ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

overflow

OW1 V ER0 F L OW2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overflow-, *overflow*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overflow(n) จำนวนที่ล้นออกมา, See also: การไหลล้น, Syn. overabundance, surfeit, surplus, Ant. deficiency, shortage
overflow(vi) ไหลล้น, Syn. flood, whelm
overflow(vi) ไหลล้น, See also: ไหลบ่า, มีมากมาย, ล้น, Syn. brim over, run over
overflow(vt) ไหลล้น, See also: ไหลบ่า, ท่วม, ล้น, Syn. flow over, flood, inundate
overflow(vt) ไหลล้น, Syn. flood, whelm
overflow(n) สิ่งที่ล้นออกมา, Syn. surplus, overabundance
overflown(vi) กริยาช่องที่ 3 ของ overflow
overflown(vt) กริยาช่องที่ 3 ของ overflow
overflowing(n) การไหลล้น
overflow with(phrv) ท่วมท้นด้วย (ของเหลว)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overflowการสลับกลุ่มข้อมูลในเรื่องการสื่อสารข้อมูล (data communications) หมายถึงเทคนิคในการแบ่งข้อมูลออ,ล้นมากเกินเก็บหมายถึง ปรากฏการณ์ที่หน่วยความจำไม่สามารถรับข้อมูลเข้าไปได้อีก เพราะเกินขนาดความจุ เหมือนน้ำล้นฝายกั้น อาจจะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานไปเลยก็ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
overflow(n) การท่วม,การนอง,การไหลบ่า,การเอ่อล้น
overflow(vt) เอ่อ,นอง,ไหลบ่า,ล้น,ท่วม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
overflow๑. การล้น๒. ส่วนล้น๓. มากเกินเก็บ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
overflowการไหลล้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
overflow๑. การล้น๒. ส่วนล้น๓. มากเกินเก็บ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
overflow areaพื้นที่ส่วนล้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
overflow diabetesเบาหวานน้ำตาลล้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
overflow tankหม้อน้ำล้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
overflow spillwayoverflow spillway, อาคารระบายน้ำล้นชนิดน้ำไหลข้าม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The overflow goes into the clinic.คนที่ล้นไปที่คลีนิค Here Comes the Flood (2008)
# Some overflow and spill out like waves ## Some overflow and spill out like waves # Pilot (2008)
(indistinct conversations) is this overflow from mercy west?นี่ส่งมาจากเมอร์ซี่ เวสท์ใช่มั้ย Invasion (2009)
You know, Wednesdays and Sundays it's used as parking overflow for the megachurch.เราใช้สนามเป็นที่จอดรถให้ทางโบสถ์ด้วยล่ะ จบแล้วจริงๆจ้า Football, Feminism and You (2009)
Then job the overflow to NSA.งั้นงานนี้ถ่ายไปยัง NSA Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
Her cunt overflows at the thought of Licinia bedding a gladiator.ไอ้นั่นของนางเอ่อล้นด้วยความคิด ของไลคีเนียที่อยากหลับนอนกับนักสู้ Whore (2010)
Hoyt, if you and me are gonna be roommates, there's a certain amount of pussy overflow you just have to get used to dealing with.ฮอย ถ้านายกับผม จะเป็นเพื่อนร่วมห้องกัน เกิดมีจิ๋มสาวๆ โฉบเฉียวเข้ามา นายต้องหัดเรียนรู้ รับมือกับมันเอาไว้สิ Bad Blood (2010)
They put overflow with me.ก็เลยล้นมาถึงผม.. Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
Dov, this is just overflow from the impound lot.โดฟ รถพวกนี้ มันล้นลานจอดแล้ว Bullet Proof (2010)
Edward! I think we're looking at a second overflow event.เอ็ดวาร์ด Limitless (2011)
♪ be the overflow# be the overflow # Slither (2011)
They'll use it as an overflow facility.พวกเขาจะใช้ที่นี่เป็นที่ระบายนักโทษ ที่ล้นคุก Continuum (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
overflowAfter the heavy rains the river overflowed its banks.
overflowGroaning strangely she is hurling her overflowing passion onto the canvas!
overflowIt overflows into a paper cup.
overflowRoads were overflowing with humanity.
overflowThe convenience store was overflowing with girls, I didn't have the urge to push my way through them and went home as I was.
overflowThe river overflowed because of the heavy rain.
overflowThe stadium was overflowing with people.
overflowThis river is going to overflow.
overflowThis river sometimes overflows after the thaw.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลาก(v) overflow, See also: flood, Syn. บ่า, ไหลบ่า, Example: บริเวณบ้านเป็นที่ลุ่ม พอถึงหน้าฝนน้ำจะหลากท่วมทุ่งไร่ ทุ่งนา จนหมดสิ้น, Thai Definition: ไหลมาผิดปกติโดยกระทันหัน
ท้น(v) overflow, Syn. ล้น, Example: น้ำตาของพรท้นออกมาจนเกดเห็นได้ชัดเจน, Thai Definition: นูนสูงขึ้นจนไหลทวนกลับขึ้นไป
ทราม(adv) profusely, See also: overflowingly, extensively, vastly, Example: เลือดไหลทรามลงมาที่ขาของเขา, Thai Definition: ไหลอาบเป็นแห่งๆ
ท่วมหัว(v) overflow the head, Syn. มิดหัว, เลยหัว, พ้นหัว, , Example: บริเวณสนามเด็กเล่นเป็นเพียงผืนดินรกร้าง มีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นสูงจนเกือบท่วมหัว
ล้น(v) overflow, See also: overwhelm, flow over the edge, Syn. ทะลัก, Thai Definition: พ้นหรือเลยระดับที่เปี่ยมอยู่แล้ว จนไหลหรือทะลักออกมา
หลาม(v) overflow, Syn. ล้น, ล้นหลาม, ล้นแผ่ออกมา, Example: พอถึงเวลาแสดงผู้คนหลามไหลยืนเบียดเสียดกัน
เจิ่ง(v) flood, See also: overflow, inundate, be in spate, Syn. นอง, ล้น, ปริ่ม, เอ่อ, เปี่ยม, Ant. แห้ง, Example: พอฝนตกน้ำก็เจิ่งไปทั่ว, Thai Definition: แผ่ไปมากกว่าปกติ (ใช้แก่น้ำ)
เอ่อล้น(v) overflow, See also: flow over, be flooded, be overflowing, be brimming (with), Syn. เอ่อ, ล้น, Example: ช่วงปลายฤดูฝนเป็นช่วงน้ำเอ่อล้นฝั่งขึ้นท่วมทุ่งนา, Thai Definition: มีระดับสูงขึ้นจนไหลหรือทะลักออกมา
เอ่อล้น(v) overflow, See also: flow over, be flooded, be overflowing, be brimming (with), Syn. เอ่อ, ล้น, Example: ช่วงปลายฤดูฝนเป็นช่วงน้ำเอ่อล้นฝั่งขึ้นท่วมทุ่งนา, Thai Definition: มีระดับสูงขึ้นจนไหลหรือทะลักออกมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่า[bā] (v) EN: inundate ; flow over ; overflow ; flood  FR: déborder
กบ[kop] (v) EN: fill full ; full of ; overfill ; fill almost to overflowing   FR: remplir à ras bord
กบ[kop] (x) EN: full ; filled ; overflowing ; overbrimed  FR: plein ; débordant
หลาก[lāk] (v) EN: overflow ; flood  FR: déborder ; inonder
หลาม[lām] (v) EN: overflow ; swell  FR: déborder
ล้น[lon] (v) EN: overflow ; overwhelm ; flow over the edge ; spill  FR: déborder
นอง[nøng] (v) EN: flood ; deluge ; inundation ; overflow  FR: inonder ; baigner

