ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

close

K L OW1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -close-, *close*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
close(adj) ใกล้, Syn. near, nearby, adjacent
close(adv) ใกล้
close(vi) จบ
close(vt) ทำให้จบ, Syn. finish, terminate, end
close(adj) ที่คล้ายกัน, See also: ที่แตกต่างกันน้อยมาก, Syn. similar, resembling
close(adj) ที่มีความใกล้ชิดกัน, Syn. intimate, familiar, close-knit
close(vt) ปิด, Syn. shut, seal, shut off, Ant. open, unseal
close(vi) ปิด
closed(adj) จำกัดเฉพาะกลุ่มหรือบุคคล, Syn. private, restricted
closed(adj) ที่ไม่เปิดรับสิ่งใหม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
close(โคลส) { closed, closing, closes } adj. ใกล้, สนิทสนม, รอบคอบ, แน่นหนา, แคบ, คับ, อึดอัด, ไม่มีลมเข้า, มิดชิด, เป็นความลับ, ทัดเทียมกัน, พอ ๆ กัน, ขี้เหนียว, หวงแหน, หวงห้าม -adv. ใกล้ชิด, ใกล้ v., n. (การ) ปิด, ลงเอย, สิ้น, ตกลง, ปิดบัญชี, ทำให้ติดกับ, ทำให้ประชิดกับ, สรุป, สถานที่ปิด
close -lippedadj. ไม่พูด, พูดน้อย
close boxช่องปิดวินโดว์หมายถึงช่องสี่เหลี่ยมที่มุมขวาบนของวินโดว์ ที่มีลักษณะเป็นกากบาท เมื่อกดที่ปุ่มนี้ วินโดว์จะปิดลงเหมือนใช้คำสั่ง close ใต้เมนู FILE
close proximityn. ความใกล้เคียงกัน
close shaven. การโกนหนวดโกนเคราอย่างหมดจด, การหลบหนีได้อย่างหวุดหวิด
close-at-handadj. ใกล้, ใกล้จะมาถึง
close-byadj. ใกล้, ใกล้ชิด, ประชิด
close-fittingadj. สวมใส่ได้พอดี
close-grainedมีเนื้อไม้ที่ละเอียด
close-hauledadj., adv. กางใบเรือเต็มที่

