ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recompense

R EH1 K AH0 M P EH2 N S   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recompense-, *recompense*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recompense[VT] ตอบแทน, See also: ชดเชย, Syn. compensate, remunerate
recompense[N] ค่าชดเชย, See also: ค่าตอบแทน, Syn. compensation, reward
recompense for[PHRV] ชดเชย, See also: ชดใช้สำหรับ, Syn. repay for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recompense(เรค'เคิมเพนซฺ) v. ตอบแทน,ชดเชย,ชดใช้,ตอบสนอง n. การชดเชย,การชดใช้,ค่าชดเชย,ค่าชดใช้,รางวัล,ค่าตอบแทน,, See also: recompensable adj. recompenser n., Syn. reimburse,recoup,amends

English-Thai: Nontri Dictionary
recompense(n) สินน้ำใจ,ค่าตอบแทน,ค่าชดใช้,การชดเชย,รางวัล
recompense(vt) ชดใช้,ให้ค่าตอบแทน,ตอบสนอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recompense๑. ชดใช้, สิ่งชดใช้๒. รางวัล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Keeping quiet and then giving the Rei that went after me, happiness... is for me the best kind of recompense I can give.ไม่ต้องพูดอะไรและปล่อยให้เรย์อยู่กับผม ความสุข... คือสิ่งที่ผมสามารถตอบแทนให้ได้ Operation Proposal (2007)
Do you want recompense against Sam Crow?นายต้องให้กับพวกSam Crow ชดใช้ไหม Balm (2009)
Do you want recompense against Sam Crow?นายต้องให้กับพวกSam Crow ชดใช้ไหม Fa Guan (2009)
King Olaf has demanded recompense and by the ancient laws of Camelot, the matter will be settled by a tourney in three stages.กษัตริย์โอลาฟต้องการให้เกิดการประลองนี้ และ ตามกฏแห่ง Camelot จะประลองฝีมือกันด้วยอาวุธ 3 ชนิด Sweet Dreams (2009)
Beyond the meager recompense you offered when last we spoke.Beyond the meager recompense you offered when last we spoke. Whore (2010)
So you take the world I love as a recompense for your imagined slights?เจ้าก็เลยจะทำลายโลกที่ข้ารัก เพื่อชดเชยปมด้อย ในใจเจ้ายังงั้นเหรอ? The Avengers (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าตอบแทน[N] pay, See also: recompense, compensation, reward, remuneration, repayment, payment, Syn. ค่าจ้าง, ค่าแรง, Example: คนที่กู้เงินจากธนาคารจะต้องเสียดอกเบี้ยให้ธนาคารเป็นค่าตอบแทน
ค่าทดแทน[N] compensation, See also: recompense, Syn. ค่าชดเชย, Example: โครงการตัดถนนใหม่จะต้องจ่ายค่าทดแทนทั้งที่ดินและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนซึ่งต้องย้ายออกและจัดหาพื้นที่ทำกินใหม่
ค่าชดเชย[V] recompense, See also: compensation, Example: วิธีแก้สภาวะว่างงานให้ลดน้อยลงได้ก็ควรมีกฎหมายให้ค่าชดเชยแก่คนงานให้เพียงพอเพื่อให้เกิดความมั่นคงในการงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้รับรางวัล[v. exp.] (dāirap rāngwan) EN: be rewarded ; get a prize   FR: être récompensé ; obtenir une récompense
ให้รางวัล[v. exp.] (hai rāngwan) EN: reward ; give ; distribute ; allot ; bestow ; mete   FR: récompenser
ปูนบำเหน็จ[v. exp.] (pūn bamnet) EN: reward ; give ; distribute ; allot ; bestow ; mete   FR: récompenser
รางวัล[n.] (rāngwan) EN: prize ; award ; reward ; trophy ; tip   FR: prix [m] ; récompense [f]
รางวัล[v.] (rāngwan) EN: reward ; tip   FR: récompenser
รับรางวัล[n. exp.] (rap rāng wan) EN: receive a prize   FR: recevoir un prix ; être récompensé
ทด[v.] (thot) EN: repay ; return ; reciprocate ; compensate ; indemnify ; recompense ; reimburse ; pay back   FR: restituer ; redonner
ตกรางวัล[v.] (tokrāngwan) EN: give a prize (to) ; give a reward (to) ; offer a reward   FR: récompenser
ตอบแทน[v.] (tøpthaēn) EN: requite ; reward ; compensate ; renumerate ; reprisal ; repay ; reciprocate   FR: récompenser ; rénumérer ; guerdonner (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
RECOMPENSE R EH1 K AH0 M P EH2 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recompense (v) rˈɛkəmpɛns (r e1 k @ m p e n s)
recompensed (v) rˈɛkəmpɛnst (r e1 k @ m p e n s t)
recompenses (v) rˈɛkəmpɛnsɪz (r e1 k @ m p e n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きゅう, kyuu] (n) (obsc) wage; recompense [Add to Longdo]
償い[つぐない, tsugunai] (n) recompense; indemnity; atonement; (P) [Add to Longdo]
償う[つぐなう, tsugunau] (v5u,vt) to make up for; to recompense; to redeem (one's faults); to compensate for; to indemnify; to atone for; (P) [Add to Longdo]
損失を償う[そんしつをつぐなう, sonshitsuwotsugunau] (exp,v5u) to recompense for a loss [Add to Longdo]
報い;酬い[むくい, mukui] (n) reward; recompense; return; punishment; retribution [Add to Longdo]
報いる(P);酬いる[むくいる, mukuiru] (v1,vt) (See 報う) to reward; to recompense; to repay; (P) [Add to Longdo]
報う(P);酬う[むくう, mukuu] (v5u,vt) (See 報いる) to reward; to recompense; to repay; (P) [Add to Longdo]
報酬[ほうしゅう, houshuu] (n) remuneration; recompense; reward; toll; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recompense \Rec"om*pense\ (r[e^]k"[o^]m*p[e^]ns), v. t. [imp. &
   p. p. {Recompensed} (-p?nst); p. pr. & vb. n. {Recompensing}
   (-p?n`s?ng).] [F. r['e]compenser, LL. recompensare, fr.L.
   pref. re- re- + compensare to compensate. See {Compensate}.]
   1. To render an equivalent to, for service, loss, etc.; to
    requite; to remunerate; to compensate.
    [1913 Webster]
 
