ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perplex

P ER0 P L EH1 K S   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perplex-, *perplex*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perplex[VT] ทำให้งุนงง, See also: ทำให้สงสัย, ทำให้ยุ่งยากยิ่งขึ้น, Syn. confound, confuse, puzzle
perplexed[ADJ] ซับซ้อน, See also: ซึ่งเข้าใจยาก, ซึ่งยุ่งเหยิง, Syn. complicated, puzzled
perplexity[N] ความงุนงง, See also: ความสับสน, ความไม่แน่ใจ, Syn. bewilderment, uncertainty, Ant. composure, stillness
perplexity[N] เรื่องที่น่าพิศวงงงงวย, See also: สิ่งที่ทำให้สับสนงุนงง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perplex(เพอเพลคซฺ') vt. ทำให้งงงวย,ทำให้งง,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ., See also: perplexer n. perplexingly adv., Syn. mystify,confound
perplexed(เพอเพลคซฺทฺ') adj. งงงวย,ยุ่งเหยิงใจ,ฉงนสนเท่ห์,สลับซับซ้อน, Syn. dazed
perplexity(เพอเพลค'ซิที) n. ความงงงวย,ความยุ่งเหยิงใจ,ความไม่แน่ใจ,ความสลับซับซ้อน

English-Thai: Nontri Dictionary
perplex(vt) ทำให้สนเท่ห์,ทำให้งง,ทำให้ฉงน,ทำให้งงงวย
perplexity(n) ความสนเท่ห์,ความงง,ความฉงน,ความงงงวย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How perplexing for you.ช่างสลับซับซ้อนจริงๆ The Wicker Man (2006)
Something less perplexing than a ghost story. Come on.เรื่องที่น่าฉงนน้อยกว่าเรื่องผี เร็วน่า Dead Silence (2007)
Sometimes hanging with you for the Perplexed around the door.บางครังก็หลงมา ปรากฎที่ปากประตู Drag Me to Hell (2009)
Your incredulity perplexes me. No, your incredulity perplexes me, nerd.ไม่ ความไม่เชื่อใจของคุณ ก็ทำให้ผมไม่เชื่อใจคุณเหมือนกัน ไอ้เด็กเนิร์ด Home Economics (2009)
What seemed to be a very simple task has taken the most perplexing of turns.สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นงานที่ง่ายมาก has ถ่ายมากที่สุดน่างงการเลี้ยว Death Race 2 (2010)
Then one day, you will say this. "I'm perplexed and intrigued."สักวันคุณจะพูดว่า "ฉันรู้ว่าเธอเป็นคนน่าทึ่งและมีเสน่ห์" Episode #1.18 (2010)
You're so strange, so I find you... perplexing and intriguing.ที่แปลกกว่าเธอ คือฉันพบว่าเธอ ที่ทำให้รู้สึกตื่นเต้นและสับสน Episode #1.3 (2010)
Since father-in-law has collapsed, you'll be stuck in a perplexing situation.ตั้งแต่คุณพ่อหมดสติไป คุณคงเจอแต่เรื่องยุ่ง ๆ Episode #1.15 (2010)
People are so violent, and so perplexing. Just leave me alone with the dead.คนเป็นช่างป่าเถือนและวุ่นวาย ให้ฉันได้อยู่กับคนตายเถอะ I'm Alive and on Fire (2011)
In other news, local authorities remain perplexed by the animal attacks plaguing Beacon Hills.ข่าวอื่น จนท.ท้องที่ยังคงสับสน เรื่องสัตว์ที่ออกอาละวาด ในเขตบีคอนฮิล Magic Bullet (2011)
And that left us all heartbroken and perplexed.และทิ้งให้เราทั้งหมดเสียใจ และงงงัน What's to Discuss, Old Friend (2012)
Even more perplexing, why in almost every photo is she posed like this?ที่น่างงยิ่งกว่า ทำไมทุกรูป ถึงโพสต์ท่าแบบนี้นะ่? An Embarrassment of Bitches (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
perplexHer tears perplexed him.
perplexHe said with a perplexed expression, "I've heard nothing, so I can't say anything."
perplexHe was perplexed at the unexpected result.
perplexHe was utterly perplexed.
perplexThe problem perplexed him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งงงวย[ADJ] perplexed, See also: puzzling, baffling, nonplussed, flummoxed, Syn. งวยงง, งุนงง, งงงัน, ฉงน, Example: เขามองดูผมด้วยหน้าตางงงวยโดยไม่มีคำพูดใดๆ, Thai definition: ที่คิดไม่ออกเพราะยุ่งยากซับซ้อน, ที่ทำอะไรไม่ถูกเพราะยังตั้งสติไม่อยู่
ฉุกละหุก[V] confuse, See also: perplex, hurry, fluster, disarrange, Syn. รวดเร็ว, ฉับไว, ด่วน, เร่งด่วน, ทันที, กะทันหัน, Example: เมื่อฉันคลอดก่อนกำหนดจึงฉุกละหุกมากเพราะยังไม่ได้เตรียมของอะไรไว้เลย, Thai definition: สับสนวุ่นวายเพราะมีเรื่องเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนโดยไม่คาดฝัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉงน[v.] (cha-ngon) EN: be in doubt ; be uncertain ; feel puzzled ; be perplexed ; be baffled ; be bewildered ; have doubts   FR: être perplexe ; être déconcerté ; être dérouté ; avoir des doutes
ฉงนสนเท่ห์[v. exp.] (cha-ngon sonthē) EN: be at a loss   FR: être perplexe
งง[v.] (ngong) EN: get confused ; be perplexed ; be puzzed ; be baffled ; get into a muddle ; be mystified ; be bewildered ; confuse ; blur ; obscure ; perplex ; bewilder   FR: être perplexe ; être déconcerté ; être stupéfait
สนเท่ห์[v.] (sonthē) EN: doubt ; wonder ; suspect ; question ; query   FR: douter ; être perplexe
สนเท่ห์[adj.] (sonthē) EN: suspicious ; puzzled ; perplexed ; uncertain   

