ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

puzzle

P AH1 Z AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -puzzle-, *puzzle*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
puzzle(vt) ทำให้งง, See also: ทำให้สับสน, Syn. bewilder, perplex
puzzle(n) ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ยากลำบาก, Syn. engima, riddle, mystery, problem, Ant. answer
puzzle(n) คนที่เข้าใจยาก
puzzled(adj) ซึ่งงุนงง, See also: ซึ่งสับสน, Syn. bewildered, perplexed
puzzle out(phrv) เข้าใจ, See also: หาคำตอบให้กับ, Syn. figure out, make out
puzzlement(n) ความสับสน, Syn. confusion, wonder
puzzle over(phrv) คิดหนักเกี่ยวกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
puzzle(พัส'เซิล) n. ปัญหา, ปัญหายุ่งยาก, ปริศนา, เรื่องฉงนสนเท่ห์, สภาวะที่ซับซ้อน vt. ทำให้ฉงนสนเท่ห์, ทำให้งงงวย, ทำให้ยุ่ง. vi. ครุ่นคิดหนัก, ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง, See also: puzzle out แก้ปัญหาโดยความพยายามหรือไตร่ตรอง puzzledly adv. puzzlingly adv.
chinese puzzlen. สิ่งที่สลับซับซ้อน, ปัญหาที่ยุ่งยาก, ปัญหาที่น่าเวียนหัว
crossword puzzle(ครอส'เวิร์ด-) n. ปริศนาอักษรหรือคำไขว้, คำไขว้, อักษรไขว้

