Search result for

*repair*

(336 entries)
(0.0326 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: repair, -repair-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repair[VT] ซ่อมแซม, See also: แก้ไข, Syn. fix, heal, mend
repair[VT] ชดเชย, See also: ชดใช้, Syn. atone, compensate
repair[N] การซ่อมแซม, See also: การแก้ไข, Syn. amendment, mend
repair[VT] ไปเป็นประจำ, Syn. go
repairer[N] ผู้ซ่อมแซมใหม่
disrepair[N] ความชำรุดทรุดโทรม, See also: การขาดการซ่อมแซม, สภาพชำรุดทรุดโทรม, Syn. collapse, ruination
repair to[PHRV] ชุมนุม (จำนวนมาก), Syn. resort to
repairman[N] ช่างซ่อม, Syn. repairer
repairable[ADJ] ซึ่งซ่อมแซมใหม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disrepair(ดิสรีแพร์') n. ความชำรุดทรุดโทรม,สภาพที่ขาดการซ่อมแซม, Syn. decay
repair(รีแพรฺ') vt. ซ่อมแซม,ซ่อมปะ,แก้ไข,ปฏิสังขรณ์,ฟื้นฟู,รักษา,เยียวยา,ชดเชย,ชดใช้ n. การซ่อมแซม,งานซ่อมแซม,ส่วนที่ซ่อมแซม, See also: repairs ค่าซ่อมแซม repairability n. repairable adj. repairableness n. repairer n. คำที่มีความหมายเหมื

English-Thai: Nontri Dictionary
repair(vi) ไปเป็นประจำ,ไปยัง,ชุมนุม
repair(vt) แก้ไข,ซ่อมแซม,ชดใช้,ปฏิสังขรณ์,ฟื้นฟู,รักษา
repairer(n) ผู้ปฏิสังขรณ์,ผู้ซ่อมแซม,ผู้ฟื้นฟู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
repairซ่อมแซม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
good repairการซ่อมแซมดีแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extensive repairการซ่อมแซมอย่างใหญ่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
not under repairข้อกำหนดเรือไม่ต้องซ่อม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
want of repairจำเป็นต้องซ่อมแซม, ขาดการซ่อมแซม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Automobile repair shopsอู่ซ่อมรถยนต์ [TU Subject Heading]
Maintenance and repairการบำรุงรักษาและการซ่อมแซม [TU Subject Heading]
Repair and reconstructionการซ่อมแซมและการสร้างใหม่ [TU Subject Heading]
Repairingการซ่อมแซม [TU Subject Heading]
Repair การซ่อมแซม
การซ่อมแซมสิ่งของเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ได้อีก [สิ่งแวดล้อม]
Book repairการซ่อมหนังสือ
Book repair หมายถึง การซ่อมหนังสือ เป็นการบำรุงรักษาหนังสือของห้องสมุด เพื่อซ่อมแซมแก้ไขหนังสือที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพดีดังเดิม เพื่อให้มีสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะนำออกให้บริการต่อไป การซ่อมหนังสือ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

1. การซ่อมชั่วคราวหรือซ่อมเล็กน้อย เป็นการซ่อมที่ใช้เวลาไม่มากนัก เนื่องจากหนังสือชำรุดเพียงเล็กน้อย เช่น หนังสือฉีกขาดเฉพาะที่ ฉีกขาดบางหน้าปก และสันหลุด ฯลฯ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อไม่ให้หนังสือเสียหายเพิ่มมากขึ้นอีก บรรณารักษ์สามารถซ่อมเองได้

2. การซ่อมถาวรหรือซ่อมใหญ่ เป็นการซ่อมหนังสือที่ชำรุดค่อนข้างมาก ต้องใช้เวลาในการซ่อมนาน บรรณารักษ์อาจซ่อมเอง หรือถ้าชำรุดเสียหายมากจนไม่สามารถซ่อมเองได้ จำเป็นต้องส่งร้านรับจ้างซ่อม บรรณารักษ์ต้องพิจารณาดำเนินการ ซึ่งควรทำในช่วงปิดภาคการศึกษา

การซ่อมหนังสือแต่ละครั้งควรคำนึงถึงลักษณะการชารุดของหนังสือ เช่น สันปกขาด ปกหลุดจากเล่ม สันหลวม สันหลุด ฯลฯ และต้องเลือกใช้อุปกรณ์ในการซ่อมหนังสือที่มีความเหมาะสมต่อสภาพการชำรุดของหนังสือ เพื่อประหยัดวัสดุอุปกรณ์ เพื่อความสวยงามและทำให้หนังสือมีสภาพที่แข็งแรงคงทน ส่วนวิธีการซ่อมหนังสือมีหลายวิธีด้วยกัน หนังสือแต่ละเล่มจะต้องเลือกใช้วิธีการซ่อมแซมที่เหมาะสม เช่น ซ่อมแบบเย็บกี่ ซ่อมแบบเจาะรูร้อยเชือก ซ่อมแบบเลื่อยสันฝังด้าย ซ่อมแบบเย็บพันลำ เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Repairค่าซ่อมแซม [การบัญชี]
Bone, Repair ofการซ่อมแซมของกระดูก [การแพทย์]
Cleft Lip, Repair ofการผ่าตัดแก้ไขปากแหว่ง [การแพทย์]
Cleft Palate, Repair ofการผ่าตัดแก้ไขโรคเพดานโหว่ [การแพทย์]
Dark Repairการซ่อมแซมในที่มืด [การแพทย์]
Dentine, Repairativeการสร้างเด็นตีนใหม่ [การแพทย์]
Excision Repairการซ่อมแซมในที่มืด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's a genius coffee repairman.เขาเป็นนักซ่อมเครื่องต้มกาแฟผู้อัจฉริยะ Not Cancer (2008)
Coffee repairman who wears argyle socks?นักซ่อมเครื่องต้มกาแฟ ที่ใส่ถุงเท้าแบบโบราณเนี่ยนะ? Not Cancer (2008)
Nor is it gonna pay any more phony repairs on vending machines,และก็จะไม่จ่ายอะไรอีกนอกจากค่าซ่อม\ ตู้ขายของหยอดเหรียญ Adverse Events (2008)
Then if he stabilizes, he'll go in and try to repair the heart.หลังจากนั้นถ้าร่างกายเด็กคงที่ หมอจะพยายามผ่าตัดซ่อมหัวใจ Pilot (2008)