CMU English Pronouncing Dictionary
PERPLEX    P ER0 P L EH1 K S
PERPLEXED    P ER0 P L EH1 K S T
PERPLEXES    P ER0 P L EH1 K S AH0 Z
PERPLEXING    P ER0 P L EH1 K S IH0 NG
PERPLEXITY    P ER0 P L EH1 K S AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perplex    (v) pˈəplˈɛks (p @1 p l e1 k s)
perplexed    (v) pˈəplˈɛkst (p @1 p l e1 k s t)
perplexes    (v) pˈəplˈɛksɪz (p @1 p l e1 k s i z)
perplexing    (v) pˈəplˈɛksɪŋ (p @1 p l e1 k s i ng)
perplexity    (n) pˈəplˈɛksɪtiː (p @1 p l e1 k s i t ii)
perplexedly    (a) pˈəplˈɛksədliː (p @1 p l e1 k s @ d l ii)
perplexities    (n) pˈəplˈɛksɪtɪz (p @1 p l e1 k s i t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
困扰[kùn rǎo, ㄎㄨㄣˋ ㄖㄠˇ, / ] perplex; cause complications, #5,984 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
perplex; verblüfft {adj}dumbfounded; thunderstruck [Add to Longdo]
perplex {adj}perplexed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
戸惑う[とまどう, tomadou] (v5u,vi) to be bewildered; to be perplexed; (P) [Add to Longdo]
困り果てる[こまりはてる, komarihateru] (v1,vi) to be greatly perplexed; to be greatly embarrassed; (P) [Add to Longdo]
困り切る[こまりきる, komarikiru] (v5r,vi) to be greatly perplexed; to be greatly embarrassed [Add to Longdo]
困却[こんきゃく, konkyaku] (n,vs) perplexity; dilemma [Add to Longdo]
弱まる[よわまる, yowamaru] (v5r,vi) to abate; to weaken; to be emaciated; to be dejected; to be perplexed; (P) [Add to Longdo]
弱る[よわる, yowaru] (v5r,vi) to weaken; to be troubled; to be downcast; to be emaciated; to be dejected; to be perplexed; to impair; (P) [Add to Longdo]
長螺;長辛螺[ながにし;ナガニシ, naganishi ; naganishi] (n) (uk) perplexed spindle (species of sea snail, Fusinus perplexus) [Add to Longdo]
当惑[とうわく, touwaku] (n,vs) bewilderment; perplexity; embarrassment; confusion; (P) [Add to Longdo]
頭をかかえる;頭を抱える[あたまをかかえる, atamawokakaeru] (exp,v1) (See 頭抱える) to be greatly perplexed; to be troubled; to be at wits' end [Add to Longdo]
頭抱える[あたまかかえる, atamakakaeru] (exp,v1) (See 頭を抱える) to be greatly perplexed; to be troubled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perplex \Per*plex"\, v. t. [imp. & p. p. {Perplexed}; p. pr. &
   vb. n. {Perplexing}.] [L. perplexari. See {Perplex}, a.]
   1. To involve; to entangle; to make intricate or complicated,
    and difficult to be unraveled or understood; as, to
    perplex one with doubts.
    [1913 Webster]
 
       No artful wildness to perplex the scene. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       What was thought obscure, perplexed, and too hard
       for our weak parts, will lie open to the
       understanding in a fair view.     --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To embarrass; to puzzle; to distract; to bewilder; to
    confuse; to trouble with ambiguity, suspense, or anxiety.
    "Perplexd beyond self-explication." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       We are perplexed, but not in despair. --2 Cor. iv.
                          8.
    [1913 Webster]
 
       We can distinguish no general truths, or at least
       shall be apt to perplex the mind.   --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. To plague; to vex; to torment. --Glanvill.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To entangle; involve; complicate; embarrass; puzzle;
     bewilder; confuse; distract. See {Embarrass}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perplex \Per*plex"\, a. [L. perplexus entangled, intricate; per
   + plectere, plexum, to plait, braid: cf. F. perplexe. See
   {Per-}, and {Plait}.]
   Intricate; difficult. [Obs.] --Glanvill.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perplex
   v 1: be a mystery or bewildering to; "This beats me!"; "Got me--
      I don't know the answer!"; "a vexing problem"; "This
      question really stuck me" [syn: {perplex}, {vex}, {stick},
      {get}, {puzzle}, {mystify}, {baffle}, {beat}, {pose},
      {bewilder}, {flummox}, {stupefy}, {nonplus}, {gravel},
      {amaze}, {dumbfound}]
   2: make more complicated; "There was a new development that
     complicated the matter" [syn: {complicate}, {perplex}] [ant:
     {simplify}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 perplex /pɛrplɛks/
  perplexed

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 perplex /pɛrplɛks/
  perplexed; takenaback

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top