ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หลายครั้ง

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลายครั้ง-, *หลายครั้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลายครั้ง[ADV] often, See also: over and over, again, many times, Syn. หลายหน, หลายครา, หลายคราว, หลายที, Ant. ครั้งเดียว, ทีเดียว, Example: ในปีนี้จะมีการประชุมระหว่างประเทศที่กรุงเทพฯ หลายครั้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I nearly did sometimes, but you never seemed close enough.ผมเกือบจะบอกอยู่หลายครั้ง แต่คุณไม่เคยเข้าใกล้ชิดพอ Rebecca (1940)
This boy has been hit so many times that violence is practically...เด็กคนนี้ได้รับการตีหลายครั้งความรุนแรงที่เป็นจริง ... 12 Angry Men (1957)
After being hit several times by his father.หลังจากที่ถูกตีหลายครั้งโดยพ่อของเขา 12 Angry Men (1957)
Maybe he has been hooked many times before and he knows this is how he must make his fight.บางทีเขาอาจจะได้รับการติดยา เสพติดหลายครั้งก่อน และเขารู้นี้เป็นวิธีที่ เขาจะต้องทำให้การต่อสู้ของ เขา The Old Man and the Sea (1958)
Such ingratitude after all the times I've saved your life.เนรคุณจริงแฮะ ฉันช่วยชีวิตแกมาตั้งหลายครั้งนะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
There's often been a Heather An armful altogetherหลายครั้งที่ฉัน กอดดอกเฮทเธอร์ไว้เต็มอ้อมแขน The Little Prince (1974)
Rabbi Silverstone, my good and great friend brother in the work of the Lord, with whom we have broke bread many times is a pillar of the American Jew community.แร็บไบซิลเวอร์สโตน เพื่อนผู้นับถือพระเจ้าของผม ผู้ซึ่งเราทำพิธีด้วยมาหลายครั้ง เป็นเสาหลักของชุมชนชาวยิวอเมริกัน Oh, God! (1977)
I've done it a lot of times, okay?ฉัน ได้ทำ มัน หลายครั้งนะ I Spit on Your Grave (1978)
No. I've been nervous lots of times.ไม่ใช่ครับ ผมเคยกลัวหลายครั้งแล้ว Airplane! (1980)
And he says lots of times you don't even run downcourt.และก็บอกว่ามีหลายครั้ง ที่คุณไม่วิ่งกลับแดน Airplane! (1980)
Teddy tried several times to get into the army, but his eyes and his ear kept him out.เท็ดดี้พยายามเข้าเป็นทหารอยู่หลายครั้ง แต่ ตาและหู ของเขา ทำให้เข้าไม่ได้ Stand by Me (1986)
"And there were times when children could not afford ... eyeglasses or milk or clothing.""มีอยู่หลายครั้งที่เด็กๆ ไม่มีปัญญาซื้อ..." "แว่นตา นมสด หรือเสื้อผ้า" Field of Dreams (1989)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลายครั้ง[adv.] (lāi khrang) EN: often ; over and ove r; again ; many times   FR: plusieurs fois ; à différentes reprises
หลายครั้งหลายหน[adv.] (lāi khrang lāi hon) EN: repeatedly   

English-Thai: Longdo Dictionary
rechargeable(adj) ชาร์จได้ใหม่หลายครั้ง (แบตเตอรี่)
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
many is the time[IDM] หลายครั้ง
over and over[ADV] ซ้ำแล้วซ้ำอีก, See also: หลายครั้งหลายหน, Syn. frequently, again

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frequently(ฟรี'เควินทฺลี) adv. บ่อย,หลายครั้ง,ถี่เป็นประจำ,เป็นนิจศีล., Syn. regularly,often
repetitious(เรพพิทิช'เชิส) adj. ซ้ำ,ซ้ำ ๆ ซาก ๆ ,หลายครั้งหลายหน, See also: repetitiousness n.
repetitive(รีเพท'ทิทิฟว) adj. ซ้ำ,หลายครั้ง, See also: repetitiveness n., Syn. repetitious

English-Thai: Nontri Dictionary
frequently(adv) เสมอๆ,บ่อยๆ,ถี่,เป็นประจำ,เป็นนิจสิน,หลายครั้ง
oft(adv) เป็นประจำ,เสมอๆ,บ่อยๆ,หลายครั้ง,ส่วนมาก,มักจะ
often(adv) เป็นประจำ,เสมอๆ,บ่อยๆ,หลายครั้ง,ส่วนมาก,มักจะ
repeatedly(adv) ซ้ำ,หลายครั้ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
数回[すうかい, suukai] (n ) หลายครั้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top