Get the repair team up here.ส่งทีมซ่อมบำรุงขึ้นมา Destroy Malevolence (2008)
They're too busy repairing the ship.พวกมันยุ่งอยู่กับการซ่อมยาน Destroy Malevolence (2008)
I overheard Grievous. Their hyperdrive is almost repaired.ข้าแอบได้ยินกรีวัสพูด ไฮเปอร์ไดร์ฟใกล้จะซ่อมเสร็จแล้ว Destroy Malevolence (2008)
Is the hyperdrive repaired yet?ว่าไฮเปอร์ไดร์ฟซ่อมเสร็จหรือยัง? Destroy Malevolence (2008)
I guess repairs are finished.ข้าเดาว่ามันคงจะซ่อมเสร็จแล้ว Destroy Malevolence (2008)
General, the hyperdrive has been completely repaired.ท่านนายพลครับ ระบบไฮเปอร์ไดร์ฟ ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ Destroy Malevolence (2008)
Uh, for tomorrow, you need to repair my shield, wash my tunic, clean my boots, sharpen my sword and polish my chain mail.อ่า พรุ่งนี้ เจ้าต้องซ่อมโล่ของข้า แล้วก็ซักเสื้อคลุมข้าด้วย ขัดรองเท้า, ลับดาบ, แล้วก็ขัดเงาชุดเกราะ Valiant (2008)
My chambers are a complete mess, my clothes need washing, my armour needs repairing, my boots need cleaning, my dogs need exercising, my fireplace needs sweeping, my bed needs changing and someone needs to muck out my stables.ห้องของข้าเละไปหมดแล้ว เสื้อผ้าก็ต้องซัก ชุดเกราะก็ยังไม่ได้ซ่อม รองเท้าก็ไม่ได้ขัด สุนัขก็ไม่มีคนพาไปเดินเล่น เตาผิงก็ยังไม่ได้เก็บกวาด Valiant (2008)
Proceed with my repair.ลงมือซ่อมข้าเถอะ Lair of Grievous (2008)
I notice the house is falling down... sad to see the place is in such a state of disrepair..ฉันสังเกตุเห็นคฤหาสน์ที่กำลังเสื่อมโทรม เศร้าที่ได้เห็นสถานที่ซึ่งไร้การซ่อมแซม The Secret of Moonacre (2008)
She put in for repair. A wounded duck.มันเข้ามาจอดเพื่อซ่อมแซม เหมือนเป็ดที่บาดเจ็บ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
To repair, salvage and to rescue.ด้านการซ่อมแซม กู้ภัย และช่วยชิวิต The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I'm The Repairman.ผมเป็นช่างซ่อม Wanted (2008)
What do you repair?ซ่อมอะไร? Wanted (2008)
How many punches did The Repairman throw before he was counting sheep?โดนช่างซ่อมต่อย ไปกี่ครั้งจำได้ไหม Wanted (2008)
No. Fuck the loom and fuck The Repairman!ไอ้บ้าเครื่องทอ ช่างซ่อมเฮงซวย Wanted (2008)
Repairman. Five minutes.ไปหาคนซ่อมภายใน 5 นาที Wanted (2008)
My poor books are in a terrible state of disrepair.หนังสือที่น่าสงสารของฉัน ชำรุดเข้าขั้นโคม่าแล้วล่ะ Inkheart (2008)
For now. Someone has to pay for repairs, and all the locals have been bled dry.ก็มันต้องมีคนจ่ายค่าซ่อมบำรุงสถานที่น่ะ แล้วพวกชาวบ้านก็โดนรีดจนหมดตัวแล้ว Inkheart (2008)
A new customer, a Chinese gentleman, very grateful that I'd repaired his car, dirty spark plugs, nothing really, gave me this perfume for my wife and I, not having one, thought of you.ลูกค้าคนใหม่สุภาพบุรุษชาวจีน ดีใจมากที่ได้ซ่อมรถให้เขา แค่ปลั๊กหัวเทียนสกปรกไม่มีอะไรเลยจริงๆ เขาให้น้ำหอมผมมาสำหรับภรรยา The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
- Make them, sell them, repair them?- ให้พวกเขาขายพวกเขาซ่อมแซมได้? Revolutionary Road (2008)
- Building Repair Assistant.- ผู้ช่วยซ่อมแซมอาคาร City of Ember (2008)
Take care of it. Always keep it in good repair.ดูแลมันคอยซ่อมแซมให้ดีเสมอ City of Ember (2008)
I need to get my kitchen repaired.I need to get my kitchen repaired. I Love You, Beth Cooper (2009)
Let's start there, because I'm sure as hell not the son of a man who repairs watches and the woman who collected snow globes.เรื่องนั้นล่ะ เพราะผมมั่นใจว่า ไม่ได้เป็นลูกของ ช่างซ่อมนาฬิกา Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
I need to go check on the repair of your car goes, manage that? Yes. - Okay.ผมขับรถคุณกลับเข้าเมือง \\ คุณต้องไม่เป็นอะไรหรอก Drag Me to Hell (2009)
So I fixed up your felonious rolling laboratory here 750 for the repair.เรื่องมันมีอยู่ว่า Down (2009)
I dreamt that I owned an antique bicycle repair shop.ฟังดูแปลกมาก Down (2009)
Balance for the tow, the repairs, and extra for, you know, damages and stuff to the gate, the toilet...ค่าลากรถพ่วงค้างไว้ ค่าซ่อม และเพิ่มให้อีกพิเศษ นายรู้นะ ค่าเสียทายที่ทำประตูพัง ห้องน้ำ... Breakage (2009)
And once he had finished making his last repair,และหลังจากเขาทำการซ่อมครั้งสุดท้ายเสร็จ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Just, you know, that house will be better than ever once I make the repairs.แค่,นายก็รู้, บ้านจะดีขึ้นกว่าเดิม\เมื่อฉันใด้ซ่อมแซม Pilot (2009)
