ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ล่าง

   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ล่าง-, *ล่าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่าง[ADJ] lower, Syn. ด้านล่าง, ข้างล่าง, Ant. บน, Example: กลีบเครื่องบินมีส่วนประกอบสำคัญ คือ ลำตัว ปีก หาง และฐานล่าง, Thai definition: อยู่ในที่หรือฐานะต่ำกว่าสิ่งที่อ้างถึง, ถัดไปข้างใต้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ล่างว. อยู่ในที่หรือฐานะตํ่ากว่าสิ่งที่อ้างถึง, ถัดไปข้างใต้ เช่น พื้นล่าง ชั้นล่าง ข้างล่าง อยู่ล่าง.
ล้างก. ทำให้หมดสิ้นไปโดยใช้สิ่งเช่นนํ้าหรือไฟเป็นต้น และมีกรรมวิธีต่าง ๆ เช่น กวาดล้าง ชะล้าง ชำระล้าง ล้างกลิ่น ล้างคาว ล้างถู, โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ฆ่าล้างโคตร สงครามล้างชาติ.
ล้างคอก. ดื่มเหล้าหรือกาแฟเป็นต้นเพียงเล็กน้อยหลังอาหารเพื่อล้างคาวคอ, กินของเปรี้ยวเช่นมะขามเปียกหรือมะยมเพื่อล้างรสขื่นของเหล้า.
ล้างคอมะพร้าวก. ดึงทางหรือรกที่แห้งคาคอมะพร้าวออกเพื่อให้มะพร้าวตกจั่น.
ล้างซวยก. ทำพิธีหรือประกอบความดีอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อล้างความซวยให้หมดไป เช่น อาบน้ำมนต์ล้างซวย ทำบุญล้างซวย.
ล้างท้องก. ใช้สายยางสอดเข้าทางปากดูดเอาเศษอาหารหรือของที่เป็นพิษออกจากกระเพาะและส่งนํ้าหรือนํ้าเกลือไปล้างกระเพาะทางสายยางนั้น.
ล้างบางก. ฆ่าทิ้งจนหมดบาง.
ล้างบาปน. พิธีทางศาสนาคริสต์ซึ่งทำแก่ทารกที่บิดามารดานับถือศาสนาคริสต์ หรือแก่บุคคลที่เดิมนับถือศาสนาอื่น แล้วหันมานับถือศาสนาคริสต์ โดยจุ่มหัวหรือตัวลงในน้ำศักดิ์สิทธิ์ ๓ ครั้งหรือเทน้ำศักดิ์สิทธิ์ลงบนหน้าผาก ซึ่งถือกันว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการล้างบาปเพื่อรับเข้าเป็นคริสต์ศาสนิกชน เรียกว่า พิธีศีลล้างบาปหรือพิธีศีลจุ่ม.
ล้างปากก. เรียกการกินของหวานเล็ก ๆ น้อย ๆ ภายหลังกินอาหารคาว ว่า กินล้างปาก.
ล้างป่าช้าก. ขุดศพทั้งหมดในป่าช้าขึ้นมาเผา.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now get below and get them crates ready.ขณะนี้ได้รับด้านล่างและได้รับ มันพร้อมลัง Pinocchio (1940)
- Why, uh, uh, inside the whale at the, at the bottom of the sea.ทำไมเอ่อ เอ่อ ภายในวาฬที่ที่ ที่ด้านล่างของทะเล Pinocchio (1940)
- Bottom of the sea?ด้านล่างของทะเล? Pinocchio (1940)
Look out below!มองออกไปด้านล่างPinocchio (1940)
She's not there. She's downstairs in the car.- หล่อนไม่อยู่ที่นั่นแล้ว อยู่ในรถที่ชั้นล่างค่ะ Rebecca (1940)
Dear, I'll go down and see that your luggage is brought back.ที่รัก ผมจะลงไปข้างล่าง เเละเอาสัมภาระคุณกลับขึ้นมานะ Rebecca (1940)
I think I'll go downstairs now.ฉันว่าจะลงไปข้างล่างเเล้ว Rebecca (1940)
I watched you go down, just as I watched her a year ago.ฉันมองคุณลงไปข้างล่าง เหมือนที่ฉันมองคุณนายท่านเมื่อปีก่อน Rebecca (1940)
Look down there. It's easy, isn't it?มองดูข้างล่างสิ มันง่ายใช่มั้ยล่ะ Rebecca (1940)
Now, when Mrs. De Winter went below, as is supposed, and a sudden gust of wind came down, that would be enough to capsize the boat, wouldn't it?ผมสันนิษฐานว่าคุณนายเดอ วินเทอร์ลงไปข้างล่าง แล้วจู่ๆ ลมเเรงก็พัดลงมา จะเป็นเหตุให้เรือล่มได้มั้ย Rebecca (1940)
The old man lived downstairs under the room where the killing took place.ชายชราคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ชั้นล่างใต้ห้องที่มีการฆ่าที่เกิดขึ้น 12 Angry Men (1957)
The old man who lived downstairs says he heard the kid yell "I'm gonna kill ya."ชายชราคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ชั้นล่างเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเด็กตะโกน "ฉันจะฆ่ายา". 12 Angry Men (1957)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้าง[v.] (lāng) EN: wash ; clean ; scrub ; bathe   FR: laver ; nettoyer ; récurer
ล้าง[v.] (lāng) EN: wipe out ; avenge   FR: laver (litt.) ; venger
ล้าง[v.] (lāng) EN: destroy ; devastate   FR: détruire ; raser
ล่าง[adj.] (lāng) EN: lower ; below ; beneath   FR: plus bas ; inférieur ; bas ; au-dessous de
ล้างจาน[v. exp.] (lāng jān) EN: wash the dishes   FR: faire la vaisselle
ล้างถ้วยชาม[v. exp.] (lāng thuay-chām) FR: faire la vaisselle
ล้างถ้วยล้างจาน[v. exp.] (lāng thuay lāng jān) EN: do all the washing-up   
ล้างน้ำ[v. exp.] (lāng nām) EN: wash ; clean ; rinse ; cleanse   FR: laver
ล้างบาง [v. exp.] (lāng bāng) EN: eliminate ; wipe out ; clean up ; purge   
ล้างบาป[v. exp.] (lāng bāp) EN: expiate one's sins ; wash away one's sins ; cleanse sins   FR: expier ses fautes ; absoudre ; se laver de ses péchés ; laver ses péchés

