ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

positive

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -positive-, *positive*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
positive(adj) ทางบวก, See also: แง่บวก, ซึ่งมองในแง่ดี, Syn. optimistic, bright, confident, Ant. pessimistic
positive(adj) แน่ใจ, See also: มั่นใจ, ยืนยัน, Syn. assertive, decisive
positively(adv) อย่างแน่ชัด, See also: อย่างแน่นอน, อย่างเด็ดขาด, อย่างไม่ต้องสงสัย, Syn. assertively, emphatically, undoubtedly, absolutely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
positive(พอส'ซิทิฟว) adj. แน่นอน, แน่ใจ, เชื่อถือได้, ยืนยันได้, เด็ดขาด, มั่นใจ, มีประจุบวก, (การทดสอบ) ได้ผลบวกของพยาธิสภาพ, มีอยู่จริง, (รูปถ่าย) มีสีถูกต้อง. n. สิ่งที่เป็นบวก, สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายบวก, ภาพที่มีสีถูกต้อง (ตรงกันข้ามกับภาพเป็นกาติฟว์) , ฐานะที่ชัดเจน, รูปแบบที่แน่นอน
positively(พอส'ซิทิฟวลี) adv. แน่ชัด, แน่นอน, เด็ดขาด, ไม่ต้องสงสัย interj. คำอุทานแสดงความมั่นใจ
appositive(อะพอซ'ซิทิฟว) n. คำหรือวลีที่อยู่เคียงข้างกัน. -adj. ซึ่งวางเคียงข้างกัน, ซึ่งเคียงข้าง (ตามหลัง) นามหรือวลีที่มันขยายความ
electropositiveadj. ซึ่งมีประจุไฟฟ้าบวก
gram-positiveadj. ซึ่งติดสีม่วงเมื่อย้อมสีโดยวิธีของแกรม

English-Thai: Nontri Dictionary
positive(adj) บวก, เชื่อถือได้, มั่นใจ, เป็นประโยชน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
positiveบวก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
positive checkการยับยั้งที่ได้ผลแน่ชัด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
positive crankcase ventilation (PCV)การระบายไอห้องข้อเหวี่ยงแบบปิด (พีซีวี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
positive definiteบวกแน่นอน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
positive discriminationการเลือกปฏิบัติเชิงบวก, การเลือกปฏิบัติเพื่อความเป็นธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
positive displacement compressorเครื่องอัดแก๊สทำความเย็นแบบเปลี่ยนปริมาตร, คอมเพรสเซอร์แบบเปลี่ยนปริมาตร [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
positive eugenicsสุพันธุศาสตร์เชิงบวก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
positive evidenceพยานหลักฐานโดยตรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
positive lawบทบัญญัติแห่งกฎหมาย, กฎหมายที่ตราเป็นลายลักษณ์อักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
positive phototropismการเคลื่อนสู่แสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
positive electrodeขั้วบวก, แอโนดของเซลล์อิเล็กโทรไลต์  หรือแคโทดของเซลล์ไฟฟ้าเคมี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
positive electrodeขั้วไฟฟ้าบวก, ขั้วตัวนำไฟฟ้าที่ต่อกับจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าอีกขั้วหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ขั้วไฟฟ้าลบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
positive integer [ natural number, counting number ]จำนวนเต็มบวก, จำนวนที่อยู่ในเซต { 1,   2,   3,   ... } [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
positive ionไอออนบวก, ดู cation [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
positive phototropismภาวะเข้าหาแสง, ภาวะที่สิ่งมีชีวิตเอนหรือเคลื่อนที่เข้าหาแสงสว่าง เช่น ลำต้นพืชด้านที่ได้รับแสงจะเจริญน้อยกว่าด้านที่ไม่ได้รับแสง ลำต้นจึงโค้งเอนเข้าหาแสง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
positive real numberจำนวนจริงบวก, จำนวนจริงที่มากกว่าศูนย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
positively skewed curveเส้นโค้งเบ้ลาดทางขวา, เส้นโค้งของความถี่ที่มีความถี่สูงสุดค่อนมาทางด้านซ้าย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

WordNet (3.0)
positive(n) the primary form of an adjective or adverb; denotes a quality without qualification, comparison, or relation to increase or diminution, Syn. positive degree
positive(n) a film showing a photographic image whose tones correspond to those of the original subject
positive(adj) characterized by or displaying affirmation or acceptance or certainty etc., Ant. neutral, negative
positive(adj) indicating existence or presence of a suspected condition or pathogen, Syn. confirming, Ant. negative
positive(adj) formally laid down or imposed, Syn. prescribed
positive(adj) reckoned, situated or tending in the direction which naturally or arbitrarily is taken to indicate increase or progress or onward motion, Ant. negative
positive(adj) greater than zero
positive(adj) having a positive charge, Syn. electropositive, positively charged
positively(adv) extremely
positively(adv) so as to be positive; in a positive manner

