Search result for

ตีนกา

(21 entries)
(1.1876 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตีนกา-, *ตีนกา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีนกา[N] cross, See also: plus sign, fourth tone sign(+), multiplication sign, xmark, Syn. กากบาท, ไม้จัตวา, Example: เราเรียกเครื่องหมายกากบาทว่าตีนกา, Thai definition: เครื่องหมายกากบาทมีรูปดังนี้ + หรือ x
ตีนกา[N] wrinkle, See also: crow's-feet, Syn. รอยตีนกา, Example: เธอพยายามทำยามาลบรอยตีนกาที่หางตา, Count unit: รอย, Thai definition: เรียกรอยย่น ซึ่งปรากฏที่หางตามีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น
ตีนกา[N] goose grass, See also: clivers, yard grass, coarse tufted annual, eleusine indica, Syn. หญ้าตีนกา, หญ้าปากคอก, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อหญ้าชนิด Eleusine indica Gaertn. ในวงศ์ Gramineae ลำต้นแบน ช่อดอกเป็นก้านเดี่ยว ปลายก้านแตกเป็นแขนงสั้นๆ คล้ายตีนกา ใช้ทำยาได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตีนกาน. เครื่องหมายกากบาทมีรูปดังนี้ + หรือ x, ไม้จัตวามีรูปดังนี้
ตีนกาเรียกรอยย่นซึ่งปรากฏที่หางตามีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น ว่า ตีนกา.
ตีนกาดูใน ตีน ๑.
ตีนกา ๒, ตีนครุ(-คฺรุ) น. ชื่อเครื่องหมายรูปดังนี้ + สําหรับบอกจํานวนเงิน ปลายเส้นดิ่งข้างบนเป็นหลักชั่ง มุมบนด้านซ้ายเป็นหลักตําลึง มุมบนด้านขวาเป็นหลักบาท มุมล่างด้านขวาเป็นหลักสลึง มุมล่างด้านซ้ายเป็นหลักเฟื้อง ปลายเส้นดิ่งข้างล่างเป็นหลักไพ เช่น อ่านว่า ๕ ชั่ง ๔ ตําลึง ๓ บาท ๒ สลึง ๑ เฟื้อง ๒ ไพ, เฉพาะ จํานวนตําลึง บาท สลึง เฟื้อง อาจเขียนย่อแต่เพียงมุมใดมุมหนึ่งที่ต้องการก็ได้ เช่น = ๔ ตําลึง = ๓ บาท = ๒ สลึง = ๑ เฟื้อง, ปัจจุบัน แพทย์แผนโบราณยังใช้เครื่องหมายตีนกาหรือตีนครุเป็นมาตราชั่งเฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องยาเท่านั้น.
ตีนกา ๒, ตีนครุดูใน ตีน ๑.
ตีนกาน. ชื่อหญ้าชนิด Eleusine indica (L.) Gaertn. ในวงศ์ Gramineae ลำต้นแบน ช่อดอกเป็นก้านเดี่ยว ปลายก้านแตกเป็นแขนงสั้น ๆ คล้ายตีนกา ใช้ทำยาได้, หญ้าปากคอก ก็เรียก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Every day I have more wrinkles. Not fair.แต่ละวันฉันมีรอยตีนกาเพิ่มขึ้น มันไม่ยุติธรรมเลย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I love your wrinkles. Both of them.ผมชอบรอยตีนกาของคุณ ทั้งสองอันเลย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Well, your eyes are one of your best features, but we can do something about the incipient crow's feet.ตาของคุณเป็นหนึ่งในส่วนที่ดีที่สุด แต่เราพอจะทำอะไรกับตีนกา ที่เพิ่งจะขึ้นได้นะ Burn After Reading (2008)
Are we doing crow's feet?เรามาฉีดรอยตีนกากันต่อนะ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
Don't be bitter. It provokes wrinkles.อย่าขมขื่นน่ะ เดี๋ยวตีนกาขึ้น Haunted (2009)
Pegged jeans. Sweater balls. Crows feet.ยีนส์พับขา สเว็ตเตอร์บอล ตีนกา Aerodynamics of Gender (2010)
You're more awesomely skilled and you know, wrinkly than I'd ever dreamed you'd be.และ มีตีนกามากกว่าที่ข้าคิดไว้ซะอีก Kung Fu Panda Holiday (2010)
You have too many wrinkles around your eyes. You don't look like you're in your twentiesตีนกาคุณเยอะออกขนาดนี้ คุณดูไม่เหมือนคนอายุ 20 หรอกค่ะ Episode #1.2 (2011)
I have no wrinkles.ข้าไม่ได้มีตีนกา Mirror Mirror (2012)
They're not wrinkles.มันไม่ใช่ตีนกานะ Mirror Mirror (2012)
Making wrinkles on the face of a such a beautiful woman.ไม่รู้เหรอไงว่าตีนกา จะมาเยือนก่อนวัยอันควร The Scent (2012)
All that attitude will only give you wrinkles.ทำนิสัยแบบนี้เดี๋ยว ก็ตีนกาขึ้น The Kenzi Scale (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top