ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -残-, *残*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[残, cán, ㄘㄢˊ] to injure, to ruin, to spoil; cruel, oppressive, savage; disabled, incomplete
Radical: Decomposition: 歹 (dǎi ㄉㄞˇ)  戋 (jiān ㄐㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] death,  Rank: 1,150

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cán, ㄘㄢˊ, / ] to destroy; to spoil; to ruin; to injure; cruel; oppressive; savage; brutal; incomplete; disabled; to remain; to survive; remnant; surplus, #3,336 [Add to Longdo]
疾人[cán jí rén, ㄘㄢˊ ㄐㄧˊ ㄖㄣˊ, / ] disabled person, #6,172 [Add to Longdo]
[cán kù, ㄘㄢˊ ㄎㄨˋ, / ] cruel; cruelty, #6,372 [Add to Longdo]
[cán rěn, ㄘㄢˊ ㄖㄣˇ, / ] bloody; merciless, #7,423 [Add to Longdo]
[cán jí, ㄘㄢˊ ㄐㄧˊ, / ] disabled; handicapped; deformity on a person or animal, #8,601 [Add to Longdo]
[cán liú, ㄘㄢˊ ㄌㄧㄡˊ, / ] to remain; left over; surplus; remnant, #8,902 [Add to Longdo]
[cán yú, ㄘㄢˊ ㄩˊ, / ] remnant; relic; residue; vestige; surplus; to remain; to leave surplus, #13,492 [Add to Longdo]
[xiōng cán, ㄒㄩㄥ ㄘㄢˊ, / ] savage; cruel; fierce, #13,770 [Add to Longdo]
[xiōng cán, ㄒㄩㄥ ㄘㄢˊ, / ] savage, #13,770 [Add to Longdo]
[cuī cán, ㄘㄨㄟ ㄘㄢˊ, / ] to ravage; to ruin, #16,942 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ざんこく, zankoku] การกระทำที่โหดร้าย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ざんにん, zannin] การกระทำที่โหดร้าย
[ざんぱん, zanpan] (n) เศษอาหารเหลือ
[ざんぎょう, zangyou] (n ) การทำงานล่วงเวลา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[のこる, nokoru] Thai: ยังเหลือ
[のこる, nokoru] Thai: ค้างอยู่ English: to be left
[のこす, nokosu] Thai: เหลือไว้
り物[のこりもの, nokorimono] Thai: ของเหลือ English: leftovers
り物[のこりもの, nokorimono] Thai: พวกตกค้าง English: remnants
[ざんねん, zannen] Thai: น่าเสียดาย English: deplorable (an)
[ざんねん, zannen] Thai: โชคไม่ดี English: bad luck
[ざんねん, zannen] Thai: เสียใจด้วย English: regret
[ざんねん, zannen] Thai: ผิดหวังมาก English: disappointment

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ざん, zan] (n,pref) remaining; left-over; excess [Add to Longdo]
す(P);遺す[のこす, nokosu] (v5s,vt) to leave (behind, over); to bequeath; to save; to reserve; (P) [Add to Longdo]
った[のこった, nokotta] (int) not yet [Add to Longdo]
った分[のこったぶん, nokottabun] (n) amount left over; (P) [Add to Longdo]
らず[のこらず, nokorazu] (adv) all; entirely; completely; without exception; (P) [Add to Longdo]
[のこり, nokori] (n,adj-no) remnant; residue; remaining; left-over; (P) [Add to Longdo]
り火[のこりび, nokoribi] (n) embers [Add to Longdo]
り香[のこりが, nokoriga] (n) lingering scent (of, from) [Add to Longdo]
り少ない;りすくない[のこりすくない, nokorisukunai] (adj-i) scarce; few remaining [Add to Longdo]
り惜しい[のこりおしい, nokorioshii] (adj-i) regrettable; reluctant [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'm sorry.念ですが。
"Is the essay ready?" "No, I'm sorry. I haven't finished writing it yet."「論文できましたか」「いや、念ですが、まだ書き終えていません」
Two from ten leaves eight.10から2を引くと、8る。
Give me five tens and the rest in ones.10ドル紙幣を5枚、りは1ドル紙幣でお願いします。
One lives in Fukuoka, and the others live in Niigata.1人は福岡に住んでいて、りは新潟に住んでいます。
There is but one chance left.1度だけチャンスがっている。
A few students were left behind.2、3人の生徒が取りされた。
I'd like three twenties, six fives, and the rest in ones.20ドル札3枚、5ドル札6枚、りを1ドル札でお願いします。
Give me 20 quarters and the rest in dimes.25セント硬貨20枚、りは10セント硬貨でください。
I couldn't drink both bottles, so I left one for you.2本も飲めなかったから、1本はあなたにしておきました。
While one of them sped around major parts of the property on the mower, a second made a few sweeps at some tall weeds on the edge of my wife's garden and the third got into the truck and smoked a cigarette.3人のうちの1人が芝刈り機で私の庭を大雑把にさっと刈り、もう一人が妻の庭の端の伸びた雑草をさっと2、3回刈り、りの一人はトラックに上がってタバコをすっていた。
Bear in mind that half one's life is lived after forty.40にして人生はまだ半分っていることを心に留めよ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Drifting Emotions is a masterpiece that will leave its mark on history.[JA] 「漂う感情」は 歴史に名をす名作です Appeal (2017)
Can't you play any other game but soldiers, fighting each other, killing each other?[CN] 你们就不能玩点别的游戏吗 非要打仗,互相 Cavalcade (1933)
I don't know why, but she says she's leaving all her property to me.[JA] (みどり) 理由は分からないんですけど 遺産の全てを私にすって Disbanded (2017)
I'm sorry to hear that.[JA] それは Affection (2017)
I mean, Moohyuk caused the damage, so why did you settle things?[CN] 是武赫哥砸毁的 你干嘛收拾 Episode #1.5 (2004)
Is be brutally frank with you, Ramirez.[CN] 忍地告诉你真相, Ramirez Bordertown (1935)
- Clever and ruthless.[CN] -既狡猾又 The 39 Steps (1935)
As ruthless as ever a man employed a dagger or a gun[CN] 比起直接用刀枪更 Bordertown (1935)
The things you spent your life building,[JA] あなたが人生を懸けて 作り上げてしたものは Absolute (2017)
Anything more, and this show will become a bloodbath.[JA] これ以上は 酷なショーに なってしまいそうですね Disbanded (2017)
That's too hdeous![CN] 这样酷的事我做不到 Taki no shiraito (1933)
The bleeding Vakulinchuk flees from the furious Giliarovsky.[CN] 头破血流的瓦库林楚克 从暴的基里亚罗夫斯基手下逃脱 Battleship Potemkin (1925)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[のこす, nokosu] uebriglassen [Add to Longdo]
り物[のこりもの, nokorimono] -Rest, Ueberrest [Add to Longdo]
[のこる, nokoru] uebrigbleiben [Add to Longdo]
[ざんにん, zannin] grausam, brutal [Add to Longdo]
[ざんねん, zannen] das_Bedauern, Enttaeuschung [Add to Longdo]
[ざんぎょう, zangyou] Ueberstunden [Add to Longdo]
[ざんぎゃく, zangyaku] grausam, brutal, unmenschlich [Add to Longdo]
[ざんこく, zankoku] grausam [Add to Longdo]
[ざんだか, zandaka] Saldo, Restbetrag, Bilanz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top