ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

puzzled

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
/P AH1 Z AH0 L D//pˈʌzld/
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -puzzled-, *puzzled*, puzzl, puzzle
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
puzzled(adj) ซึ่งงุนงง, See also: ซึ่งสับสน, Syn. bewildered, perplexed

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Frankly, Mr. Jones, we're puzzled as to just who you are.ตรงไปตรงมานะคุณโจนส์ เรางงว่าคุณคือใคร Under the Mountain (2009)
A force that has puzzled many minds. Please, I have very little time.พลังอำนาจนี้ประกอบด้วยหลายสิ่ง อย่าง\ได้โปรด ข้ามีเวลาไม่มาก Sweet Dreams (2009)
Philosophers and scientists have puzzled over that question for thousands of years.นักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์ได้งง กับคำถามที่ว่า เป็นพัน ๆ ปี Is There Life After Death? (2011)
I have to admit I was a bit, uh, puzzled when I heard you were still looking into that.ฉันต้องยอมรับเลยว่า ฉันค่อนข้างสงสัยนิดหน่อย ตอนที่ฉันได้ยินว่า เธอยังตามคดีนั้นอยู่ Talk to the Hand (2011)
It puzzled Wegener that fossils of the same species of a now-extinct fern were reported to be found on both sides of the Atlantic.ว่าฟอสซิลของสปีชีส์เดียวกัน ของเฟิร์นตอนนี้สูญพันธุ์ ได้รับรายงานที่จะพบในทั้งสอง ด้านของมหาสมุทรแอตแลนติก แม้อยากรู้อยากเห็นมาก ขึ้นมีการค้นพบฟอสซิล The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
Another genius was puzzled by another aspect of the same mystery.อัจฉริยะอีกงงด้านอื่น ของความลึกลับเดียวกัน The Electric Boy (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
puzzledHe seemed quite puzzled how to answer the question.
puzzledHe was puzzled about what to answer.
puzzledHe was puzzled at the question.
puzzledHe was very puzzled.
puzzledHis behavior puzzled me.
puzzledI felt rather puzzled.
puzzledI puzzled over the difficult math problem.
puzzledI was puzzled about what to do next.
puzzledShe looked puzzled at the abrupt question posed by a reporter.
puzzledShe was puzzled, and she ran away from me.
puzzledThe problem puzzled the public.
puzzledWhat puzzled us was that he said he would not attend the meeting.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉงน[cha-ngon] (v) EN: be in doubt ; be uncertain ; feel puzzled ; be perplexed ; be baffled ; be bewildered ; have doubts  FR: être perplexe ; être déconcerté ; être dérouté ; avoir des doutes
พิศวง[phitsawong] (adj) EN: surprised ; puzzled ; bewildering  FR: étonné ; épaté ; surpris
สนเท่ห์[sonthē] (adj) EN: suspicious ; puzzled ; perplexed ; uncertain

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
puzzled

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
puzzled

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纳闷[nà mèn, ㄋㄚˋ ㄇㄣˋ,   /  ] puzzled; bewildered #13,453 [Add to Longdo]
纳闷儿[nà mèn r, ㄋㄚˋ ㄇㄣˋ ㄦ˙,    /   ] puzzled; bewildered #77,754 [Add to Longdo]
迷瞪[mí dèng, ㄇㄧˊ ㄉㄥˋ,  ] puzzled; bewildered; infatuated #112,859 [Add to Longdo]
惊错[jīng cuò, ㄐㄧㄥ ㄘㄨㄛˋ,   /  ] puzzled; surprised and nonplussed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
怪訝[けげん, kegen] (adj-na) dubious; puzzled; suspicious [Add to Longdo]
首をかしげる;首を傾げる[くびをかしげる, kubiwokashigeru] (exp, v1) to incline one's head to the side (in doubt); to tilt one's head to the side (in confusion); to be puzzled [Add to Longdo]
大弱り[おおよわり, ooyowari] (n, adj-no) extremely troubled; very puzzled [Add to Longdo]
途方に暮れる;途方にくれる[とほうにくれる, tohounikureru] (exp, v1) to be at a loss; to be puzzled [Add to Longdo]
当惑気味[とうわくぎみ, touwakugimi] (n, adj-na, adj-no) being somewhat puzzled; looking somewhat baffled [Add to Longdo]
迷う(P);紕う[まよう, mayou] (v5u, vi) (1) (See 道に迷う) to lose one's way; (2) (See 迷い・1) to waver; to hesitate; to be of two minds over; to be puzzled; to be perplexed; (3) to give into temptation; to lose control of oneself; (4) to turn in one's grave; (P) [Add to Longdo]
惑う[まどう, madou] (v5u, vi) to be puzzled; to be perplexed; to have doubts; to feel lost; to be at sea [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 puzzle \puz"zle\, v. t. [imp. & p. p. {puzzled} (p[u^]z"z'ld);
   p. pr. & vb. n. {puzzling} (p[u^]z"zl[i^]ng).]
   1. To perplex; to confuse; to embarrass; to put to a stand;
    to nonplus.
    [1913 Webster]
 
       A very shrewd disputant in those points is dexterous
       in puzzling others.          --Dr. H. More.
    [1913 Webster]
 
       He is perpetually puzzled and perplexed amidst his
       own blunders.             --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To make intricate; to entangle.
    [1913 Webster]
 
       They disentangle from the puzzled skein. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       The ways of Heaven are dark and intricate,
       Puzzled in mazes, and perplexed with error.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. To solve by ingenuity, as a puzzle; -- followed by out;
    as, to puzzle out a mystery.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To embarrass; perplex; confuse; bewilder; confound. See
     {Embarrass}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 puzzled
   adj 1: filled with bewilderment; "at a loss to understand those
       remarks"; "puzzled that she left without saying goodbye"
       [syn: {at a loss(p)}, {nonplused}, {nonplussed},
       {puzzled}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top