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERFLOW OW1 V ER0 F L OW2
OVERFLOW OW2 V ER0 F L OW1
OVERFLOWS OW1 V ER0 F L OW2 Z
OVERFLOWED OW2 V ER0 F L OW1 D
OVERFLOWING OW1 V ER0 F L OW2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overflow (n) ˈouvəflou (ou1 v @ f l ou)
overflow (v) ˌouvəflˈou (ou2 v @ f l ou1)
overflown (v) ˌouvəflˈoun (ou2 v @ f l ou1 n)
overflows (n) ˈouvəflouz (ou1 v @ f l ou z)
overflows (v) ˌouvəflˈouz (ou2 v @ f l ou1 z)
overflowed (v) ˌouvəflˈoud (ou2 v @ f l ou1 d)
overflowing (v) ˌouvəflˈouɪŋ (ou2 v @ f l ou1 i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yì, ㄧˋ, ] overflow, #10,489 [Add to Longdo]
[mí, ㄇㄧˊ, / ] overflowing, #12,746 [Add to Longdo]
[yàng, ㄧㄤˋ, ] overflow; swirl, ripple; to be tossed, #18,736 [Add to Longdo]
溢出[yì chū, ㄧˋ ㄔㄨ, ] overflow, #19,205 [Add to Longdo]
[tāo, ㄊㄠ, ] overflow; torrent-dash, #39,341 [Add to Longdo]
[cén, ㄘㄣˊ, ] overflow; rainwater; tearful, #46,654 [Add to Longdo]
溢满[yì mǎn, ㄧˋ ㄇㄢˇ, / 滿] overflowing [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überlaufventil {n}overflow valve; excess flow valve [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きゃぴきゃぴ[kyapikyapi] (n,vs) (col) (See 浮き浮き) acting all cute and charged up; brimming with youthful enthusiasm; in high spirits; raring to go; overflowing with youthful energy (used mainly of girls) [Add to Longdo]
たぶたぶ[tabutabu] (adv-to) (1) (on-mim) brimming; full to the point of overflowing; (2) (See ゆったり・2,ぶかぶか,だぶだぶ・1) loose; baggy [Add to Longdo]
だぶだぶ[dabudabu] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (1) (on-mim) (See ぶかぶか,ゆったり・2,たぶたぶ・2) loose; baggy; (2) overflowing; brimming; (P) [Add to Longdo]
オーバーフロー[o-ba-furo-] (n) overflow [Add to Longdo]
オーバーフローエラー[o-ba-furo-era-] (n) {comp} overflow error [Add to Longdo]
オーバーフロールーチング[o-ba-furo-ru-chingu] (n) {comp} overflow routing [Add to Longdo]
オーバーフロールート[o-ba-furo-ru-to] (n) {comp} overflow route [Add to Longdo]
オーバーフロー表示[オーバーフローひょうじ, o-ba-furo-hyouji] (n) {comp} overflow indication [Add to Longdo]
オーバフロー[o-bafuro-] (n,vs) {comp} overflow [Add to Longdo]
バッファオーバーフロー[baffao-ba-furo-] (n) {comp} buffer overflow [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あふれ検査[あふれけんさ, afurekensa] overflow check [Add to Longdo]
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication [Add to Longdo]
オーバーフロー[おーばーふろー, o-ba-furo-] overflow (e.g. in calculators) [Add to Longdo]
オーバーフロールーチング[おーばーふろーるーちんぐ, o-ba-furo-ru-chingu] overflow routing [Add to Longdo]
オーバーフロールート[おーばーふろーるーと, o-ba-furo-ru-to] overflow route [Add to Longdo]
オーバーフロー表示[オーバーフローひょうじ, o-ba-furo-hyouji] overflow indication [Add to Longdo]
オーバフロー[おーばふろー, o-bafuro-] overflow (vs) [Add to Longdo]
溢れ[あふれ, afure] overflow [Add to Longdo]
桁あふれ[けたあふれ, ketaafure] overflow [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overflow \O`ver*flow"\, v. i.
   1. To run over the bounds.
    [1913 Webster]
 