       He can not recompense me better.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To return an equivalent for; to give compensation for; to
    atone for; to pay for.
    [1913 Webster]
 
       God recompenseth the gift.      --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
    [1913 Webster]
 
       To recompense
       My rash, but more unfortunate, misdeed. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To give in return; to pay back; to pay, as something
    earned or deserved. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Recompense to no man evil for evil.  --Rom. xii.
                          17.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To repay; requite; compensate; reward; remunerate.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recompense \Rec"om*pense\ (r?k"?m*p?ns), v. i.
   To give recompense; to make amends or requital. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recompense \Rec"om*pense\, n. [Cf. F. r['e]compense.]
   An equivalent returned for anything done, suffered, or given;
   compensation; requital; suitable return.
   [1913 Webster]
 
      To me belongeth vengeance, and recompense. --Deut.
                          xxii. 35.
   [1913 Webster]
 
      And every transgression and disobedience received a
      just recompense of reward.        --Heb. ii. 2.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Repayment; compensation; remuneration; amends;
     satisfaction; reward; requital.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recompense
   n 1: payment or reward (as for service rendered)
   2: the act of compensating for service or loss or injury [syn:
     {recompense}, {compensation}]
   v 1: make amends for; pay compensation for; "One can never fully
      repair the suffering and losses of the Jews in the Third
      Reich"; "She was compensated for the loss of her arm in the
      accident" [syn: {compensate}, {recompense}, {repair},
      {indemnify}]
   2: make payment to; compensate; "My efforts were not
     remunerated" [syn: {compensate}, {recompense}, {remunerate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top