Search result for

collapse

(95 entries)
(0.0336 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -collapse-, *collapse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
collapse[N] การพังทลาย, Syn. damage, debacle, break, crack, destruction, demolition
collapse[N] การล้มป่วย, Syn. disease, illness
collapse[N] ความล้มเหลว, Syn. fail, defeat, disaster, recession
collapse[VT] ทำให้พังทลาย, See also: ทำให้ยุบลง, ทำให้พังครืน, Syn. break, crack, damage, destroy, wreck, ruin, demolish
collapse[VI] พังทลาย, See also: ยุบลง, พังครืน, Syn. break, crack, damage, explode, destroy, wreck
collapse[VT] พับ, Syn. crumple
collapse[VI] พับได้, Syn. crumple
collapse[VI] ล้ม (ธุรกิจ), See also: ล้มเหลว, Syn. fail, break down
collapse[VI] ล้มป่วย (คน), See also: ล้มเจ็บ, หมดแรงล้มลง, ทรุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
collapse(คะแลพซฺ') {collapsed,collapsing,collapses} vi.,vt.,n. (ทำให้) (การ) ล้มลง,ยุบลง,พังลง,ทรุดลง,พับเก็บได้,ล้มหมดสติ,สูญเสียการควบคุมตัวเอง,ตกฮวบฮาบ (ราคา), See also: collapsible adj. ดูcollapse collapsable adj. ดูcollapse collapsibility n. ดูcoll

English-Thai: Nontri Dictionary
collapse(n) การทรุดลง,การยุบ,การพัง
collapse(vi) พังทลาย,ล้มเหลว,ยุบลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
collapse๑. ฟุบ๒. แบ็บ๓. แฟบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
collapseการยุบแฟบ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
collapse breccia; founder brecciaหินกรวดเหลี่ยมยุบตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
collapse calderaแคลดีราแบบยุบตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
collapse sinkแอ่งถ้ำยุบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
collapse, circulatoryการไหลเวียนล้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Collapseการยุบ,ฟุบแฟบ,การยุบแฟบ,ปอดแฟบ,แฟบ,การยุบลง [การแพทย์]
Collapse Therapyการบำบัดโดยทำให้ปอดแฟบ,การรักษาด้วยการยุบปอด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Our patient, who's been known to take a few drinks on non-occasions, vomits blood and collapses on a trip to China.คนไข้ของเราเท่าที่เรารู้ดื่มเล็กน้อย\ ไม่เป็นครั้งคราว อาเจียนเป็นเลือดและหมดสติ\ ขณะเดินทางไปเมืองจีน Birthmarks (2008)
If her lungs are fine, maybe the problem's in the supply line, airway collapse.ถ้าปอดเธอปกติดี อาจมีปัญหาที่ท่อส่ง ทางเดินหายใจล้มเหลว Lucky Thirteen (2008)
We made her airway collapse, but it's not collapsed.เราทำให้ทางเดินหายใจล้มเหลว แต่ว่ามันไม่ล้มเหลว Lucky Thirteen (2008)
You ruptured a cyst, her lung collapsed.คุณทำให้ซีสแตกออก ปอดเธอล้มเหลว Lucky Thirteen (2008)
it collapse and then we burn it... togetherมันยุบ แล้วเราจะเผาไหม้ ... ด้วยกัน Gas Pills (2008)
Camelot is on the verge of collapse.คาเมลอทอาจถึงคราวล่มสลายได้ The Labyrinth of Gedref (2008)
Braver than you look. Most servants collapse after the first blow.เจ้านี่กล้าหาญกว่าที่เห็นนะเนี่ย คนรับใช้ที่ผ่านๆมาส่วนใหญ่มักจะน็อคตั้งแต่โดนอัดทีแรก Valiant (2008)
Ewan was fighting Valiant when he collapsed.อีวานสู้กับวาเลียนท์ก่อนที่เขาจะล้มเจ็บ Valiant (2008)
The roof has not collapsed yet.พื้นยังไม่ถล่ม Iljimae (2008)
I want to collapse into a sheep like that.ผมอยากไปล้มท่ามกลางแกะแบบนั้นมากเลย Beethoven Virus (2008)
A void collapse.แค่จม Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Tae Sung Coal Mine will either collapse or be saved.เหมืองถ่านหินแทซุง ถ้าไม่ล้มพังลง ก็ปลอดภัย Episode #1.8 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
collapseAs communism has collapsed, capitalism is now accused of trying to "dominate the world."
