ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perfection

P ER0 F EH1 K SH AH0 N   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perfection-, *perfection*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perfection[N] ความดีเลิศ, See also: ความสมบูรณ์แบบ, Syn. ideal
perfection[N] ลักษณะที่ดีพร้อม, See also: ลักษณะที่สมบูรณ์แบบ, ลักษณะที่ดีเยี่ยม, Syn. flawlessness, Ant. imperfection
perfectionism[N] อุดมคตินิยม, See also: ลัทธิที่แสวงหาความสมบูรณ์แบบ, Syn. overniceness, fastidiousness
perfectionist[N] ผู้ยึดความสมบูรณ์แบบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perfection(เพอเฟค'เชิน) n. ความสมบูรณ์,ความดีพร้อม,ความดีเลิศทุกประการ,การบรรลุถึงความสำเร็จ,คุณสมบัติอันดีเลิศ,การทำให้ดีพร้อม,การทำให้สมบูรณ์, Syn. faultlessness,flawlessness,ideal,precision
perfectionist(เพอเฟค'เชินนิสทฺ) n. นักลัทธิสมบูรณ์แบบ,ผู้พอใจแต่สิ่งที่สมบูรณ์แบบ m, See also: perfectionistic adj. perfectionism n., Syn. idealist,precisionist
imperfection(อิมเพอเฟค' เชิน) n. ข้อบกพร่องมลทิน, ความบกพร่อง, ความไม่สมบูรณ์, ความไม่บริบูรณ์, Syn. deficiency, defect

English-Thai: Nontri Dictionary
perfection(n) ความสมบูรณ์,ความดีพร้อม,ความดีเลิศ
imperfection(n) ความไม่สมบูรณ์,ความบกพร่อง,ความไม่สมประกอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perfection of security interestความสมบูรณ์ของหลักทรัพย์ประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Perfectionความสมบูรณ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Perfection.สมบูรณ์แบบ Masterpiece (2008)
Then you will reach perfection when you zip up your fly.ภารกิจไม่สำเร็จ ถ้าไม่ได้รูดซิปสินะ Mannequin: On the Move (1991)
Your face is perfection.ใช่ เจ้ามีใบหน้าที่เลอโฉม Snow White: A Tale of Terror (1997)
Rediscovered the perfection of the golden rectangle and pencilled it into his masterpieces.ค้นพบความสมดุล สมบูรณภาพของสี่เหลี่ยมมุมฉากทอง และได้ใช้มันในงานชิ้นสุดยอดของเขา Pi (1998)
My pursuit of perfection was relentless.ความพยายามของผมไม่เคยสิ้นสุด Rock Star (2001)
It was so heavy hearing the music played to perfection.นายพาคนดูกลับมา ..นายทำได้เยี่ยมสุดตีนเลย Rock Star (2001)
Or perhaps, a mind less bound by the parameters of perfection.หรืออีกนัยหนึ่ง สติปัญญาที่ด้อยกว่า นั่นแหละคือส่วนหนึ่งของความสมบูรณ์แบบ The Matrix Reloaded (2003)
And all that's standing between right now and perfection are the Mclntyres over there.อีกแล้ว ตอนนี้สิ่งที่เป็นอุปสรรคคือ... ครอบครัวแม็คอินไทร์ตรงนั้น Mona Lisa Smile (2003)
You mean perfectionist.คุณหมายถึงพวกที่ยึดมั่นในอุดมการณ์สูง Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
We're living the solution, already This is perfectionเราพบทางออกแล้ว ที่เราเป็นอยู่นี่ไง ความสมบูรณ์แบบ Æon Flux (2005)
You can't rush perfection!ของดีก็ต้องรอนานหน่อยสิ Phantom Traveler (2005)
A warrior is not about perfection or victory or invulnerability.ผู้กล้าไม่เกี่ยวกับความสมบูรณ์แบบ หรือชัยชนะ หรืออยู่ยงคงกระพัน Peaceful Warrior (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
perfectionHe brought the art of painting to perfection.
perfectionMayuko always aims for perfection.
perfectionPerfection is a trifle dull.
perfectionThe Venus de Milo is the perfection of beauty.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรมัตถ์[N] ultimate truth, See also: perfection, perfect truth, highest truth, absolute truth, highest gain, Syn. ประโยชน์อย่างยิ่ง, เนื้อความอย่างยิ่ง, ความจริงอันเป็นที่สุด, Example: ศาสนาใดก็ตามย่อมมีจุดประสงค์หลายอย่างหลายขั้นขั้นสูงเรียกว่าขั้นปรมัตถ์, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปรับปรุง[v.] (prapprung) EN: improve, make better ; better ; update ; consolidate ; adjust ; make an adjustment ; rectify   FR: améliorer ; perfectionner ; consolider ; actualiser ; remanier