English-Thai: Nontri Dictionary
puzzle(n) ปริศนา, ปัญหา, ควานงุนงง, ความสนเท่ห์, ความฉงน
puzzle(vt) ทำให้เป็นปริศนา, ทำให้ฉงน, ทำให้งง, ทำให้สนเท่ห์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Puzzlesปริศนา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, he's got books and puzzles and all kinds of fun stuff. Right, baby?เขามีหนังสือ กับของเล่นเพียบเลย ใช่ไหมลูก Maid in Manhattan (2002)
It's like some kind of code or puzzle we have to figure out.มันเป็นเช่นเดียวกับชนิดของรหัสหรือปริศนาบางอย่างที่เราต้องคิดออก Cubeº: Cube Zero (2004)
We're pouring two jigsaw puzzles out, 500 pieces each.เราเทจิ๊กซอว์รวมกันทั้ง 2 ชุด แต่ละชุดมีจำนวน 500 ชิ้น Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
The edges are uneven... but they fit together like puzzle pieces.ขอบไม่เรียบ... แต่เมื่อนำพวกมันมาต่อชิ้นส่วนกัน เหมือนกับชิ้นส่วนปริศนาเลยทีเดียว Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
He must have been working on this unfinished puzzle for a while.เขาต้องนั่งเล่นเกมปริศนาอักษรไขว้ อยู่สักพัก Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
Your uncle does crossword puzzles in pen.น้าเธอใช้ปากกาเล่นปริศนาอักษรไขว้ The Perfect Man (2005)
I hear such different accounts of you as puzzle me exceedingly.เรื่องที่ฉันได้ยินเกี่ยวกับคุณมามันขัดกันมาก ทำให้ฉันงงจริงๆ Pride & Prejudice (2005)
I was just too close to the puzzle to see the picture that was forming.แต่กลายเป็นว่า พ่อมัวแต่คลุกวงใน Pilot (2005)
Your grandfather gave you puzzles and cryptex as a child.เขา ให้ปริศนาและรหัสลิขิตแก่คุณตั้งแต่ยังเล็ก The Da Vinci Code (2006)
It's a puzzle measuring just 3 inches by 3 inches on each side made up of multiple colours that you twist and turn and try to get to a solid colour on each side.เป็นกล่องที่แต่ละด้านยาว 3x3 นิ้ว มีสีสันให้คุณหมุนหรือบิด และทำให้แต่ละด้านมีสีเดียวกัน The Pursuit of Happyness (2006)
This one, a puzzle -- Grave desecration.แต่เรื่องนี้, มันทำให้ฉันงง The Usual Suspects (2006)
I feel like a jigsaw puzzle missing a piece.รู้สึกเหมือนทำชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ขาดหาย Waiting to Exhale (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
puzzleHave you worked the puzzle out?
puzzleHe frowned in puzzlement.
puzzleHe is involved in working out a crossword puzzle.
puzzleHe seemed quite puzzled how to answer the question.
puzzleHe was involved in the puzzle.
puzzleHe was puzzled about what to answer.
puzzleHe was puzzled at the question.
puzzleHe was very puzzled.
puzzleHis behavior puzzled me.
puzzleHow he escaped still puzzles us.
puzzleI can't figure out how to solve the puzzle.
puzzleI can't finish this part of the puzzle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทายปัญหา(v) ask a riddle, See also: puzzle out, Ant. ตอบปัญหา, Example: รายการยอดฮิตมักมีการแข่งขันทายปัญหา ใบ้คำ และวาดภาพ, Thai Definition: สร้างปัญหาขึ้นให้ตอบ
ปริศนาลายแทง(n) puzzle of clue to a hidden treasure, Example: นักโบราณคดีค้นหาสมบัติตามลายแทงปริศนา, Thai Definition: ข้อความที่เป็นปริศนาเป็นเครื่องแสดงขุมทรัพย์ที่ฝังอยู่ในดินเป็นต้น
ปริศนาธรรม(n) Dharma puzzle, See also: puzzle of religious precepts, Syn. ปริศนาในทางธรรม, ปัญหาในทางธรรม, Example: สามเณรกำลังศึกษาปริศนาธรรม
ปริศนา(n) puzzle, See also: riddle, enigma, conundrum, poser, Syn. ปัญหา, Example: คำพูดของเขาเป็นปริศนา, Count Unit: ข้อ, เรื่อง, Thai Definition: สิ่งหรือถ้อยคำที่ผูกขึ้นเป็นเงื่อนงำเพื่อให้แก้ให้ทาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรปริศนา[aksøn pritsanā] (n, exp) EN: crossword puzzle  FR: mots croisés [ mpl ]
ฉงน[cha-ngon] (v) EN: be in doubt ; be uncertain ; feel puzzled ; be perplexed ; be baffled ; be bewildered ; have doubts  FR: être perplexe ; être déconcerté ; être dérouté ; avoir des doutes
ปัญหาที่ซับซ้อน[panhā thī sapsøn] (n, exp) EN: complicated problem ; Chinese puzzle   FR: casse-tête chinois [ m ]
พิศวง[phitsawong] (adj) EN: surprised ; puzzled ; bewildering  FR: étonné ; épaté ; surpris
ปริศนา[pritsanā] (n) EN: puzzle ; enigma ; riddle ; mystery ; conundrum ; poser  FR: énigme [ f ] ; devinette [ f ] ; mystère [ m ] ; colle [ f ] (fam.)
ปริศนาอักษรไขว้[pritsanā-aksønkhwai] (n) EN: crossword puzzle  FR: mots croisés [ mpl ] = mots-croisés [ mpl ]
สนเท่ห์[sonthē] (adj) EN: suspicious ; puzzled ; perplexed ; uncertain

