Search result for

be ruined

(43 entries)
(0.0108 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be ruined-, *be ruined*, be ruin, be ruine
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We can't be ruined because of this!เราไม่น่าจะพินาศเพราะเหตุเช่นนี้ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
My reputation and prospects will be ruined.ชื่อเสียงและโอกาสในการมีคู่ครองของข้าก็จะป่นปี้ The Other Boleyn Girl (2008)
If this gets out it will damage her. Her reputation will be ruined.ถ้าเรื่องนี้หลุดออกไป มันจะทำลายนาง ชื่อเสียงของนางจะเสียหาย The Other Boleyn Girl (2008)
They don't deserve to be ruined, but murder?เพื่อปกป้องหมอคนอื่นๆ พวกเขาเป็นคนดี Some Kinda Love (2009)
YOUR LIVES WOULD BE RUINED.พวกคุณสองคนตอนนี้มันไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้ว. Soul Mates (2009)
I'm not certain the tie will be ruined.ฉันไม่แน่ใจว่าไทจะเสียหายหรือเปล่า The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
We'd be ruined, ridiculed, cut by all society!ชื่อเสียงเราพินาศย่อยยับ ถูกเยอะเย้ย และถูกตัดออกจากสังคม! The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
If you don't do it, the effect will be ruined!ถ้านายไม่ทำ เอฟเฟคมันก็เสียหายหมดน่ะสิ! Oh! My Lady (2010)
My whole album is about to be ruined.ฉันกำลังคิดว่า จะเลื่อนกำหนดออกอัลบัม7 Episode #1.7 (2010)
[Subsidiaries Collapse One After the Other "Will Haeshin Be Ruined?"]บริษัทลูกล้มละลายทีละแห่ง ๆ แฮชินจะถูกทำลายหรือไม่? Episode #1.17 (2010)
Will my image be ruined a lot?คิดดูว่าภาพลักษณ์ของฉันจะถูกทำลายไปแค่ไหน? Episode #1.17 (2010)
He can't be ruined by a person like Yoon Sang Chul.เขาถูกทำลายโดยฝีมือของคนอย่างยุน ซางชูไม่ได้นะ Episode #1.18 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be ruinedAnother war, and we will be ruined.
be ruinedHe will be ruined for life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิบัติ[V] be destroyed, See also: be ruined, collapse, Syn. พิบัติ, ฉิบหาย, ล่มจม, Ant. เจริญ, Example: ผู้ใหญ่หลายท่านห่วงใยกลัวภาษาของชาติจะวิบัติ โดยเฉพาะการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สลักหักพัง[V] be ruined, See also: go to ruin, lie in ruins, Syn. ปรักหักพัง, ชำรุด, Example: ประชาชนปล่อยให้อารามเหล่านี้สลักหักพังไป
วายวอด[V] be ruined, See also: be destroyed, be wrecked, , Syn. ฉิบหายวายวอด, หมดสิ้น, วอดวาย, Example: บ้านเรือนเหล่านั้นวายวอดไปเพราะสงครามซึ่งไม่มีใครสามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้, Thai definition: ไม่มีเหลือ
เจ๊ง[V] be ruined, See also: be finished, be overthrown, Syn. สิ้นสุด, ล้ม, หมด, Example: ถ้าคู่แข่งเกิดหยิบประเด็นนี้มาตี พรรคเสรีธรรมนั่นแหละจะเจ๊งไปด้วย, Notes: (ปาก)
ทะลาย[V] be ruined, See also: be disillusioned, be shattered, collapse, Syn. พังทลาย, ล้มเหลว, Ant. สำเร็จ, Example: ความหวังของเขาทลายลง เมื่อเขาประสบกับปัญหาขาดทุน, Thai definition: ไม่ได้ดังหวัง
ปรัก[V] be ruined, See also: be broken, Syn. หัก, พัง
ปรักหักพัง[V] be ruined, See also: lie in ruins, be dilapidated, be in a state of decay, be in disrepair, Syn. ชำรุด, ทรุดโทรม, ชำรุดทรุดโทรม, เสื่อมโทรม, ผุพัง, Example: พระราชวังเก่าปรักหักพังอยู่อย่างนี้มาหลายร้อยปีแล้ว
ชำรุด[V] be ruined, See also: to be damaged, to be dilapidated, to be out of order, Syn. ทรุดโทรม, เสีย, พัง, หมดสภาพ, เสื่อมโทรม, ชำรุดทรุดโทรม, Example: สวนสัตว์ของเราชำรุดและเก่ามาก จำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุง, Thai definition: เสื่อมจากสภาพเดิมจนถึงบกพร่องเสียหายหรือบุบสลายไป
หมดสภาพ[V] be ruined, See also: be damaged, be dilapidated, be out of order, Example: เครื่องพิมพ์เครื่องนี้หมดสภาพ ใช้การไม่ได้แล้ว, Thai definition: อยู่ในสภาพที่ใช้การไม่ได้
สิ้นสุด[V] be ruined, See also: be finished, be overthrown, Syn. จบ, หมด, Ant. เริ่มต้น, Example: กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้อมูลทั้งหมดจะเริ่มต้นและสิ้นสุด ภายใต้การควบคุมของซอฟต์แวร์ล้วนๆ โดยไม่ต้องอาศัยคนเฝ้าเครื่องเลย, Thai definition: ถึงที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำรุด[v.] (chamrut) EN: be ruined ; to be damaged ; to be dilapidated ; to be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair   
ชำรุดทรุดโทรม[v. exp.] (chamrutsutsōm) EN: be worn out ; be damaged ; be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair ; be ruined ; be dilapidated ; be tumbledown   
เหี้ยน[v.] (hīen) EN: cut short ; raze to the ground ; be used up ; be run out ; have spent all ; have nothing left ; be ruined ; strip   FR: dépouiller ; raser
แหลกลาญ[v.] (laēklān) EN: devastate ; be crushed ; be pulverized ; be ruined ; be destroyed ; fall to pieces   
มลาย[v.] (malāi) EN: destroy ; be destroyed ; split ; ruin ; be ruined ; burst ; be shattered ; demolish ; die   FR: détruire ; anéantir ; ruiner
หมดสภาพ[v. exp.] (mot saphāp) EN: be ruined ; be damaged ; be dilapidated ; be out of order   
ปรักหักพัง[v.] (prakhakphang) EN: be ruined ; lie in ruins ; be dilapidated ; be in a state of decay ; be in disrepair   FR: tomber en ruine
สลักหักพัง[v.] (salakhakphang) EN: be ruined ; go to ruin ; lie in ruins   
วินาศ[v.] (wināt) EN: be destroyed ; go to the dogs ; go to ruin ; be ruined ; be annihilated   

