ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amaze

AH0 M EY1 Z   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amaze-, *amaze*
Possible hiragana form: あまぜ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amaze[VT] ทำให้ประหลาดใจ, See also: ทำให้แปลกใจ, Syn. astonish, perplex, astound
amazed[ADJ] น่าทึ่ง, See also: น่าอัศจรรย์, น่าแปลกใจ, Syn. bewildered, open-mounthed
amazement[N] ความประหลาดใจ, Syn. surprise, wonder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amaze(อะเมซ') vt.,n. ทำให้ประหลาดใจมาก,ทำให้งงงวย -amazement n., Syn. astonish
amazed(อะเมซดฺ') adj. ประหลาดใจ. -amazedness n., Syn. surprised

English-Thai: Nontri Dictionary
amaze(vt) ทำให้สนเท่ห์,ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้พิศวงงงงวย
amazement(n) ความสนเท่ห์,ความประหลาดใจ,ความพิศวง,ความงงงวย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm only amazed you waited two days before- hello?แปลกใจว่าเธอรอถึง สองวันก่อนที่- - เฮลโล? Suspiria (1977)
I'm just amazed he allowed any of your posse to live.ผมประหลาดใจที่เขาอนุญาตไห้กองทหารของคุณจะมีชีวิตอยู่ First Blood (1982)
At first, I was amazed but when you're fighting in a just cause people seem to pop up, like you, right out of the pavement.ตอนแรก ผมก็แปลกใจนะ แต่เมื่อคุณต่อสู้เพื่อความถูกต้อง ผู้คนก็จะมาหาแบบไม่คาดหวัง เหมือนคุณไง Gandhi (1982)
Watch and be amazedพอกินนี่แล้ว น้ำตาก็จะไหล Full House (1987)
"That day, she was amazed to discoverและในวันนั้นเอง เธอก็ต้องแปลกใจที่ค้นพบว่า ... The Princess Bride (1987)
I too was growing, particularly in intellect and I was amazed at how intelligent they seemed.ฉันก็เป็นที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสติปัญญา ... ... และฉันประหลาดใจที่ว่าพวกเขาดูเหมือนฉลาด Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Didn't even really get pissed when you were fuckin' with him; I was amazed.ไม่ได้จริงๆได้รับโกรธเมื่อคุณได้ไอ้กับเขา ฉันประหลาดใจ Pulp Fiction (1994)
And you'd be amazed how far Andy could stretch it.และคุณจะต้องประหลาดใจ วิธีการที่แอนดี้จะยืดมัน The Shawshank Redemption (1994)
What amazes me most is you were taken in by it.อะไร amazes ฉันที่สุดที่คุณจะถูกถ่ายในโดยมัน The Shawshank Redemption (1994)
When we first knew her in Hertfordshire, how amazed we all were to find her a reputed beauty!ครั้งแรกที่พวกเราได้รู้จักหล่อนที่ฮาร์ทฟอร์ดเชียร์ พวกเราได้ยินเกี่ยวกับชื่อเสียงในเรื่องความสวยงาม Episode #1.5 (1995)
I am palpitating with amazement and shock and surprise.ฉันกำลังสั่นด้วยความตื่นเต้น ตระหนก และ ประหลาดใจ Anastasia (1997)
-I'm amazed he's out in daylight.เขาออกมาเจอแสงตะวันได้ไงนี่ Bicentennial Man (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amazeHe amazed everyone by passing his driving test.
amazeHer cleverness often amazes me.
amazeHe stood rooted to the spot in amazement.
amazeHe was amazed at his foolishness.
amazeHe was amazed at the news.
amazeHe was amazed at the sight.
amazeHe was in open-mouthed amazement.
amazeHis memory amazes me.
amazeI am amazed at your audacity.
amazeI amazed at the results.
amazeI am constantly amazed at the energy of my grandparents.
amazeI am too amazed at him to say anything.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิศวง[V] wonder, See also: amaze, astonish, astound, Syn. สนเท่ห์, ฉงนใจ, พิศวงงงงวย, Example: ฉันรู้สึกพิศวงกับข้อความในจดหมายยิ่งนักว่าหมายความถึงอะไร, Thai definition: ประหลาดใจ, แปลกใจอย่างสงสัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัศจรรย์[v.] (atsajan) EN: wonder ; surprise ; astonish ; be amazed ; marvel   FR: émerveiller
ความมหัศจรรย์[n.] (khwām mahatsajan) EN: miracle ; marvel ; amazement ; splendour   
ความประหลาดใจ[n.] (khwām pralātjai) EN: wonder ; surprise ; astonishment ; amazement   FR: stupéfaction [f]
มหัศจรรย์ใจ[v.] (mahatsajan) EN: be amazed ; be astonished ; wonder ; marvel   
งงงาย[v.] (ngong ngāi) EN: be amazed ; be stunned   FR: être stupéfait
พิศวง[v.] (phitsawong) EN: wonder ; amaze ; astonish ; astound   
แปลกใจ[v.] (plaēkjai) EN: be surprised ; be astonished ; be interested ; be amazed ; surprise ; wonder ; astonish ; amaze   FR: être surpris ; être étonné
ตะลึง[v.] (taleung) EN: be dumbfound ; be stupefied ; be at a loss ; be stunned ; be nonplussed ; be taken aback ; be in a daze ; be spellbound ; be astonished ; be amazed ; be enraptured   
ตะลึง[adj.] (taleung) EN: enraptured ; enrapt ; amazed ; stunned ; immovable   FR: pétrifié (fig.) ; terrifié
ทำให้ประหลาดใจ[v. exp.] (thamhai pralātjai) EN: amaze   FR: stupéfier ; ébahir ; surprendre

