบวก
gram-positiveadj. ซึ่งติดสีม่วงเมื่อย้อมสีโดยวิธีของแกรม

English-Thai: Nontri Dictionary
positive(adj) บวก,เชื่อถือได้,มั่นใจ,เป็นประโยชน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
positiveบวก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
positive checkการยับยั้งที่ได้ผลแน่ชัด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
positive crankcase ventilation (PCV)การระบายไอห้องข้อเหวี่ยงแบบปิด (พีซีวี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
positive definiteบวกแน่นอน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
positive discriminationการเลือกปฏิบัติเชิงบวก, การเลือกปฏิบัติเพื่อความเป็นธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
positive displacement compressorเครื่องอัดแก๊สทำความเย็นแบบเปลี่ยนปริมาตร, คอมเพรสเซอร์แบบเปลี่ยนปริมาตร [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
positive eugenicsสุพันธุศาสตร์เชิงบวก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
positive evidenceพยานหลักฐานโดยตรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
positive lawบทบัญญัติแห่งกฎหมาย, กฎหมายที่ตราเป็นลายลักษณ์อักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
positive phototropismการเคลื่อนสู่แสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
positive electrodeขั้วบวก, แอโนดของเซลล์อิเล็กโทรไลต์  หรือแคโทดของเซลล์ไฟฟ้าเคมี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
positive electrodeขั้วไฟฟ้าบวก, ขั้วตัวนำไฟฟ้าที่ต่อกับจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าอีกขั้วหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ขั้วไฟฟ้าลบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
positive integer [natural number, counting number]จำนวนเต็มบวก, จำนวนที่อยู่ในเซต {1,  2,  3,  ...} [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
positive ionไอออนบวก, ดู cation [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
positive phototropismภาวะเข้าหาแสง, ภาวะที่สิ่งมีชีวิตเอนหรือเคลื่อนที่เข้าหาแสงสว่าง เช่น ลำต้นพืชด้านที่ได้รับแสงจะเจริญน้อยกว่าด้านที่ไม่ได้รับแสง ลำต้นจึงโค้งเอนเข้าหาแสง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
positive real numberจำนวนจริงบวก, จำนวนจริงที่มากกว่าศูนย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
positively skewed curveเส้นโค้งเบ้ลาดทางขวา, เส้นโค้งของความถี่ที่มีความถี่สูงสุดค่อนมาทางด้านซ้าย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Everybody sounded so positive.ทุกคนฟังที่ดีเพื่อให้ 12 Angry Men (1957)
I began to get a peculiar feeling about this trial. I mean, nothing is that positive.ฉันเริ่มที่จะได้รับความรู้สึกที่แปลก ๆ เกี่ยวกับการทดลองนี้ ฉันหมายความว่าไม่มีอะไรที่เป็นบวกว่า 12 Angry Men (1957)
The woman across the street swore positively she looked out of the window and saw the killing through the last two cars of a passing el train-the last two cars.ผู้หญิงข้ามถนน สาบานบวกเธอมองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นการฆ่า ผ่านช่วงสองคันผ่านเอรถไฟสุดท้ายรถสองคัน 12 Angry Men (1957)
He said 15. He was positive about it.เขากล่าวว่า 15 เขาเป็นบวกเกี่ยวกับเรื่องนี้ 12 Angry Men (1957)
How could he be positive about anything?ว่าเขาจะเป็นบวกเกี่ยวกับอะไร? 12 Angry Men (1957)
That sounds like a confession to me. In fact, the double negative has led to proof positive.ฟังเหมือนเป็นการสารภาพ ในความเป็นจริงการปฏิเสธซ้อนกัน Clue (1985)
as the disarmament talks here continue through closed sessions last night and on into this afternoon, a feeling of positive anticipation is shared by everyone in the press corps.ยังคงดำเนินไปอย่างเป็นความลับ ตั้งแต่เมื่อคืน มาจนถึงบ่ายวันนี้ มีความคาดหวังในเชิงบวก ในหมู่นักข่าวทุกคน Spies Like Us (1985)
They positively glow glow Chilly downส่องประกายแสงดีแดง สบายๆ Labyrinth (1986)
I'm positive.ผมมั่นใจ Mannequin (1987)
You're positive?นายแน่ใจรึ? Mannequin (1987)
- Forensics say a 100 percent positive id.แผนกชันสูตรชัวร์100 % The Bodyguard (1992)
Synaptic reaction positive.ผลตอบรับเป็นบวก The Lawnmower Man (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
positiveAre you positive of that report?
positiveHe gave a positive answer to my question.
positiveHe made a positive answer.
positiveI am positive about his about his having finished.
positiveI am positive that he is wrong.
positiveIf you have a positive attitude, you are looking for ways to solve the problems that you can solve, and you are letting go of the things over which you have no control.
positiveI've decided to be more positive and give it all I've got.
positiveI was charmed with it, adopted it, dropped my abrupt contradiction and positive argumentation, and put on the humble inquirer and doubter.
positiveShe is positive of passing the test.
positiveShe shows a very positive attitude to her work.
positiveThe tuberculin reaction was positive.
positiveTry to have a positive attitude on everything.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มั่นอกมั่นใจ[ADV] confidently, See also: positively, Syn. มั่นใจ, แน่ใจ, Example: เขาตอบอย่างมั่นอกมั่นใจว่าจะไปเรียนต่อที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