Japanese-English: EDICT Dictionary
おじゃんになる[, ojanninaru] (exp) to fall through; to come to nothing; to be ruined [Add to Longdo]
荒れる[あれる, areru] (v1,vi) (1) to be stormy; to be rough; (2) to be ruined; to fall into ruin; (3) to be in a bad temper; to lose one's temper; (P) [Add to Longdo]
転ける;倒ける(oK)[こける, kokeru] (v1,vi) to fall; to collapse; to drop; to break down; to die; to succumb to; to fall senseless; to be ruined; to have a bad debt [Add to Longdo]
倒れる(P);斃れる;殪れる;仆れる[たおれる, taoreru] (v1,vi) (1) (倒れる only) (See 崩れる) to fall; to collapse; to drop; to fall senseless; (2) to be forced to bed (by illness, etc.); (3) to die; (4) to go bankrupt; to be ruined; to have a bad debt; (5) to be defeated (in a game); (6) to fall (of governments, dictators, etc.); (P) [Add to Longdo]
破綻を来す[はたんをきたす, hatanwokitasu] (exp,v5s) to be ruined; to fail; to go bankrupt [Add to Longdo]
滅びる(P);亡びる[ほろびる, horobiru] (v1,vi) to be ruined; to go under; to perish; to be destroyed; (P) [Add to Longdo]
滅ぶ;亡ぶ[ほろぶ, horobu] (v5b) (See 滅びる) to be ruined; to go under; to perish; to be destroyed [Add to Longdo]
落ちぶれる[おちぶれる, ochibureru] (v1) to be ruined; to fall low; to go under; to come to ruin [Add to Longdo]
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P) [Add to Longdo]
落ち行く[おちゆく, ochiyuku] (v5k-s,vi) to flee; to be ruined [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top