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Positive

a. [ OE. positif, F. positif, L. positivus. See Position. ] 1. Having a real position, existence, or energy; existing in fact; real; actual; -- opposed to negative. “Positive good.” Bacon. [ 1913 Webster ]

2. Derived from an object by itself; not dependent on changing circumstances or relations; absolute; -- opposed to relative; as, the idea of beauty is not positive, but depends on the different tastes individuals. [ 1913 Webster ]

3. Definitely laid down; explicitly stated; clearly expressed; -- opposed to implied; as, a positive declaration or promise. [ 1913 Webster ]

Positive words, that he would not bear arms against King Edward's son. Bacon. [ 1913 Webster ]

4. Hence: Not admitting of any doubt, condition, qualification, or discretion; not dependent on circumstances or probabilities; not speculative; compelling assent or obedience; peremptory; indisputable; decisive; as, positive instructions; positive truth; positive proof. “'T is positive 'gainst all exceptions.” Shak. [ 1913 Webster ]

5. Prescribed by express enactment or institution; settled by arbitrary appointment; said of laws. [ 1913 Webster ]

In laws, that which is natural bindeth universally; that which is positive, not so. Hooker. [ 1913 Webster ]

6. Fully assured; confident; certain; sometimes, overconfident; dogmatic; overbearing; -- said of persons. [ 1913 Webster ]

Some positive, persisting fops we know,
That, if once wrong, will needs be always. Pope. [ 1913 Webster ]

7. Having the power of direct action or influence; as, a positive voice in legislation. Swift. [ 1913 Webster ]

8. (Photog.) Corresponding with the original in respect to the position of lights and shades, instead of having the lights and shades reversed; as, a positive picture. [ 1913 Webster ]

9. (Chem.) (a) Electro-positive. (b) Hence, basic; metallic; not acid; -- opposed to negative, and said of metals, bases, and basic radicals. [ 1913 Webster ]

10. (Mach. & Mech.) (a) Designating, or pertaining to, a motion or device in which the movement derived from a driver, or the grip or hold of a restraining piece, is communicated through an unyielding intermediate piece or pieces; as, a claw clutch is a positive clutch, while a friction clutch is not. (b) Designating, or pertaining to, a device giving a to-and-fro motion; as, a positive dobby. [ Webster 1913 Suppl. ]

11. (Vehicles) Designating a method of steering or turning in which the steering wheels move so that they describe concentric arcs in making a turn, to insure freedom from side slip or harmful resistance. [ Webster 1913 Suppl. ]


Positive crystals (Opt.), a doubly refracting crystal in which the index of refraction for the extraordinary ray is greater than for the ordinary ray, and the former is refracted nearer to the axis than the latter, as quartz and ice; -- opposed to negative crystal, or one in which this characteristic is reversed, as Iceland spar, tourmaline, etc. --
Positive degree (Gram.), that state of an adjective or adverb which denotes simple quality, without comparison or relation to increase or diminution; as, wise, noble. --
Positive electricity (Elec), the kind of electricity which is developed when glass is rubbed with silk, or which appears at that pole of a voltaic battery attached to the plate that is not attacked by the exciting liquid; -- formerly called vitreous electricity; -- opposed to negative electricity. --
Positive eyepiece. See under Eyepiece. --
Positive law. See Municipal law, under Law. --
Positive motion (Mach.), motion which is derived from a driver through unyielding intermediate pieces, or by direct contact, and not through elastic connections, nor by means of friction, gravity, etc.; definite motion. --
Positive philosophy. See Positivism. --
Positive pole. (a) (Elec.) The pole of a battery or pile which yields positive or vitreous electricity; -- opposed to negative pole. (b) (Magnetism) The north pole. [ R. ] --
Positive quantity (Alg.), an affirmative quantity, or one affected by the sign plus [ + ]. --
Positive rotation (Mech.), left-handed rotation. --
Positive sign (Math.), the sign [ + ] denoting plus, or more, or addition.
[ 1913 Webster ]

Positive

n. 1. That which is capable of being affirmed; reality. South. [ 1913 Webster ]

2. That which settles by absolute appointment. [ 1913 Webster ]

3. (Gram.) The positive degree or form. [ 1913 Webster ]

4. (Photog.) A picture in which the lights and shades correspond in position with those of the original, instead of being reversed, as in a negative. R. Hunt. [ 1913 Webster ]