CMU English Pronouncing Dictionary
AMAZE    AH0 M EY1 Z
AMAZED    AH0 M EY1 Z D
AMAZES    AH0 M EY1 Z AH0 Z
AMAZEMENT    AH0 M EY1 Z M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amaze    (v) ˈəmˈɛɪz (@1 m ei1 z)
amazed    (v) ˈəmˈɛɪzd (@1 m ei1 z d)
amazes    (v) ˈəmˈɛɪzɪz (@1 m ei1 z i z)
amazement    (n) ˈəmˈɛɪzmənt (@1 m ei1 z m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惊讶[jīng yà, ㄐㄧㄥ ㄧㄚˋ, / ] amazed; astonished; to surprise; amazing; astonishment; awe, #4,811 [Add to Longdo]
惊奇[jīng qí, ㄐㄧㄥ ㄑㄧˊ, / ] amaze, #10,716 [Add to Longdo]
惊异[jīng yì, ㄐㄧㄥ ㄧˋ, / ] amazement, #20,019 [Add to Longdo]
甚感诧异[shèn gǎn chà yì, ㄕㄣˋ ㄍㄢˇ ㄔㄚˋ ㄧˋ, / ] amazed; astonished; deeply troubled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごた混ぜ[ごたまぜ, gotamaze] (n,adj-na) jumble; hodgepodge [Add to Longdo]
ごちゃ混ぜ[ごちゃまぜ, gochamaze] (n,adj-na) mess; jumble; muddle; chaos [Add to Longdo]
ものが言えない;物が言えない[ものがいえない, monogaienai] (exp) speechless (with amazement); struck dumb [Add to Longdo]
カルバマゼピン[, karubamazepin] (n) (See レキシン) carbamazepine [Add to Longdo]
ラマーズ[, rama-zu] (n) Lamaze [Add to Longdo]
ラマーズ法[ラマーズほう, rama-zu hou] (n) Lamaze technique [Add to Longdo]
レキシン[, rekishin] (n) (See カルバマゼピン) Lexin (Japanese brand of carbamazepine) [Add to Longdo]
唖然;あ然;啞然(oK)[あぜん, azen] (adj-t,adv-to) dumbfounded; in mute amazement [Add to Longdo]
一驚[いっきょう, ikkyou] (n,vs) surprise; amazement [Add to Longdo]
肝をつぶす;肝を潰す[きもをつぶす, kimowotsubusu] (exp,v5s) to be frightened out of one's wits; to be amazed; to be astounded; to be stunned [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amaze \A*maze"\, v. t. [imp. & p. p. {Amazed}; p. pr. & vb. n.
   {Amazing}.] [Pref. a- + maze.]
   1. To bewilder; to stupefy; to bring into a maze. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A labyrinth to amaze his foes.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To confound, as by fear, wonder, extreme surprise; to
    overwhelm with wonder; to astound; to astonish greatly.
    "Amazing Europe with her wit." --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
       And all the people were amazed, and said, Is not
       this the son of David?        --Matt. xii.
                          23.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To astonish; astound; confound; bewilder; perplex;
     surprise.
 
   Usage: {Amaze}, {Astonish}. Amazement includes the notion of
      bewilderment of difficulty accompanied by surprise. It
      expresses a state in which one does not know what to
      do, or to say, or to think. Hence we are amazed at
      what we can not in the least account for. Astonishment
      also implies surprise. It expresses a state in which
      one is stunned by the vastness or greatness of
      something, or struck with some degree of horror, as
      when one is overpowered by the ?normity of an act,
      etc.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amaze \A*maze"\, v. i.
   To be astounded. [Archaic] --B. Taylor.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amaze \A*maze"\, v. t.
   Bewilderment, arising from fear, surprise, or wonder;
   amazement. [Chiefly poetic]
   [1913 Webster]
 
      The wild, bewildered
      Of one to stone converted by amaze.   --Byron.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amaze
   v 1: affect with wonder; "Your ability to speak six languages
      amazes me!" [syn: {amaze}, {astonish}, {astound}]
   2: be a mystery or bewildering to; "This beats me!"; "Got me--I
     don't know the answer!"; "a vexing problem"; "This question
     really stuck me" [syn: {perplex}, {vex}, {stick}, {get},
     {puzzle}, {mystify}, {baffle}, {beat}, {pose}, {bewilder},
     {flummox}, {stupefy}, {nonplus}, {gravel}, {amaze},
     {dumbfound}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top