ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amaze

AH0 M EY1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amaze-, *amaze*
Possible hiragana form: あまぜ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amaze(vt) ทำให้ประหลาดใจ, See also: ทำให้แปลกใจ, Syn. astonish, perplex, astound
amazed(adj) น่าทึ่ง, See also: น่าอัศจรรย์, น่าแปลกใจ, Syn. bewildered, open-mounthed
amazement(n) ความประหลาดใจ, Syn. surprise, wonder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amaze(อะเมซ') vt., n. ทำให้ประหลาดใจมาก, ทำให้งงงวย -amazement n., Syn. astonish
amazed(อะเมซดฺ') adj. ประหลาดใจ. -amazedness n., Syn. surprised

English-Thai: Nontri Dictionary
amaze(vt) ทำให้สนเท่ห์, ทำให้ประหลาดใจ, ทำให้พิศวงงงงวย
amazement(n) ความสนเท่ห์, ความประหลาดใจ, ความพิศวง, ความงงงวย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What amazes me most is you were taken in by it.อะไร amazes ฉันที่สุดที่คุณจะถูกถ่ายในโดยมัน The Shawshank Redemption (1994)
Sometimes I even amaze myself.บางครั้งผมยังแปลกใจตัวเอง Cubeº: Cube Zero (2004)
You people amaze me.คุณล่ะทำผมทึ่งไปเลย The Last King of Scotland (2006)
He amazes me. Don't listen to them.เขาทำให้ผมทึ่ง อย่าไปฟัง พวกนี้บ้าน่ะ The Holiday (2006)
You know what amazes me? They keep up to my pace.อะไรที่เหลือเชื่อรู้มั้ย พวกเขาก็ไม่ยักหนีไปไหน Faith Like Potatoes (2006)
It just amazes me that I didn't know you.มันน่าประหลาดใจนะ ที่ฉันไม่รู้จักเธอเลย 9 Ends 2 Out (2007)
Does that amaze anyone else? How did she know it was me?มีใครคนอื่นสนใจมั้ย เธอรู้ได้ไงว่าเป็นฉัน Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
You never cease to amaze me.เธอนี่ไม่เคยหยุดที่จะทำให้ลุงประหลาดใจเลยนะ The Dragon's Call (2008)
Your resourcefulness always amazes me.ไหวพริบของเจ้าทำให้ข้าทึ่งเสมอ Downfall of a Droid (2008)
You amaze me.เจ้านี่ช่างเหลือเชื่อ Le Morte d'Arthur (2008)
Your stupidity amazes me.แกมันโง่จนฉันอึ้งไปเลย Pineapple Express (2008)
It is the totem to total modernity that never fails to amaze the world.มันคือผลรวมของความทันสมัย ที่ไม่เคยหยุดสร้างความประหลาดใจให้โลก Home (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amazeHe amazed everyone by passing his driving test.
amazeHer cleverness often amazes me.
amazeHe stood rooted to the spot in amazement.
amazeHe was amazed at his foolishness.
amazeHe was amazed at the news.
amazeHe was amazed at the sight.
amazeHe was in open-mouthed amazement.
amazeHis memory amazes me.
amazeI am amazed at your audacity.
amazeI amazed at the results.
amazeI am constantly amazed at the energy of my grandparents.
amazeI am too amazed at him to say anything.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิศวง(v) wonder, See also: amaze, astonish, astound, Syn. สนเท่ห์, ฉงนใจ, พิศวงงงงวย, Example: ฉันรู้สึกพิศวงกับข้อความในจดหมายยิ่งนักว่าหมายความถึงอะไร, Thai Definition: ประหลาดใจ, แปลกใจอย่างสงสัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัศจรรย์[atsajan] (v) EN: wonder ; surprise ; astonish ; be amazed ; marvel  FR: émerveiller
ความมหัศจรรย์[khwām mahatsajan] (n) EN: miracle ; marvel ; amazement ; splendour
ความประหลาดใจ[khwām pralātjai] (n) EN: wonder ; surprise ; astonishment ; amazement  FR: stupéfaction [ f ]
มหัศจรรย์ใจ[mahatsajan] (v) EN: be amazed ; be astonished ; wonder ; marvel
งงงาย[ngong ngāi] (v) EN: be amazed ; be stunned  FR: être stupéfait
พิศวง[phitsawong] (v) EN: wonder ; amaze ; astonish ; astound
แปลกใจ[plaēkjai] (v) EN: be surprised ; be astonished ; be interested ; be amazed ; surprise ; wonder ; astonish ; amaze  FR: être surpris ; être étonné
ตะลึง[taleung] (v) EN: be dumbfound ; be stupefied ; be at a loss ; be stunned ; be nonplussed ; be taken aback ; be in a daze ; be spellbound ; be astonished ; be amazed ; be enraptured
ตะลึง[taleung] (adj) EN: enraptured ; enrapt ; amazed ; stunned ; immovable  FR: pétrifié (fig.) ; terrifié
ทำให้ประหลาดใจ[thamhai pralātjai] (v, exp) EN: amaze  FR: stupéfier ; ébahir ; surprendre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AMAZE AH0 M EY1 Z
AMAZED AH0 M EY1 Z D
AMAZES AH0 M EY1 Z IH0 Z
AMAZEMENT AH0 M EY1 Z M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amaze (v) ˈəmˈɛɪz (@1 m ei1 z)
amazed (v) ˈəmˈɛɪzd (@1 m ei1 z d)
amazes (v) ˈəmˈɛɪzɪz (@1 m ei1 z i z)
amazement (n) ˈəmˈɛɪzmənt (@1 m ei1 z m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惊讶[jīng yà, ㄐㄧㄥ ㄧㄚˋ, / ] amazed; astonished; to surprise; amazing; astonishment; awe, #4,811 [Add to Longdo]
惊奇[jīng qí, ㄐㄧㄥ ㄑㄧˊ, / ] amaze, #10,716 [Add to Longdo]
惊异[jīng yì, ㄐㄧㄥ ㄧˋ, / ] amazement, #20,019 [Add to Longdo]
甚感诧异[shèn gǎn chà yì, ㄕㄣˋ ㄍㄢˇ ㄔㄚˋ ㄧˋ, / ] amazed; astonished; deeply troubled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごた混ぜ[ごたまぜ, gotamaze] (n, adj-na) jumble; hodgepodge [Add to Longdo]
ごちゃ混ぜ[ごちゃまぜ, gochamaze] (n, adj-na) mess; jumble; muddle; chaos [Add to Longdo]
ものが言えない;物が言えない[ものがいえない, monogaienai] (exp) speechless (with amazement); struck dumb [Add to Longdo]
カルバマゼピン[karubamazepin] (n) (See レキシン) carbamazepine [Add to Longdo]
ラマーズ[rama-zu] (n) Lamaze [Add to Longdo]
ラマーズ法[ラマーズほう, rama-zu hou] (n) Lamaze technique [Add to Longdo]
レキシン[rekishin] (n) (See カルバマゼピン) Lexin (Japanese brand of carbamazepine) [Add to Longdo]
唖然;あ然;啞然(oK)[あぜん, azen] (adj-t, adv-to) dumbfounded; in mute amazement [Add to Longdo]
一驚[いっきょう, ikkyou] (n, vs) surprise; amazement [Add to Longdo]
肝をつぶす;肝を潰す[きもをつぶす, kimowotsubusu] (exp, v5s) to be frightened out of one's wits; to be amazed; to be astounded; to be stunned [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amaze \A*maze"\, v. t. [imp. & p. p. {Amazed}; p. pr. & vb. n.
   {Amazing}.] [Pref. a- + maze.]
   1. To bewilder; to stupefy; to bring into a maze. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A labyrinth to amaze his foes.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To confound, as by fear, wonder, extreme surprise; to
    overwhelm with wonder; to astound; to astonish greatly.
    "Amazing Europe with her wit." --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
       And all the people were amazed, and said, Is not
       this the son of David?        --Matt. xii.
                          23.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To astonish; astound; confound; bewilder; perplex;
     surprise.
 
