ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

superfluity

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -superfluity-, *superfluity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
superfluity[N] สิ่งฟุ่มเฟือย, See also: สิ่งไม่จำเป็น, Syn. surplus, abundance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
superfluity(ซูเพอฟลู'อิที) n. ความเกินต้องการ,ส่วนเกิน,จำนวนที่เกิน,สิ่งที่ฟุ่มเฟือย,ความไม่จำเป็น, Syn. redundancy

English-Thai: Nontri Dictionary
superfluity(n) ความฟุ่มเฟือย,ความไม่จำเป็น,ส่วนเกิน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
superfluity    (n) sˌuːpəflˈuɪtiː (s uu2 p @ f l u1 i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
蛇足[だそく, dasoku] (n,adj-no) redundancy; superfluity; useless addition [Add to Longdo]
冗物[じょうぶつ, joubutsu] (n) redundancy; superfluity [Add to Longdo]
余計[よけい, yokei] (adj-na,adv,n) too much; unnecessary; extraneous; abundance; surplus; excess; superfluity; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Superfluity \Su`per*flu"i*ty\, n.; pl. {Superfluities}. [L.
   superfluit['e], L. superfluitas. See {Superfluous}.]
   1. A greater quantity than is wanted; superabundance; as, a
    superfluity of water; a superfluity of wealth.
    [1913 Webster]
 
       A quiet mediocrity is still to be preferred before a
       troubled superfluity.         --Suckling.
    [1913 Webster]
 
   2. The state or quality of being superfluous; excess. "By a
    superfluity abominable." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. Something beyond what is needed; something which serves
    for show or luxury.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Superabundance; excess; redundancy.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 superfluity
   n 1: extreme excess; "an embarrassment of riches" [syn:
      {overplus}, {plethora}, {superfluity}, {embarrassment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top