ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

residue

R EH1 Z AH0 D UW2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -residue-, *residue*
Possible hiragana form: れしづえ
หรือคุณหมายถึง residü?
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
residue(n) ส่วนที่เหลือ, Syn. leftovers, remains
residue(n) เศษตกค้าง, See also: กาก, ส่วนที่เหลืออยู่, Syn. dregs, excess

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
residue(เรซ'ซิดิว) n. ที่เหลือ, ส่วนที่เหลือ, กาก, ส่วนที่ตกค้าง, จำนวนที่เหลือ

English-Thai: Nontri Dictionary
residue(n) เศษตกค้าง, สิ่งที่เหลืออยู่, เงินตกค้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
residueส่วนตกค้าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
residue classชั้นส่วนตกค้าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
residue numberจำนวนเศษตกค้าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
residue theoremทฤษฎีบทส่วนตกค้าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
residue, drugกากยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
residue-class-ringริงชั้นส่วนตกค้าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
residue; residuum๑. ส่วนที่เหลือ๒. กาก, เศษตกค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Residueเศษตกค้าง [สิ่งแวดล้อม]
residueส่วนที่เหลือ, กาก, สิ่งเหลือจากการเผา การกลั่น หรือการกรอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Residuesเศษเหลือ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
..left a residue of ammonium oxalate potassium perchloride.บรรยาย//ผมน่าจะได้ออสการ์เลยนะเนี่ย นี่ไม่ใช่ความสุขของคุณเหรอ? Fight Club (1999)
There was post-bIast residue under the Crescent City Bridge.-Who's in charge? -We're working on that now. GentIemen, pIease. Deja Vu (2006)
Light wasabi, but like light-light, almost as if you just washed your hands and only the residue Of previous orders remains.แล้วขอวาซาบิแบบอ่อนๆ เอารสอ่อนมาก ๆ เหมือนน้ำล้างเท้าน่ะ Chuck Versus the Truth (2007)
Then there should be burnt gunshot residue on the ground.เพราะงั้น น่าจะต้องมีรอยไหม้จากการยิงตกอยู่บนพื้น เดี๋ยวฉันทดสอบเอง Bang, Bang, Your Debt (2007)
It's got a shiny residue on it.มันมีอะไรสะท้อนแสงติดอยู่ด้วย Won't Get Fueled Again (2008)
Got a thin residue of something.มีอะไรบางๆติดอยู่ Wrecking Crew (2008)
Look at that. This glass has residue of GHB.นี่ แก้วนี่มีสารจีเอชบีตกค้างอยู่ Cheating Death (2008)
"i knew i was looking at the residue of pure evil."ผมรู้สึกได้ว่า ผมกำลังได้เห็นกากเดนของปิศาจตนนึง" Masterpiece (2008)
Then why is there white powder residue on this rope?แต่ทำไมถึงมีผงแป้งติดอยู่ที่เชือกนี้ Iljimae (2008)
It's not fast, it's not easy, but this device right here allows us to hijack signal traffic without leaving any electronic residue behind.มันไม่เร็ว, ไม่สะดวก แต่เครื่องมือตัวนี้ ช่วยให้เราดักจับความเคลื่อนไหวฝ่ายตรงข้ามได้ โดยที่ไม่มีการ ทิ้งหลักฐานอะไรให้สาวถึง Duplicity (2009)
There was gun residue on them.มันมีเศษดินปืนอยู่ Dex Takes a Holiday (2009)
Gpowder residue on his hand.มีผงแป้งติดที่มือของเขา The Bond in the Boot (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สารตกค้าง(n) residue
ขี้ตะกอน(n) dregs, See also: residue, lees, sediment, Syn. ตะกอน, Example: กรวดเม็ดเล็กๆ จะช่วยกรองขี้ตะกอนได้ดี, Thai Definition: สิ่งที่ละลายปนอยู่ในน้ำหรือของเหลวอื่นแล้วตกจมลงนอนก้นภาชนะเป็นต้น
สิ่งที่เหลือ(n) residue, See also: remainder, rest, Syn. สิ่งที่เหลืออยู่, Example: ฉันเพียงแต่ต้องการจะเก็บสิ่งที่เหลือไว้เป็นอนุสรณ์แทนตัวเขา, Thai Definition: สิ่งที่ยังคงมีอยู่หรือค้างอยู่จากทั้งหมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาน[chān] (n) EN: refuse ; trash ; residue ; bagasse ; dregs ; waste ; dross ; bagasse ; quid  FR: ordures [ fpl ] ; déchet [ m ]
เดน[dēn] (n) EN: leftovers ; remnants ; residue ; dregs ; remain ; leavings  FR: restes [ mpl ] ; restant [ m ] ; reliefs [ mpl ]
กาก[kāk] (n) EN: refuse ; garbage ; rubbish ; offal ; trash ; waste ; residue  FR: déchets [ mpl ] ; ordures [ fpl ] ; détritus [ mpl ] ; abats [ mpl ] ; résidus [ mpl ] ; lie [ f ]
กากมะพร้าว[kāk maphrāo] (n, exp) EN: coconut residue ; coconut press cake
กากเต้าหู้[kāk tāohū] (n) EN: soybean residue
ข้าวก้นบาตร[khāo kon bāt] (n, exp) EN: leftovers ; unused residue
ขี้ตะกอน[khītakøn] (n) EN: dregs ; residue ; lees ; sediment
สารตกค้าง[sān tokkhāng] (n) EN: residue
สิ่งที่เหลือ[sing thī leūa] (n, exp) EN: residue ; remainder ; rest
สิ่งที่เหลืออยู่[sing thī leūa yū] (n, exp) EN: remainder ; rest ; residue

