ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

restoration

R EH2 S T ER0 EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -restoration-, *restoration*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
restoration(n) การกลับสู่สภาพปกติ, See also: การกลับมาแข็งแรง, การฟื้นคืน, การฟื้นฟู, Syn. recovery, revival, return, remaking, Ant. debilitation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
restoration(เรสทะเร'เชิน) n. การซ่อมแซม, การปฏิสังขรณ์, การทำให้คืนสู่สภาพหรือรูปเดิม, การทำให้คืนชีพ, การทำให้กลับคืนดี, การส่งคืน, การสร้างขึ้นใหม่, Syn. renewal, replacement

English-Thai: Nontri Dictionary
restoration(n) การซ่อมแซม, การปฏิสังขรณ์, การบูรณะ, การสร้างใหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
restoration๑. การบูรณะ, ปฏิกรรม๒. การคืนสภาพ [ มีความหมายเหมือนกับ reconstitution ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
restorationการบรูณะ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Restoration comedyสุขนาฏกรรมสมัยคืนสู่ราชบัลลังก์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Restoration periodสมัยคืนสู่ราชบัลลังก์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Restorationการคืนกลับสภาพเดิม, Example: การฝังกลบที่สมบูรณ์จนสามารถใช้พื้นที่ได้ เหมือนเดิม [สิ่งแวดล้อม]
Restoration ecologyนิเวศวิทยาการฟื้นฟู [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the restoration of humanity.และการฟื้นฟูของเผ่าพันธุ์มนุษยชาติ I Am Legend (2007)
We like to think of Restoration as a big family you can re-visit any time it's necessary.บ้านฟื้นฟูแห่งนี้ เป็นเหมือน ครอบครัวใหญ่ เธอจะมา เมื่อไหร่ก็ได้ Cassie (2007)
finally, restoration of public confidence in the police department can only be achieved by the removal of its chief of police, and this committee so recommends;ประการสุดท้าย, การฟื้นฟู ความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อกรมตำรวจ จะสำเร็จได้ ก็โดยการโยกย้าย ตำแหน่งหัวหน้าในกรมตำรวจ Changeling (2008)
The preservation of extinct marine animals, and the restoration of the red stained sea to its original state! This is a forbidden sanctuary that conducts experiments of divine magnitudes!เขาว่าสัตว์ทะเลที่ใกล้สูญพันธ์พวกนี้ มีส่วนช่วยในการฟื้นฟูให้ทะเลกลับเป็นเหมือนเดิมได้ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Even the simple restoration of this environment to one that humans can live in was quite the feat.เราได้แค่ฟื้นฟูธรรมชาติให้เพียงพอกับที่เราจะอยู่ได้เท่านั้นแหละ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
We will not stop until national liberation and the restoration of nationhood...เราจะไม่หยุดยั้ง จนกว่าจะปลดปล่อยประชาชน ...และตั้งสภารวมชาติขึ้นมาใหม่ The International (2009)
To the museum, to the restoration room.ไปที่พิพิธภัณฑ์.. The Blind Banker (2010)
But now, the restorations are back on track.แต่ตอนนี้ มันก็กลับเข้าที่เข้าทางแล้วละ Transformers: Dark of the Moon (2011)
What they don't know is many officers who stayed behind in the army of Hubei, Hunan, and Jiangsu, are active members of Tongmenghui and the Restoration League.แต่สิ่งที่พวกเขายังไม่รู้คือ ข้าราชการหลายคน ที่อยู่เบื้องหลังกองทัพของหูเป่ย หูหนานและเจียงสู 1911 (2011)
Ancient manuscript restoration and conservation.ศูนย์บูรณะและอนุรักษ์ หนังสือโบราณ The Angel of Death (2011)
"...the time of the Restoration of Imperial Rule and the Meiji era..."การฟื้นฟูอำนาจจักรพรรดิ กับสมัยเมจิ การเริ่มยุคเมจิ Episode #2.7 (2011)
"All in vain was the Restoration of Imperial Rule..." (mnemonic to help children remember dates; "all in vain" = 1867)"ทุกอย่างเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูระบอบจักรพรรดิ..." เป็นคำเอาไว้สอนให้เด็กจำง่ายขึ้นในสมัยเอโดะ, หมายถึงปี1867 Episode #2.7 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
restorationHe began to lecture with the Meiji Restoration.
restorationThe Department of Homeland Security's primary function is the prevention of terrorist attacks occurring within America and, in the extreme case of an attack happening, holding losses to the smallest possible level and swiftly carrying out restoration.
restorationThe ruined castle is now under restoration.
restorationWe frequently carry out manual simulation of backups and restorations but there is nothing so boring, tiring and liable to mistakes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การฟื้นฟู(n) restoration, See also: reconstruction, repair, Syn. การบูรณะ, การปฏิสังขรณ์, Example: แหล่งน้ำชายทะเลปัจจุบันได้เสื่อมโทรมลงจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูให้กลับคืนสู่ความสมดุลทางธรรมชาติโดยเร็ว, Thai Definition: การทำให้กลับเจริญงอกงาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบูรณะ[kān būrana] (n) EN: restoration ; repair  FR: restauration [ f ]