I'm doing a little research on roof repair.พ่อกำลังหาข้อมูลนึดหน่อย. \การซ่อมแซมหลังคา. Pilot (2009)
I'm gonna tell your doctors to repair your implant.ฉันบอกหมอของเธอ ให้รักษาหูเธอด้วย House Divided (2009)
Garage is closed. We'renotherefor, uh, car repairs.อู่ปิดแล้ว Albification (2009)
Umbilical hernia repair.โรคไส้เลื่อน Balm (2009)
We gotta repair our relationship with the Irish.เราต้องปรับความเข้าใจความสัมพันธ์ของเรา กับพวกไอริช Service (2009)
So is auto repair.ถูกฟื้นฟูขึ้นมาโดยอัตโนมัติ Fa Guan (2009)
Aren't you supposed to be really good at self-repair?คุณควรจะเป็นแบบรักษาตัวเองได้ดีใช่ไหม Ourselves Alone (2009)
I'm working to repair it.ผมกำลังซ่อมมันอยู่ Adam Raised a Cain (2009)
And you two dimwits, don't leave the cage until that backlog of repairs are finished.ส่วนนายสองคนมันทึ่ม แล้วอย่าหนีงานจนกว่างานที่ค้างไว้ จะเสร็จ Chuck Versus the Suburbs (2009)
- Any luck repairing the homing beacon?- ซ่อมสัญญาณนำทางกลับสำเร็จมั้ย? The Gungan General (2009)
Capable of repairing our fragile worldจะสามารถซ่อมแซมโลกที่เปราะบางของเรา Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
To repair the ship,ที่จะซ่อมยาน อวกาศนี้ Air: Part 1 (2009)
Many of the power conduits have been badly damaged, and firing the ship's weapon system without either repairing them or isolating the damaged areas would be prohibitively dangerous.ท่อพลังงานส่วนมากเสียหายหนักมาก และยิงระบบขีปนาวุธของยาน โดยไม่มีการตระเตรียมระบบ Earth (2009)
- He's ex-military,good with his hands, repairs.- เขาเคยเป็นทหาร ใช้มือได้ดี มาเพื่อพักฟื้น Roadkill (2009)
You know, I hate to say it, but you're gonna have to have that lac repaired.รู้ไหม ฉันไม่อยากบอกเลย แต่คุณต้อง จัดการเจ้ารอยนั่น Good Mourning (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
repairAfter the war most of the highways were in urgent need of repair.
repairAll having been spent on repairs, he applied to the bank for the loan.
repairCan you get it repaired?
repairChris' heart felt so empty and damaged that it couldn't be repaired.
repairCookie's house is under repair.
repairEven if we do this, it will be another sixty years before the Antarctic ozone hole is repaired.
repairEven the repairman couldn't figure out what had gone wrong with the microwave.
repairHe does not go without repairing the clock.
repairHe had been repairing the car and looked tired when I arrived home.
repairHe repaired his watch by himself.
repairHe repaired my watch for me.
repairHe repaired the broken window of my house.
repairHe repairs his own car.
repairHis car has been just repaired.
repairHow much will it cost to have my shoes repaired?
repairHow much would you charge to repair this stereo?
repairI am going to have John repair my watch.
repairI am going to have my watch repaired by John.
repairI can't repair the computer.
repairI got him to repair my car.
repairI got my bicycle repaired.
repairI got my son to repair the door.
repairI had difficulty in having it repaired.
repairI had my brother repair my bicycle.
repairI had my camera repaired at that shop.
repairI had my personal computer repaired.
repairI had my radio repaired by him.
repairI had my watch repaired.
repairI had my watch repaired at the store.
repairI have to get my computer repaired.
repairI'll call a repairman I know who'll be at your house to fix the washing machine promptly.
repairI'll have them repair my car.
repairI'll have to have my camera repaired.
repairI made a temporary repair to the broken door.
repairI managed to repair my car by myself.
repairI must get my watch repaired.
repairI must have my bicycle repaired.
repairI must have my car repaired.
repairI must have my watch repaired.
repairI must have someone repair my word processor.
repairI put my watch in for repair.
repairI really must have my watch repaired.
repairI repaired the clock, it is now in order.
repairI saw at a glance that the empty house was badly in need of repair.
repairI spent three hours repairing the car.
repairIt coasts me three hundred dollars to have my car repaired.
repairIt cost me 5,000 yen to repair my bicycle.
repairIt cost me a fortune to get my car repaired.
repairIt cost me ten thousand yen to have my television set repaired.