English-Thai: Nontri Dictionary
close(adj) ใกล้ชิด, ใกล้เคียง, สนิทสนม, แน่นแฟ้น, เป็นความลับ
close(n) การปิด, การจบ, การยุติ, การสิ้นสุด, การเลิก, การลงเอย
close(vt) ปิด, จบ, อวสาน, สิ้น, เลิก, ยุติ, ลงเอย
CLOSE-close-up(n) การถ่ายภาพระยะใกล้
closely(adv) อย่างสนิท, อย่างใกล้ชิด
closeness(n) ความใกล้ชิด, ความสนิทสนม, ความทึบ, ความอบอ้าว, ความลับ
closet(adj) ส่วนตัว, สันโดษ, ลับเฉพาะ
closet(n) ห้องส้วม, ห้องสุขา, ห้องลับ, ห้องส่วนตัว, ตู้ฝาผนัง
disclose(vt) เผย, เปิดโปง, ทำให้ปรากฏ
enclose(vt) ล้อมรั้ว, ปิดล้อม, สอดไว้, แนบมาให้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
closeที่ดินที่มีรั้วรอบขอบชิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
close bite; bite closingขากรรไกรชิดเกิน [ มีความหมายเหมือนกับ vertical dimension decrease; vertical relation decrease; overclosure และ closed bite ๑ ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
close companyบริษัทปิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
close of pleadingsสิ้นกำหนดยื่นคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
close systemระบบปิด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
close the caseปิดคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
close the inquiryปิดสำนวนการสอบสวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
close vowelสระลิ้นยกสูง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
close, breach ofการบุกรุกที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
closed ballบอลปิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Closeราคาปิด, Example: ราคาของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่เกิดจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นรายการสุดท้ายของแต่ละวัน โดยระบบซื้อขายหลักทรัพย์จะหยุดจับคู่คำสั่งซื้อ/ขายอัตโนมัติ (Automated Order Matching หรือ AOM) ณ เวลา 16.30 น. แต่จะยังคงรับคำสั่งซื้อ/ขายจากบริษัทสมาชิกมาเรียงลำดับไว้ในระหว่าง 16.30-16.35 น. จากนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะสุ่มเลือกเวลาปิดในช่วงระหว่าง 16.35-16.40 น. และนำคำสั่งซื้อ/ขายทั้งหมดที่ค้างในระบบจนถึงเวลาปิด มาคำนวณหาราคาปิดของแต่ละหลักทรัพย์ ด้วยวิธี Call Market ซึ่งมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ • ใช้ราคาที่ทำให้เกิดการซื้อขายได้ในปริมาณมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ทำให้เกิดปริมาณซื้อขายมากที่สุด มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนหน้านั้นมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนหน้านั้น มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่สูงกว่าเป็นราคาปิด • ถ้าช่วงที่ใช้วิธี Call Market ไม่สามารถหาราคาปิดได้ (เนื่องจากการซื้อขายขาดสภาพคล่อง) ให้ใช้ราคาซื้อขายที่เกิดจากวิธี AOM ในลำดับก่อนหน้านั้นเป็นราคาปิด [ตลาดทุน]
Close shelf systemการจัดชั้นหนังสือระบบชั้นปิด, ระบบชั้นปิด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Close Systemระบบปิด [การแพทย์]
Close-Upถ่ายภาพใกล้ [การแพทย์]
Closedชนิดไม่ติดต่อ [การแพทย์]
closed circulatory systemระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด, ระบบหมุนเวียนเลือดของสัตว์บางชนิดที่มีเลือดไหลวนเวียนอยู่ภายในหลอดเลือดตลอดเวลา  เช่น ในไส้เดือนดิน ปลา กบ คน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Closed Economyระบบเศรษฐกิจปิด, Example: ระบบเศรษฐกิจของประเทศที่ไม่มีการค้าขาย กับต่างประเทศหรือไม่มีการส่งออกหรือการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งตามความหมายนี้ไม่มีประเทศใดในโลกปัจจุบันที่ไม่มีการค้าขายกับต่าง ประเทศ มีเพียงประเทศที่สัดส่วนการค้าระหว่างประเทศมีน้อย ประเทศในปัจจุบัน ที่มีลักษณะเข้าใกล้ระบบเศรษฐกิจปิดมากที่สุด เช่น สหภาพพม่า [สิ่งแวดล้อม]
closed intervalช่วงปิด, ดู interval  ประกอบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Closed Landfill Sitesที่ฝังกลบปิดใช้(แล้ว) [สิ่งแวดล้อม]
Closed Loopการเวียนกลับมาใช้, ห่วงปิด, Example: การนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตโดย ตรงและป้องกัน มิให้ของเสียรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
close quarters battle(n) การต่อสู้ระยะประชิด
closely(adv) อย่างใกล้ชิด, อย่างจดจ่อ, อย่างตั้งใจ example: He is studying his textbook very closely.
closet(n, slang) พวกแอบจิต

