ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -尾-, *尾*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[尾, wěi, ㄨㄟˇ] tail; extremity, end; back, rear
Radical: Decomposition: 尸 (shī )  毛 (máo ㄇㄠˊ) 
Etymology: [ideographic] A furry 毛 tail behind a body 尸,  Rank: 1,282

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wěi, ㄨㄟˇ, ] tail, #2,606 [Add to Longdo]
[wěi ba, ㄨㄟˇ ㄅㄚ˙, ] tail, #8,977 [Add to Longdo]
[jié wěi, ㄐㄧㄝˊ ㄨㄟˇ, / ] ending; wind up; coda, #11,936 [Add to Longdo]
[wěi shēng, ㄨㄟˇ ㄕㄥ, / ] end; epilog, #14,113 [Add to Longdo]
[mǎ wěi, ㄇㄚˇ ㄨㄟˇ, / ] horse's tail; slender fibers like horse's tail (applies to various plants), #20,106 [Add to Longdo]
从头到[cóng tóu dào wěi, ㄘㄨㄥˊ ㄊㄡˊ ㄉㄠˋ ㄨㄟˇ, / ] from head to tail; the whole (thing), #21,112 [Add to Longdo]
[wěi suí, ㄨㄟˇ ㄙㄨㄟˊ, / ] to tail behind; to tag along; to follow on the heels of, #21,270 [Add to Longdo]
[shōu wěi, ㄕㄡ ㄨㄟˇ, ] to wind up; to bring to an end; to finish, #23,693 [Add to Longdo]
[nián wěi, ㄋㄧㄢˊ ㄨㄟˇ, ] end of the year, #28,967 [Add to Longdo]
[lán wěi, ㄌㄢˊ ㄨㄟˇ, / ] appendix (in human body), #30,056 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[び, bi] (n) (1) tail (animal, kite, comet, etc.); tail end; (2) slope at the foot of a mountain; (P) [Add to Longdo]
[び, bi] (n) (1) (See 二十八宿) Chinese "Tail" constellation (one of the 28 mansions); (suf,ctr) (2) counter for fish, shrimp, etc. [Add to Longdo]
ける[つける, tsukeru] (v1) (from 行する and 付ける) to hunt a spy; to put a tail on someone; to stalk [Add to Longdo]
っぽ[おっぽ, oppo] (n) tail [Add to Longdo]
てい骨;骶骨(oK)[びていこつ;ビテイコツ, biteikotsu ; biteikotsu] (n) coccyx; tailbone [Add to Longdo]
の身[おのみ, onomi] (n) {food} whale tail [Add to Longdo]
ひれをつける;鰭を付ける;ひれを付ける[おひれをつける, ohirewotsukeru] (exp,v1) to exaggerate; to embellish (a story, rumor, etc.) [Add to Longdo]
を引く[おをひく, owohiku] (exp,v5k) to leave a trail; to leave traces; to have a lasting effect [Add to Longdo]
[おばね, obane] (n) tail and wings; tail feathers [Add to Longdo]
[おばね, obane] (n) tail feathers [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Like All Ball, this one doesn't have a tail.オールボールのように、この子猫にもがないのです。
As a tadpole grows, the tail disappears and legs begin to form.おたまじゃくしが大きくなるにつれ、尻が消えて足が生えはじめる。
The tail of a fox is longer than that of a rabbit.きつねのはウサギのより長い。
The peacock has a truly gorgeous tail.クジャクは本当に目のさめるような美しいをしている。
This type of cat has no tail.この種の猫にはが無い。
No pro golfer in Japan is so popular as J. Ozaki.ジャンボ崎ほど人気のあるプロゴルファーは日本にいない。
The dog, wagging its tail, followed its master.その犬はを振りながら、主人の後についていった。
The dog quivered its tail.その犬はを震えさせていた。
The boy caught the dog by the tail.その少年はその犬のをつかんだ。
Cultures have a coherent view of the world.それぞれの文化には首一貫した世界観がある。
It had the head of a woman, the body of a lion, the wings of a bird, and the tail of a serpent.それは女性の頭、ライオンの胴体、鳥の翼とヘビのを持っていた。
Better to be the head of a dog than the tail of a lion.ライオンのとなる犬より犬の頭となるほうがいい。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Washio![CN] 鹫... Crows Zero II (2009)
- Louisiana Flip, sir?[CN] - 路易斯安那飲料酒(一種雞酒), 好嗎 ? Grand Hotel (1932)
Nevertheless, I want a 24-hour tail put on Reeves... and I want a watch on his home and his factory.[JA] リーブズを 24時間行し... 彼の自宅と工場を監視しろ He Walked by Night (1948)
It's a long sweeping movement like this. Gotta follow through, though.[CN] 你就要用这个姿势从头摆到 It Happened One Night (1934)
If yours is the last car in a bunch, you can get a terrific tow.[JA] "もし、その車が最後なら すごい牽引力を体感できるだろうね" Grand Prix (1966)
No matter what she has - heart trouble, appendicitis... rheumatism, neuritis -[CN] 心脏病.阑炎 风湿病.神经炎 One Hour with You (1932)
Tuxedo for breakfast, huh? Is that a new London custom?[CN] 身着燕服吃早餐 这是伦敦的新时尚吗 Design for Living (1933)
Finally she signed it "Tomo Murakoshi, "'[CN] 结署名为卒村越友, Taki no shiraito (1933)
- Tails?[CN] 燕服? Mr. Deeds Goes to Town (1936)
- Bassington curls his lips foolishly... and crosses to left.[CN] 巴星顿傻傻的笑了笑 晚安 巴星顿 悲剧结的三幕喜剧 把手移到左边 Design for Living (1933)
I mean, if your man followed me, why don't you ask him?[JA] 行してたなら そいつに 聞けばよかったろ The Spy Who Came In from the Cold (1965)
Why did you shake off your followers?[JA] 行をまいたのは なぜだ? The Spy Who Came In from the Cold (1965)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[お, o] Schwanz [Add to Longdo]
[びとう, bitou] Schlusslicht, Ruecklicht [Add to Longdo]
[びこう, bikou] beschatten, jemanden_beschatten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top