Search result for

furthermore

(39 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -furthermore-, *furthermore*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
furthermore[ADV] นอกจากนี้, See also: ยิ่งกว่านี้, มากไปกว่านี้, Syn. besides, in addition, moreover

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
furthermoreadj. นอกจากนี้,มากกว่านี้,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, Syn. further

English-Thai: Nontri Dictionary
furthermore(adv) ยิ่งกว่านั้น,ใช่แต่เท่านั้น,นอกจากนี้,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
furthermoreนอกจากนี้ เนื่องจากนโยบายบริษัท

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Furthermore, she has had contact with Alamia.นอกเหนือ จากที่มีพลังอันสามารถสำผัสถึง ลาเมียได้ Drag Me to Hell (2009)
Furthermore, this incident has left Ambassador Mei Sheng with a renewed vigor to crack down on Triad crime both here and overseas.มิหนำซ้ำ, เหตุการณ์นี้ ทำให้ท่านฑูตเหม่ย เชง เริ่มต้นกวาดล้างพวกไทรแอ็ด ทั้งที่นี่และต่างประเทศ Chuck Versus the Best Friend (2009)
Seriously, I totally understand and furthermore,จริงๆนะ, ฉันเข้าใจทั้งหมด และยิ่งไปกว่านั้น Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Furthermore, just as before, an X symbol was drawn on it.และผ้าก็ถูกทำเครื่งหมาย X ด้วยเลือด เหมือนเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ Episode #1.7 (2009)
Furthermore, many administrative bodies and local governments can be dealt with through OZ.นอกเหนือจากนั้น คุณสามารถทำธุระกับทางราชการ ผ่านทาง OZ ได้เช่นกันค่ะ Summer Wars (2009)
And furthermore,I don't like this minority business.และอีกอย่าง หนูไม่ชอบ เรื่องคนส่วนน้อยอะไรนี่ Throwdown (2009)
Furthermore, rather than repenting for his crime, he blamed his friend and mocked Korean judicial system by insisting his US citizenship.แล้วแทนที่ เขาจะรู้สึกผิดต่ออาชญากรรมที่เขาก่อขึ้น เขากลับโทษเพื่อนของเขา และทำการลบหลู่กระบวนการยุติธรรมของเกาหลี The Case of Itaewon Homicide (2009)
Furthermore, it is my duty to annihilate the Angels. Duty?และการกำจัดเทวทูตก็เป็นความรับผิดชอบของฉัน Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
And, uh, and furthermore, uh...และเอ่อ.. นอกจากนี้ Chuck Versus First Class (2010)
Furthermore, his seat is close to you. Try talking to him more.นอกจากนี้ เขายังนั่งใกล้เธอด้วย ลองคุยกับเขาให้มากขึ้นสิ From Me to You (2010)
Furthermore, there is a highlight too.นอกจานี้มันยังเป็นทีเด็ดด้วย Episode #1.12 (2010)
That, furthermore, you have a plan to turn all the right people to bring your family public.และมากไปกว่านั้น เจ้ายังมีแผน ที่จะเปลี่ยนคนมีอำนาจ นำพาครอบครัวสู่สาธารณะ Going Dutch (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
furthermoreFurthermore, even after the company information session, we sometimes hold company tours.
furthermoreFurthermore, experiments were never carried out against the rules but were performed always well within them - otherwise they would not be recognized as experiments at all.
furthermoreThey rob, and furthermore cheat each other.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยิ่งกว่านั้น[CONJ] moreover, See also: furthermore, Syn. อีกทั้ง, Example: ก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน ยิ่งกว่านั้นยังมีแคลอรี่น้อยเหมาะกับคนที่ควบคุมน้ำหนัก
อนึ่ง[CONJ] in addition to, See also: furthermore, moreover, besides, for another thing, Example: อนึ่ง ความรักใคร่ยังช่วยให้คนเราได้รับความสุขความพอใจอีกด้วย, Thai definition: อีกอย่างหนึ่ง, อีกประการหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นอกจากนี้[X] (nok jāk nī) EN: besides ; other than ; except ; in addition to ; moreover ; furthermore ; beyond   FR: à part ceci ; à part cela ; hormis ceci ; hormis cela ; en dehors de cela ; outre ceci
ยิ่งกว่านั้น[conj.] (ying kwā nan) EN: more than that ; moreover ; furthermore   FR: en outre ; de plus ; en plus de cela

CMU English Pronouncing Dictionary
FURTHERMORE    F ER1 DH ER0 M AO2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
furthermore    (a) (f @@2 dh @ m oo1 r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
さえに[, saeni] (exp) furthermore; and another thing; even as [Add to Longdo]
その上(P);其の上[そのうえ, sonoue] (conj) (1) in addition; furthermore; (2) above (which); on top of (which); (P) [Add to Longdo]
その他にも[そのほかにも, sonohokanimo] (exp) in addition; furthermore; also [Add to Longdo]
も一つ[もひとつ, mohitotsu] (exp) furthermore; adding to the above-mentioned [Add to Longdo]
加うるに[くわうるに, kuwauruni] (conj,exp) besides; furthermore [Add to Longdo]
且つ又;且又[かつまた, katsumata] (conj) (uk) besides; furthermore; moreover [Add to Longdo]
更に[さらに, sarani] (adv,conj) (uk) furthermore; again; after all; more and more; moreover; even more; (P) [Add to Longdo]
此の上[このうえ, konoue] (adv) furthermore; anymore; above or beyond this [Add to Longdo]
尚(P);猶[なお, nao] (adv,conj) (uk) furthermore; still; yet; more; still more; in addition; greater; further; (P) [Add to Longdo]
然も(P);併も;而も(oK)[しかも, shikamo] (conj) (uk) moreover; furthermore; nevertheless; and yet; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
再者[zài zhě, ㄗㄞˋ ㄓㄜˇ, ] furthermore [Add to Longdo]
还有[hái yǒu, ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ, / ] furthermore; in addition; still; also [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Furthermore \Fur"ther*more"\, adv.
   or conj. Moreover; besides; in addition to what has been
   said.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 furthermore
   adv 1: in addition; "computer chess games are getting cheaper
       all the time; furthermore, their quality is improving";
       "the cellar was dark; moreover, mice nested there"; "what
       is more, there's no sign of a change" [syn:
       {furthermore}, {moreover}, {what is more}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top