repairI think this machine is in need of repair.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้แก้ไข[N] repairman, See also: editor, Syn. คนแก้ไข, Example: บทความที่พวกเราอ่านอยู่นี้ อาจารย์อัมพิกาเป็นผู้แก้ไข จนกระทั่งได้ภาษาที่สละสลวยเช่นนี้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ดัดแปลงให้ดีขึ้น
ยากจะแก้ไข[V] be difficult to fix, See also: be difficult to solve or repair, Syn. แก้ไขยาก, Example: กระทรวงแรงงานฯ กำลังมีความวุ่นวาย ยากที่จะแก้ไข, Thai definition: แก้ไขได้ยากลำบาก
ซ่อมบำรุง[V] repair, See also: fix, mend, Syn. ซ่อม, Example: กระทรวงศึกษาฯ รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสียแล้ว เพื่อนำมาซ่อมบำรุง แล้วนำไปแจกจ่ายให้โรงเรียนที่ขาดแคลน, Thai definition: ทำสิ่งชำรุดให้อยู่ในสภาพดี และรักษาให้อยู่ในสภาพนั้นต่อไปเรื่อยๆ
ช่างวิทยุ[N] radio technician, See also: radio repairman, Syn. ช่างซ่อมวิทยุ, Example: วิทยุเสียต้องส่งไปให้ช่างวิทยุซ่อม, Count unit: คน
การฟื้นฟู[N] restoration, See also: reconstruction, repair, Syn. การบูรณะ, การปฏิสังขรณ์, Example: แหล่งน้ำชายทะเลปัจจุบันได้เสื่อมโทรมลงจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูให้กลับคืนสู่ความสมดุลทางธรรมชาติโดยเร็ว, Thai definition: การทำให้กลับเจริญงอกงาม
สมาน[V] heal up, See also: repair, close, Syn. สมานแผล, Example: การใช้ลวดหนีบรั้งขอบบาดแผลเพื่อให้หนังสมานเป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้เกิดแผลเป็นได้, Thai definition: ทำให้ติดกัน, ทำให้สนิท
ขึ้นคาน[V] cradle a boat to repair, Example: เรือถูกนำไปขึ้นคานเพราะมีรูรั่ว, Thai definition: เอาเรือเข้าอู่เพื่อซ่อมแซม
ปุ[V] mend, See also: patch, repair, fix, Syn. ปะ, อุด, Example: ตาซ่อมหลังคาที่รั่วโดยไร้ยางสนปุรูรั่วนั้น
ปุปะ[V] patch, See also: mend, repair, sew, Syn. เย็บ, ซ่อม, ปะ, Example: ถังน้ำมันรั่วเราจึงต้องปุปะเอาไว้ชั่วคราว
โป๊[V] mend, See also: repair, fix, patch, renovate, Syn. ปะ, ซ่อม, Example: รถของเขาโดนเฉี่ยวสีถลอกเขาต้องเอาไปเข้าอู่ให้ช่างโป๊สีตั้งอาทิตย์, Thai definition: ทำสิ่งที่ยังบกพร่องอยู่ให้สมบูรณ์, เสริมสิ่งที่บกพร่อง
ทำสาว[V] repair the vagina, See also: per form plastic surgery on the vagina, Syn. รีแพร์, Example: ผู้หญิงสมัยนี้นิยมทำสาวกันมากขึ้น, Thai definition: ตกแต่งช่องคลอดให้แคบเข้าเหมือนเดิม
บูรณะ[V] restore, See also: reconstruct, repair, renovate, Syn. ซ่อม, ซ่อมแซม, Example: อียิปต์ลงทุนบูรณะวัตถุโบราณเป็นพิเศษ เพราะประเทศเขาอยู่ได้ด้วยเงินจากนักท่องเที่ยว, Thai definition: ซ่อมแซมทำให้กลับคืนดีเหมือนเดิม
ปฏิสังขรณ์[V] restore, See also: repair, renovate, Syn. บูรณะ, ซ่อมแซม, แก้ไข, ฟื้นฟู, ปรับปรุง, ซ่อม, ปฏิรูป, Example: คณะกรรมการอนุมัติให้กรมศิลปากรปฏิสังขรณ์โบราณสถาน, Thai definition: ซ่อมแซมทำให้กลับคืนดีเหมือนเดิม (มักใช้เฉพาะวัดวาอาราม)
ปฏิการะ[N] repairing, See also: reparation, atonement, amends, Syn. ปฏิการ, ชดเชย, แก้ไข, การซ่อมแซม
ปรักหักพัง[V] be ruined, See also: lie in ruins, be dilapidated, be in a state of decay, be in disrepair, Syn. ชำรุด, ทรุดโทรม, ชำรุดทรุดโทรม, เสื่อมโทรม, ผุพัง, Example: พระราชวังเก่าปรักหักพังอยู่อย่างนี้มาหลายร้อยปีแล้ว
ช่างซ่อม[N] repairman, Example: เขาเป็นช่างซ่อมที่มีคุณภาพมาก, Count unit: คน
ช่างซ่อมแซม[N] repairman, Count unit: คน
ชำรุดทรุดโทรม[V] be worn out, See also: be damaged, be out of order, be in a state of decay, be in disrepair, be ruined, be dilapi, Syn. ทรุดโทรม, เสีย, พัง, หมดสภาพ, เสื่อมโทรม, ชำรุด, Example: ถนนสายนี้ชำรุดทรุดโทรมตลอดสาย
ชุน[V] darn, See also: mend, repair, make embroidery, Syn. ถัก, ซ่อม, ปะชุน, Example: กางเกงตัวนี้เป็นตัวเดียวที่พี่สาวตัดให้ใส่จนก้นขาดก็ต้องปะชุนเอา, Thai definition: ซ่อมผ้าหรือแหเป็นต้น ที่ขาดทะลุเป็นรูให้เป็นเนื้อเดียวกัน ด้วยการถักหรือด้วยวิธีอื่นๆ, Notes: (เขมร)