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, close your eyes and go to sleep.ตอนนี้ปิดตาของคุณและไป นอน Pinocchio (1940)
- Close your eyes.คุณเห็นอะไร? Pinocchio (1940)
I nearly did sometimes, but you never seemed close enough.ผมเกือบจะบอกอยู่หลายครั้ง แต่คุณไม่เคยเข้าใกล้ชิดพอ Rebecca (1940)
How could we be close when I knew you were always thinking of Rebecca?เราจะใกล้ชิดกันได้อย่างไร ในเมื่อฉันรู้ว่าคุณคิดถึงเเต่รีเบคคาตลอด Rebecca (1940)
- And, Mullen, close the door, will you?- แล้วก็ปิดประตูให้ด้วย Rebecca (1940)
You're very lucky to have me so close when it happened.นายน่ะโชคดีที่ มีฉันอยู่ด้วยตอนเกิดเรื่อง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I mean when when one is ill it's good to have somebody close by friends or relations.ฉันหมายความว่า... ...เวลาเราป่วย... ...มันก็ดีที่มีใครอยู่ใกล้ๆ อาจเป็นเพื่อนหรือญาติ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
But we'll keep close enough to keep an eye on things.แต่เราจะอยู่ใกล้ๆ คอยจับตาดูของเอาไว้ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
They shot him at close range.พวกมันยิงเขาระยะเผาขน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
And soon, the Great Umpire above will call close of play in this, the Second World War.จะเรียกอย่างใกล้ชิดของการ เล่น ในเรื่องนี้สงครามโลกครั้งที่ สอง How I Won the War (1967)
To the Italian people that's a very sacred, close relationship.ที่คนอิตาเลียนที่เป็นที่เคารพนับถือมากความสัมพันธ์ใกล้ชิด The Godfather (1972)
You have to get close and get their brains on your suit.คุณจะต้องได้ใกล้ชิดและได้รับสมองของพวกเขาในชุดของคุณ The Godfather (1972)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
closeAccording to John, the bank closes at 3 p.m.
closeAccording to the newspaper, the boy was knocked unconscious and lay on his back with his eyes closed.
closeA closed fist can indicate stress.
closeAfter 1639 Japan closed the door to foreign cuisine.
closeAi and Mariko are close friends; they go everywhere together.
closeAll the schools are closed on that holiday.
closeAnd yet the large blocks of stone are fitted together so closely that you cannot put in the point of a knife between them.
closeAndy hung his shirt up in the closet.
closeA police station is close at hand.
closeAre the stores closed on Sunday in England?
closeAre you aware that Okinawa is closer to China than to Honshu?
closeAs far as possible one should try to become on as close terms as possible with any sort of man.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความใกล้ชิด(n) closeness, See also: acquaintance, proximity, Syn. ความสนิทสนม, Ant. ความห่างเหิน, Example: โดยทั่วไปเด็กจะมีความใกล้ชิดกับแม่มากกว่าพ่อแม่จึงมีอิทธิพลโน้มน้าวจิตใจเด็กได้มากกว่า
เพื่อนซี้(n) close friend, See also: bosom friend, intimate friend, Syn. เพื่อนสนิท, Example: พวกเขาเป็นเพื่อนซี้กันมาตั้งแต่ชั้นประถม, Notes: (สแลง)
ปิดกิจการ(v) close down, See also: go out of business, cease operation, Syn. เลิกกิจการ, ล้มเลิกกิจการ, Ant. เปิดกิจการ, Example: ธุรกิจบางแห่งต้องปิดกิจการเพราะสินค้าที่ผลิตออกมาขายไม่ได้, Thai Definition: หยุดทำการงานอย่างถาวร
ปิดเงียบ(v) close tightly, See also: shut tightly, Syn. เปิด, Example: นานแค่ไหนแล้วที่ประตูบานนี้ถูกปิดเงียบไว้, Thai Definition: ไม่เปิดออกเลย
ปิดผนึก(v) seal, See also: close up tightly, Ant. เปิดผนึก, Example: เมื่อสินค้าผ่านการทดสอบคุณภาพด้วยเครื่องจักรแล้ว ก็จะนำมาปิดผนึกปากซองหุ้มให้เรียบร้อย, Thai Definition: ติดให้แน่น
สนิท(adv) tight, See also: closely, Syn. ติด, ติดแน่น, แนบ
คำถามปิด(n) closed-ended question, Syn. คำถามเปิด, Count Unit: คำถาม, Thai Definition: คำถามที่ให้เลือกตอบใดคำตอบหนึ่งจากตัวเลือกคำตอบที่กำหนดไว้ให้
อย่างใกล้ชิด(adv) closely, See also: intimately, Example: ชาวบ้านจะมีความเกี่ยวพันกับกลุ่มที่ตนเป็นสมาชิกอย่างใกล้ชิด
หลับตา(v) close one's eyes, Ant. ลืมตา, Example: เขาหลับตา บังคับใจให้ว่าง ไม่รับรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่, Thai Definition: ปิดกลีบตา
หุบ(v) close, See also: shut, gather, Ant. บาน, Example: เธออ้าปากกำลังจะพูด แต่กลับหุบลงเมื่อครูเดินผ่านมา, Thai Definition: อาการรวมเข้าของสิ่งที่ขยายออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรจุ[banju] (v) EN: fill ; pack ; charge ; load ; hold ; enclose ; contain  FR: remplir ; emplir ; charger ; contenir
บรรลุข้อตกลง[banlu khøtoklong] (v, exp) EN: reach an agreement ; come to an agreement ; close a deal ; reach an accord ; make a bargain  FR: parvenir à un accord ; conclure un accord
บ้านโสเภณี[bān sōphēnī] (n, exp) FR: maison close [ f ]
เบิก[boēk] (v) EN: open ; disclose ; uncover ; expose ; reveal  FR: ouvrir ; découvrir
แฉ[chaē] (v) EN: reveal ; disclose ; show  FR: révéler ; divulguer
ชักโครก[chakkhrōk] (v, exp) EN: water closet ; closet ; flush toilet  FR: toilettes [ fpl ] ; toilette [ f ] (Belg., Québ.)
เฉียด[chīet] (v) EN: pass closely ; graze ; just miss ; scrape ; past near ; come near  FR: frôler ; effleurer
ชิด[chit] (v) EN: near ; get close (to) ; get near (to) ; be close ; be near ; be immediate ; adjoin ; be adjacent to  FR: se rapprocher (de) ; serrer ; approcher au plus près
ชิด[chit] (x) EN: close ; near ; nearby ; touching  FR: près de ; proche ; voisin ; contre ; auprès de ; contigu ; tout près ; très proche
แดง[daēng] (v) EN: be revealed ; come to light ; be disclosed ; be exposed ; be uncovered ; be unmask

