ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

superfluous

S UW1 P ER0 F L W AH2 S   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -superfluous-, *superfluous*, superfluou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
superfluous[ADJ] มากเกินไป, See also: เกินขีด, มากเกินพอ, มากเกินควร, Syn. excessive, extra, redundant, Ant. scanty, lacking
superfluous[ADJ] ไม่จำเป็น, See also: ไม่สำคัญ, ไม่มีสาระ, Syn. needless, unnecessary, Ant. necessary
superfluous[ADJ] ฟุ่มเฟือย, See also: สุรุ่ยสุร่าย, Syn. extravagant, luxurious, lavish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
superfluous(ซูเพอ'ฟลูอัส) adj. มากเกินพอ,มากเกินไป,ไม่จำเป็น,ฟุ่มเฟือย,เกินความต้องการ., See also: superfluousness n., Syn. excessive

English-Thai: Nontri Dictionary
superfluous(adj) ฟุ่มเฟือย,มากเกินต้องการ,ไม่จำเป็น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I'm talking about a completely superfluous bottle of cough syrup.และฉันก็พูดถึงยาแก้ไอขวดที่แพงสุดๆ The Happening (2008)
Deforestation destroys the essential to produce the superfluous.การตัดไม้ทำลายป่าที่สำคัญ เพียงเพื่อผลิตภัณท์ที่ฟุ่มเฟือย Home (2009)
I'm gonna lose my job. Without him, I'm superfluous.I'm superfluousDid You Hear About the Morgans? (2009)
Actually, it's a common medical misconception that the spleen is superfluous.อันที่จริง มันเป็นความเข้าใจทางการแพทย์ที่ผิด ว่าม้ามเป็นสิ่งไม่จำเป็น Questions and Antlers (2010)
Our basest beggars are in the poorest things superfluous."ขอทานคือผู้ที่ต่ำต้อยที่สุดในสังคมเรา Horror Fiction in Seven Spooky Steps (2011)
NOTHING SUPERFLUOUS IN MY LIFE. WHEN A THING IS REDUNDANT, IT IS ELIMINATED.อะไรซ้ำซ้อนก็กำจัดมันซะ Skyfall (2012)
Superfluous, some might say.มากเกินไป, พูดอย่างนั้นก็ได้ Hush Hush (2013)
You, however, are superfluous.คุณไม่มีประโยชน์ซะแล้ว Zugzwang (2013)
Threat detection is superfluous. The operator detects the threat.การตรวจจับภัยคุกคามเป็นฟุ่มเฟือย ประกอบการตรวจพบภัยคุกคาม. Chappie (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
superfluousJim made a superfluous remark.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟุ่มเฟือย[ADJ] extravagant, See also: superfluous, Syn. สุรุ่ยสุร่าย, Ant. ประหยัด, Example: เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิต เราต้องแยกระหว่างสินค้าจำเป็นกับสินค้าฟุ่มเฟือย, Thai definition: ที่ช้จ่ายเกินควร
ฟุ่มเฟือย[ADV] extravagantly, See also: superfluously, Syn. สุรุ่ยสุร่าย, Ant. ประหยัด, Example: เขาใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เมื่อเงินขาดมือ ก็ตื๊อขอเงินจากแม่, Thai definition: ใช้จ่ายอย่างเกินควร
เหลือเฟือ[ADJ] ample, See also: superfluous, superabundant, excessive, Syn. เกินพอ, มากเกิน, Example: หล่อนมีทรัพย์สินเหลือเฟือที่จะใช้ชีวิตอย่างผาสุกไปจนตาย, Thai definition: มากมายเกินพอดี, มากเกินต้องการ, มากเกินพอดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิตถาร[adj.] (wittathān) EN: excessive ; superfluous ; strange ; queer ; fantastic ; eccentric ; oddball ; weird ; odd ; abnormal ; peculiar   FR: excessif ; excentrique ; anormal

CMU English Pronouncing Dictionary
SUPERFLUOUS    S UW1 P ER0 F L W AH2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
superfluous    (j) sˈuːpˈɜːʴfluəʴs (s uu1 p @@1 f l u@ s)
superfluously    (a) sˈuːpˈɜːʴfluəʴsliː (s uu1 p @@1 f l u@ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuì, ㄓㄨㄟˋ, / ] superfluous; redundant; cumbersome; refers to a son-in-law living with wife's family, #18,793 [Add to Longdo]
赘言[zhuì yán, ㄓㄨㄟˋ ㄧㄢˊ, / ] superfluous words; unnecessary detail, #80,696 [Add to Longdo]
赘余[zhuì yú, ㄓㄨㄟˋ ㄩˊ, / ] superfluous, #209,541 [Add to Longdo]
赘词[zhuì cí, ㄓㄨㄟˋ ㄘˊ, / ] superfluous words; unnecessary detail, #834,614 [Add to Longdo]
多余[duō yú, ㄉㄨㄛ ㄩˊ, / ] superfluous; unnecessary; surplus [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
überflüssig {adj} | überflüssiger | am überflüssigstensuperfluous | more superfluous | most superfluous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
冗員[じょういん, jouin] (n) (col) supernumerary; superfluous; useless workers [Add to Longdo]
摘果[てきか, tekika] (n,vs) thinning out superfluous fruit [Add to Longdo]
無駄毛;徒毛[むだげ, mudage] (n) unwanted hair; superfluous hair [Add to Longdo]
有り余る;有余る[ありあまる, ariamaru] (v5r,vi) to be superfluous; to be in excess; to be more than enough [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Superfluous \Su*per"flu*ous\, a. [L. superfluus overflowing;
   super over, above + fluere to flow. See {Super-}, and
   {Fluent}.]
   More than is wanted or is sufficient; rendered unnecessary by
   superabundance; unnecessary; useless; excessive; as, a
   superfluous price. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      An authority which makes all further argument or
      illustration superfluous.        --E. Everett.
   [1913 Webster]
 
   {Superfluous interval} (Mus.), an interval that exceeds a
    major or perfect interval by a semitone.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Unnecessary; useless; exuberant; excessive; redundant;
     needless.
     [1913 Webster] -- {Su*per"flu*ous*ly}, adv. --
     {Su*per"flu*ous*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 superfluous
   adj 1: serving no useful purpose; having no excuse for being;
       "otiose lines in a play"; "advice is wasted words"; "a
       pointless remark"; "a life essentially purposeless";
       "senseless violence" [syn: {otiose}, {pointless},
       {purposeless}, {senseless}, {superfluous}, {wasted}]
   2: more than is needed, desired, or required; "trying to lose
     excess weight"; "found some extra change lying on the
     dresser"; "yet another book on heraldry might be thought
     redundant"; "skills made redundant by technological advance";
     "sleeping in the spare room"; "supernumerary ornamentation";
     "it was supererogatory of her to gloat"; "delete superfluous
     (or unnecessary) words"; "extra ribs as well as other
     supernumerary internal parts"; "surplus cheese distributed to
     the needy" [syn: {excess}, {extra}, {redundant}, {spare},
     {supererogatory}, {superfluous}, {supernumerary}, {surplus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top