ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

imperfection

IH2 M P ER0 F EH1 K SH AH0 N   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imperfection-, *imperfection*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imperfection[N] ข้อบกพร่อง, Syn. defect, fault, flaw, Ant. perfection

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imperfection(อิมเพอเฟค' เชิน) n. ข้อบกพร่องมลทิน, ความบกพร่อง, ความไม่สมบูรณ์, ความไม่บริบูรณ์, Syn. deficiency, defect

English-Thai: Nontri Dictionary
imperfection(n) ความไม่สมบูรณ์,ความบกพร่อง,ความไม่สมประกอบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Imperfectionความไม่สมบูรณ์ [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPERFECTION    IH2 M P ER0 F EH1 K SH AH0 N
IMPERFECTIONS    IH2 M P ER0 F EH1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imperfection    (n) ˌɪmpəfˈɛkʃən (i2 m p @ f e1 k sh @ n)
imperfections    (n) ˌɪmpəfˈɛkʃənz (i2 m p @ f e1 k sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
貧道[ひんどう, hindou] (n) (1) {Buddh} imperfect (Buddhist) training; imperfection in one's (Buddhist) training; incomplete training; poor training; (pn) (2) (hum) (used by Buddhist monks) I; me [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Imperfection \Im`per*fec"tion\, n. [L. imperfectio: cf. F.
   imperfection. See {Imperfect}, a.]
   The quality or condition of being imperfect; lack of
   perfection; incompleteness; deficiency; fault or blemish.
   [1913 Webster]
 
      Sent to my account
      With all my imperfections on my head.  --Shak.
 
   Syn: Defect; deficiency; incompleteness; fault; failing;
     weakness; frailty; foible; blemish; vice.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 imperfection
   n 1: the state or an instance of being imperfect [syn:
      {imperfection}, {imperfectness}] [ant: {flawlessness}, {ne
      plus ultra}, {perfection}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top