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PUZZLE P AH1 Z AH0 L
PUZZLED P AH1 Z AH0 L D
PUZZLER P AH1 Z L ER0
PUZZLES P AH1 Z AH0 L Z
PUZZLEMENT P AH1 Z AH0 L M AH0 N T
PUZZLEMASTER P AH1 Z AH0 L M AE2 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
puzzle (v) pˈʌzl (p uh1 z l)
puzzled (v) pˈʌzld (p uh1 z l d)
puzzler (n) pˈʌzlər (p uh1 z l @ r)
puzzles (v) pˈʌzlz (p uh1 z l z)
puzzlers (n) pˈʌzləz (p uh1 z l @ z)
puzzlement (n) pˈʌzlmənt (p uh1 z l m @ n t)
puzzlements (n) pˈʌzlmənts (p uh1 z l m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纳闷[nà mèn, ㄋㄚˋ ㄇㄣˋ,   /  ] puzzled; bewildered #13,453 [Add to Longdo]
纳闷儿[nà mèn r, ㄋㄚˋ ㄇㄣˋ ㄦ˙,    /   ] puzzled; bewildered #77,754 [Add to Longdo]
迷瞪[mí dèng, ㄇㄧˊ ㄉㄥˋ,  ] puzzled; bewildered; infatuated #112,859 [Add to Longdo]
惊错[jīng cuò, ㄐㄧㄥ ㄘㄨㄛˋ,   /  ] puzzled; surprised and nonplussed [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Puzzle { n }; Puzzlespiel { n }jigsaw (puzzle) [Add to Longdo]
Vexierschloss { n }puzzle lock [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[なぞ, nazo] (n) (1) riddle; puzzle; enigma; mystery; (adj-no) (2) enigmatic; mysterious; (P) #2,319 [Add to Longdo]
パズル[pazuru] (n) puzzle; (P) #8,642 [Add to Longdo]
きょとんと[kyotonto] (adv) (on-mim) (looking) blankly; (staring) in puzzlement [Add to Longdo]
アクロステックパズル;アクロスティックパズル[akurosutekkupazuru ; akurosuteikkupazuru] (n) acrostic puzzle [Add to Longdo]
クロスワードパズル[kurosuwa-dopazuru] (n) crossword puzzle [Add to Longdo]
ジグソー[jiguso-] (n) (1) (abbr) (See 糸鋸) jigsaw; (2) (See ジグソーパズル) jigsaw (puzzle) [Add to Longdo]
ジグソーパズル(P);ジグゾーパズル;ジクソーパズル;ジクゾーパズル[jiguso-pazuru (P); jiguzo-pazuru ; jikuso-pazuru ; jikuzo-pazuru] (n) jigsaw puzzle; (P) [Add to Longdo]
スリザーリンク[suriza-rinku] (n) slither link (popular Japanese number puzzle) [Add to Longdo]
ナンクロ[nankuro] (n) (abbr) (See ナンバークロス) number crossword (var. of kanji crossword puzzle with numbers where squares with the same number contain the same kanji) [Add to Longdo]
ナンバークロス[nanba-kurosu] (n) number crossword (var. of kanji crossword puzzle with numbers where squares with the same number contain the same kanji) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 puzzle \puz"zle\ (p[u^]z"z'l), n. [For opposal, in the sense of
   problem. See {Oppose}, {Pose}, v.]
   1. Something which perplexes or embarrasses; especially, a
    toy or a problem contrived for testing ingenuity; also,
    something exhibiting marvelous skill in making.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being puzzled; perplexity; as, to be in a
    puzzle.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 puzzle \puz"zle\, v. t. [imp. & p. p. {puzzled} (p[u^]z"z'ld);
   p. pr. & vb. n. {puzzling} (p[u^]z"zl[i^]ng).]
   1. To perplex; to confuse; to embarrass; to put to a stand;
    to nonplus.
    [1913 Webster]
 
       A very shrewd disputant in those points is dexterous
       in puzzling others.          --Dr. H. More.
    [1913 Webster]
 
       He is perpetually puzzled and perplexed amidst his
       own blunders.             --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To make intricate; to entangle.
    [1913 Webster]
 
       They disentangle from the puzzled skein. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       The ways of Heaven are dark and intricate,
       Puzzled in mazes, and perplexed with error.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. To solve by ingenuity, as a puzzle; -- followed by out;
    as, to puzzle out a mystery.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To embarrass; perplex; confuse; bewilder; confound. See
     {Embarrass}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Puzzle \Puz"zle\, v. i.
   1. To be bewildered, or perplexed.
    [1913 Webster]
 
       A puzzling fool, that heeds nothing. --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   2. To work, as at a puzzle; as, to puzzle over a problem.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 puzzle
   n 1: a particularly baffling problem that is said to have a
      correct solution; "he loved to solve chessmate puzzles";
      "that's a real puzzler" [syn: {puzzle}, {puzzler},
      {mystifier}, {teaser}]
   2: a game that tests your ingenuity
   v 1: be a mystery or bewildering to; "This beats me!"; "Got me--
      I don't know the answer!"; "a vexing problem"; "This
      question really stuck me" [syn: {perplex}, {vex}, {stick},
      {get}, {puzzle}, {mystify}, {baffle}, {beat}, {pose},
      {bewilder}, {flummox}, {stupefy}, {nonplus}, {gravel},
      {amaze}, {dumbfound}]
   2: be uncertain about; think about without fully understanding
     or being able to decide; "We puzzled over her sudden
     departure"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 puzzle /pyzzl/ 
  enigma; puzzle; riddle

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Puzzle /pazəl/ 
  jigsaw (puzzle)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top