collapseCold war ended when the Soviet Union collapsed.
collapseCollapse from exhaustion.
collapseDuring lunch in the hotel dining-room the girl called Stella collapsed, and when Dr. Stewart examined the body he said...
collapseHearing the sad news, she collapsed in tears.
collapseHe collapsed at her feet.
collapseHe collapsed to his knees.
collapseHis flawlessly ordered life collapsed when his drug-addict brothers appeared.
collapseHis regime is bound to collapse.
collapseI collapsed from anemia.
collapseIf you don't take a vacation, you'll collapse.
collapseIt was such a shock to her that she collapsed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พังครืน[V] collapse, See also: crash, Example: ความแรงของน้ำที่ไหลบ่ามาทำให้ขอบตลิ่งพังครืน, Thai definition: พังทลายลงมา
ล่มสลาย[V] collapse, See also: ruin, fall, Example: ที่นี่เป็นแหล่งอารยธรรมแรกเริ่มของมนุษย์ และล่มสลายไปนานนมแล้ว, Thai definition: พังพินาศจนไม่สามารถจะกลับคืนมาได้
ล่ม[V] collapse, See also: fail, go down, come to nothing, founder, fold, Syn. ล้ม, พัง, Ant. สำเร็จ, ตลอดรอดฝั่ง, Example: โครงการนี้ดำเนินไปได้ไม่เท่าไรก็ล่ม, Thai definition: ไม่สำเร็จ, ไม่รอดฝั่ง
หกล้ม[V] fall, See also: collapse, Syn. หกคะเมน, ล้ม, Example: เขาหกล้มจนเอ็นเหนือเข่าฉีก, Thai definition: ล้มลง, พลาดลง
พังทลาย[V] crumble, See also: collapse, fall apart, go to pieces, tumble down, cave in, Example: อุณหภูมิที่สูงขึ้นอาจทำให้ภูเขาหิมะพังทลายลงมาได้, Thai definition: อาการที่สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหักหรือพังกระจัดกระจาย
พังทลาย[V] collapse, See also: fall, be ruined, be destroyed, come to nothing, Syn. พังพินาศ, Example: กิจการของเขาที่สร้างมากับมือพังทลายลงเพราะพิษเศรษฐกิจ, Thai definition: ล้มละลายหรือล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จ
พัง[V] collapse, See also: tumble down, pull down, fall to the ground, fall down, Syn. พังพินาศ, หักพัง, พังทลาย, ทะลาย, Example: เขื่อนที่สร้างทับรอยเลื่อนของเปลือกโลกนั้น เมื่อเกิดแผ่นดินไหวอาจพังลงมาจนทำให้ผู้ที่อยู่ใต้เขื่อนเสียชีวิตได้, Thai definition: อาการที่สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหักหรือพังกระจัดกระจาย
พังพินาศ[V] collapse, See also: tumble, break down, Syn. เสียหาย, ย่อยยับ, พินาศ, พังทลาย, พังฉิบหาย, Example: พายุครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างรุนแรงทำให้บ้านเรือนพังพินาศไปพร้อมกับชีวิตของผู้คนและสัตว์เลี้ยง, Thai definition: พังเสียหายอย่างหนัก
ล้มพับ[V] fall down, See also: collapse
ถล่ม[V] fall down, See also: collapse, tumble down, fall in, Syn. ยุบ, พัง, Example: โรงงานรอยัลพลาซ่าที่จังหวัดนครราชสีมาถล่มเมื่อเดือนสิงหาคม 2536 เพราะหนักบนแต่อ่อนแอที่ฐานราก, Thai definition: ยุบหรือทำให้ยุบทลายลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หกล้ม[v.] (hoklom) EN: fall ; collapse   FR: tomber ; s'étaler
ล่ม[v.] (lom) EN: collapse ; fail ; go down ; come to nothing ; founder ; fold   FR: s'effondrer
ล้ม[v.] (lom) EN: fall down ; tumble down ; collapse   FR: s'abattre ; s'effondrer
ล่มจม[X] (lomjom) EN: become bankrupt ; go under ; become insolvent ; be broke ; be destitute ; be impoverished ; go to ruin ; collapse   FR: être ruiné ; être insolvable
