Search result for

bewilder

(58 entries)
(0.0047 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bewilder-, *bewilder*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bewilder[VT] งุนงง, Syn. baffle, confuse, perplex, Ant. enlighten
bewildered[ADJ] งุนงงอย่างที่สุด, Syn. perplexed
bewildering[ADJ] ทำให้สับสนงุนงง
bewilderment[N] ความฉงนสนเท่ห์, Syn. perplexity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bewilder(บิวิล'เดอะ) {bewildered,bewildering,bewilders} vt. ทำให้ยุ่งใจ,ทำให้งง,ทำให้ลำบากใจ, See also: bewilderment n. ดูbewilder, Syn. confuse ###A. enlighten

English-Thai: Nontri Dictionary
bewilder(vt) ทำให้งง,ทำให้งงงวย,ทำให้หัวหมุน
bewilderment(n) ความสับสน,ความงงงัน,ความงงงวย,ความงุนงง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Okay, the whole tiara thing, I just find it bewildering that Marie. You didn't believe that...ไม่ใช่ตอนนี้ เอาของนายออกมาจากกระเป๋าให้หมด โอ้ คิดว่านายชื่อไฮเซนเบิร์ก เสียอีก Grilled (2009)
I sincerely hope I didn't offend you when I made that reference to your religion but I was bewildered by whatever that was you'd administered that girl.ฉันหวังว่าคงไม่ได้ทำให้หมอโกรธตอนที่ ยกเอาเรื่องศาสนาของหมอขึ้นมาพูด แต่ฉันสับสนกับอะไรก็ตามที่คุณจัดการกับเด็กคนนั้น Frankie & Alice (2010)
The accelerators exposed a bewildering array of mysterious particles -- dozens of strains, pieces of matter, all seemingly different.มากมายซึ่งทำให้สับสน ของอนุภาคลึกลับ หลายสิบสายพันธุ์ ชิ้นส่วนของเรื่องทั้งหมดที่ แตกต่างกันดูเหมือนว่า What Are We Really Made Of? (2010)
- So sit back, relax, and enjoy your low-calorie popcorn and assorted confections while we tell you the strange and bewildering tale of a hero who has yet to enter his own story.เรามาชุมนุมกันในวันนี้เพื่อเรียงร้อยบทเพลง Rango (2011)
I be placed in a bewilderment.ข้ารู้สึกมึนงง ยิ่งนัก Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Twice in one day, I find myself in a bewilderment.ข้ามึนเป็นครั้งที่สองของวันอีกแล้วสิ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
You are not bewildered, you are afraid.เจ้าไม่ได้มึน แต่เจ้าหวาดกลัว Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
You know, the sound of you shilling these self-serving theories reminds me of your protestations of bewilderment in the wake of the Mothers and Daughters United event last year.รู้ไหม ดูจากที่คุณพร่ำร่ายทฤษฎีต่างๆออกมา เตือนผมให้นึกถึง ตอนที่คุณเอาตัวรอดอย่างสุดตัว ในงานรวมตัวแม่และลูกสาวเมื่อปีก่อน Masquerade (2013)
The kind of love that makes the mundane a marvel, that bewilders with its magnificence.ความรักเช่นนั้นได้สร้างความมหัศจรรย์แก่โลกใบนี้ นั่นทำให้ตะลึงไปกับความงาม The Lesser Key of Solomon (2013)
In the home of the great Bewilderbeast.บ้านของ"อสูรมังกร"ผู้ยิ่งใหญ่ How to Train Your Dragon 2 (2014)
But won't that Bewilderbeast just take control of these guys, too?อสูรมังกรไม่ได้ควบคุมเจ้าพวกนี้ด้วยเหรอ How to Train Your Dragon 2 (2014)
I know you may find this concept a little bit hard to digest... but please keep your bewilderment brief and to the point.ข้ารู้เจ้าอาจพบว่าเรื่องนี้ ยากเกินจะยอมรับ แต่โปรดหยุดจินตนาการฟุ้งฝัน และเข้าประเด็น Alice Through the Looking Glass (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bewilderHe is pleased when we are bewildered.
bewilderHe looked bewildered.
bewilderHe was bewildered on that day.
bewilderI had never seen him so completely bewildered as he was on that day.
bewilderI was bewildered at the sight of his strange behavior.
bewilderI was completely bewildered by his sudden change of mood.
bewilderPeople were bewildered by the unexpected situation.
bewilderWe are all bewildered by her inconstancy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลิกลั่ก[ADJ] bewildered, See also: unnatural, suspicious, Example: ฉันเห็นหน้าตาเลิกลั่กของเขาแล้วอดขำไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบิ่ง[v.] (boēng) EN: stare bewilderedly ; stare in wonderment ; look up ; look at ; gaze   FR: regarder fixement
ฉงน[v.] (cha-ngon) EN: be in doubt ; be uncertain ; feel puzzled ; be perplexed ; be baffled ; be bewildered ; have doubts   FR: être perplexe ; être déconcerté ; être dérouté ; avoir des doutes
งง[v.] (ngong) EN: get confused ; be perplexed ; be puzzed ; be baffled ; get into a muddle ; be mystified ; be bewildered ; confuse ; blur ; obscure ; perplex ; bewilder   FR: être perplexe ; être déconcerté ; être stupéfait
พิศวง[adj.] (phitsawong) EN: surprised ; puzzled ; bewildering   FR: étonné ; épaté ; surpris

