ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

superabundant

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -superabundant-, *superabundant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
superabundant[ADJ] มีมากเกินความต้องการ, See also: มีมากเกินไป, มีล้นเกิน, Syn. excess, superfluous, surplus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
superabundant(ซูเพออะบัน'เดินทฺ) adj. มีมากมายเกินไป, Syn. excessive

English-Thai: Nontri Dictionary
superabundant(adj) ล้นเหลือ,อุดมสมบูรณ์,มากมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้นเหลือ[adj.] (lonleūa) EN: surplus ; excess ; superabundant   FR: surabondant ; de trop ; en excès

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
superabundant (j) sˌuːpərəbˈʌndənt (s uu2 p @ r @ b uh1 n d @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盛产[shèng chǎn, ㄕㄥˋ ㄔㄢˇ, / ] superabundant; to teem with; to produce in abundance; to abound in, #23,392 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Superabundant \Su`per*a*bun"dant\, a. [L. superabundans, p. pr.
   of superabundare. See {Superabound}.]
   Abounding to excess; being more than is sufficient;
   redundant; as, superabundant zeal. -- {Su`per*a*bun"dant*ly},
   adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 superabundant
   adj 1: most excessively abundant

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top