ล้มพับ[v.] (lomphap) EN: fall down ; collapse   FR: s'écrouler ; s'effondrer
ล่มสลาย[v.] (lomsalai) EN: collapse ; ruin ; fall   
พัง[v.] (phang) EN: tumble down ; fall to the ground ; collapse ; fall down   FR: s'effondrer ; s'affaisser ; s'écrouler ; tomber en ruine
พังทลาย[v.] (phangthalāi) EN: collapse ; crumble ; fall apart ; go to pieces ; tumble down ; cave in   FR: s'effondrer ; s'écrouler ; s'ébouler
ร่วงหล่น[n.] (rūang-lon) EN: fall ; come off ; drop ; collapse   FR: s'effondrer
สลบไสล[v.] (salopsalai) EN: be unconscious ; lose conscious ; faint ; swoon ; pass out ; sleep like tops ; be lying unconscious   FR: s'évanouir ; défaillir ; perdre connaissance ; tomber en défaillance ; se pâmer (vx) ; collapser (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
COLLAPSE    K AH0 L AE1 P S
COLLAPSED    K AH0 L AE1 P S T
COLLAPSES    K AH0 L AE1 P S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
collapse    (v) (k @1 l a1 p s)
collapsed    (v) (k @1 l a1 p s t)
collapses    (v) (k @1 l a1 p s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einsturz {m} | Einstürze {pl}collapse | collapses [Add to Longdo]
Kollaps {m} | einen Kollaps erleidencollapse | to collapse [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶっ倒れる;打っ倒れる[ぶったおれる, buttaoreru] (v1,vi) (See 倒れる・1) to fall flat; to collapse in a heap [Add to Longdo]
バブル崩壊[バブルほうかい, baburu houkai] (exp,n) collapse of bubble economy; economic bubble burst [Add to Longdo]
凹む[へこむ, hekomu] (v5m) (1) to be dented; to be indented; to yield to; to give; to sink; to collapse; to cave in; (2) to be snubbed; to be overwhelmed; to feel down; to be forced to yield; (P) [Add to Longdo]
押し縮める[おしちぢめる, oshichidimeru] (v1) to squeeze; to collapse [Add to Longdo]
画餅[がべい;がへい, gabei ; gahei] (n) failure; fiasco; rice-cake painting; collapse; something of little value [Add to Longdo]
壊崩;潰崩[かいほう, kaihou] (n,vs) (arch) (See 崩壊・1) collapse; crumbling; breaking down; caving in [Add to Longdo]
瓦解[がかい, gakai] (n,vs) collapse; downfall [Add to Longdo]
陥る(P);落ち入る[おちいる, ochiiru] (v5r,vi) to fall; to trap; to cave in; to collapse; (P) [Add to Longdo]
陥入[かんにゅう, kannyuu] (n,vs) subsiding; falling (cave) in; collapse [Add to Longdo]
陥没[かんぼつ, kanbotsu] (n,vs) cave-in; collapse; sinking; depression (e.g. of the skull); subsidence; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
崩溃[bēng kuì, ㄅㄥ ㄎㄨㄟˋ, / ] collapse; crumble; fall apart, #5,703 [Add to Longdo]
[tā, ㄊㄚ, ] collapse, #10,240 [Add to Longdo]
[kuǎ, ㄎㄨㄚˇ, ] collapse, #10,307 [Add to Longdo]
倒塌[dǎo tā, ㄉㄠˇ ㄊㄚ, ] collapse; topple, #11,969 [Add to Longdo]
坍塌[tān tā, ㄊㄢ ㄊㄚ, ] collapse, #14,536 [Add to Longdo]
崩塌[bēng tā, ㄅㄥ ㄊㄚ, ] collapse; crumble, #28,415 [Add to Longdo]
不攻自破[bù gōng zì pò, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄗˋ ㄆㄛˋ, ] collapse of itself, #48,512 [Add to Longdo]
[tān, ㄊㄢ, ] collapse, #60,196 [Add to Longdo]
崩毁[bēng huǐ, ㄅㄥ ㄏㄨㄟˇ, / ] collapse, #145,396 [Add to Longdo]