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CLOSE K L OW1 S
CLOSE K L OW1 Z
CLOSES K L OW1 Z IH0 Z
CLOSER K L OW1 S ER0
CLOSET K L AA1 Z AH0 T
CLOSER K L OW1 Z ER0
CLOSED K L OW1 Z D
CLOSEST K L OW1 S AH0 S T
CLOSELY K L OW1 S L IY0
CLOSETS K L AA1 Z AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
close (n) klˈous (k l ou1 s)
close (v) klˈouz (k l ou1 z)
closed (v) klˈouzd (k l ou1 z d)
closer (j) klˈousər (k l ou1 s @ r)
closes (n) klˈousɪz (k l ou1 s i z)
closes (v) klˈouzɪz (k l ou1 z i z)
closet (v) klˈɒzɪt (k l o1 z i t)
closely (a) klˈousliː (k l ou1 s l ii)
closest (j) klˈousɪst (k l ou1 s i s t)
closets (v) klˈɒzɪts (k l o1 z i t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiè, ㄑㄧㄝˋ, ] close to, #1,898 [Add to Longdo]
密切[mì qiè, ㄇㄧˋ ㄑㄧㄝˋ, ] close; familiar; intimate; frequent, #2,955 [Add to Longdo]
紧紧[jǐn jǐn, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˇ, / ] closely; tightly, #3,919 [Add to Longdo]
临近[lín jìn, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄣˋ, / ] close to; approaching, #6,512 [Add to Longdo]
关门[guān mén, ㄍㄨㄢ ㄇㄣˊ, / ] close down; closed doors, #10,298 [Add to Longdo]
相近[xiāng jìn, ㄒㄧㄤ ㄐㄧㄣˋ, ] close; similar to, #10,891 [Add to Longdo]
近乎[jìn hu, ㄐㄧㄣˋ ㄏㄨ˙, ] close to; intimate, #11,567 [Add to Longdo]
息息相关[xī xī xiāng guān, ㄒㄧ ㄒㄧ ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄢ, / ] closely bound up (成语 saw); intimately related, #17,505 [Add to Longdo]
贴切[tiē qiè, ㄊㄧㄝ ㄑㄧㄝˋ, / ] close-fitting; closest (translation), #18,502 [Add to Longdo]
密友[mì yǒu, ㄇㄧˋ ㄧㄡˇ, ] close friend, #28,884 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Börsenschluss { m } | bei Börsenschlussclose of the market | at the close (of the market) [Add to Longdo]
Dateiabschlussroutine { f }close routine [Add to Longdo]
Glattrasur { f }close shave [Add to Longdo]
Kurzkupplung { f }close coupler [Add to Longdo]
Nahaufnahme { f }close up view; close-up [Add to Longdo]
Schonzeit { f } (Jagd)close season; fence season [Add to Longdo]
engmaschigclose meshed [Add to Longdo]
feinkörnigclose grained [Add to Longdo]
hart am Windclose hauled [Add to Longdo]
nahe; dicht (an)close (to; by) [Add to Longdo]
realitätsnahclose to reality [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
maison close(n) |f| สถานบริการทางเพศ, Syn. maison de passe

