Search result for

amends

(31 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amends-, *amends*, amend
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amends[N] การแก้ไข, See also: การปรับปรุง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amends(อะเมนซ') n. การชดเชยค่าเสียหาย, การชดเชย, การฟื้นฟูสภาพเดิม, การขอขมา

English-Thai: Nontri Dictionary
amends(n) ค่าชดใช้,การชดเชย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amends, tender ofข้อเสนอชดใช้ค่าเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tell them that Little Tree, I mean Joshua... tell them Joshua stands ready to make amends, all right?บอกพวกเขาว่าลิตเติ้ลทรี ผมหมายถึงโจชัว... บอกพวกเขาว่าโจชัว พร้อมที่จะ ปรับปรุงตัวแล้ว นะครับ The Education of Little Tree (1997)
However I have wronged you, I will make amends.ที่ข้าทำผิดต่อเจ้า ข้าจะแก้ไข The Man in the Iron Mask (1998)
Just once. The 1975 Cotton Bowl. This is the old "trying to make amends...มีครั้งหนึ้ง เมื่อปี 1975 ที่ คอทท่อน โบล์ว นี่คือการแสดงเก่าๆ เรียกว่า 'ขอแก้ตัว.. Death Has a Shadow (1999)
How can I ever make amends for such behaviour?ผมจะไถ่โทษแทนเธอได้ยังไง Pride & Prejudice (2005)
After what you've done for Lydia and, I suspect, for Jane, it is I who should be making amends.หลังจากสิ่งที่คุณทำให้ลิเดีย และฉันคิดว่า คุณทำให้เจนด้วย ฉันต่างหากที่ต้องถ่ายโทษ Pride & Prejudice (2005)
I'm trying to make amends here.ฉันพยายามจะลบล้างมันให้แกดู Cell Test (2005)
Making amends requires much more than saying "I'm sorry."การแก้ตัวต้องทำมากกว่าพูดว่า "ฉันเสียใจ" Map 1213 (2006)
So,in my program,um... we've been talking a lot about making amends, and I've been thinking a lot about,um... about some of the choices I've made lately, and I know that that affects you.ในโปรแกรมของหนู อืม... มีการพูดกันมากในเรื่องการปรับปรุงตัวเอง และหนูก็คิดหลายๆเรื่องเกี่ยวกับ อืม... Map 1213 (2006)
Sorry about the other day. Let me make amends.ขอโทษเรื่องเมื่อวันก่อน,ให้ชั้นไถ่โทษ Crows Zero (2007)
So I thought, it's time to make amends.ฉันเลยว่า น่าจะถึงเวลาปล่อยวางแล้ว No Fits, No Fights, No Feuds (2007)
[ both laugh ] # make no amends #ใช่ นี่เป็นห้องที่ฉันหนีมาจากงานที่ทำ - นี่เหรอ Harold (2008)
I need to make amends.ฉันอยากจะชดใช้ความเสียหายครั้งนี้ Chapter Seven 'Eris Quod Sum' (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amendsHe made amends for his mistakes.
amendsHe will make amends for the damage.
amendsI'll have to make amends to them for my mistake.
amendsIt is never too late to make amends. [Proverb]
amendsIt's never too late to make amends. [Proverb]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก้ตัว[v.] (kaētūa) EN: make an excuse ; offer an excuse ; find an excuse ; justify oneself ; make amends   FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; faire amende honorable ; se justifier
ค่าทำขวัญ[n. exp.] (khā thamkhwan) EN: indemnity ; compensation ; damages ; amends   
ทำขวัญ[v.] (thamkhwan) EN: compensate ; pay damages ; make amends ; indemnify (for)   

CMU English Pronouncing Dictionary
AMENDS    AH0 M EH1 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amends    (v) (@1 m e1 n d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
過ちては則ち改むるに憚ること勿れ[あやまちてはすなわちあらたむるにはばかることなかれ, ayamachitehasunawachiaratamurunihabakarukotonakare] (exp) do not delay to make amends for one's wrongs [Add to Longdo]
埋める[うめる, umeru] (v1,vt) (1) to bury (e.g. in the ground); (2) to fill up (e.g. audience fills a hall); to fill (a seat, a vacant position); (3) to plug gaps; to stop a gap; (4) to make amends; to cover up for something; (5) to put cold water in a bath; (6) to cover; to scatter something over; (P) [Add to Longdo]
埋め合せる;埋め合わせる[うめあわせる, umeawaseru] (v1,vt) to make amends; to compensate for; to make up for [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amends \A*mends"\, n. sing. & pl. [F. amendes, pl. of amende.
   Cf. {Amende}.]
   Compensation for a loss or injury; recompense; reparation.
   [Now const. with sing. verb.] "An honorable amends."
   --Addison.
   [1913 Webster]
 
      Yet thus far fortune maketh us amends.  --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amends
   n 1: a sum of money paid in compensation for loss or injury
      [syn: {damages}, {amends}, {indemnity}, {indemnification},
      {restitution}, {redress}]
   2: something done or paid in expiation of a wrong; "how can I
     make amends" [syn: {reparation}, {amends}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top