ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

surplus

S ER1 P L AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surplus-, *surplus*, surplu
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surplus(n) จำนวนที่เกิน, See also: ส่วนที่เกิน, จำนวนที่ล้น, Syn. excess, surfeit, residue, Ant. deficit
surplus(n) เงินที่เหลือหลังหักรายจ่ายแล้ว, See also: เงินที่เหลือ, Syn. balance, overplus, remainnder
surplus(adj) เกิน, See also: เป็นส่วนเกิน, เหลือเกิน, Syn. extra, excess, remaining, superfluous
surplusage(n) ส่วนที่ล้นหรือเกิน, Syn. overflow, surplus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
surplus(เซอ'พลัส) n., adj. ส่วนเกิน, ส่วนล้น, จำนวนที่เกิน, จำนวนที่ล้น, เงินที่เหลือ., Syn. overage, excess

English-Thai: Nontri Dictionary
surplus(adj) ที่เกินไป, ที่มีเหลือ, เป็นส่วนเกิน
surplus(n) เงินเหลือ, ส่วนเกิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
surplusส่วนเหลือ, ส่วนเกิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
surplusเงินส่วนเกิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
surplusส่วนเหลือ, ส่วนเกิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surplus lineส่วนรับประกันภัยส่วนเกิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
surplus reinsuranceการประกันภัยต่อแบบส่วนเกิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
surplus treatyสัญญาประกันภัยต่อแบบส่วนเกิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
surplus value, theory ofทฤษฎีมูลค่าส่วนเกิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Surplusส่วนเกิน [การบัญชี]
Surplus (Accounting)เงินส่วนเกิน (การบัญชี) [TU Subject Heading]
surplus watersurplus water, ปริมาณน้ำเหลือใช้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This can is from a surplus disposal run.กระป๋องนี้มาจากจำนวนที่เกินเหลือทิ้ง The Blues Brothers (1980)
surplus labor, the elderly and infirm mostly.ชุมชน บี. พวกคนชราและอ่อนแอ Schindler's List (1993)
- we had a surplus of the steroid base.- เรามีสเตอรอยด์อยู่เกินจำนวน Junior (1994)
Come on by Sarge's Surplus Hut for your government surplus needs.มาโดยฮัทส่วนเกินหลีสำหรับ ส่วนเกินความต้องการของรัฐบาล Cars (2006)
A shortage of food, or a surplus of snobbery?อาหารไม่พอ หรือจองหองจนตัวพอง Ratatouille (2007)
Now there's a trade surplus opening up... and our clinic's really gonna do well.เดี๋ยวนี้เปิดการค้าเสรี และฉันแบบว่า คลินิคของเราไปได้สวยมากๆ Cassandra's Dream (2007)
Initially, I assumed there would be a radiation surplus in the victim from the penthouse.ในตอนแรก ผมเดาเอาว่า มีแรงผลักของรังสี เข้าไปที่ตัวเหยื่อ จากตัวอาคาร Earthling (2009)
It's military rations from an army surplus store.มันคือเสบียง จากคลังของเหลือกองทัพ Epidemiology (2010)
Jeez, why don't you guys just get a roo... but the only people getting sick are the ones eating what I bought at your surplus store.ให้ตาย ทำไมเธอสองคนไม่ไปเปิดห้อง... แต่คนที่ป่วย คือคนที่กินเสบียงที่ผมซื้อจาก คลังของเหลือคุณนะ Epidemiology (2010)
I was thinking, you know, we have a surplus of dragon-fighting Vikings, but do we have enough bread-making Vikings or small-home-repair Vikings?ข้ารู้ ว่าเจ้าก็รู้ เรามีไวกิ้งสู้มังกรเยอะแล้ว แต่เรามีไวกิ้งทำขนมปัง หรือ ไวกิ้งซ่อมบ้านพอรึยัง How to Train Your Dragon (2010)
Then made a killing selling surplus weapons from World War I.แล้วก็ฆ่าเพื่อขายอาวุธ จากสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง BrotherFae of the Wolves (2011)
When it comes to surplus, the surplus product is always the issue.สิ่งที่เหลืออยู่ การจัดการกับส่วนเกิน มักจะเป็นปัญหาอยู่เสมอ Poseidon (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
surplusDespite a large surplus in merchandise trade, the current account surplus is not so big due to a deficit in invisible trade.
surplusJapan has a surplus of rice, Europe of wine.
surplusJapan's balance of payments has been running a huge surplus for many years.
surplusJapan's trade surplus soared to a record high.
surplusOur surplus has swelled by nearly ten percent in this quarter.
surplusThanks to a fundamental restructuring, our surplus has swelled three-fold.
surplusThank to a fundamental restructuring, our surplus has swelled threefold.
surplusThe trade balance registered a surplus of $76 billion, with exports reaching $314 billion and imports $238 billion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนเกิน(adj) surplus, Example: ชาวบ้านจะบริจาคข้าวที่เป็นผลผลิตส่วนเกินให้แก่วัด เพื่อเก็บสำรองสำหรับชาวบ้านที่จะมากู้ยืมโดยไม่เสียดอกเบี้ย, Thai Definition: ขนาดหรือจำนวนที่เกินจากที่กำหนด หรือที่ต้องการ
เหลือ(adj) surplus, Syn. เกิน, มากเกิน, Example: ชาวบ้านนำปลาที่เหลือจากกินแล้วนำไปขายทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น, Thai Definition: เกินต้องการ
ล้นเหลือ(adj) surplus, See also: excess, superabundant, Example: คนที่เคยมีอำนาจและอิทธิพลล้นเหลือระหว่างมีตำแหน่งหน้าที่ทางราชการ พอพ้นตำแหน่งก็จะไม่มีผู้ใดสนใจ, Thai Definition: มากมายเหลือล้น