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alow(อะโล') adv. ไปทางข้างล่าง,อยู่ใต้. -alow and aloft ทุกหนทุกแห่ง, Syn. everywhere
alvelar ridgeขอบเป็นสันของขากรรไกรบนและล่าง ประกอบด้วยเบ้าหรือแอ่งรับฟัน., Syn. alveolar process
aorta(เอออร์'ทะ) n., (pl. -tas,-tae) เส้นเลือดใหญ่จากห้องล่างซ้ายของหัวใจ. -aortic, aortal adj., Syn. main trunk)
aortic valvesลิ้นหัวใจทั้งสามที่ห้องล่างซ้ายของหัวใจ (a semilunar valve)
architrave(อาร์'คิเทรฟว) n. ขอบประตูหรือหน้าต่าง, ส่วนล่างสุดของคิ้วบนเสา, บัวลาดบัวลาย. -architraval adj. -architraved adj.
arrow keysแป้นลูกศรเป็นแป้นพิมพ์พิเศษที่ใช้เพื่อการเลื่อนตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ให้ขึ้นลง หรือขยับไปทางซ้ายหรือ ขวาได้ แป้นลูกศรนี้มีอยู่ 4 แป้นและจะมีลูกศรเล็ก ๆ เป็นเครื่องหมายบ่งบอกทิศทางของการ เลี่อน (ซ้าย,ขวา,บน,ล่าง)
atrioventricular(แอทริโอเวนทริค'คิวลาร์) adj. เกี่ยวกับหัวใจห้องบนและล่าง
banjo(แบน'โจ) n. เครื่องดนตรีประเภทเดียวกับกีตาร์,ส่วนล่างเป็นรูปกลม มีสาย 4-5 สาย,แบนโจ, See also: banjoist n. ดูbanjo
bed(เบด) n. เตียง,ที่นอน,ฐาน,แท่น,การนอนหลับ,ใต้ท้องแม่น้ำ,พื้นล่าง,ชั้นหิน,กองหนึ่ง,แปลง,ร่อง,พื้นถนนรถไฟ, Syn. bedstead
bedrockn. ชั้นหินที่ยังไม่แตก,ชั้นล่างสุด,ฐานที่แน่น, Syn. foundation

English-Thai: Nontri Dictionary
bed(n) ที่นอน,เตียง,แท่น,พื้นล่าง,ฐาน
below(adv) ข้างล่าง,ข้างใต้,ใต้
below(pre) ข้างล่าง,ใต้,ข้างใต้,เบื้องใต้
cerebellum(n) มันสมองส่วนล่าง
disadvantageous(adj) เสียเปรียบ,เป็นเบี้ยล่าง,ไม่ได้เปรียบ
down(adj) ข้างล่าง,ต่ำ,ลงมา,กดลง
downstairs(adv) ลงบันได,ลงชั้นล่าง
downward(adv) ลงต่ำ,ลงข้างล่าง
downwards(adv) ลงต่ำ,ลงข้างล่าง
forearm(n) แขนช่วงล่าง,ปลายแขน

German-Thai: Longdo Dictionary
unten(adj) ข้างล่าง
Erdgeschoss(n) |das| ชั้นล่างสุด (ไม่ใช่ชั้นใต้ดิน) ซึ่งเท่ากับชั้นที่หนึ่งในภาษาไทย
Unterlippe(n) |die| ริมฝีปากล่าง, See also: A. Oberlippe,
Untergeschoß(n) |das, pl. Untergeschosse| ชั้นล่างของตึกหรือบ้าน, See also: A. Obergeschoß, Related: Geschoß
Unterschenkel(n) der, pl. Unterschenkel| ขาท่อนล่าง, See also: A. Oberschenkel,
Untertitel(n) |der, pl. Untertitel| คำบรรยายใต้ภาพ, คำแปลที่เขียนไว้ข้างล่างในภาพยนตร์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top