แง่บวก[ADJ] positive, Syn. แง่ดี, Ant. แง่ลบ, Example: การเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนั้น ข้อสำคัญคือจะต้องมีความคิดในแง่บวกอยู่เสมอ, Thai definition: ในด้านดี
ขั้วบวก[N] anode, See also: positive electrode, Syn. ขั้วไฟฟ้าปฎิฐาน, ขั้วปฏิฐาน, Ant. ขั้วลบ, Example: ก่อนใช้ถ่ายไฟฉายต้องแกะฉลากที่ขั้วบวกก่อน, Count unit: ขั้ว, Thai definition: ขั้วไฟฟ้าที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าอีกขั้วหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บวก[adj.] (būak) EN: positive   FR: positif
ได้เปรียบ[adj.] (dāiprīep) EN: positive   FR: positif
ด้านบวก[adj.] (dān būak) EN: positive   
เด็ดขาด[adv.] (detkhāt) EN: absolutely ; resolutely ; firmly ; decisively ; perfectly ; strictly ; definitely ; positively   FR: absolument ; résolument ; fermement ; strictement ; formellement ; rigoureusement
ดุลการค้าได้เปรียบ[n. exp.] (dun kānkhā dāiprīep) EN: positive balance of trade   
ดุลการค้าเป็นบวก[n. exp.] (dun kānkhā pen būak) EN: positive balance of trade   
จำนวนบวก[n. exp.] (jamnūan būak) EN: positive number   FR: nombre positif [m]
จำนวนจริงบวก[n. exp.] (jamnūan jing būak) EN: positive real number   FR: nombre réel positif [m]
จำนวนเต็มบวก[n. exp.] (jamnūan tem būak) EN: positive integer ; natural number ; counting number   FR: entier positif [m] ; nombre entier positif [m]
การคิดในเชิงบวก[n. exp.] (kān khit nai choēng būak) EN: positive thinking   FR: pensée positive [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
POSITIVE    P AA1 Z AH0 T IH0 V
POSITIVES    P AA1 Z AH0 T IH0 V Z
POSITIVELY    P AA1 Z AH0 T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
positive    (n) (p o1 z @ t i v)
positives    (n) (p o1 z @ t i v z)
positively    (a) (p o1 z @ t i v l ii)
positiveness    (n) (p o1 z @ t i v n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yáng, ㄧㄤˊ, / ] positive (electric.); sun; male principle (Taoism); Yang, opposite of 陰|阴 yin1 ☯, #2,959 [Add to Longdo]
阳性[yáng xìng, ㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] positive; masculine, #4,380 [Add to Longdo]
良性[liáng xìng, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ, ] positive (in its effect); leading to good consequences; virtuous; benign (e.g. tumor), #7,377 [Add to Longdo]
单数[dān shù, ㄉㄢ ㄕㄨˋ, / ] positive odd number (also written 奇數|奇数); singular (grammar), #47,570 [Add to Longdo]
正数[zhèng shù, ㄓㄥˋ ㄕㄨˋ, / ] positive number, #58,880 [Add to Longdo]
正整数[zhèng zhěng shù, ㄓㄥˋ ㄓㄥˇ ㄕㄨˋ, / ] positive integer, #94,097 [Add to Longdo]
正离子[zhèng lí zǐ, ㄓㄥˋ ㄌㄧˊ ㄗˇ, / ] positive ion (phys.), #104,307 [Add to Longdo]
正半轴[zhèng bàn zhóu, ㄓㄥˋ ㄅㄢˋ ㄓㄡˊ, / ] positive semi-axis (in coordinate geometry) [Add to Longdo]
阳电荷[yáng diàn hé, ㄧㄤˊ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄜˊ, / ] positive electric charge [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betriebsüberdruck {m}positive operating pressure [Add to Longdo]
Druckpumpe {f}positive displacement pump [Add to Longdo]
positiv {adj} | positiver | am positivstenpositive | more positive | most positive [Add to Longdo]
positiv semidefinit [math.]positive semidefinite [Add to Longdo]
positive Ziffersignificant digit [Add to Longdo]
positive Einpresstiefe {f}inset [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BCG陽転[ビーシージーようてん, bi-shi-ji-youten] (n) (obsc) positive tuberculin conversion after a BCG vaccination [Add to Longdo]
がね[, gane] (prt) (positive sentence end) I dare say; (negative sentence end) though, honestly [Add to Longdo]
どうも[, doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P) [Add to Longdo]
グラム陽性菌[グラムようせいきん, guramu youseikin] (n) gram-positive bacteria [Add to Longdo]
スライドフィルム[, suraidofirumu] (n) (See ポジフィルム) slide film; positive or reversal film [Add to Longdo]
ネガフィルム[, negafirumu] (n) negative film (as opposed to positive or reversal film); negative [Add to Longdo]
プラス思考[プラスしこう, purasu shikou] (n) positive thought [Add to Longdo]
ポジ[, poji] (n,adj-no) (abbr) (See ポジティブ) positive [Add to Longdo]
ポジティブオルガン[, pojiteibuorugan] (n) positive organ [Add to Longdo]
ポジティブリスト[, pojiteiburisuto] (n) positive list [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ポジティブ表示[ポジティブひょうじ, pojiteibu hyouji] positive expression [Add to Longdo]
実証的[じっしょうてき, jisshouteki] empirical (an), positive [Add to Longdo]
陽性[ようせい, yousei] positive+ [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Positive \Pos"i*tive\, a. [OE. positif, F. positif, L.
   positivus. See {Position}.]
   1. Having a real position, existence, or energy; existing in
    fact; real; actual; -- opposed to negative. "Positive
    good." --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Derived from an object by itself; not dependent on
    changing circumstances or relations; absolute; -- opposed
    to relative; as, the idea of beauty is not positive, but
    depends on the different tastes individuals.
    [1913 Webster]
 
