Search result for

resort to

(36 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -resort to-, *resort to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resort to[PHRV] ชอบไปแวะ, See also: แวะ, Syn. repair to
resort to[PHRV] ใช้มาตรการ/วิธีเพื่อให้ได้มา, Syn. recur to

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
resort toหันหาเครื่องช่วย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have to resort to evermore degrading...ข้าต้องหันไปพึ่งวิธีการอันต่ำทราม The Other Boleyn Girl (2008)
People would resort to... things like pulling fingernails...แล้วอุณหภูมิก็จะช็อตมันเอง แล้วคนก็จะเอา สิ่งของนิ้วหรือเล็บทิ่มลงไป.. Taken (2008)
But elsewhere, deforestation is a last resort to survive.แต่ที่อื่นๆ การตัดไม้เป็นทางเลือก สุดท้ายของชีวิต Home (2009)
Even resort to some outright trickery.แม้แต่ใช้เล่ห์กลอย่างเต็มรูปแบบ Bargaining (2009)
Don't resort to growing shapes on their faces.เพราะคนปกติเขาคงไม่ไว้อะไรแบบนั้นบนหน้า The Science of Illusion (2010)
If I had done a better job taking care of this family, you wouldn't have had to resort to this.ถ้าผมได้งานดีๆคงดูแลครอบครัวได้ คุณจะได้ไม่ต้องมาทำงานแบบนี้ Excited and Scared (2010)
Let's resort to fair play.มาแข่งกันแบบแฟร์ๆดีกว่านะครับ Oh! My Lady (2010)
How badly did this company treat her that she would resort to something like this?บริษัทนี้ทำให้เธอลำบากขนาดไหน ทำให้เธอต้องทำเรื่องแบบนี้ลง Episode #1.12 (2010)
How could the ever so upright Scholar Lee Sun Joon resort to jealousy?ทำไมนิสิตที่ตรงอย่าง ลีซุนจูนต้องอิจฉา? Sungkyunkwan Scandal (2010)
But as the days turned into years, the King and Queen were forced to resort to more desperate measures.แต่จากวันก็กลายเป็นปี พระราชาและพระราชินีจำใจต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด Shrek Forever After (2010)
Since Stefan got here before me, I'm gonna let him try it his way before I resort to my way, Which is a little bloodier.แต่สเตฟานมาถึงที่นี่ก่อนฉัน ฉันจะปล่อยให้เขาพยายามกับวิธีนี้ ก่อนที่ฉันจะใช้วิธีของฉัน Daddy Issues (2011)
You haven't been picking up your phone, so I had to resort to other measures.คุณไม่รับสาย ฉันเลยต้องหาทางอื่น Half a World Away (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
resort toDo not resort to the sword but appeal to reason.
resort toDon't resort to violence.
resort toGovernments usually resort to price control when inflation has reached a certain level.
resort toHe was compelled to resort to violence.
resort toI had to resort to threats to get my money back.
resort toI hope they don't resort to violence to accomplish their goals.
resort toIt is sometimes acceptable to resort to violence.
resort toNo matter how angry he was, he would never resort to violence.
resort toSome children resort to suicide in order to escape from unbearable pressure.
resort toWe should not resort to arms to settle international disputes.
resort toWe should not resort to violence.
resort toYou can teach good manners to children without resort to punishment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมืองตากอากาศ[N] resort town, Syn. เมืองพักผ่อน, เมืองชายทะเล, Example: หัวหินเป็นเมืองตากอากาศที่ดีที่สุดเพราะใกล้กรุงเทพ เหมาะสำหรับการพักผ่อน, Count unit: เมือง, Thai definition: เมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์สวยงาม เช่น ทะเล เป็นที่นิยมของผู้คนเพื่อที่จะไปพักผ่อนหย่อนใจได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาศัย [v.] (āsai) EN: rely on ; live on ; depend on ; cling to ; rest on ; resort to ; be based on   FR: dépendre de

Japanese-English: EDICT Dictionary
巧言令色鮮し仁;巧言令色少なし仁;巧言令色すくなし仁[こうげんれいしょくすくなしじん, kougenreishokusukunashijin] (exp) (arch) (See 巧言令色) those who resort to blandishments and fawning smiles are apt to lack compassion; a honeyed tongue with a heart of gall [Add to Longdo]
手が早い[てがはやい, tegahayai] (exp) (1) (See 手の早い) to be a quick worker; (2) to be fast in forming relationships with women; (3) to be quick to resort to violence [Add to Longdo]
手の早い[てのはやい, tenohayai] (adj-i) (1) (See 手が早い) fast working; (2) fast in forming relationships with women; (3) quick to resort to violence [Add to Longdo]
手を変える[てをかえる, tewokaeru] (exp,v1) to resort to other means [Add to Longdo]
訴える[うったえる, uttaeru] (v1,vt) (1) to raise; to bring to (someone's attention); (2) (See 理性に訴える) to appeal to; to call for; (3) to complain; (4) to sue (a person); to take someone to court; (5) (See 暴力に訴える) to resort to (e.g. arms, violence); (P) [Add to Longdo]
犯罪に及ぶ[はんざいにおよぶ, hanzainioyobu] (exp,v5b) to commit a crime; to resort to crime [Add to Longdo]
暴力に訴える[ぼうりょくにうったえる, bouryokuniuttaeru] (exp,v1) to resort to violence [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top