Search result for

plus

(79 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plus-, *plus*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plus    [PREP] เพิ่มอีก, See also: บวกเพิ่ม, เพิ่มเข้าไป
plus    [ADJ] เพิ่ม, See also: บวก, Ant. minus
plus    [ADJ] ดีเป็นพิเศษ
plus    [N] เครื่องหมายบวก, See also: บวก
plus    [N] จำนวนที่เพิ่มขึ้น
plus    [N] ส่วนเกิน, See also: จำนวนที่เกินความต้องการ, Syn. surplus
plus    [CONJ] ด้วย, See also: และ, ยิ่งไปกว่านั้น, Syn. also, and, furthermore
plush    [N] สิ่งทอผ้ากำมะหยี่ขนยาว, See also: กางเกงผ้ากำมะหยี่ขนยาว, Syn. velvet, plushette
plush    [ADJ] หรูหรา, See also: ตระการตา, Syn. elegant, luxurious
plus fours    [N] กางเกงยาวคลุมเข่าสำหรับเล่นกีฬา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plusบวก, เพิ่ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
plus-minus bar chartแผนภูมิแท่งบวก-ลบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
plus-minus bar chartแผนภูมิแท่งบวก-ลบ, แผนภูมิแท่งที่ใช้แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลที่มีค่าเป็นไปได้ทั้งค่าบวกค่าลบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plusThe sum of two plus three plus four is nine.
plusYou will be paid a stable base salary plus commissions on sale.
plusSo uncle asked, "What is three plus four?"
plusThe room charge is U.S. 100$ a night plus tax.
plusEh? Hundreds of thousands of Yen plus betrothal gifts?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plus(พลัส) prep. มาก,เพิ่ม,เพิ่มเข้าไป,กับ,adj. เพิ่ม,บวก,ดีเป็นพิเศษ. n. จำนวนที่เพิ่มขึ้น,ของส่วนเพิ่ม,ส่วนเกิน,ผลกำไร. conj. ด้วยและ
plush(พลัช) n. สิ่งทอผ้ากำมะหยี่ขนยาว,ความหรูหราฟุ่มเฟือย,ความสบาย
nonplus(นอน'พลัส,นอนพลัส') vt. ทำให้ยุ่งเหยิงหรือสับสนที่สุด. n. ภาวะที่ยุ่งเหยิงหรือสับสนที่สุด, Syn. perplex,
surplus(เซอ'พลัส) n.,adj. ส่วนเกิน,ส่วนล้น,จำนวนที่เกิน,จำนวนที่ล้น,เงินที่เหลือ., Syn. overage,excess

English-Thai: Nontri Dictionary
plus(pre) บวก,เพิ่มขึ้น,มากขึ้น
plush(n) ผ้ากำมะหยี่ชนิดหนึ่ง
surplus(adj) ที่เกินไป,ที่มีเหลือ,เป็นส่วนเกิน
surplus(n) เงินเหลือ,ส่วนเกิน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีนกา    [N] cross, See also: plus sign, fourth tone sign(+), multiplication sign, xmark, Syn. กากบาท, ไม้จัตวา, Example: เราเรียกเครื่องหมายกากบาทว่าตีนกา, Thai definition: เครื่องหมายกากบาทมีรูปดังนี้ + หรือ x
กากบาท    [N] cross, See also: plus sign, Example: ฉันทำเครื่องหมายกากบาทไว้หน้าข้อที่เลือก, Thai definition: ชื่อเครื่องหมายอย่างตีนกา มีรูป + หรือ x

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บางชนิด[n. exp.] (bāng chanit) EN: some species   FR: certaines espèces ; quelques espèces ; plusieurs sortes
เบื่อมาก ๆ เลย[v. exp.] (beūa māk-māk loēi) FR: en avoir plus que marre (fam.)
บวก[conj.] (būak) EN: plus ; +   FR: plus ; +
ช้ากว่านี้[X] (chā kwā nī) EN: more slowly   FR: plus lentement
ชิด[v.] (chit) EN: near ; get close (to) ; get near (to) ; be close ; be near ; be immediate ; adjoin ; be adjacent to   FR: se rapprocher (de) ; serrer ; approcher au plus près
ชอบมากกว่า[v. exp.] (chøp māk kwā) EN: prefer   FR: préférer ; apprécier par-dessus tout ; aimer mieux ; aimer le plus
ด้วย[X] (dūay) EN: also ; too ; as well ; either ; likewise   FR: aussi ; également ; de plus
ดุลการชำระเงินเกินดุล[n. exp.] (dun kān chamra ngoen koēndun) EN: balance of payments surplus   
หาไม่[v.] (hāmai) EN: be no more ; be dead   FR: ne plus être
อีก[adv.] (īk) EN: again ; more ; repeatedly ; once more   FR: encore ; plus ; davantage

