ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

liability

L AY2 AH0 B IH1 L AH0 T IY0   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liability-, *liability*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
liability[N] หนี้สิน, See also: หนี้, Syn. debt

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
liability(ไลอะบิล'ลิที) n. หนี้,หนี้เงิน,หนี้สิน,ความรับผิดชอบ,ภาระหน้าที่,ด้านลูกหนี้ของบัญชี,ข้อเสียเปรียบ,ความโน้มเอียง, Syn. accountability
limited liability companyn. บริษัทจำกัด

English-Thai: Nontri Dictionary
liability(n) ความเป็นไปได้,ความรับผิดชอบ,ข้อบกพร่อง,หนี้,พันธกรรม,ความโน้มเอียง
reliability(n) ความเชื่อมั่น,ความไว้วางใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
liability๑. ความรับผิด๒. หนี้สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liability for evictionความรับผิดในการรอนสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liability insuranceการประกันภัยความรับผิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Liabilityหนี้สิน [การบัญชี]
Liability (Law)ความรับผิด (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Liability dividendหนี้สินจากการจ่ายเงินปันผล [การบัญชี]
Liability for aircraft accidentsความรับผิดสำหรับอุบัติเหตุทางอากาศ [TU Subject Heading]
Liability for animalsความรับผิดเกิดจากสัตว์ [TU Subject Heading]
Liability for environmental damagesความรับผิดสำหรับความเสียหายของสิ่งแวดล้อม [TU Subject Heading]
Liability for hazardous substance pollution damagesความรับผิดสำหรับความเสียหายจากมลพิษของสารอันตราย [TU Subject Heading]
Liability for marine accidentsความรับผิดสำหรับอุบัติเหตุทางทะเล [TU Subject Heading]
Liability for oil pollution damagesความรับผิดสำหรับความเสียหายจากมลพิษของน้ำมัน [TU Subject Heading]
Liability for railroad accidentsความรับผิดสำหรับอุบัติเหตุทางรถไฟ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"and painful financial liability.""และหนี้สินทางการเงินที่น่าเจ็บปวด" Clue (1985)
- Compliance and Liability.แน่นะ Fight Club (1999)
He spits when he talks about products liability.เขาชอบน้ำลายกระเด็นเวลาสอน Legally Blonde (2001)
Incorporating would give you the big advantage of what you want right now limited liability.การจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดจะทำให้คุณได้เปรียบมาก คุณจะได้สิ่งที่อยากได้ นั่นคือ ความรับผิดจำกัด The Corporation (2003)
He's just too much of a liability.เขามันเด็กเกินกว่าที่จะมีหนี้สิน Alpha Dog (2006)
You're becoming a liability.นายสมควรรับมันไว้นะ Chapter Four 'Collision' (2006)
Now instead of one liability,I've got 20.จากที่ชั้นต้องรับผิดชอบแค่เรื่องเดียว ตอนนี้กลายเป็น20 The Right Stuff (2007)
There's a liability issue, and I'm afraid the board has already passed the motion.พวกเธอมีปัญหาเรื่องความรับผิดชอบ และครูก็ต้องบอกว่า คณะกรรมการร.ร.ได้ผ่านญัตตินี้แล้ว Charlie Bartlett (2007)
In situations like this, he has proven himself a liability.ในสถานการณ์อย่างนี้ เขาเคยผิดพลาดมาแล้ว Chuck Versus the Sensei (2008)
Listen, I don't agree with Casey that you would be a liability on this mission.นี่ ฉันไม่เห็นด้วยกับเคซี่ ที่ว่าคุณจะทำภารกิจพัง Chuck Versus the Sensei (2008)
Vince was becoming a liability.เขาขาดความอ่อนโยน Raging Cannibal (2008)
It's just some liability stuff.มันเป็นเพียงเอกสารเซ็นยินยอม The Sleep of Babies (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนี้[N] debt, See also: liability, indebtedness, obligation, Syn. หนี้สิน, Example: ไทยมีหนี้ต่างประเทศสูงถึง 5 ล้านล้านบาท, Thai definition: เงินที่ผู้หนึ่งติดค้างอยู่จะต้องใช้ให้แก่อีกผู้หนึ่ง
สินใช้[N] liability, Thai definition: เงินที่ต้องรับผิดชอบจ่ายตามมูลค่าของหุ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประกันภัยบุคคลที่สาม = การประกันภัยบุคคลที่ 3[n. exp.] (kān prakanphai bukkhon thī sām) EN: personal liability insurance   
การยกเว้นความรับผิด[n. exp.] (kān yokwen khwām rapphit) EN: exclusion of liability ; exemption from liability   
ข้อกำหนดว่าจะไม่ต้องรับผิด[n. exp.] (khøkamnot wā ja mai tǿng rapphit) EN: non-liability clause   
ข้อเสียเปรียบ[n. exp.] (khø sīaprīep) EN: disadvantage ; bad point ; drawback ; weakness ; liability   
ความน่าเชื่อถือ[n.] (khwām nācheūatheū) EN: credit ; reliability ; credibility ; trustworthiness   FR: crédit [m] ; crédibilité [f] ; fiabilité [f]
ความรับผิด[n.] (khwām rapphit) EN: liability ; accountability   
ความรับผิดชอบทางแพ่ง[n. exp.] (khwām rapphitchøp thāng phaeng) EN: civil liability   
ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์[n. exp.] (khwām rapphitchøp tø phalittaphan) EN: product liability   
ความรับผิดในการกระทำของผู้อื่น[n. exp.] (khwām rapphit nai kān kratham khøng phū eūn) EN: vicarious liability   
ความรับผิดร่วมกัน[n. exp.] (khwām rapphitruam kan) EN: joint liability   