5. (Elec.) The positive plate of a voltaic or electrolytic cell. [ 1913 Webster ]

Positively

adv. In a positive manner; absolutely; really; expressly; with certainty; indubitably; peremptorily; dogmatically; -- opposed to negatively. [ 1913 Webster ]

Good and evil which is removed may be esteemed good or evil comparatively, and positively simply. Bacon. [ 1913 Webster ]

Give me some breath, some little pause, my lord,
Before I positively speak herein. Shak. [ 1913 Webster ]

I would ask . . . whether . . . the divine law does not positively require humility and meekness. Sprat. [ 1913 Webster ]


Positively charged or
Positively electrified
(Elec.), having a charge of positive electricity; -- opposed to negatively charged.
[ 1913 Webster ]

Positiveness

n. The quality or state of being positive; reality; actualness; certainty; confidence; peremptoriness; dogmatism. See Positive, a. [ 1913 Webster ]

Positiveness, pedantry, and ill manners. Swift. [ 1913 Webster ]

The positiveness of sins of commission lies both in the habitude of the will and in the executed act too; the positiveness of sins of omission is in the habitude of the will only. Norris. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm no good in a permanent position.ผมไม่ชอบอยู่กับที่นาน ๆ The Bodyguard (1992)
- Forensics say a 100 percent positive id.แผนกชันสูตรชัวร์100 % The Bodyguard (1992)
Synaptic reaction positive.ผลตอบรับเป็นบวก The Lawnmower Man (1992)
Says "Positively kills lice, roaches and other scourges".เขียนว่ามีฤทธิ์ฆ่าหมัด... แมลงสาบและแมลงต่าง ๆ Of Mice and Men (1992)
All pushcarts to the start position.รถทุกคันไปที่จุดสตาร์ท Cool Runnings (1993)
Okay, let's go. Come on. Get in your start positions.เอาล่ะ เตรียมพร้อมสตาร์ทได้แล้ว Cool Runnings (1993)
- Jamaica to your start positions.- จาไมก้าเข้าประจำที่ Cool Runnings (1993)
But are they all positive?แต่พวกเขาจะบวกทั้งหมดหรือไม่ In the Name of the Father (1993)
Positive.บวก In the Name of the Father (1993)
- You're weakening my position.- - คุณกำลังอ่อนลงตำแหน่? In the Name of the Father (1993)
He promised to raise me and my mother's son as his honored children, the highest position.เขาสัญญาจะเลี้ยงดูแม่กับน้องชาย ให้เหมือนกับลูกของตัวเองจริงๆ อยู่ในตำแหน่งที่สูงที่สุด The Joy Luck Club (1993)
You aren't comprehending the position that you're inนายไม่ได้เข้าใจเลย ว่านายก็มีส่วนร่วมในนี้ด้วย The Nightmare Before Christmas (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
positiveAre you positive of that report?
positiveHe gave a positive answer to my question.
positiveHe made a positive answer.
positiveI am positive about his about his having finished.
positiveI am positive that he is wrong.
positiveIf you have a positive attitude, you are looking for ways to solve the problems that you can solve, and you are letting go of the things over which you have no control.
positiveI've decided to be more positive and give it all I've got.
positiveI was charmed with it, adopted it, dropped my abrupt contradiction and positive argumentation, and put on the humble inquirer and doubter.
positiveShe is positive of passing the test.
positiveShe shows a very positive attitude to her work.
positiveThe tuberculin reaction was positive.
positiveTry to have a positive attitude on everything.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มั่นอกมั่นใจ(adv) confidently, See also: positively, Syn. มั่นใจ, แน่ใจ, Example: เขาตอบอย่างมั่นอกมั่นใจว่าจะไปเรียนต่อที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
แง่บวก(adj) positive, Syn. แง่ดี, Ant. แง่ลบ, Example: การเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนั้น ข้อสำคัญคือจะต้องมีความคิดในแง่บวกอยู่เสมอ, Thai Definition: ในด้านดี
ขั้วบวก(n) anode, See also: positive electrode, Syn. ขั้วไฟฟ้าปฎิฐาน, ขั้วปฏิฐาน, Ant. ขั้วลบ, Example: ก่อนใช้ถ่ายไฟฉายต้องแกะฉลากที่ขั้วบวกก่อน, Count Unit: ขั้ว, Thai Definition: ขั้วไฟฟ้าที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าอีกขั้วหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บวก[būak] (adj) EN: positive  FR: positif
ได้เปรียบ[dāiprīep] (adj) EN: positive  FR: positif
ด้านบวก[dān būak] (adj) EN: positive
เด็ดขาด[detkhāt] (adv) EN: absolutely ; resolutely ; firmly ; decisively ; perfectly ; strictly ; definitely ; positively  FR: absolument ; résolument ; fermement ; strictement ; formellement ; rigoureusement
ดุลการค้าได้เปรียบ[dun kānkhā dāiprīep] (n, exp) EN: positive balance of trade
ดุลการค้าเป็นบวก[dun kānkhā pen būak] (n, exp) EN: positive balance of trade
จำนวนบวก[jamnūan būak] (n, exp) EN: positive number  FR: nombre positif [ m ]
จำนวนจริงบวก[jamnūan jing būak] (n, exp) EN: positive real number  FR: nombre réel positif [ m ]
จำนวนเต็มบวก[jamnūan tem būak] (n, exp) EN: positive integer ; natural number ; counting number   FR: entier positif [ m ] ; nombre entier positif [ m ]
การคิดในเชิงบวก[kān khit nai choēng būak] (n, exp) EN: positive thinking   FR: pensée positive [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
positive
positives
positively