   Usage: {Amaze}, {Astonish}. Amazement includes the notion of
      bewilderment of difficulty accompanied by surprise. It
      expresses a state in which one does not know what to
      do, or to say, or to think. Hence we are amazed at
      what we can not in the least account for. Astonishment
      also implies surprise. It expresses a state in which
      one is stunned by the vastness or greatness of
      something, or struck with some degree of horror, as
      when one is overpowered by the ?normity of an act,
      etc.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amaze \A*maze"\, v. i.
   To be astounded. [Archaic] --B. Taylor.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amaze \A*maze"\, v. t.
   Bewilderment, arising from fear, surprise, or wonder;
   amazement. [Chiefly poetic]
   [1913 Webster]
 
      The wild, bewildered
      Of one to stone converted by amaze.   --Byron.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amaze
   v 1: affect with wonder; "Your ability to speak six languages
      amazes me!" [syn: {amaze}, {astonish}, {astound}]
   2: be a mystery or bewildering to; "This beats me!"; "Got me--I
     don't know the answer!"; "a vexing problem"; "This question
     really stuck me" [syn: {perplex}, {vex}, {stick}, {get},
     {puzzle}, {mystify}, {baffle}, {beat}, {pose}, {bewilder},
     {flummox}, {stupefy}, {nonplus}, {gravel}, {amaze},
     {dumbfound}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top