CMU English Pronouncing Dictionary
LIABILITY    L AY2 AH0 B IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
liability    (n) lˌaɪəbˈɪlɪtiː (l ai2 @ b i1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgabepflicht {f}; Abgabenpflicht {f} (für Sozialleistungen)liability for social security contributions [Add to Longdo]
Dividende {f} in Form von Schuldurkunden | aufgelaufene Dividende {f}; rückständige Dividende {f} | aufgelaufene Dividende {f} | ausgewiesene Dividende {f} | außerordentliche Dividende {f} | fiktive Dividende {f}liability dividend | dividend in arrears | accrued dividend | declared dividend | extraordinary dividend | sham dividend [Add to Longdo]
Haftpflichtversicherung {f} | gesetzliche Haftpflichtversicherung | private Haftpflichtversicherung {f}liability insurance | legally required liability insurance | personal liability insurance [Add to Longdo]
Hang {m} (zu); Neigung {f} (zu); Anfälligkeit {f} (für)liability (to) [Add to Longdo]
Steuerpflicht {f}; Abgabepflicht {f}; Abgabenpflicht {f}liability for tax; tax liability [Add to Longdo]
Verbindlichkeit {f}; Verpflichtung {f} | Verbindlichkeiten {pl}liability | liabilities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
RAS[ラス, rasu] (n) (1) remote access service; RAS; (2) reliability, availability, serviceability; RAS [Add to Longdo]
サービス信頼性[サービスしんらいせい, sa-bisu shinraisei] (n) {comp} service reliability [Add to Longdo]
ライアビリティー[, raiabiritei-] (n) liability; (P) [Add to Longdo]
リライアビリティー[, riraiabiritei-] (n) reliability [Add to Longdo]
一般責任[いっぱんせきにん, ippansekinin] (n) public liability [Add to Longdo]
過失責任主義[かしつせきにんしゅぎ, kashitsusekininshugi] (n) (See 無過失責任主義) fault liability principle [Add to Longdo]
各自負担[かくじふたん, kakujifutan] (n) joint and several liability; each individual being responsible for the payment of his share of the purchase price, expense, etc. [Add to Longdo]
確実[かくじつ, kakujitsu] (adj-na,n) certainty; reliability; soundness; (P) [Add to Longdo]
株主責任[かぶぬしせきにん, kabunushisekinin] (n) shareholder responsibility; stockholder liability [Add to Longdo]
管理責任[かんりせきにん, kanrisekinin] (n) managerial liability; executive responsibility; accountability [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サービス信頼性[サービスしんらいせい, sa-bisu shinraisei] service reliability [Add to Longdo]
信頼性[しんらいせい, shinraisei] reliability, confidence [Add to Longdo]
製造責任[せいぞうせきにん, seizousekinin] PL, Product Liability [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Liability \Li`a*bil"i*ty\ (l[imac]`[.a]*b[i^]l"[i^]*t[y^]), n.;
   pl. {Liabilities} (-t[i^]z).
   [1913 Webster]
   1. The state of being liable; as, the liability of an
    insurer; liability to accidents; liability to the law.
    [1913 Webster]
 
   2. That which one is under obligation to pay, or for which
    one is liable. Specifically, in the pl., the sum of one's
    pecuniary obligations; -- opposed to {assets}.
    [1913 Webster]
 
   {Limited liability}. See {Limited company}, under {Limited}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 liability
   n 1: the state of being legally obliged and responsible
   2: an obligation to pay money to another party [syn:
     {indebtedness}, {liability}, {financial obligation}]
   3: the quality of being something that holds you back [ant:
     {asset}, {plus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top