   3. Definitely laid down; explicitly stated; clearly
    expressed; -- opposed to implied; as, a positive
    declaration or promise.
    [1913 Webster]
 
       Positive words, that he would not bear arms against
       King Edward's son.          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence: Not admitting of any doubt, condition,
    qualification, or discretion; not dependent on
    circumstances or probabilities; not speculative;
    compelling assent or obedience; peremptory; indisputable;
    decisive; as, positive instructions; positive truth;
    positive proof. "'T is positive 'gainst all exceptions."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Prescribed by express enactment or institution; settled by
    arbitrary appointment; said of laws.
    [1913 Webster]
 
       In laws, that which is natural bindeth universally;
       that which is positive, not so.    --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   6. Fully assured; confident; certain; sometimes,
    overconfident; dogmatic; overbearing; -- said of persons.
    [1913 Webster]
 
       Some positive, persisting fops we know,
       That, if once wrong, will needs be always. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   7. Having the power of direct action or influence; as, a
    positive voice in legislation. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   8. (Photog.) Corresponding with the original in respect to
    the position of lights and shades, instead of having the
    lights and shades reversed; as, a positive picture.
    [1913 Webster]
 
   9. (Chem.)
    (a) Electro-positive.
    (b) Hence, basic; metallic; not acid; -- opposed to
      {negative}, and said of metals, bases, and basic
      radicals.
      [1913 Webster]
 
   10. (Mach. & Mech.)
     (a) Designating, or pertaining to, a motion or device in
       which the movement derived from a driver, or the grip
       or hold of a restraining piece, is communicated
       through an unyielding intermediate piece or pieces;
       as, a claw clutch is a positive clutch, while a
       friction clutch is not.
     (b) Designating, or pertaining to, a device giving a
       to-and-fro motion; as, a positive dobby.
       [Webster 1913 Suppl.]
 
