ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -胎-, *胎*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[胎, tāi, ㄊㄞ] embryo, fetus; car tire
Radical: Decomposition: 台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] flesh,  Rank: 1,984

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tāi, ㄊㄞ, ] fetus; litter; tire (of a wheel); abbr. of 輪|轮, #5,521 [Add to Longdo]
[lún tāi, ㄌㄨㄣˊ ㄊㄞ, / ] tire; pneumatic tire, #5,909 [Add to Longdo]
[tāi ér, ㄊㄞ ㄦˊ, / ] the unborn child; fetus; embryo, #7,537 [Add to Longdo]
[pēi tāi, ㄆㄟ ㄊㄞ, ] embryo, #10,690 [Add to Longdo]
双胞[shuāng bāo tāi, ㄕㄨㄤ ㄅㄠ ㄊㄞ, / ] twin, #13,255 [Add to Longdo]
[tāi pán, ㄊㄞ ㄆㄢˊ, / ] placenta, #15,970 [Add to Longdo]
[duò tāi, ㄉㄨㄛˋ ㄊㄞ, / ] to induce an abortion; induced abortion, #32,530 [Add to Longdo]
[guài tāi, ㄍㄨㄞˋ ㄊㄞ, ] abnormal embryo; fetus with deformity, #35,109 [Add to Longdo]
[chē tāi, ㄔㄜ ㄊㄞ, / ] tire, #38,980 [Add to Longdo]
怀[huái tāi, ㄏㄨㄞˊ ㄊㄞ, 怀 / ] pregnant, #40,919 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たい;はら, tai ; hara] (n) womb [Add to Longdo]
[たいきょう, taikyou] (n) prenatal care; antenatal training [Add to Longdo]
児(P);[たいじ, taiji] (n,adj-no) embryo; fetus; foetus; (P) [Add to Longdo]
児死亡[たいじしぼう, taijishibou] (n) fetal death (foetal); embryonic demise [Add to Longdo]
児性別の判定法[たいじせいべつのはんていほう, taijiseibetsunohanteihou] (n) determination of a child's sex before birth (e.g. by ultrasound) [Add to Longdo]
児切迫仮死[たいじせっぱくかし, taijiseppakukashi] (n) fetal death due to distress [Add to Longdo]
児認知[たいじにんち, taijininchi] (n) recognition of an unborn child (for the purposes of claiming nationality) [Add to Longdo]
[たいせい, taisei] (n) (1) viparity; (adj-no) (2) viviparous; zoogonous; live-bearing [Add to Longdo]
生学[たいせいがく, taiseigaku] (n) (See 発生学) embryology [Add to Longdo]
生動物[たいせいどうぶつ, taiseidoubutsu] (n) viviparous animal [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Surely he can not enter a second time into his mother's womb to be born!もう一度、母のに入って生れる事が出来ましょうか。
My baby kicks very hard.動が激しいです。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Are you a twin?[CN] 一你也是双胞 The Palm Beach Story (1942)
No, indeed. The twins were Walter's, all his.[CN] 事实上,没有,双胞是华特的 都是他的 His Girl Friday (1940)
Freaks.[CN] 怪 Monsters Among Us (2014)
The genetically enhanced DNA matched embryos stolen from a medical facility over twenty years ago.[JA] 遺伝子的に強化されたDNAは 12年前に医療施設から盗まれた 児のものと一致した Borderland (2004)
yet, other sections have been reducedto, uh, an almost fetal stage.[JA] しかし、他の箇所では減数分裂しています まるで児の段階のように Storm Front (2004)
Then Mrs. Sweeney didn't have twins?[CN] 史威尼太太没生双胞 His Girl Friday (1940)
Along with genetically engineered embryos..[JA] 遺伝子強化された児と共にな Borderland (2004)
The Virgin Birth?[JA] 処女懐か? The End (1988)
Poor Sweeney. Duffy just told me his wife finally had twins. Isn't that terrible?[CN] 可怜的史威尼,达菲刚告诉我 他太太总算生了双胞,多可怕呀,不是吗? His Girl Friday (1940)
Pa, let's try that other tire. - You got another flat tire, Tom?[CN] -轮又没气了 The Grapes of Wrath (1940)
- What, another one?[CN] -又有轮没气了? The Grapes of Wrath (1940)
Everything's going to be all right. I just don't want you and the baby exposed.[JA] 心配はいらない ただ児に危険がある The Crazies (1973)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ろう, rou] MUTTERLEIB, GEBAERMUTTER, UTERUS [Add to Longdo]
[たいじ, taiji] Embryo, Foetus [Add to Longdo]
[たいどう, taidou] Kindesbewegung (im Mutterleib) [Add to Longdo]
[たいばん, taiban] Mutterkuchen, Plazenta [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top