ซ่อมแซม[V] repair, See also: mend, restore, renovate, Syn. ซ่อม, ปฏิสังขรณ์, ปรับปรุง, บูรณะ, แก้ไข, Example: เขาเป็นอาสาสมัครช่วยทำงานด้านต่างๆ เช่น ซ่อมแซมอาคาร, Thai definition: แก้ไขปรับปรุงของที่ชำรุดให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
ซ่อม[V] repair, See also: mend, restore, renovate, fix, Syn. ซ่อมแซม, แก้ไข, Example: พ่อซ่อมรถเอง เพื่อเป็นการประหยัด, Thai definition: ทำสิ่งที่ชำรุดให้คืนดี
การซ่อมแซม[N] repair, See also: fixing, mending, renewal, restoration, revival, reestablishment, Syn. การบูรณะ, Example: วัดนี้อยู่ในระหว่างการซ่อมแซม, Thai definition: การแก้ไขปรับปรุงของที่ชำรุดให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
แก้[V] repair, See also: mend, fix, Syn. ซ่อม, แก้ไข, ซ่อมแซม, Example: ช่างกำลังแก้รถให้เธออยู่, Thai definition: ทำให้ดีขึ้น, ทำให้ใช้การได้
แก้ไข[V] repair, See also: fix, mend, Syn. ซ่อม, ซ่อมแซม, Example: ช่างจะต้องแก้ไขเครื่องยนต์อันนี้เสียก่อน
ธำรง[V] maintain, See also: keep, preserve, hold, conserve, repair, renew, reserve, save, Syn. รักษา, ดำรง, ทรง, Example: คนไทยต้องธำรงความเป็นไทยเอาไว้ให้สืบต่อไปชั่วลูกหลาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูรณ = บูรณะ[v.] (būrana) EN: restore ; repair ; mend ; renovate   FR: restaurer ; réparer ; rénover
บูรณะถนน[v. exp.] (būrana thanon) EN: repair the roads   FR: réparer la route
ชำรุด[v.] (chamrut) EN: be ruined ; to be damaged ; to be dilapidated ; to be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair   
ชำรุดทรุดโทรม[v. exp.] (chamrutsutsōm) EN: be worn out ; be damaged ; be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair ; be ruined ; be dilapidated ; be tumbledown   
ช่างซ่อม [n.] (chang sǿm) EN: repairman ; fitter ; mechanic   FR: réparateur [m] ; dépanneur [m]
ช่างซ่อมแซม[n.] (chang sǿmsaēm) EN: repairman   FR: réparateur [m]
ช่างซ่อมโทรทัศน์[n. exp.] (chang sǿm thōrathat) EN: television repairman   FR: réparateur de télévision [m]
ชุน[v.] (chun) EN: darn ; mend ; repair ; make embroidery   FR: raccommoder ; repriser ; stopper
แก้[v.] (kaē) EN: repair ; mend ; fix   FR: réparer
แก้ข้อบกพร่อง[v. exp.] (kaē khø bokphrǿng) EN: repair a defect   
แก้วิทยุ[v. exp.] (kaē witthayu) EN: repair a radio   FR: réparer une radio
การบูรณะ[n.] (kān būrana) EN: restoration ; repair   FR: restauration [f]
การฟื้นฟู[n.] (kān feūnfū) EN: restoration ; reconstruction ; repair ; revival   
การซ่อมแซม[n.] (kān sǿmsaēm) EN: repair   FR: réparation [f]
ค่าซ่อม [n. exp.] (khā sǿm) EN: cost of repairs   FR: coût des réparations [m]
ปะ[v.] (pa) EN: repair ; patch up ; mend   FR: rapiécer ; rafistoler ; racommoder ; repriser ; réparer ; rapetasser (fam.)
ปฏิสังขรณ์[v.] (patisangkhøn) EN: restore ; repair ; renovate   FR: restaurer ; rénover
โป๊[v.] (pō) EN: patch up ; repair ; mend   FR: réparer
ปรักหักพัง[v.] (prakhakphang) EN: be ruined ; lie in ruins ; be dilapidated ; be in a state of decay ; be in disrepair   FR: tomber en ruine
ปุปะ[v.] (pupa) EN: patch ; mend ; repair ; sew   
ร้านซ่อม [n. exp.] (rān sǿm) EN: repair shop   FR: atelier de réparation [m]
เรียกช่างมาทำ[v. exp.] (rīek chāng mā tham) EN: call the repairman   FR: appeler un technicien ; appeler un réparateur
โรงซ่อม [n.] (rōng sǿm) EN: repair shop   FR: atelier de réparation [m]
โทรม[v.] (sōm) EN: worsen ; deteriorate ; be in a state of disrepair ; degenerate   FR: dépérir ; se délabrer
ซ่อม [v.] (sǿm) EN: repair ; restore ; renovate ; fix ; mend   FR: réparer ; restaurer ; rénover ; retaper
ซ่อมบำรุง[v.] (sǿmbamrung) EN: maintain ; repair   FR: entretenir
ซ่อมเครื่องจักร[v. exp.] (som khreūangjak) EN: repair a machine   
ซ่อมแซม[v.] (sǿmsaēm) EN: repair ; mend ; restore ; renovate   FR: réparer ; rafistoler ; raccomoder ; rabibocher (fam.)