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい線いってる;いい線行ってる[いいせんいってる, iisen'itteru] (exp, v1) (col) (See いい線を行く) to be on the right track; to be close enough [Add to Longdo]
お宅(P);御宅[おたく, otaku] (n) (1) (hon) your house; your home; your family; (2) (hon) your husband; (3) (hon) your organization; (pn, adj-no) (4) (hon) you (referring to someone of equal status with whom one is not especially close); (P) [Add to Longdo]
きっちり[kicchiri] (adv, vs) (1) punctually; on the dot; precisely; (2) closely; tightly; (fits) like a glove; (3) without fail; (P) [Add to Longdo]
きつい[kitsui] (adj-i) (1) (sometimes written 緊い) intense; severe; hard; (2) determined; forceful; formidable; (3) strong; (4) tight; close; (P) [Add to Longdo]
ぎちぎち[gichigichi] (adv, adv-to, vs) (1) creakily; (adj-na) (2) close (i.e. with no room to spare) [Add to Longdo]
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k, vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P) [Add to Longdo]
こんな[konna] (adj-pn) (See あんな, そんな, どんな・1) such (about something; someone close to the speaker (including the speaker), or about ideas expressed by the speaker); like this; (P) [Add to Longdo]
さらけ出す;曝け出す;曝けだす[さらけだす, sarakedasu] (v5s, vt) to expose; to disclose; to lay bare; to confess [Add to Longdo]
すぐそこ[sugusoko] (adv, adj-no) (1) close by; right there; short distance away; a hop, skip and jump away; (2) at once; as soon as possible; immediately [Add to Longdo]
てば;ってば[teba ; tteba] (prt) (1) indicates emotional closeness or annoyance with someone; (2) indicates an indirect command by expressing annoyance (in sentence-final position) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クローズ[くろーず, kuro-zu] close (vs) [Add to Longdo]
クローズドシステム[くろーずどしすてむ, kuro-zudoshisutemu] closed system [Add to Longdo]
クローズドショップ[くろーずどしょっぷ, kuro-zudoshoppu] closed shop [Add to Longdo]
開ループ[かいループ, kai ru-pu] closed loop [Add to Longdo]
外部アクセス可能閉域利用者グループ[がいぶアクセスかのうへいいきりようしゃグループ, gaibu akusesu kanouheiikiriyousha guru-pu] closed user group with outgoing access [Add to Longdo]
丸付き数字[むるつきすうじ, murutsukisuuji] number enclosed within a circle (symbol) [Add to Longdo]
強制モード[きょうせいモード, kyousei mo-do] closed mode [Add to Longdo]
深層分類体系[しんそうぶんるいたいけい, shinsoubunruitaikei] close classification system, depth classification system [Add to Longdo]
精密分類体系[せいみつぶんるいたいけい, seimitsubunruitaikei] close classification system, depth classification system [Add to Longdo]
閉じたシステム[とじたシステム, tojita shisutemu] closed system [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Close \Close\, v. i.
   1. To come together; to unite or coalesce, as the parts of a
    wound, or parts separated.
    [1913 Webster]
 
       What deep wounds ever closed without a scar?
                          --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. To end, terminate, or come to a period; as, the debate
    closed at six o'clock.
    [1913 Webster]
 
   3. To grapple; to engage in hand-to-hand fight.
    [1913 Webster]
 
       They boldly closed in a hand-to-hand contest.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   {To close on} or {To close upon}, to come to a mutual
    agreement; to agree on or join in. "Would induce France
    and Holland to close upon some measures between them to
    our disadvantage." --Sir W. Temple.
 
