ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mystify

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mystify-, *mystify*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mystify(vt) ทำให้งง, See also: ทำให้สับสน, ทำให้ไม่เข้าใจ, ทำให้ประหลาดใจ, Syn. puzzle, confuse, fool, mislead, elude
mystify(vt) ทำให้ลึกลับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mystify(มิส'ทิไฟ) vt. ทำให้งงงวย, ทำให้ลึกลับ., See also: mystification n.
demystifyvt. ขจัดความลึกลับ, ทำให้ไม่ลึกลับ

English-Thai: Nontri Dictionary
mystify(vt) ทำให้งงงวย, ทำให้อัศจรรย์ใจ, ทำให้ประหลาดใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What you're about to see will mystify you.สาม, ฉันขอทานคุณ! Hop (2011)
This enigma called Silas Lamb continues to mystify me.คนลึกลับที่ชื่อไซลัส แลมบ์ยังคงทำให้ผมฉงน Stonehearst Asylum (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลี้ลับ[līlap] (adj) EN: mysterious ; secret ; arcane ; enigmatic ; mystifying ; uncanny ; inexplicable  FR: mystérieux ; secret ; inexpliqué ; énigmatique ; caché

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
mystify
mystifying

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mystify
mystifying

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mystify \Mys"ti*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Mystified}; p. pr. &
   vb. n. {Mystifying}.] [F. mystifier, fr. Gr. ? + L. -ficare
   (in comp.) to make. See 1st {Mystery}, and {-fy}.]
   1. To involve in mystery; to make obscure or difficult to
    understand; as, to mystify a passage of Scripture.
    [1913 Webster]
 
   2. To perplex the mind of; to puzzle; to impose upon the
    credulity of; to baffle; as, to mystify an opponent.
    [1913 Webster]
 
       He took undue advantage of his credulity and
       mystified him exceedingly.      --Ld.
                          Campbell.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mystify
   v 1: be a mystery or bewildering to; "This beats me!"; "Got me--
      I don't know the answer!"; "a vexing problem"; "This
      question really stuck me" [syn: {perplex}, {vex}, {stick},
      {get}, {puzzle}, {mystify}, {baffle}, {beat}, {pose},
      {bewilder}, {flummox}, {stupefy}, {nonplus}, {gravel},
      {amaze}, {dumbfound}]
   2: make mysterious; "mystify the story" [ant: {demystify}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top