เหลือกินเหลือใช้(adj) surplus, See also: more than enough, Syn. เกินพอ, เกินต้องการ, Example: ถ้าท่านมีสิ่งของที่เหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปบริจาคดีกว่าเก็บไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดุลการชำระเงินเกินดุล[dun kān chamra ngoen koēndun] (n, exp) EN: balance of payments surplus
จำนวนเกิน[jamnūan koēn] (n, exp) EN: surplus
เกินดุล[koēndun] (n) EN: overbalance ; outweigh ; surplus  FR: surplus [ m ]
เหลือ[leūa] (v) EN: remain ; be left ; have a surplus ; have a balance ; leave ; be in excess ; have sth left  FR: rester ; subsister
เหลือ[leūa] (v) EN: have a surplus ; have a balance
เหลือ[leūa] (prep) EN: beyond ; past ; surplus  FR: au-delà de
ล้นเหลือ[lonleūa] (adj) EN: surplus ; excess ; superabundant  FR: surabondant ; de trop ; en excès
งบกำไรสะสม[ngop kamrai sasom] (n, exp) EN: statement of retained earnings ; statement of undistributed profits ; statement of earned surplus
ส่วนเกิน[suankoēn] (n) EN: surplus ; excess  FR: surplus [ m ] ; excédent [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SURPLUS S ER1 P L AH0 S
SURPLUSES S ER1 P L AH0 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surplus (n) sˈɜːʳpləs (s @@1 p l @ s)
surpluses (n) sˈɜːʳpləsɪz (s @@1 p l @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
过剩[guò shèng, ㄍㄨㄛˋ ㄕㄥˋ, / ] surplus; excess, #7,414 [Add to Longdo]
盈余[yíng yú, ㄧㄥˊ ㄩˊ, / ] surplus; profit, #14,166 [Add to Longdo]
余粮[yú liáng, ㄩˊ ㄌㄧㄤˊ, / ] surplus grain, #27,844 [Add to Longdo]
剩余价值[shèng yú jià zhí, ㄕㄥˋ ㄩˊ ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ, / ] surplus value, #37,319 [Add to Longdo]
余钱[yú qián, ㄩˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] surplus money, #57,286 [Add to Longdo]
余缺[yú quē, ㄩˊ ㄑㄩㄝ, / ] surplus and shortfall, #58,409 [Add to Longdo]
[lè, ㄌㄜˋ, ] surplus; tithe, #69,200 [Add to Longdo]
奇羡[jī xiàn, ㄐㄧ ㄒㄧㄢˋ, / ] surplus; profit [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mehrbelastung { f }surplus load [Add to Longdo]
Mehrbetrag { m }; Überschuss { m } | Mehrbeträge { pl }; Überschüsse { pl }surplus | surpluses [Add to Longdo]
Mehrwert { m } | Mehrwerte { pl }surplus value | surplus values [Add to Longdo]
Überproduktion { f }surplus production [Add to Longdo]
Überschuss { m } | Überschüsse { pl }surplus | surplusses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんまし[anmashi] (adj-na, adv, n, n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
サープラス[sa-purasu] (n) surplus [Add to Longdo]
[か, ka] (pref) (1) surplus- (attaches to start of Sino-Japanese words); excess-; over-; (2) per- (chemical with more of a certain element than found in other compounds of the same constituents) [Add to Longdo]
過剰人口[かじょうじんこう, kajoujinkou] (n) surplus population [Add to Longdo]
経常黒字[けいじょうくろじ, keijoukuroji] (n) current account surplus [Add to Longdo]
財政黒字[ざいせいくろじ, zaiseikuroji] (n) budget surplus [Add to Longdo]
処分市[しょぶんいち, shobun'ichi] (n) disposal sale; surplus good sale [Add to Longdo]
消費者余剰[しょうひしゃよじょう, shouhishayojou] (n) consumer surplus [Add to Longdo]
剰員[じょういん, jouin] (n) surplus people [Add to Longdo]
剰余[じょうよ, jouyo] (n) surplus; balance; remainder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surplus \Sur"plus\, n. [F., fr. sur over + plus more. See
   {Sur-}, and {Plus}, and cf. {Superplus}.]
   1. That which remains when use or need is satisfied, or when
    a limit is reached; excess; overplus.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically, an amount in the public treasury at any time
    greater than is required for the ordinary purposes of the
    government.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surplus \Sur"plus\, a.
   Being or constituting a surplus; more than sufficient; as,
   surplus revenues; surplus population; surplus words.
   [1913 Webster]
 
      When the price of corn falleth, men give over surplus
      tillage, and break no more ground.    --Carew.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 surplus
   adj 1: more than is needed, desired, or required; "trying to
       lose excess weight"; "found some extra change lying on
       the dresser"; "yet another book on heraldry might be
       thought redundant"; "skills made redundant by
       technological advance"; "sleeping in the spare room";
       "supernumerary ornamentation"; "it was supererogatory of
       her to gloat"; "delete superfluous (or unnecessary)
       words"; "extra ribs as well as other supernumerary
       internal parts"; "surplus cheese distributed to the
       needy" [syn: {excess}, {extra}, {redundant}, {spare},
       {supererogatory}, {superfluous}, {supernumerary},
       {surplus}]
   n 1: a quantity much larger than is needed [syn: {excess},
      {surplus}, {surplusage}, {nimiety}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 surplus /syrply/
  surplus

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top