   2. To be superabundant; to abound. --Rogers.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overflow \O"ver*flow`\, n.
   1. A flowing over, as of water or other fluid; an inundation.
    --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. That which flows over; a superfluous portion; a
    superabundance. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. An outlet for the escape of surplus liquid.
    [1913 Webster]
 
   {Overflow meeting}, a meeting constituted of the surplus or
    overflow of another audience.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overflow \O`ver*flow"\, v. t. [imp. & p. p. {Overflowed}; p. pr.
   & vb. n. {Overflowing}.] [AS. oferfl?wan. See {Over}, and
   {Flow}.]
   1. To flow over; to cover woth, or as with, water or other
    fluid; to spread over; to inundate; to overwhelm.
    [1913 Webster]
 
       The northern nations overflowed all Christendom.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To flow over the brim of; to fill more than full.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overflow
   n 1: a large flow [syn: {flood}, {overflow}, {outpouring}]
   2: the occurrence of surplus liquid (as water) exceeding the
     limit or capacity [syn: {overflow}, {runoff}, {overspill}]
   v 1: flow or run over (a limit or brim) [syn: {overflow},
      {overrun}, {well over}, {run over}, {brim over}]
   2: overflow with a certain feeling; "The children bubbled over
     with joy"; "My boss was bubbling over with anger" [syn:
     {bubble over}, {overflow}, {spill over}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top