ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plus

P L AH1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plus-, *plus*, plu
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plus(prep) เพิ่มอีก, See also: บวกเพิ่ม, เพิ่มเข้าไป
plus(adj) เพิ่ม, See also: บวก, Ant. minus
plus(adj) ดีเป็นพิเศษ
plus(n) เครื่องหมายบวก, See also: บวก
plus(n) จำนวนที่เพิ่มขึ้น
plus(n) ส่วนเกิน, See also: จำนวนที่เกินความต้องการ, Syn. surplus
plus(conj) ด้วย, See also: และ, ยิ่งไปกว่านั้น, Syn. also, and, furthermore
plush(n) สิ่งทอผ้ากำมะหยี่ขนยาว, See also: กางเกงผ้ากำมะหยี่ขนยาว, Syn. velvet, plushette
plush(adj) หรูหรา, See also: ตระการตา, Syn. elegant, luxurious
plus fours(n) กางเกงยาวคลุมเข่าสำหรับเล่นกีฬา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plus(พลัส) prep. มาก,เพิ่ม,เพิ่มเข้าไป,กับ,adj. เพิ่ม,บวก,ดีเป็นพิเศษ. n. จำนวนที่เพิ่มขึ้น,ของส่วนเพิ่ม,ส่วนเกิน,ผลกำไร. conj. ด้วยและ
plush(พลัช) n. สิ่งทอผ้ากำมะหยี่ขนยาว,ความหรูหราฟุ่มเฟือย,ความสบาย
nonplus(นอน'พลัส,นอนพลัส') vt. ทำให้ยุ่งเหยิงหรือสับสนที่สุด. n. ภาวะที่ยุ่งเหยิงหรือสับสนที่สุด, Syn. perplex
surplus(เซอ'พลัส) n.,adj. ส่วนเกิน,ส่วนล้น,จำนวนที่เกิน,จำนวนที่ล้น,เงินที่เหลือ., Syn. overage, excess

English-Thai: Nontri Dictionary
plus(pre) บวก,เพิ่มขึ้น,มากขึ้น
plush(n) ผ้ากำมะหยี่ชนิดหนึ่ง
surplus(adj) ที่เกินไป,ที่มีเหลือ,เป็นส่วนเกิน
surplus(n) เงินเหลือ,ส่วนเกิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plusบวก, เพิ่ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
plus-minus bar chartแผนภูมิแท่งบวก-ลบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
plus-minus bar chartแผนภูมิแท่งบวก-ลบ, แผนภูมิแท่งที่ใช้แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลที่มีค่าเป็นไปได้ทั้งค่าบวกค่าลบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Four hundred million and 997,000 plus six, equals 400,997,006!...997,000 บวก 6 เท่ากับ 400,997,006 The Little Prince (1974)
Plus one. Five hundred million and 32!บวก 1 500,000,032 The Little Prince (1974)
Five hundred million and 32 plus three. Those things.500,000,032 บวก 3 พวกนั้น... The Little Prince (1974)
Plus a 250 dollars fine, which you don't look to me like you can pay!พลัสปรับ 250 ดอลลาร์ ที่ผมคิดคุณไม่สามารถจ่าย First Blood (1982)
To Cana - the same things plus the liver.เพื่อ Cana - สิ่งเดียวกันกับตับ Idemo dalje (1982)
1,355,000 plus or minus 1,000.1,355,000 บวกหรือ ลบ 1000 2010: The Year We Make Contact (1984)
Plus one is...บวกหนึ่งคือ... Clue (1985)
- One plus two plus two plus one.- หนึ่งบวกสองบวกสองบวกหนึ่ง Clue (1985)
That's one plus two plus one plus one.นั่นคือหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่ง Clue (1985)
Even if you're right, that'll be one plus one plus two plus one.แม้ว่าคุณจะถูก นั่นคือหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่ง Clue (1985)
Not one plus two plus one plus one.ไม่ใช่หนึ่งบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่ง Clue (1985)
Okay, fine, one plus two plus one...ก็ได้ หนึ่งบวกสองบวกหนึ่ง... Clue (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plusEh? Hundreds of thousands of Yen plus betrothal gifts?
plusSo uncle asked, "What is three plus four?"
plusThe room charge is U.S. 100$ a night plus tax.
plusThe sum of two plus three plus four is nine.
plusYou will be paid a stable base salary plus commissions on sale.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีนกา(n) cross, See also: plus sign, fourth tone sign(+), multiplication sign, xmark, Syn. กากบาท, ไม้จัตวา, Example: เราเรียกเครื่องหมายกากบาทว่าตีนกา, Thai Definition: เครื่องหมายกากบาทมีรูปดังนี้ + หรือ x
กากบาท(n) cross, See also: plus sign, Example: ฉันทำเครื่องหมายกากบาทไว้หน้าข้อที่เลือก, Thai Definition: ชื่อเครื่องหมายอย่างตีนกา มีรูป + หรือ x

