Search result for

จาง

(44 entries)
(0.0389 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จาง-, *จาง*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จาง    [V] decrease, See also: lessen, Syn. ลดลง, น้อยลง, Example: กลิ่นไม่ดีที่โชยมาตอนหัวค่ำจางไปหมดแล้ว
จาง    [V] fade, See also: be dim, Syn. ซีด, Ant. สด, เข้ม, Example: สีรูปภาพที่เก็บเอาไว้นานจางจนเกือบมองไม่เห็น
จาง    [ADJ] faded, See also: dim, Syn. ซีดๆ, จาง, Ant. สด, เข้ม, Example: จมูกผมได้กลิ่นจางๆ ของเนื้อ แล้วค่อยมีกลิ่นแรงขึ้นเมื่อผมเดินเข้าไปเรื่อยๆ
จางหาย    [V] fade, See also: fade away, melt away, Syn. เลือนหาย, เลือนราง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จางว. น้อยไป, ลดไป, ไม่เข้ม, (โดยมากใช้แก่สี รส กลิ่น).
จางปางว. สว่างจ้า, สว่างโล่ง
จางปางอีสานว่า จ่างป่าง.
จางวางน. ตำแหน่งข้าราชการชั้นสูงกว่าเจ้ากรมที่มิใช่กรมเสนาบดี ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา กำกับดูแลกรมนั้น ๆ, ตำแหน่งในสังกัดของเจ้านายที่ทรงกรม ทำหน้าที่กำกับดูแลกรมเจ้านาย, ตำแหน่งข้าราชการชั้นสูงในกรมมหาดเล็ก ตั้งขึ้นในรัชกาลที่ ๔ มีหน้าที่บังคับบัญชาหัวหมื่นมหาดเล็ก
จางวางเจ้าเมืองที่พ้นตำแหน่งแล้ว ซึ่งได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของเจ้าเมือง เรียกว่า จางวางเมือง.
จางวางเมืองน. ดู จางวาง.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จาง[v.] (jāng) EN: decrease ; lessen ; be diluated ; be attenuated ; be thinned   FR: disparaître ; se dissiper ; s'effacer ; s'estomper ; s'éteindre ; s'évanouïr ; s'évaporer ; se volatiliser ; mourir ; partir ; ne plus se manifester
จาง[adj.] (jāng) EN: light ; insipid ; faint ; pale ; thin ; dim ; weak ; hazy   FR: pâle ; fade ; faible ; passé ; fané ; éteint ; vague ; insipide
จางวาง[n.] (jāngwāng) EN: chief of attendants ; head butler in the King's or a prince's household   
จางวางมหาดเล็ก[n. exp.] (jāngwāng mahātlek) EN: Lord Great Chamberlain   
จางไป[v. exp.] (jāng pai) FR: s'estomper

English-Thai: Longdo Dictionary
vignette(n) ภาพถ่ายที่มีความสว่างค่อยๆลดจางลงบริเวณขอบภาพ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ebb away    [PHRV] หายไป, See also: จางไป, เลือนไปทีละน้อย
fade from    [PHRV] เลือนรางจาก, See also: จางลงจาก, เลือนหายจาก
fall in with    [PHRV] เลือนราง, See also: จางลง, เลือนหายจาก
dilute    [VI] เจือจาง, See also: จาง, Syn. adulterate, thin, vitiate, pollute, Ant. depollute
pastel    [ADJ] สีซีด, See also: จาง, Syn. light, faded, Ant. dark, bright
peter    [VI] ค่อยๆ หมด, See also: จางหายไป, ค่อยๆ น้อยลง
weak    [ADJ] เจือจาง, See also: จาง
white    [ADJ] เกือบไม่มีสี, See also: จาง, ซีด, Syn. ashen, pale, pallid, wan, Ant. colorful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anemia(อะนี' เมีย) n. ภาวะโลหิตจาง, ภาวะไร้กำลัง
aplastic anemiaโรคเลือดจางชนิด aplastic
attenuant(อะเทน'นูเอินทฺ) adj. ซึ่งทำให้เจือจาง. -n. ยาหรือสิ่งที่ทำให้เจือจาง, Syn. diluting)
attenuate(อะเทน'นูเอท) vt.,vi. ทำให้เจือจาง,ทำให้น้อยลง,ทำให้เบาบาง. -adv. น้อยลง,เจือจาง,อ่อนกำลัง,เบาบาง. -attenuation n., Syn. weaken, reduce ###A. fortify)
carbon ribbonผ้าหมึกพิมพ์หมายถึง แถบผ้าหมึกที่ใช้ในเครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printer) ผ้าหมึกนี้จะเป็นตัวทำให้ตัวหนังสือชัดหรือจาง ถ้าเมื่อใด ตัวหนังสือที่พิมพ์จาง ลองตรวจสอบดูผ้าหมึกพิมพ์ เพราะผ้าหมึกพิมพ์อาจจะเก่า ให้จัดการเปลี่ยนใหม่
chlorosisn. ภาวะโลหิตจางชนิดหนึ่งเนื่องจากขาดธาตุเหล็ก., See also: chlorotic adj. ดูchlorosis
dilute(ดิลูท') vt. ทำให้ละลาย,ทำให้เจือจางลง,ทำให้อ่อนลง vi. เจือ,ละลาย. adj. จืด,จาง,เบาบาง
dimmedจางซีดในระบบวินโดว์ที่มีรายการคำสั่งให้เลือก หากรายการคำสั่งใดปรากฏบนจอภาพด้วยสีจาง แสดงว่าเป็นคำสั่งที่จะยังเลือกใช้ไม่ได้ สาเหตุที่ยังเลือก ใช้ไม่ได้ อาจเป็นเพราะผิดขั้นตอน เช่นสั่งให้คัดลอก แต่ยังไม่ได้กำหนดว่าจะให้คัดลอกข้อความหรือภาพใด
dwine(ดไว) vi. เสื่อมโทรม,จางลง,สูญเสีย
evanesce(เอฟ'วะเนส) vi. ค่อย ๆ หายไป,ค่อย ๆ สลายไป,ค่อย ๆ สูญหายไป,ค่อย ๆ ,จางหายไป, See also: evanescence n. evanescent adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
anaemia(n) โรคโลหิตจาง
anemia(n) โรคโลหิตจาง
attenuate(vi,vt) อ่อนกำลัง,เบาบางลง,เจือจาง
chamberlain(n) มหาดเล็ก,จางวาง,กรมวัง
dilute(adj) ซึ่งเจือจาง, จืด,เบาบาง
dilute(vi,vt) จางลง,ละลาย,เจือจาง,เจือน้ำ,จืด,อ่อนลง
dilution(n) การเจือจาง,การละลาย,สิ่งที่ถูกละลาย
evanescent(adj) หายลับไป,ซึ่งจางหายไป,ซึ่งเลือนหายไป,ซึ่งค่อยๆสลายไป
evaporate(vt) เอาน้ำออก,ระเหย,จางหายไป,เหือดแห้ง,ละลายไป
fade(vi) เลือน,อ่อนลง,จางลง,เหี่ยวลง,(สี)ตก

Are you satisfied with the result?

Go to Top