   {To close with}.
    (a) To accede to; to consent or agree to; as, to close
      with the terms proposed.
    (b) To make an agreement with.
 
   {To close with the land} (Naut.), to approach the land.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Close \Close\ (kl[=o]z), v. t. [imp. & p. p. {Closed}
   (kl[=o]zd); p. pr. & vb. n. {Closing}.] [From OF. & F. clos,
   p. p. of clore to close, fr. L. claudere; akin to G.
   schliessen to shut, and to E. clot, cloister, clavicle,
   conclude, sluice. Cf. {Clause}, n.]
   1. To stop, or fill up, as an opening; to shut; as, to close
    the eyes; to close a door.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring together the parts of; to consolidate; as, to
    close the ranks of an army; -- often used with up.
    [1913 Webster]
 
   3. To bring to an end or period; to conclude; to complete; to
    finish; to end; to consummate; as, to close a bargain; to
    close a course of instruction.
    [1913 Webster]
 
       One frugal supper did our studies close. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To come or gather around; to inclose; to encompass; to
    confine.
    [1913 Webster]
 
       The depth closed me round about.   --Jonah ii. 5.
    [1913 Webster]
 
       But now thou dost thyself immure and close
       In some one corner of a feeble heart. --Herbert.
    [1913 Webster]
 
   {A closed sea}, a sea within the jurisdiction of some
    particular nation, which controls its navigation.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Close \Close\, n.
   1. The manner of shutting; the union of parts; junction.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The doors of plank were; their close exquisite.
                          --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   2. Conclusion; cessation; ending; end.
    [1913 Webster]
 
       His long and troubled life was drawing to a close.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. A grapple in wrestling. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mus.)
    (a) The conclusion of a strain of music; cadence.
    (b) A double bar marking the end.
      [1913 Webster]
 
         At every close she made, the attending throng
         Replied, and bore the burden of the song.
                          --Dryden.
 
   Syn: Conclusion; termination; cessation; end; ending;
     extremity; extreme.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Close \Close\ (kl[=o]s), a. [Compar. {Closer} (kl[=o]"s[~e]r);
   superl. {Closest}.] [Of. & F. clos, p. p. of clore. See
   {Close}, v. t.]
   1. Shut fast; closed; tight; as, a close box.
    [1913 Webster]
 
       From a close bower this dainty music flowed.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Narrow; confined; as, a close alley; close quarters. "A
    close prison." --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   3. Oppressive; without motion or ventilation; causing a
    feeling of lassitude; -- said of the air, weather, etc.
    [1913 Webster]
 
       If the rooms be low-roofed, or full of windows and
       doors, the one maketh the air close, . . . and the
       other maketh it exceeding unequal.  --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. Strictly confined; carefully quarded; as, a close
    prisoner.
    [1913 Webster]
 
   5. Out of the way observation; secluded; secret; hidden. "He
    yet kept himself close because of Saul." --1 Chron. xii. 1
    [1913 Webster]
 
       "Her close intent."          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   6. Disposed to keep secrets; secretive; reticent. "For
    secrecy, no lady closer." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. Having the parts near each other; dense; solid; compact;
    as applied to bodies; viscous; tenacious; not volatile, as
    applied to liquids.
    [1913 Webster]
 
       The golden globe being put into a press, . . . the
       water made itself way through the pores of that very
       close metal.             --Locke.
    [1913 Webster]
 
   8. Concise; to the point; as, close reasoning. "Where the
    original is close no version can reach it in the same
    compass." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   9. Adjoining; near; either in space; time, or thought; --
    often followed by to.
    [1913 Webster]
 
       Plant the spring crocuses close to a wall.
                          --Mortimer.
    [1913 Webster]
 