CMU English Pronouncing Dictionary
PLUS    P L AH1 S
PLUSH    P L AH1 SH
PLUS'S    P L AH1 S AH0 Z
PLUSES    P L AH1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plus    (n) (p l uh s)
plush    (n) (p l uh1 sh)
pluses    (n) (p l uh1 s i z)
plushy    (j) (p l uh1 sh ii)
plusher    (j) (p l uh1 sh @ r)
plushest    (j) (p l uh1 sh i s t)
plushier    (j) (p l uh1 sh i@ r)
plushiest    (j) (p l uh1 sh i i s t)
plus-fours    (n) - (p l uh1 s - f oo1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übergröße {f}plus size [Add to Longdo]
Knickerbocker {pl}plus fours [Add to Longdo]
Pluszeichen {n} | Pluszeichen {pl}plus sign; positive sign | plus signs; pluses [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
plus(adv) มากกว่า(ใช้เปรียบเทียบของสองสิ่ง ใช้คู่กับ que) เช่น Il dépense plus que moi. เขาใช้เงินมากกว่าฉัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
C++言語[シープラスプラスげんご, shi-purasupurasu gengo] (n) C++; C plus plus [Add to Longdo]
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
がなる[, ganaru] (v5r) (onom. が plus 鳴る) to yell; to shout; to scream; to bawl [Add to Longdo]
ちまう;じまう[, chimau ; jimau] (v5u) (col) (contraction of ..て or で plus しまう) (See しまう,ちゃう) to do something completely [Add to Longdo]
ちゃう;じゃう[, chau ; jau] (aux-v,v5u) (contraction of ..て or で plus しまう) to do something completely [Add to Longdo]
とく;どく[, toku ; doku] (v5k) (contraction of ..て or で plus 置く) to do something in readiness for; to get something (needful) done [Add to Longdo]
アカネキンチャクダイ[, akanekinchakudai] (n) orangeface angelfish (Chaetodontoplus chrysocephalus) [Add to Longdo]
エスキューエルプラス[, esukyu-erupurasu] (n) {comp} SQL*Plus [Add to Longdo]
オボロキンチャクダイ[, oborokinchakudai] (n) velvet angelfish (Chaetodontoplus dimidiatus); phanthom angelfish [Add to Longdo]
キヘリキンチャクダイ[, kiherikinchakudai] (n) black-velvet angelfish (Chaetodontoplus melanosoma) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加上[jiā shàng, ㄐㄧㄚ ㄕㄤˋ, ] plus; to put in; to add; to add on; to add into; in addition; on top of that [Add to Longdo]
加号[jiā hào, ㄐㄧㄚ ㄏㄠˋ, / ] plus sign + [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
正符号[せいふごう, seifugou] plus (+) [Add to Longdo]
正負[せいふ, seifu] sign (plus or minus) [Add to Longdo]
エスキューエルプラス[えすきゅーえるぷらす, esukyu-erupurasu] SQL*Plus [Add to Longdo]
プラス[ぷらす, purasu] plus [Add to Longdo]
ビープラス[びーぷらす, bi-purasu] B plus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plus \Plus\, a. [L., more; akin to Gr. ?, ?, and E. full. See
   {Full}, a., and cf. {Pi[`u]}, {Pleonasm}.]
   [1913 Webster]
   1. (Math.) More, required to be added; positive, as
    distinguished from negative; -- opposed to {minus}.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, in a literary sense, additional; real; actual.
    [1913 Webster]
 
       Success goes invariably with a certain plus or
       positive power.            --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   {Plus sign} (Math.), the sign (+) which denotes addition, or
    a positive quantity.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plus
   adj 1: on the positive side or higher end of a scale; "a plus
       value"; "temperature of plus 5 degrees"; "a grade of C
       plus" [ant: {minus}]
   2: involving advantage or good; "a plus (or positive) factor"
     [syn: {plus}, {positive}]
   n 1: a useful or valuable quality [syn: {asset}, {plus}] [ant:
      {liability}]
   2: the arithmetic operation of summing; calculating the sum of
     two or more numbers; "the summation of four and three gives
     seven"; "four plus three equals seven" [syn: {summation},
     {addition}, {plus}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 plus [ply]
   more
   else; further; more; on
   plus
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 plus [plɵs]
   plus
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 plus
   more
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 plus [plus]
   plus
 

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 plus
 plus	(adv) มากกว่า(ใช้เปรียบเทียบของสองสิ่ง ใช้คู่กับ que) เช่น Il
 dépense plus que moi. เขาใช้เงินมากกว่าฉัน

Are you satisfied with the result?

Go to Top