ซ่อง[n.] (sǿng) EN: secret meeting place ; hiding place ; hideout ; joint ; den ; cave ; lair ; brothel ; cathouse   FR: repaire [m] ; tanière [f] ; bouge [m]
ทรุดโทรม[v.] (sutsōm) EN: decline ; deteriorate ; be out of repairs ; be delapidated   FR: décliner
ธำรง[v.] (thamrong) EN: maintain ; keep ; preserve ; hold ; conserve ; uphold ; repair ; renew ; reserve ; save   FR: maintenir ; préserver
อู่[n.] (ū) EN: garage ; car repair shop   FR: garage [m] ; atelier de réparation automobile [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
REPAIR    R AH0 P EH1 R
REPAIRS    R IY0 P EH1 R Z
REPAIRS    R AH0 P EH1 R Z
REPAIRED    R AH0 P EH1 R D
REPAIRED    R IY0 P EH1 R D
REPAIRMEN    R AH0 P EH1 R M EH2 N
REPAIRMAN    R IY0 P EH1 R M AE2 N
REPAIRMAN    R AH0 P EH1 R M AE2 N
REPAIRING    R IY0 P EH1 R IH0 NG
REPAIRING    R AH0 P EH1 R IH0 NG
DISREPAIR    D IH2 S R AH0 P EH1 R
REPAIRABLE    R AH0 P EH1 R AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repair    (v) (r i1 p e@1 r)
repairs    (v) (r i1 p e@1 z)
repaired    (v) (r i1 p e@1 d)
repairer    (n) (r i1 p e@1 r @ r)
disrepair    (n) (d i2 s r i p e@1 r)
repairers    (n) (r i1 p e@1 r @ z)
repairing    (v) (r i1 p e@1 r i ng)
repairable    (j) (r i1 p e@1 r @ b l)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
直る[なおる, naoru] Thai: (ซ่อม)หายแล้ว English: to be repaired
直す[なおす, naosu] Thai: ซ่อมแซม English: to repair

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausbesserung {f}repair [Add to Longdo]
Ausbesserungsarbeiten {pl}repair work [Add to Longdo]
Autoreparatur {f}car repair [Add to Longdo]
Autowerkstatt {f}garage; car repair shop [Add to Longdo]
Flickzeug {n}sewing kit; repair kit [Add to Longdo]
Instandsetzungsdauer {f}active repair time [Add to Longdo]
Kraftfahrzeuggewerbe {n}car repair trade; auto repair trade [Add to Longdo]
Kundendienst {m}repair service [Add to Longdo]
Mechaniker {m}repairman [Add to Longdo]
Reparatur {f}; Instandsetzung {f} | in Reparatur | misslungene Reparaturrepair | under repair | failed repair [Add to Longdo]
Reparaturarbeiten {pl}repair work [Add to Longdo]
Reparaturdauer {f} | maximale Reparaturdauer | mittlere Reparaturdauertime to repair (TTR) | maximum time to repair; maximum TTR | mean time to repair (MTTR) [Add to Longdo]
Reparatursatz {m}; Reparaturset {n}repair kit [Add to Longdo]
Reparaturwerkstätte {f}; Reparaturwerkstatt {f}repair shop; workshop; garage [Add to Longdo]
SMD-Reparaturplatz {m} [techn.]SMD repair station [Add to Longdo]
Verfall {m}disrepair [Add to Longdo]
Vertragswerkstatt {f}appointed repair shop; authorized repairer; licensed garage [Add to Longdo]
ausbessernto remodel; to mend; to repair [Add to Longdo]
ausbessern; reparieren; instandsetzewnbeheben | ausbessernd; reparierend; behebend | ausgebessert; repariertto repair | repairing | repaired [Add to Longdo]
ausbessern; instandsetzento repair [Add to Longdo]
behebbarrepairable [Add to Longdo]
behebtrepairs [Add to Longdo]
erneuerndrepairing [Add to Longdo]
erneuertrepaired [Add to Longdo]
nachbessernto repair; to do up [Add to Longdo]
reparaturbedürftigin need of repair [Add to Longdo]
reparierento repair [Add to Longdo]
repariertrepaired [Add to Longdo]
nicht repariertunrepaired [Add to Longdo]
verwahrlosento get in a bad state; to fall into disrepair [Add to Longdo]
Die Straße wird gerade ausgebessert.The road is under repair. [Add to Longdo]
Pflaster {n}boot [Am.]; gaiter; patch; repair patch [Add to Longdo]
Reifenflickzeug {n}tyre repair kit [Add to Longdo]
Reparaturausrüstung {f}repair outfit [Add to Longdo]
Reparaturkit {n}repair outfit [Add to Longdo]
Reparaturmaterial {n}repair material [Add to Longdo]
Reparatur {f} mit Pfropfenplug repair [Add to Longdo]
Reparaturpfropfen {m}repair plug [Add to Longdo]
Reparaturventil {n} für Kaltvulkanisationchemical cure cold repair valve [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
めためた[, metameta] (adj-na,adv,adv-to) beyond repair [Add to Longdo]
アンダーリペア[, anda-ripea] (n) under repair [Add to Longdo]
システム修復ディスク[システムしゅうふくディスク, shisutemu shuufuku deisuku] (n) {comp} Emergency Repair Disk [Add to Longdo]
リニューアル[, rinyu-aru] (n,vs) renovation; overhaul; update; repair; improvement; (P) [Add to Longdo]
リペア[, ripea] (n) repair [Add to Longdo]
応急修理[おうきゅうしゅうり, oukyuushuuri] (n,vs) temporary repairs [Add to Longdo]
応急処置[おうきゅうしょち, oukyuushochi] (n,adj-no) (1) emergency measure; emergency procedures; first-aid treatment; (2) temporary repairs; stop-gap treatment [Add to Longdo]
下駄直し[げたなおし, getanaoshi] (n) repairing clogs; clog repairer [Add to Longdo]
改修[かいしゅう, kaishuu] (n,vs) repair; improvement; (P) [Add to Longdo]
改修工事[かいしゅうこうじ, kaishuukouji] (n) repair work [Add to Longdo]
靴直し[くつなおし, kutsunaoshi] (n) shoe repair [Add to Longdo]
工作船[こうさくせん, kousakusen] (n) (1) factory ship; repair ship; (2) spy ship [Add to Longdo]
歯入れ[はいれ, haire] (n) repairing clogs [Add to Longdo]