塌下[tā xià, ㄊㄚ ㄒㄧㄚˋ, ] collapse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Collapse \Col*lapse"\, v. i. [imp. & p. p. {Collapsed}; p. pr. &
   vb. n. {Collapsing}] [L. collapsus, p. p. of collabi to
   collapse; col- + labi to fall, slide. See {Lapse}.]
   1. To fall together suddenly, as the sides of a hollow
    vessel; to close by falling or shrinking together; to have
    the sides or parts of (a thing) fall in together, or be
    crushed in together; as, a flue in the boiler of a steam
    engine sometimes collapses.
    [1913 Webster]
 
       A balloon collapses when the gas escapes from it.
                          --Maunder.
    [1913 Webster]
 
   2. To fail suddenly and completely, like something hollow
    when subject to too much pressure; to undergo a collapse;
    as, Maximilian's government collapsed soon after the
    French army left Mexico; many financial projects collapse
    after attaining some success and importance.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Collapse \Col*lapse"\, n.
   1. A falling together suddenly, as of the sides of a hollow
    vessel.
    [1913 Webster]
 
   2. A sudden and complete failure; an utter failure of any
    kind; a breakdown. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   3. (Med.) Extreme depression or sudden failing of all the
    vital powers, as the result of disease, injury, or nervous
    disturbance.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 collapse
   n 1: an abrupt failure of function or complete physical
      exhaustion; "the commander's prostration demoralized his
      men" [syn: {collapse}, {prostration}]
   2: a natural event caused by something suddenly falling down or
     caving in; "the roof is in danger of collapse"; "the collapse
     of the old star under its own gravity"
   3: the act of throwing yourself down; "he landed on the bed with
     a great flop" [syn: {flop}, {collapse}]
   4: a sudden large decline of business or the prices of stocks
     (especially one that causes additional failures) [syn:
     {crash}, {collapse}]
   v 1: break down, literally or metaphorically; "The wall
      collapsed"; "The business collapsed"; "The dam broke"; "The
      roof collapsed"; "The wall gave in"; "The roof finally gave
      under the weight of the ice" [syn: {collapse}, {fall in},
      {cave in}, {give}, {give way}, {break}, {founder}]
   2: collapse due to fatigue, an illness, or a sudden attack [syn:
     {break down}, {collapse}]
   3: fold or close up; "fold up your umbrella"; "collapse the
     music stand"
   4: fall apart; "the building crumbled after the explosion";
     "Negotiations broke down" [syn: {crumble}, {crumple},
     {tumble}, {break down}, {collapse}]
   5: cause to burst; "The ice broke the pipe" [syn: {collapse},
     {burst}]
   6: suffer a nervous breakdown [syn: {crack up}, {crack}, {crock
     up}, {break up}, {collapse}]
   7: lose significance, effectiveness, or value; "The school
     system is collapsing"; "The stock market collapsed"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top