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
positive
positives
positively
positiveness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yáng, ㄧㄤˊ, / ] positive (electric.); sun; male principle (Taoism); Yang, opposite of 陰|阴 yin1 ☯ #2,959 [Add to Longdo]
阳性[yáng xìng, ㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ,   /  ] positive; masculine #4,380 [Add to Longdo]
良性[liáng xìng, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ,  ] positive (in its effect); leading to good consequences; virtuous; benign (e.g. tumor) #7,377 [Add to Longdo]
单数[dān shù, ㄉㄢ ㄕㄨˋ,   /  ] positive odd number (also written 奇數|奇数); singular (grammar) #47,570 [Add to Longdo]
正数[zhèng shù, ㄓㄥˋ ㄕㄨˋ,   /  ] positive number #58,880 [Add to Longdo]
正整数[zhèng zhěng shù, ㄓㄥˋ ㄓㄥˇ ㄕㄨˋ,    /   ] positive integer #94,097 [Add to Longdo]
正离子[zhèng lí zǐ, ㄓㄥˋ ㄌㄧˊ ㄗˇ,    /   ] positive ion (phys.) #104,307 [Add to Longdo]
正半轴[zhèng bàn zhóu, ㄓㄥˋ ㄅㄢˋ ㄓㄡˊ,    /   ] positive semi-axis (in coordinate geometry) [Add to Longdo]
阳电荷[yáng diàn hé, ㄧㄤˊ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄜˊ,    /   ] positive electric charge [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betriebsüberdruck { m }positive operating pressure [Add to Longdo]
Druckpumpe { f }positive displacement pump [Add to Longdo]
positiv { adj } | positiver | am positivstenpositive | more positive | most positive [Add to Longdo]
positiv semidefinit [ math. ]positive semidefinite [Add to Longdo]
positive Ziffersignificant digit [Add to Longdo]
positive Einpresstiefe { f }inset [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
必ず[かならず, kanarazu] (adv) always; without exception; necessarily; certainly; without fail; positively; invariably; (P) #564 [Add to Longdo]
[まさ, masa] (n, adj-no) (1) (logical) true; regular; (2) 10^40; (3) (abbr) (See 正本・せいほん) original; (4) { math } (See 負・ふ) positive; greater than zero; (P) #784 [Add to Longdo]
積極[せっきょく, sekkyoku] (n) positive; progressive; (P) #3,035 [Add to Longdo]
どうも[doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P) #4,235 [Add to Longdo]
肯定[こうてい, koutei] (n, vs) positive; affirmation; (P) #7,880 [Add to Longdo]
善意[ぜんい, zen'i] (n) (1) virtuous mind; (2) good intentions; good will; (3) positive mindset; (4) bona fides (legal good faith); (P) #11,267 [Add to Longdo]
前向き[まえむき, maemuki] (adj-na, n) facing forward; front-facing; forward-looking; positive; proactive; (P) #15,055 [Add to Longdo]
確証[かくしょう, kakushou] (n, adj-no) positive proof #18,646 [Add to Longdo]
BCG陽転[ビーシージーようてん, bi-shi-ji-youten] (n) (obsc) positive tuberculin conversion after a BCG vaccination [Add to Longdo]
がね[gane] (prt) (positive sentence end) I dare say; (negative sentence end) though, honestly [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ポジティブ表示[ポジティブひょうじ, pojiteibu hyouji] positive expression [Add to Longdo]
実証的[じっしょうてき, jisshouteki] empirical (an), positive [Add to Longdo]
陽性[ようせい, yousei] positive+ [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top