การบูรณะฟัน[kān būrana fan] (n, exp) EN: tooth restoration
การฟื้นฟู[kān feūnfū] (n) EN: restoration ; reconstruction ; repair ; revival
การปฏิสังขรณ์[kān patisangkhøn] (n) EN: renovation ; restoration  FR: rénovation [ f ] ; restauration [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RESTORATION R EH2 S T ER0 EY1 SH AH0 N
RESTORATIONS R EH2 S T ER0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
restoration (n) rˌɛstərˈɛɪʃən (r e2 s t @ r ei1 sh @ n)
restorations (n) rˌɛstərˈɛɪʃənz (r e2 s t @ r ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
修复[xiū fù, ㄒㄧㄡ ㄈㄨˋ, / ] restoration, #4,497 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewässersanierung { f }restoration of a stream; water quality improvement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご一新;御一新[ごいっしん, goisshin] (n) the (Meiji) restoration [Add to Longdo]
サービスの復旧[サービスのふっきゅう, sa-bisu nofukkyuu] (n) { comp } service restoration; restoration of service [Add to Longdo]
維新[いしん, ishin] (n) restoration (e.g. Meiji); reformation; revolution; (P) [Add to Longdo]
一新[いっしん, isshin] (n, vs) complete change; reform; restoration; remodeling; remodelling; renewal; (P) [Add to Longdo]
王政復古[おうせいふっこ, ouseifukko] (n) restoration of imperial rule; (in English history) the Restoration [Add to Longdo]
回復(P);快復;恢復[かいふく, kaifuku] (n, vs) (1) (回復, 恢復 only) restoration; rehabilitation; recovery; return; replevin; improvement; (2) (esp. 快復) recovery (from an illness); recuperation; convalescence; (P) [Add to Longdo]
還付[かんぷ, kanpu] (n, vs) return; restoration; refund; (duty) drawback; (P) [Add to Longdo]
古糊[ふるのり, furunori] (n) aged paste; microbially fermented weak adhesive for restoration of Japanese works of art on paper [Add to Longdo]
克復[こくふく, kokufuku] (n, vs) restoration [Add to Longdo]
再起[さいき, saiki] (n, vs, adj-no) comeback; recovery; restoration; rally; reflexive (in grammar); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サービスの復旧[サービスのふっきょう, sa-bisu nofukkyou] service restoration, restoration of service [Add to Longdo]
回復[かいふく, kaifuku] recovery (vs), restoration [Add to Longdo]
障害復旧[しょうがいふっゆう, shougaifuyyuu] fault clearing, fault restoration [Add to Longdo]
復旧手順[ふっきゅうてじゅん, fukkyuutejun] restoration procedure [Add to Longdo]
復元[ふくげん, fukugen] restoration (vs) (to original state) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Restoration \Res`to*ra"tion\ (r?s`t?*r?"sh?n), n. [OE.
   restauracion, F. restauration, fr. L. restauratio. See
   {Restore}.]
   1. The act of restoring or bringing back to a former place,
    station, or condition; the fact of being restored;
    renewal; reestablishment; as, the restoration of
    friendship between enemies; the restoration of peace after
    war.
    [1913 Webster]
 
       Behold the different climes agree,
       Rejoicing in thy restoration.     --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being restored; recovery of health, strength,
    etc.; as, restoration from sickness.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is restored or renewed.
    [1913 Webster]
 
   {The restoration} (Eng. Hist.), the return of King Charles
    II. in 1660, and the reestablishment of monarchy.
 
   {Universal restoration} (Theol.), the final recovery of all
    men from sin and alienation from God to a state of
    happiness; universal salvation.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Recovery; replacement; renewal; renovation;
     redintegration; reinstatement; reestablishment; return;
     revival; restitution; reparation.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Restoration
   n 1: the reign of Charles II in England; 1660-1685
   2: the act of restoring something or someone to a satisfactory
     state
   3: getting something back again; "upon the restitution of the
     book to its rightful owner the child was given a tongue
     lashing" [syn: {restitution}, {return}, {restoration},
     {regaining}]
   4: the state of being restored to its former good condition;
     "the inn was a renovation of a Colonial house" [syn:
     {renovation}, {restoration}, {refurbishment}]
   5: some artifact that has been restored or reconstructed; "the
     restoration looked exactly like the original"
   6: a model that represents the landscape of a former geological
     age or that represents and extinct animal etc.
   7: the re-establishment of the British monarchy in 1660

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top