CMU English Pronouncing Dictionary
BEWILDER    B AH0 W IH1 L D ER0
BEWILDERS    B AH0 W IH1 L D ER0 Z
BEWILDERED    B AH0 W IH1 L D ER0 D
BEWILDERING    B AH0 W IH1 L D ER0 IH0 NG
BEWILDERMENT    B AH0 W IH1 L D ER0 M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bewilder    (v) (b i1 w i1 l d @ r)
bewilders    (v) (b i1 w i1 l d @ z)
bewildered    (v) (b i1 w i1 l d @ d)
bewildering    (v) (b i1 w i1 l d @ r i ng)
bewilderment    (n) (b i1 w i1 l d @ m @ n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
とぎまぎ[, togimagi] (n,vs) confusion; bewilderment; embarrassment [Add to Longdo]
[やみ, yami] (n,adj-no) (1) darkness; the dark; dark; (2) bewilderment; despair; hopelessness; (3) black-marketeering; shady; illegal; under-the-table; (P) [Add to Longdo]
虚脱状態[きょだつじょうたい, kyodatsujoutai] (n) state of lethargy; absolute bewilderment; daze; mental numbness [Add to Longdo]
戸惑う[とまどう, tomadou] (v5u,vi) to be bewildered; to be perplexed; (P) [Add to Longdo]
五里霧中[ごりむちゅう, gorimuchuu] (n) totally at a loss; lose one's bearings; in a maze; in a fog; all at sea; up in the air; mystified; bewildered [Add to Longdo]
困惑[こんわく, konwaku] (n,vs) bewilderment; disturbance; (P) [Add to Longdo]
昏迷状態[こんめいじょうたい, konmeijoutai] (n) befuddled (bewildered, confused) state; stupor [Add to Longdo]
当惑[とうわく, touwaku] (n,vs) bewilderment; perplexity; embarrassment; confusion; (P) [Add to Longdo]
迷い(P);紕い;紕(io)[まよい, mayoi] (n) (1) (See 迷う・2) hesitation; bewilderment; doubt; indecision; (2) {Buddh} inability to reach enlightenment; (P) [Add to Longdo]
迷わす[まよわす, mayowasu] (v5s,vt) to puzzle; perplex; bewilder; delude; mislead; fascinate [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
困惑[kùn huò, ㄎㄨㄣˋ ㄏㄨㄛˋ, ] bewilder; perplexity; confused [Add to Longdo]
[guài, ㄍㄨㄞˋ, ] bewildering; odd; queer; strange; uncanny; devil; monster; wonder at; to blame; quite; rather [Add to Longdo]
目眩[mù xuàn, ㄇㄨˋ ㄒㄩㄢˋ, ] bewildering; dizzying [Add to Longdo]
[mí, ㄇㄧˊ, ] bewilder; crazy about; fan; enthusiast; lost; confused [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bewilder \Be*wil"der\, v. t. [imp. & p. p. {Bewildered}; p. pr.
   & vb. n. {Bewildering}.] [Pref. be- + wilder.]
   To lead into perplexity or confusion, as for lack of a plain
   path; to perplex with mazes; or in general, to perplex or
   confuse greatly.
   [1913 Webster]
 
      Lost and bewildered in the fruitless search. --Addison.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To perplex; puzzle; entangle; confuse; confound;
     mystify; embarrass; lead astray.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bewilder
   v 1: be a mystery or bewildering to; "This beats me!"; "Got me--
      I don't know the answer!"; "a vexing problem"; "This
      question really stuck me" [syn: {perplex}, {vex}, {stick},
      {get}, {puzzle}, {mystify}, {baffle}, {beat}, {pose},
      {bewilder}, {flummox}, {stupefy}, {nonplus}, {gravel},
      {amaze}, {dumbfound}]
   2: cause to be confused emotionally [syn: {bewilder}, {bemuse},
     {discombobulate}, {throw}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top