   11. (Vehicles) Designating a method of steering or turning in
     which the steering wheels move so that they describe
     concentric arcs in making a turn, to insure freedom from
     side slip or harmful resistance.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Positive crystals} (Opt.), a doubly refracting crystal in
    which the index of refraction for the extraordinary ray is
    greater than for the ordinary ray, and the former is
    refracted nearer to the axis than the latter, as quartz
    and ice; -- opposed to negative crystal, or one in which
    this characteristic is reversed, as Iceland spar,
    tourmaline, etc.
 
   {Positive degree} (Gram.), that state of an adjective or
    adverb which denotes simple quality, without comparison or
    relation to increase or diminution; as, wise, noble.
 
   {Positive electricity} (Elec), the kind of electricity which
    is developed when glass is rubbed with silk, or which
    appears at that pole of a voltaic battery attached to the
    plate that is not attacked by the exciting liquid; --
    formerly called {vitreous electricity}; -- opposed to
    {negative electricity}.
 
   {Positive eyepiece}. See under {Eyepiece}.
 
   {Positive law}. See {Municipal law}, under {Law}.
 
   {Positive motion} (Mach.), motion which is derived from a
    driver through unyielding intermediate pieces, or by
    direct contact, and not through elastic connections, nor
    by means of friction, gravity, etc.; definite motion.
 
   {Positive philosophy}. See {Positivism}.
 
   {Positive pole}.
     (a) (Elec.) The pole of a battery or pile which yields
       positive or vitreous electricity; -- opposed to
       {negative pole}.
     (b) (Magnetism) The north pole. [R.]
 
   {Positive quantity} (Alg.), an affirmative quantity, or one
    affected by the sign plus [+].
 
   {Positive rotation} (Mech.), left-handed rotation.
 
   {Positive sign} (Math.), the sign [+] denoting plus, or more,
    or addition.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Positive \Pos"i*tive\, n.
   1. That which is capable of being affirmed; reality. --South.
    [1913 Webster]
 
   2. That which settles by absolute appointment.
    [1913 Webster]
 
   3. (Gram.) The positive degree or form.
    [1913 Webster]
 
   4. (Photog.) A picture in which the lights and shades
    correspond in position with those of the original, instead
    of being reversed, as in a negative. --R. Hunt.
    [1913 Webster]
 
   5. (Elec.) The positive plate of a voltaic or electrolytic
    cell.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 positive
   adj 1: characterized by or displaying affirmation or acceptance
       or certainty etc.; "a positive attitude"; "the reviews
       were all positive"; "a positive benefit"; "a positive
       demand" [ant: {negative}, {neutral}]
   2: persuaded of; very sure; "were convinced that it would be to
     their advantage to join"; "I am positive he is lying"; "was
     confident he would win" [syn: {convinced(p)}, {positive(p)},
     {confident(p)}]
   3: involving advantage or good; "a plus (or positive) factor"
     [syn: {plus}, {positive}]
   4: indicating existence or presence of a suspected condition or
     pathogen; "a positive pregnancy test" [syn: {positive},
     {confirming}] [ant: {disconfirming}, {negative}]
   5: formally laid down or imposed; "positive laws" [syn:
     {positive}, {prescribed}]
   6: impossible to deny or disprove; "incontrovertible proof of
     the defendant's innocence"; "proof positive"; "an irrefutable
     argument" [syn: {incontrovertible}, {irrefutable},
     {positive}]
   7: of or relating to positivism; "positivist thinkers";
     "positivist doctrine"; "positive philosophy" [syn:
     {positivist}, {positivistic}, {positive}]
   8: reckoned, situated or tending in the direction which
     naturally or arbitrarily is taken to indicate increase or
     progress or onward motion; "positive increase in graduating
     students" [ant: {negative}]
   9: greater than zero; "positive numbers"
   10: having a positive charge; "protons are positive" [syn:
     {positive}, {electropositive}, {positively charged}]
   11: marked by excessive confidence; "an arrogant and cocksure
     materialist"; "so overconfident and impudent as to speak to
     the queen"; "the less he knows the more positive he gets"
     [syn: {cocksure}, {overconfident}, {positive}]
   n 1: the primary form of an adjective or adverb; denotes a
      quality without qualification, comparison, or relation to
      increase or diminution [syn: {positive}, {positive degree}]
   2: a film showing a photographic image whose tones correspond to
     those of the original subject

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top