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บางชนิด[bāng chanit] (n, exp) EN: some species  FR: certaines espèces ; quelques espèces ; plusieurs sortes
เบื่อมาก ๆ เลย[beūa māk-māk loēi] (v, exp) FR: en avoir plus que marre (fam.)
บวก[būak] (conj) EN: plus ; +  FR: plus ; +
ช้ากว่านี้[chā kwā nī] (x) EN: more slowly  FR: plus lentement
ชิด[chit] (v) EN: near ; get close (to) ; get near (to) ; be close ; be near ; be immediate ; adjoin ; be adjacent to  FR: se rapprocher (de) ; serrer ; approcher au plus près
ชอบมากกว่า[chøp māk kwā] (v, exp) EN: prefer  FR: préférer ; apprécier par-dessus tout ; aimer mieux ; aimer le plus
ด้วย[dūay] (x) EN: also ; too ; as well ; either ; likewise  FR: aussi ; également ; de plus
ดุลการชำระเงินเกินดุล[dun kān chamra ngoen koēndun] (n, exp) EN: balance of payments surplus
หาไม่[hāmai] (v) EN: be no more ; be dead  FR: ne plus être
อีก[īk] (adv) EN: again ; more ; repeatedly ; once more  FR: encore ; plus ; davantage

CMU English Pronouncing Dictionary
PLUS P L AH1 S
PLUSH P L AH1 SH
PLUS'S P L AH1 S IH0 Z
PLUSES P L AH1 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plus (n) plʌs (p l uh s)
plush (n) plˈʌʃ (p l uh1 sh)
pluses (n) plˈʌsɪz (p l uh1 s i z)
plushy (j) plˈʌʃiː (p l uh1 sh ii)
plusher (j) plˈʌʃər (p l uh1 sh @ r)
plushest (j) plˈʌʃɪst (p l uh1 sh i s t)
plushier (j) plˈʌʃɪəʳr (p l uh1 sh i@ r)
plushiest (j) plˈʌʃɪɪst (p l uh1 sh i i s t)
plus-fours (n) plˈʌs-fˈɔːz (p l uh1 s - f oo1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加上[jiā shàng, ㄐㄧㄚ ㄕㄤˋ, ] plus; to put in; to add; to add on; to add into; in addition; on top of that, #1,431 [Add to Longdo]
加号[jiā hào, ㄐㄧㄚ ㄏㄠˋ, / ] plus sign +, #39,963 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Knickerbocker {pl}plus fours [Add to Longdo]
Plusquamperfekt {n} [gramm.]pluperfect; past perfect [Add to Longdo]
Pluszeichen {n} | Pluszeichen {pl}plus sign; positive sign | plus signs; pluses [Add to Longdo]
Übergröße {f}plus size [Add to Longdo]
plusplus [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
plus(adv) มากกว่า(ใช้เปรียบเทียบของสองสิ่ง ใช้คู่กับ que) เช่น Il dépense plus que moi. เขาใช้เงินมากกว่าฉัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
C++言語[シープラスプラスげんご, shi-purasupurasu gengo] (n) C++; C plus plus [Add to Longdo]
あんまし[anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
がなる[ganaru] (v5r) (onom. が plus 鳴る) to yell; to shout; to scream; to bawl [Add to Longdo]
ちまう;じまう[chimau ; jimau] (v5u) (col) (contraction of ..て or で plus しまう) (See しまう,ちゃう) to do something completely [Add to Longdo]
ちゃう;じゃう[chau ; jau] (aux-v,v5u) (contraction of ..て or で plus しまう) to do something completely [Add to Longdo]
とく;どく[toku ; doku] (v5k) (contraction of ..て or で plus 置く) to do something in readiness for; to get something (needful) done [Add to Longdo]
アカネキンチャクダイ[akanekinchakudai] (n) orangeface angelfish (Chaetodontoplus chrysocephalus) [Add to Longdo]
エスキューエルプラス[esukyu-erupurasu] (n) {comp} SQL*Plus [Add to Longdo]
オボロキンチャクダイ[oborokinchakudai] (n) velvet angelfish (Chaetodontoplus dimidiatus); phanthom angelfish [Add to Longdo]
キヘリキンチャクダイ[kiherikinchakudai] (n) black-velvet angelfish (Chaetodontoplus melanosoma) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
正符号[せいふごう, seifugou] plus (+) [Add to Longdo]
正負[せいふ, seifu] sign (plus or minus) [Add to Longdo]
エスキューエルプラス[えすきゅーえるぷらす, esukyu-erupurasu] SQL*Plus [Add to Longdo]
プラス[ぷらす, purasu] plus [Add to Longdo]
ビープラス[びーぷらす, bi-purasu] B plus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plus \Plus\, a. [L., more; akin to Gr. ?, ?, and E. full. See
   {Full}, a., and cf. {Pi[`u]}, {Pleonasm}.]
   [1913 Webster]
   1. (Math.) More, required to be added; positive, as
    distinguished from negative; -- opposed to {minus}.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, in a literary sense, additional; real; actual.
    [1913 Webster]
 
       Success goes invariably with a certain plus or
       positive power.            --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   {Plus sign} (Math.), the sign (+) which denotes addition, or
    a positive quantity.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plus
   adj 1: on the positive side or higher end of a scale; "a plus
       value"; "temperature of plus 5 degrees"; "a grade of C
       plus" [ant: {minus}]
   2: involving advantage or good; "a plus (or positive) factor"
     [syn: {plus}, {positive}]
   n 1: a useful or valuable quality [syn: {asset}, {plus}] [ant:
      {liability}]
   2: the arithmetic operation of summing; calculating the sum of
     two or more numbers; "the summation of four and three gives
     seven"; "four plus three equals seven" [syn: {summation},
     {addition}, {plus}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 plus /ply/ 
  more; else; further; more; on; plus

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 plus
  more

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 plus /plus/
  plus

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 plus /plɵs/
  plus

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top