治す(P);直す(P)[なおす, naosu] (v5s,vt) (1) (usu. 治す) to cure; to heal; (2) (usu. 直す) to fix; to correct; to repair; (aux-v) (3) (usu. 直す) to do over again (after -masu base of verb); (4) (usu. 直す) to replace; to put back as it was; (5) (usu. 直す) to convert (into a different state); to transform; (P) [Add to Longdo]
治る(P);直る(P)[なおる, naoru] (v5r,vi) (1) (esp. 治る) to be cured; to get well; to be healed; (2) (esp. 直る) to get mended; to be repaired; to be fixed; (P) [Add to Longdo]
手入れ[ていれ, teire] (n,vs) (1) repairs; maintenance; tending; trimming; grooming; (2) crackdown; (police) raid; (P) [Add to Longdo]
修める[おさめる, osameru] (v1,vt) (1) to study; to complete (a course); to cultivate; to master; (2) to order (one's life); (3) to repair (a fault one has committed); (P) [Add to Longdo]
修繕[しゅうぜん, shuuzen] (n,vs) repair; mending; (P) [Add to Longdo]
修繕工[しゅうぜんこう, shuuzenkou] (n) repair man [Add to Longdo]
修繕工場[しゅうぜんこうじょう, shuuzenkoujou] (n) repair shop [Add to Longdo]
修繕中[しゅうぜんちゅう, shuuzenchuu] (n) in the process of being repaired; during repairs [Add to Longdo]
修繕費[しゅうぜんひ, shuuzenhi] (n) repair expense [Add to Longdo]
修造[しゅうぞう;しゅぞう, shuuzou ; shuzou] (n,vs) repairing [Add to Longdo]
修築[しゅうちく, shuuchiku] (n,vs) repair; renovation; restoration [Add to Longdo]
修復(P);修覆(oK)[しゅうふく(P);しゅふく, shuufuku (P); shufuku] (n,vs,adj-no) restoration; repair; mending; (P) [Add to Longdo]
修補[しゅうほ, shuuho] (n,vs) repairing [Add to Longdo]
修理[しゅうり(P);しゅり;すり, shuuri (P); shuri ; suri] (n,vs,adj-no) repairing; mending; servicing; (P) [Add to Longdo]
修理屋[しゅうりや, shuuriya] (n) repair workshop; garage [Add to Longdo]
修理工[しゅうりこう, shuurikou] (n) repair man [Add to Longdo]
修理工場[しゅうりこうじょう, shuurikoujou] (n) repair shop [Add to Longdo]
修理代[しゅうりだい, shuuridai] (n) cost of repairs [Add to Longdo]
修理中[しゅうりちゅう, shuurichuu] (n) being repaired [Add to Longdo]
修理店[しゅうりてん, shuuriten] (n) repair shop [Add to Longdo]
出渠[しゅっきょ, shukkyo] (n) leaving the (repair) dock [Add to Longdo]
整備工場[せいびこうじょう, seibikoujou] (n) repair shop; garage [Add to Longdo]
切り戻す[きりもどす, kirimodosu] (v5s) switch-back (reversal of redundancy switching following repair) [Add to Longdo]
切戻[せつらい, setsurai] (n) switch-back (reversal of redundancy switching following repair) [Add to Longdo]
船架[せんか, senka] (n) (1) slipway; (2) cradle used on a slipway for launch or repair of small ships [Add to Longdo]
繕い[つくろい, tsukuroi] (n) mending; repair; darning; patching up [Add to Longdo]
繕う[つくろう, tsukurou] (v5u,vt) to mend; to repair; to fix; to patch up; to darn; to tidy up; to adjust; to trim; (P) [Add to Longdo]
代車[だいしゃ, daisha] (n) loaner vehicle (e.g. from a garage which is repairing one's vehicle) [Add to Longdo]
直し[なおし, naoshi] (n) (1) correction; rectification; (2) mending; repair; (P) [Add to Longdo]
直らない[なおらない, naoranai] (adj-i) beyond repair; irreparable [Add to Longdo]
土崩瓦解[どほうがかい, dohougakai] (n,vs) complete collapse; (something) going to pieces (breaking up beyond repair) [Add to Longdo]
道普請[みちぶしん, michibushin] (n,vs) road repair [Add to Longdo]
道路工事[どうろこうじ, dourokouji] (n) road construction; roadworks; road repairs [Add to Longdo]
付け直す;付けなおす[つけなおす, tsukenaosu] (v5s) to repair again; to join again [Add to Longdo]
赴く;趣く;趨く[おもむく, omomuku] (v5k,vi) (1) to go in the direction of; to proceed toward; to proceed according to; to repair to; (2) to become; to face (facts, circumstances, etc.); to abide by; to agree to; to consent to; to obey [Add to Longdo]
復旧作業[ふっきゅうさぎょう, fukkyuusagyou] (n) repair work [Add to Longdo]
平均故障時間[へいきんこしょうじかん, heikinkoshoujikan] (n) {comp} mean time to repair; MTTR [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不去理[bù qù lǐ, ㄅㄨˋ ㄑㄩˋ ㄌㄧˇ, ] to leave sth as it is; not to bother to remedy or repair; not to bother with; not to worry about; to ignore; not to associate with sb [Add to Longdo]
保修[bǎo xiū, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄡ, ] guarantee to keep in good repair [Add to Longdo]
保全[bǎo quán, ㄅㄠˇ ㄑㄩㄢˊ, ] save from damage; preserve; maintain; keep in good repair [Add to Longdo]
保养[bǎo yǎng, ㄅㄠˇ ㄧㄤˇ, / ] to take good care of (or conserve) one's health; to keep in good repair; to maintain; maintenance [Add to Longdo]
[xiū, ㄒㄧㄡ, ] to decorate; to embellish; to repair; to build; to study; to write; to cultivate [Add to Longdo]
修好[xiū hǎo, ㄒㄧㄡ ㄏㄠˇ, ] to repair [Add to Longdo]
修整[xiū zhěng, ㄒㄧㄡ ㄓㄥˇ, ] repair; maintenance [Add to Longdo]
修理[xiū lǐ, ㄒㄧㄡ ㄌㄧˇ, ] repair; perform maintenance; to overhaul; to fix [Add to Longdo]
修理厂[xiū lǐ chǎng, ㄒㄧㄡ ㄌㄧˇ ㄔㄤˇ, / ] repair shop [Add to Longdo]
修缮[xiū shàn, ㄒㄧㄡ ㄕㄢˋ, / ] to renovate; to repair (a building) [Add to Longdo]
修路[xiū lù, ㄒㄧㄡ ㄌㄨˋ, ] to repair a road [Add to Longdo]
修车[xiū chē, ㄒㄧㄡ ㄔㄜ, / ] to repair a bike (car etc) [Add to Longdo]
土牛[tǔ niú, ㄊㄨˇ ㄋㄧㄡˊ, ] clay ox; mound of earth on a dike (ready for emergency repairs) [Add to Longdo]
培修[péi xiū, ㄆㄟˊ ㄒㄧㄡ, ] to repair earthworks [Add to Longdo]
失修[shī xiū, ㄕ ㄒㄧㄡ, ] disrepair [Add to Longdo]