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RESIDUE R EH1 Z AH0 D UW2
RESIDUES R EH1 Z AH0 D UW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
residue (n) rˈɛzɪdjuː (r e1 z i d y uu)
residues (n) rˈɛzɪdjuːz (r e1 z i d y uu z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
渣滓[zhā zǐ, ㄓㄚ ㄗˇ, ] residue; disreputable people #44,798 [Add to Longdo]
[shēn, ㄕㄣ, ] residue from oil making [Add to Longdo]
钻粉[zuān fěn, ㄗㄨㄢ ㄈㄣˇ, / ] residue from drilling; slag hill [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rest { m }; Rückstand { m } [ techn. ] | Reste { pl }residue | residues [Add to Longdo]
Restbetrag { m } | Restbeträge { pl }residue | residues [Add to Longdo]
Restmenge { f } | Restmengen { pl }residue | residues [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
残り[のこり, nokori] (n, adj-no) remnant; residue; remaining; left-over; (P) #3,020 [Add to Longdo]
余り(P);餘り(oK)[あまり(P);あんまり(P), amari (P); anmari (P)] (adj-na, adv, adj-no, n, n-suf) (1) (uk) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (adv, adj-no) (3) surplus; excess; fullness; too much; (adv) (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over; (P) #5,591 [Add to Longdo]
残留[ざんりゅう, zanryuu] (n, vs, adj-no) (1) residual; residue; (2) stay behind; stay back; (P) #7,351 [Add to Longdo]
残存[ざんそん(P);ざんぞん, zanson (P); zanzon] (n, vs) remaining; survival; residue; residual; (P) #10,371 [Add to Longdo]
余剰[よじょう, yojou] (n, adj-no) redundant; surplus; residue; balance; (P) #17,643 [Add to Longdo]
あんまし[anmashi] (adj-na, adv, n, n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
モジュロN検査[モジュロエンけんさ, mojuroen kensa] (n) { comp } modulo N check; residue check [Add to Longdo]
飴粕[あめかぜ, amekaze] (n) residue (e.g. from sugar cane or beets) [Add to Longdo]
割り切れる;割切れる[わりきれる, warikireru] (v1, vi) to be divisible (by); to be divided without residue [Add to Longdo]
残基[ざんき, zanki] (n) residue [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
モジュロN検査[もじゅろNけんさ, mojuro N kensa] modulo N check, residue check [Add to Longdo]
剰余検査[じょうよけんさ, jouyokensa] modulo N check, residue check [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Residue \Res"i*due\ (r?z"?-d?), n. [F. r['e]sidu, L. residuum,
   fr. residuus that is left behind, remaining, fr. residere to
   remain behind. See {Reside}, and cf. {Residuum}.]
   1. That which remains after a part is taken, separated,
    removed, or designated; remnant; remainder.
    [1913 Webster]
 
       The residue of them will I deliver to the sword.
                          --Jer. xv. 9.
    [1913 Webster]
 
       If church power had then prevailed over its victims,
       not a residue of English liberty would have been
       saved.                --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) That part of a testeator's estate wwhich is not
    disposed of in his will by particular and special legacies
    and devises, and which remains after payment of debts and
    legacies.
    [1913 Webster]
 
   3. (Chem.) That which remains of a molecule after the removal
    of a portion of its constituents; hence, an atom or group
    regarded as a portion of a molecule; a {moiety} or
    {group}; -- used as nearly equivalent to {radical}, but in
    a more general sense.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Note: The term radical is sometimes restricted to groups
      containing carbon, the term residue and {moiety} being
      applied to the others.
      [1913 Webster]
 
   4. (Theory of Numbers) Any positive or negative number that
    differs from a given number by a multiple of a given
    modulus; thus, if 7 is the modulus, and 9 the given
    number, the numbers -5, 2, 16, 23, etc., are residues.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Rest; remainder; remnant; balance; residuum; remains;
     leavings; relics.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 residue
   n 1: matter that remains after something has been removed
   2: something left after other parts have been taken away; "there
     was no remainder"; "he threw away the rest"; "he took what he
     wanted and I got the balance" [syn: {remainder}, {balance},
     {residual}, {residue}, {residuum}, {rest}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top