       The thought of the Man of sorrows seemed a very
       close thing -- not a faint hearsay.  --G. Eliot.
    [1913 Webster]
 
   10. Short; as, to cut grass or hair close.
     [1913 Webster]
 
   11. Intimate; familiar; confidential.
     [1913 Webster]
 
        League with you I seek
        And mutual amity, so strait, so close,
        That I with you must dwell, or you with me.
                          --Milton.
     [1913 Webster]
 
   12. Nearly equal; almost evenly balanced; as, a close vote.
     "A close contest." --Prescott.
     [1913 Webster]
 
   13. Difficult to obtain; as, money is close. --Bartlett.
     [1913 Webster]
 
   14. Parsimonious; stingy. "A crusty old fellow, as close as a
     vise." --Hawthorne.
     [1913 Webster]
 
   15. Adhering strictly to a standard or original; exact;
     strict; as, a close translation. --Locke.
     [1913 Webster]
 
   16. Accurate; careful; precise; also, attentive; undeviating;
     strict; not wandering; as, a close observer.
     [1913 Webster]
 
   17. (Phon.) Uttered with a relatively contracted opening of
     the mouth, as certain sounds of e and o in French,
     Italian, and German; -- opposed to open.
     [1913 Webster]
 
   {Close borough}. See under {Borough}.
 
   {Close breeding}. See under {Breeding}.
 
   {Close communion}, communion in the Lord's supper, restricted
    to those who have received baptism by immersion.
 
   {Close corporation}, a body or corporation which fills its
    own vacancies.
 
   {Close fertilization}. (Bot.) See {Fertilization}.
 
   {Close harmony} (Mus.), compact harmony, in which the tones
    composing each chord are not widely distributed over
    several octaves.
 
   {Close time}, a fixed period during which killing game or
    catching certain fish is prohibited by law.
 
   {Close vowel} (Pron.), a vowel which is pronounced with a
    diminished aperture of the lips, or with contraction of
    the cavity of the mouth.
 
   {Close to the wind} (Naut.), directed as nearly to the point
    from which the wind blows as it is possible to sail;
    closehauled; -- said of a vessel.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Close \Close\ (? or ?), n. [OF. & F. clos an inclosure, fr.
   clos, p. p. of clore. See {Close}, v. t.]
   1. An inclosed place; especially, a small field or piece of
    land surrounded by a wall, hedge, or fence of any kind; --
    specifically, the precinct of a cathedral or abbey.
    [1913 Webster]
 
       Closes surrounded by the venerable abodes of deans
       and canons.              --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. A narrow passage leading from a street to a court, and the
    houses within. [Eng.] --Halliwell
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) The interest which one may have in a piece of
    ground, even though it is not inclosed. --Bouvier.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Close \Close\ (kl[=o]s), adv.
   1. In a close manner.
    [1913 Webster]
 
