ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

残余

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -残余-, *残余*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
残余[cán yú, ㄘㄢˊ ㄩˊ, / ] remnant; relic; residue; vestige; surplus; to remain; to leave surplus, #13,492 [Add to Longdo]
残余沾染[cán yú zhān rǎn, ㄘㄢˊ ㄩˊ ㄓㄢ ㄖㄢˇ, / ] residual contamination [Add to Longdo]
残余[cán yú wù, ㄘㄢˊ ㄩˊ ˋ, / ] litter; trash [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
残余[ざんよ, zanyo] (n,adj-no) remainder; the rest; residue [Add to Longdo]
残余[ざんよがく, zanyogaku] (n) the balance [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ectoplasmic residue.[CN] 是流质残余 Ghostbusters (1984)
The next day the French army did not renew its assault and what was left of Bagration's detachmentjoined Kutuzov's army.[CN] 第二天 法国军队没有再发动攻击 巴格拉季昂纵队残余的人马 与库图佐夫的部队会合了 War and Peace (1966)
Strap this on. - You look like a good type for a stump.[CN] 你看上去象个残余烟头 听着,费葛 Night and the City (1950)
Tape residue.[JA] テープの残余 Night Finds You (2015)
The remnants of the German 7th army, some 15 fighting divisions, were pressed into a tiny sack.[CN] 德国第七集团军的残余, 大约15个野战师团, 被压入一个极小的麻袋 Morning: June-August 1944 (1974)
We are still hunting remnants of the Momochi family.[CN] 我们仍然狩猎残余\诺夫的百道家庭。 Ninja bugeicho momochi sandayu (1980)
And if the relicts of the museum of past and wasted years are left out for a night...?[CN] 这过去荒废岁月博物馆的残余 在外面呆一晚又怎么样? Appassionata (1974)
The world of Shaddam IV remains only in the texts of crumbling history books.[CN] 萨丹四世的世界只残余 在历史书的碎片里 Episode #1.2 (2003)
"Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death...[CN] 而只有残余小数的士兵鸚‰抵抗 Gone with the Wind (1939)
They're mopping up what's left of them.[CN] 他们在数清残余 Sahara (1943)
If you invade the rest of the Czech Republic It was the Führer.[JA] もしチェコの残余を侵略するなら それは総統の仕事だった Look Who's Back (2015)
Twelve years since Emperor Shaddam the Fourth was defeated... and Paul Muad'dib's wild Fremen spread out across the universe... exterminating all that remained of the old imperial armies... colonizing the planets of the known universe... one by one under his rule... sweeping away anything... and anyone who resisted.[CN] 12年,自萨丹四世被击败 而保罗・摩阿迪巴的弗曼人横扫宇宙 消除宇宙中所有已知的殖民 星球的旧帝国的残余军队... Episode #1.1 (2003)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top