Search result for

remaining

(40 entries)
(0.0244 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remaining-, *remaining*, remain
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All our remaining supplies have rotted. Every last grain.เสบียงที่ตุนไว้อยู่ๆก็เน่าเสีย ไม่เว้นสักชิ้น The Labyrinth of Gedref (2008)
Six remaining drivers alive.เหลือนักแข่งอีก6ยังอยู่ Death Race (2008)
6 remaining drivers alive.เหลืออีก6ยังหายใจอยู่ Death Race (2008)
If we get out of this... the chances of us remaining friends is highly... highly... boobies.ถ้าเราหนีรอดออกไป... โอกาสของเราที่ยังเป็นเพื่อนกันก็มีสูง... มีสูง... Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
The remaining 20 Changshan soldiers will be the commando unitทหารเสียงสัน 20คนที่เหลือ เป็นหน่วยบุกทลวง Three Kingdoms (2008)
We're still trying to locate the 3 remaining warheads, sir.ท่านค่ะ เรายังทำการค้นหาหัวรบอีกสามหัวค่ะ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
We also know that the only remaining piece of your alien All-Spark is locked in an electromagnetic vault, here on one of the most secure naval bases in the world.เรารู้อีกว่า ชิ้นส่วนเดียวที่เหลือ ของออลสปาร์คต่างดาว ถูกเก็บล็อกไว้ ในห้องแม่เหล็กไฟฟ้า Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
With minutes remaining, South Africa takes the lead, 15 to 12.เวลายังเหลืออีก 1 นาที แอฟริกาใต้ นำไป 15 ต่อ 12! Invictus (2009)
Two 8.5 tremors have left the people in the streets desperately fighting for the last remaining resources.ด้วยขนาด 8.5 ริกเตอร์ 2 ครั้ง ทำให้คนต้องไร้ที่พึ่ง 2012 (2009)
A new victim every 3 months. Which means at least 2 of the remaining women are already dead.หมายความว่าเหยื่ออีกอย่างน้อย 2 คนที่ถูกจับไปตายแล้ว Cold Comfort (2009)
So the only real question remaining:แต่ก็ยังคงมีคำถามอยู่ In the Realm of the Basses (2009)
Yes, but any remaining droids will try to break outใช่ แต่มีดรอยด์ที่หลงเหลือจำนวนมาก พยายามจะแหกออกไป Mystery of a Thousand Moons (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
remainingHe wavered between going home and remaining at work in the office.
remainingShe had a choice of going or remaining.
remainingThe door remaining locked up from inside, he could not enter the house.
remainingThere is quite a bit of water remaining.
remainingThere were few students remaining in the classroom.
remainingWould you please send the remaining five units right away?
remainingYou oughtn't to go out with the little boy remaining alone.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยกยอด[v.] (yokyøt) EN: take care of remaining work   

CMU English Pronouncing Dictionary
REMAINING    R AH0 M EY1 N IH0 NG
REMAINING    R IY0 M EY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remaining    (v) (r i1 m ei1 n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Restlaufzeit {f}remaining term [Add to Longdo]
Restprofiltiefe {f}remaining nonskid; remaining tread depth [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
っ切り;っ限り[っきり, kkiri] (prt) (1) (uk) (See 切り・きり・1) only; just; (2) (uk) (usu. in a negative sentence) since; (3) (uk) remaining (in a particular state) [Add to Longdo]
偉跡;偉蹟[いせき, iseki] (n) remaining works; results of a man's labor (labour) [Add to Longdo]
下略[げりゃく;かりゃく, geryaku ; karyaku] (n,vs) remaining text omitted (in quotation) [Add to Longdo]
[はた, hata] (n) (1) chance; opportunity; (2) machine; (3) aircraft; (ctr) (4) counter for aircraft; (5) counter for remaining lives (in video games) [Add to Longdo]
旧態依然[きゅうたいいぜん(uK), kyuutaiizen (uK)] (adj-na,adj-no,adj-t,adv-to,n) remaining unchanged (from the old state of things); none the better for the change (if at all) [Add to Longdo]
居座り[いすわり, isuwari] (n) remaining [Add to Longdo]
虚無恬淡[きょむてんたん, kyomutentan] (adj-na,adj-no,adj-t,adv-to,n) (arch) rising above the trivia of life and remaining calm and selfless [Add to Longdo]
座視;坐視[ざし, zashi] (n,vs) remaining an idle spectator; looking on unconcernedly (doing nothing) [Add to Longdo]
[ざん, zan] (n,pref) remaining; left-over; excess [Add to Longdo]
残り[のこり, nokori] (n,adj-no) remnant; residue; remaining; left-over; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
储量[chǔ liàng, ㄔㄨˇ ㄌㄧㄤˋ, / ] remaining quantity; reserves (of natural resources, oil etc) [Add to Longdo]
余下[yú xià, ㄩˊ ㄒㄧㄚˋ, / ] remaining [Add to Longdo]
余孽[yú niè, ㄩˊ ㄋㄧㄝˋ, / ] remaining evil element; surviving members (of evil former regime); dregs (of colonial administration) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remain \Re*main"\ (r?-m?n"), v. i. [imp. & p. p. {Remained}
   (-m?nd"); p. pr. & vb. n. {Remaining}.] [OF. remaindre,
   remanoir, L. remanere; pref. re- re- + manere to stay,
   remain. See {Mansion}, and cf. {Remainder}, {Remnant}.]
   [1913 Webster]
   1. To stay behind while others withdraw; to be left after
    others have been removed or destroyed; to be left after a
    number or quantity has been subtracted or cut off; to be
    left as not included or comprised.
    [1913 Webster]
 
       Gather up the fragments that remain. --John vi. 12.
    [1913 Webster]
 
       Of whom the greater part remain unto this present,
       but some are fallen asleep.      --1 Cor. xv.
                          6.
    [1913 Webster]
 
       That . . . remains to be proved.   --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To continue unchanged in place, form, or condition, or
    undiminished in quantity; to abide; to stay; to endure; to
    last.
    [1913 Webster]
 
       Remain a widow at thy father's house. --Gen.
                          xxxviii. 11.
    [1913 Webster]
 
       Childless thou art; childless remain. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To continue; stay; wait; tarry; rest; sojourn; dwell;
     abide; last; endure.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 remaining
   adj 1: not used up; "leftover meatloaf"; "she had a little money
       left over so she went to a movie"; "some odd dollars
       left"; "saved the remaining sandwiches for supper";
       "unexpended provisions" [syn: {leftover}, {left over(p)},
       {left(p)}, {odd}, {remaining}, {unexpended}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top