   2. Secretly; darkly. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A wondrous vision which did close imply
       The course of all her fortune and posterity.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 close
   adv 1: near in time or place or relationship; "as the wedding
       day drew near"; "stood near the door"; "don't shoot until
       they come near"; "getting near to the true explanation";
       "her mother is always near"; "The end draws nigh"; "the
       bullet didn't come close"; "don't get too close to the
       fire" [syn: {near}, {nigh}, {close}]
   2: in an attentive manner; "he remained close on his guard"
     [syn: {close}, {closely}, {tight}]
   adj 1: at or within a short distance in space or time or having
       elements near each other; "close to noon"; "how close are
       we to town?"; "a close formation of ships" [ant:
       {distant}]
   2: close in relevance or relationship; "a close family"; "we are
     all...in close sympathy with..."; "close kin"; "a close
     resemblance" [ant: {distant}, {remote}]
   3: not far distant in time or space or degree or circumstances;
     "near neighbors"; "in the near future"; "they are near
     equals"; "his nearest approach to success"; "a very near
     thing"; "a near hit by the bomb"; "she was near tears"; "she
     was close to tears"; "had a close call" [syn: {near},
     {close}, {nigh}] [ant: {far}]
   4: rigorously attentive; strict and thorough; "close
     supervision"; "paid close attention"; "a close study"; "kept
     a close watch on expenditures"
   5: marked by fidelity to an original; "a close translation"; "a
     faithful copy of the portrait"; "a faithful rendering of the
     observed facts" [syn: {close}, {faithful}]
   6: (of a contest or contestants) evenly matched; "a close
     contest"; "a close election"; "a tight game" [syn: {close},
     {tight}]
   7: crowded; "close quarters" [syn: {close}, {confining}]
   8: lacking fresh air; "a dusty airless attic"; "the dreadfully
     close atmosphere"; "hot and stuffy and the air was blue with
     smoke" [syn: {airless}, {close}, {stuffy}, {unaired}]
   9: of textiles; "a close weave"; "smooth percale with a very
     tight weave" [syn: {close}, {tight}]
   10: strictly confined or guarded; "kept under close custody"
   11: confined to specific persons; "a close secret"
   12: fitting closely but comfortably; "a close fit" [syn:
     {close}, {snug}, {close-fitting}]
   13: used of hair or haircuts; "a close military haircut"
   14: giving or spending with reluctance; "our cheeseparing
     administration"; "very close (or near) with his money"; "a
     penny-pinching miserly old man" [syn: {cheeseparing},
     {close}, {near}, {penny-pinching}, {skinny}]
   15: inclined to secrecy or reticence about divulging
     information; "although they knew her whereabouts her friends
     kept close about it" [syn: {close}, {closelipped},
     {closemouthed}, {secretive}, {tightlipped}]
   n 1: the temporal end; the concluding time; "the stopping point
      of each round was signaled by a bell"; "the market was up
      at the finish"; "they were playing better at the close of
      the season" [syn: {stopping point}, {finale}, {finis},
      {finish}, {last}, {conclusion}, {close}]
   2: the last section of a communication; "in conclusion I want to
     say..." [syn: {conclusion}, {end}, {close}, {closing},
     {ending}]
   3: the concluding part of any performance [syn: {finale},
     {close}, {closing curtain}, {finis}]
   v 1: move so that an opening or passage is obstructed; make
      shut; "Close the door"; "shut the window" [syn: {close},
      {shut}] [ant: {open}, {open up}]
   2: become closed; "The windows closed with a loud bang" [syn:
     {close}, {shut}] [ant: {open}, {open up}]
   3: cease to operate or cause to cease operating; "The owners
     decided to move and to close the factory"; "My business
     closes every night at 8 P.M."; "close up the shop" [syn:
     {close up}, {close}, {fold}, {shut down}, {close down}] [ant:
     {open}, {open up}]
   4: finish or terminate (meetings, speeches, etc.); "The meeting
     was closed with a charge by the chairman of the board" [ant:
     {open}]
   5: come to a close; "The concert closed with a nocturne by
     Chopin" [syn: {conclude}, {close}]
   6: complete a business deal, negotiation, or an agreement; "We
     closed on the house on Friday"; "They closed the deal on the
     building"
   7: be priced or listed when trading stops; "The stock market
     closed high this Friday"; "My new stocks closed at $59 last
     night"
   8: engage at close quarters; "close with the enemy"
   9: cause a window or an application to disappear on a computer
     desktop [ant: {open}]
   10: change one's body stance so that the forward shoulder and
     foot are closer to the intended point of impact
   11: come together, as if in an embrace; "Her arms closed around
     her long lost relative" [syn: {close}, {come together}]
   12: draw near; "The probe closed with the space station"
   13: bring together all the elements or parts of; "Management
     closed ranks"
   14: bar access to; "Due to the accident, the road had to be
     closed for several hours"
   15: fill or stop up; "Can you close the cracks with caulking?"
     [syn: {close}, {fill up}]
   16: unite or bring into contact or bring together the edges of;
     "close the circuit"; "close a wound"; "close a book"; "close
     up an umbrella" [syn: {close up}, {close}]
   17: finish a game in baseball by protecting a lead; "The relief
     pitcher closed with two runs in the second inning"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top