CMU English Pronouncing Dictionary
PERFECTION    P ER0 F EH1 K SH AH0 N
PERFECTIONISM    P ER0 F EH1 K SH AH0 N IH2 Z AH0 M
PERFECTIONIST    P ER0 F EH1 K SH AH0 N IH2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perfection    (n) pˈəfˈɛkʃən (p @1 f e1 k sh @ n)
perfectionist    (n) pˈəfˈɛkʃənɪst (p @1 f e1 k sh @ n i s t)
perfectionists    (n) pˈəfˈɛkʃənɪsts (p @1 f e1 k sh @ n i s t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
円熟[えんじゅく, enjuku] (n,vs) ripeness; mellowness; maturity; perfection; (P) [Add to Longdo]
円満[えんまん, enman] (adj-na,n) perfection; harmony; peace; smoothness; completeness; satisfaction; integrity; (P) [Add to Longdo]
完ぺきさ;完璧さ[かんぺきさ, kanpekisa] (n) perfection; completeness; flawlessness [Add to Longdo]
完成[かんせい, kansei] (n,vs) (1) complete; completion; (2) perfection; accomplishment; (P) [Add to Longdo]
完全[かんぜん, kanzen] (adj-na,n,adj-no) perfection; completeness; (P) [Add to Longdo]
完全主義[かんぜんしゅぎ, kanzenshugi] (n,adj-no) perfectionism [Add to Longdo]
完全主義者[かんぜんしゅぎしゃ, kanzenshugisha] (n) perfectionist [Add to Longdo]
完全無欠[かんぜんむけつ, kanzenmuketsu] (adj-na,n,adj-no) flawless; absolute perfection [Add to Longdo]
完璧主義[かんぺきしゅぎ, kanpekishugi] (n) (See 完全主義) perfectionism (psychology) [Add to Longdo]
[まる, maru] (n) (1) circle; (pref) (2) full (e.g. month, day, etc.); (3) perfection; purity; (4) suffix for ship names; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perfection \Per*fec"tion\, n. [F. perfection, L. perfectio.]
   1. The quality or state of being perfect or complete, so that
    nothing requisite is wanting; entire development;
    consummate culture, skill, or moral excellence; the
    highest attainable state or degree of excellence;
    maturity; as, perfection in an art, in a science, or in a
    system; perfection in form or degree; fruits in
    perfection.
    [1913 Webster]
 
   2. A quality, endowment, or acquirement completely excellent;
    an ideal faultlessness; especially, the divine attribute
    of complete excellence. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       What tongue can her perfections tell? --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
   {To perfection}, in the highest degree of excellence;
    perfectly; as, to imitate a model to perfection.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perfection \Per*fec"tion\, v. t.
   To perfect. [Obs.] --Foote.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perfection
   n 1: the state of being without a flaw or defect [syn:
      {perfection}, {flawlessness}, {ne plus ultra}] [ant:
      {imperfection}, {imperfectness}]
   2: an ideal instance; a perfect embodiment of a concept [syn:
     {paragon}, {idol}, {perfection}, {beau ideal}]
   3: the act of making something perfect

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 perfection /pɛʀfɛksjɔ̃/ 
  perfection

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top