ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

superfluous

S UW1 P ER0 F L W AH2 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -superfluous-, *superfluous*, superfluou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
superfluous(adj) มากเกินไป, See also: เกินขีด, มากเกินพอ, มากเกินควร, Syn. excessive, extra, redundant, Ant. scanty, lacking
superfluous(adj) ไม่จำเป็น, See also: ไม่สำคัญ, ไม่มีสาระ, Syn. needless, unnecessary, Ant. necessary
superfluous(adj) ฟุ่มเฟือย, See also: สุรุ่ยสุร่าย, Syn. extravagant, luxurious, lavish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
superfluous(ซูเพอ'ฟลูอัส) adj. มากเกินพอ,มากเกินไป,ไม่จำเป็น,ฟุ่มเฟือย,เกินความต้องการ., See also: superfluousness n., Syn. excessive

English-Thai: Nontri Dictionary
superfluous(adj) ฟุ่มเฟือย,มากเกินต้องการ,ไม่จำเป็น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I'm talking about a completely superfluous bottle of cough syrup.และฉันก็พูดถึงยาแก้ไอขวดที่แพงสุดๆ The Happening (2008)
NOTHING SUPERFLUOUS IN MY LIFE. WHEN A THING IS REDUNDANT, IT IS ELIMINATED.อะไรซ้ำซ้อนก็กำจัดมันซะ Skyfall (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
superfluousJim made a superfluous remark.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟุ่มเฟือย(adj) extravagant, See also: superfluous, Syn. สุรุ่ยสุร่าย, Ant. ประหยัด, Example: เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิต เราต้องแยกระหว่างสินค้าจำเป็นกับสินค้าฟุ่มเฟือย, Thai Definition: ที่ช้จ่ายเกินควร
ฟุ่มเฟือย(adv) extravagantly, See also: superfluously, Syn. สุรุ่ยสุร่าย, Ant. ประหยัด, Example: เขาใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เมื่อเงินขาดมือ ก็ตื๊อขอเงินจากแม่, Thai Definition: ใช้จ่ายอย่างเกินควร
เหลือเฟือ(adj) ample, See also: superfluous, superabundant, excessive, Syn. เกินพอ, มากเกิน, Example: หล่อนมีทรัพย์สินเหลือเฟือที่จะใช้ชีวิตอย่างผาสุกไปจนตาย, Thai Definition: มากมายเกินพอดี, มากเกินต้องการ, มากเกินพอดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิตถาร[wittathān] (adj) EN: excessive ; superfluous ; strange ; queer ; fantastic ; eccentric ; oddball ; weird ; odd ; abnormal ; peculiar  FR: excessif ; excentrique ; anormal

CMU English Pronouncing Dictionary
SUPERFLUOUS S UW1 P ER0 F L W AH2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
superfluous (j) sˈuːpˈɜːʳfluəʳs (s uu1 p @@1 f l u@ s)
superfluously (a) sˈuːpˈɜːʳfluəʳsliː (s uu1 p @@1 f l u@ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuì, ㄓㄨㄟˋ, / ] superfluous; redundant; cumbersome; refers to a son-in-law living with wife's family, #18,793 [Add to Longdo]
赘言[zhuì yán, ㄓㄨㄟˋ ㄧㄢˊ, / ] superfluous words; unnecessary detail, #80,696 [Add to Longdo]
赘余[zhuì yú, ㄓㄨㄟˋ ㄩˊ, / ] superfluous, #209,541 [Add to Longdo]
赘词[zhuì cí, ㄓㄨㄟˋ ㄘˊ, / ] superfluous words; unnecessary detail, #834,614 [Add to Longdo]
多余[duō yú, ㄉㄨㄛ ㄩˊ, / ] superfluous; unnecessary; surplus [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
überflüssig {adj} | überflüssiger | am überflüssigstensuperfluous | more superfluous | most superfluous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
冗員[じょういん, jouin] (n) (col) supernumerary; superfluous; useless workers [Add to Longdo]
摘果[てきか, tekika] (n,vs) thinning out superfluous fruit [Add to Longdo]
無駄毛;徒毛[むだげ, mudage] (n) unwanted hair; superfluous hair [Add to Longdo]
有り余る;有余る[ありあまる, ariamaru] (v5r,vi) to be superfluous; to be in excess; to be more than enough [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Superfluous \Su*per"flu*ous\, a. [L. superfluus overflowing;
   super over, above + fluere to flow. See {Super-}, and
   {Fluent}.]
   More than is wanted or is sufficient; rendered unnecessary by
   superabundance; unnecessary; useless; excessive; as, a
   superfluous price. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      An authority which makes all further argument or
      illustration superfluous.        --E. Everett.
   [1913 Webster]
 
   {Superfluous interval} (Mus.), an interval that exceeds a
    major or perfect interval by a semitone.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Unnecessary; useless; exuberant; excessive; redundant;
     needless.
     [1913 Webster] -- {Su*per"flu*ous*ly}, adv. --
     {Su*per"flu*ous*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 superfluous
   adj 1: serving no useful purpose; having no excuse for being;
       "otiose lines in a play"; "advice is wasted words"; "a
       pointless remark"; "a life essentially purposeless";
       "senseless violence" [syn: {otiose}, {pointless},
       {purposeless}, {senseless}, {superfluous}, {wasted}]
   2: more than is needed, desired, or required; "trying to lose
     excess weight"; "found some extra change lying on the
     dresser"; "yet another book on heraldry might be thought
     redundant"; "skills made redundant by technological advance";
     "sleeping in the spare room"; "supernumerary ornamentation";
     "it was supererogatory of her to gloat"; "delete superfluous
     (or unnecessary) words"; "extra ribs as well as other
     supernumerary internal parts"; "surplus cheese distributed to
     the needy" [syn: {excess}, {extra}, {redundant}, {spare},
     {supererogatory}, {superfluous}, {supernumerary}, {surplus}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top