拆东墙补西墙[chāi dōng qiáng bǔ xī qiáng, ㄔㄞ ㄉㄨㄥ ㄑㄧㄤˊ ㄅㄨˇ ㄒㄧ ㄑㄧㄤˊ, 西 / 西] lit. pull down the east wall to repair the west wall (成语 saw); fig. temporary expedient; Rob Peter to pay Paul [Add to Longdo]
拆东补西[chāi dōng bǔ xī, ㄔㄞ ㄉㄨㄥ ㄅㄨˇ ㄒㄧ, 西 / 西] lit. pull down the east wall to repair the west (成语 saw); fig. temporary expedient; Rob Peter to pay Paul [Add to Longdo]
抢修[qiǎng xiū, ㄑㄧㄤˇ ㄒㄧㄡ, / ] to repair in a rush; urgent repairs [Add to Longdo]
[zhěng, ㄓㄥˇ, ] exactly; in good order; whole; complete; entire; in order; orderly; to repair; to mend; to renovate; to make sb suffer; to punish; to fix; to give sb a hard time [Add to Longdo]
整治[zhěng zhì, ㄓㄥˇ ㄓˋ, ] to renovate; to restore; to repair; to restore a waterway by dredging; corrective punishment; to get sth ready [Add to Longdo]
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, ] keep tidy and repaired; sew [Add to Longdo]
明修栈道,暗渡陈仓[míng xiū zhàn dào, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄡ ㄓㄢˋ ㄉㄠˋ, an4 du2 Chen2 cang1, / ] lit. repair the plank road by day while secretly crossing the Wei river 渭河 at Chencang (成语 saw, refers to a stratagem used by Liu Bang 劉邦|刘邦 in 206 BC against Xiangyu 項羽|项羽 of Chu); fig. fein one thing while doing another; to cheat under cover of a divers [Add to Longdo]
破损[pò sǔn, ㄆㄛˋ ㄙㄨㄣˇ, / ] disrepair [Add to Longdo]
[xiū, ㄒㄧㄡ, ] cultivate; repair; teacher's pay [Add to Longdo]
[qì, ㄑㄧˋ, ] to repair [Add to Longdo]
[bǔ, ㄅㄨˇ, / ] to repair; to patch; to mend; to make up for; to fill (a vacancy); to supplement [Add to Longdo]
补胎[bǔ tāi, ㄅㄨˇ ㄊㄞ, / ] to repair a tire [Add to Longdo]
补胎片[bǔ tāi piàn, ㄅㄨˇ ㄊㄞ ㄆㄧㄢˋ, / ] tire patch (for puncture repair) [Add to Longdo]
重修[chóng xiū, ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄡ, ] to reconstruct; to repair; to revamp [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
修理[しゅうり, shuuri] repair (vs), servicing [Add to Longdo]
平均故障時間[へいきんこしょうじかん, heikinkoshoujikan] mean time to repair, MTTR [Add to Longdo]
平均修理時間[へいきんしゅうりじかん, heikinshuurijikan] mean time to repair, MTTR (abbr.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repair \Re*pair"\, n. [OF. repaire retreat, asylum, abode. See
   {Repair} to go.]
   1. The act of repairing or resorting to a place. [R.]
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The king sent a proclamation for their repair to
       their houses.             --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   2. Place to which one repairs; a haunt; a resort. [R.]
    [1913 Webster]
 
       There the fierce winds his tender force assail
       And beat him downward to his first repair. --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repair \Re*pair"\ (r?-p?r"), v. i. [OE. repairen, OF. repairier
   to return, fr. L. repatriare to return to one's contry, to go
   home again; pref. re- re- + patria native country, fr. pater
   father. See {Father}, and cf. {Repatriate}.]
   1. To return. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I thought . . . that he repaire should again.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To go; to betake one's self; to resort; ass, to repair to
    sanctuary for safety. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Go, mount the winds, and to the shades repair.
                          --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repair \Re*pair"\, v. t. [imp. & p. p. {Repaired} (-p?rd"); p.
   pr. & vb. n. {Repairing}.] [F. r['e]parer, L. reparare; pref.
   re- re- + parare to prepare. See {Pare}, and cf.
   {Reparation}.]
   1. To restore to a sound or good state after decay, injury,
    dilapidation, or partial destruction; to renew; to
    restore; to mend; as, to repair a house, a road, a shoe,
    or a ship; to repair a shattered fortune.
    [1913 Webster]
 
       Secret refreshings that repair his strength.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Do thou, as thou art wont, repair
       My heart with gladness.        --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. To make amends for, as for an injury, by an equivalent; to
    indemnify for; as, to repair a loss or damage.
    [1913 Webster]
 
       I 'll repair the misery thou dost bear. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To restore, recover; renew; amend; mend; retrieve;
     recruit.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repair \Re*pair"\, n.
   1. Restoration to a sound or good state after decay, waste,
    injury, or partial restruction; supply of loss;
    reparation; as, materials are collected for the repair of
    a church or of a city.
    [1913 Webster]
 
       Sunk down and sought repair
       Of sleep, which instantly fell on me. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Condition with respect to soundness, perfectness, etc.;
    as, a house in good, or bad, repair; the book is out of
    repair.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top