ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hold

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hold-, *hold*, hol
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
withholding tax(n) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย; เป็นภาษีที่ผู้จ่ายต้องหักไว้จากยอดเงินที่เรียกเก็บ แล้วนำส่งให้กับกรมสรรพากร โดยต้องหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้รับเงิน; ข้อมูลเพิ่มเติม www.rd.go.th

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hold(vt) กอด, Syn. clasp, cuddle, embrace
hold(n) การควบคุม, See also: การดูแล, การครอบงำ, การครอบคลุม, การจับ, การเกาะ, การเกาะกุม
hold(n) การจับไว้, See also: การคว้าไว้
hold(n) การทำให้หยุดชะงัก, See also: การทำให้ล่าช้า
hold(vt) เก็บเอาไว้, See also: สงวนไว้, รักษาไว้
hold(vt) เกาะติด, See also: ยึดติด
hold(vt) ครอบครอง, See also: เป็นเจ้าของ
hold(n) คุก
hold(vt) จัดเตรียม, See also: เตรียมการ, จัดแจง
hold(vt) จับไว้, See also: คว้าไว้, กำไว้, Syn. catch, grasp, grip

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hold(โฮลดฺ) { held, held, holding, holds } vt., vi., n. (การ) ถือ, จับ, กุม, คว้า, เกาะกำ, อดทน, อดกลั้น, ยึด, ยึดครอง, ครอบงำ, จับใจ, ทำให้หยุด, ถือว่า, เข้าใจว่ามีความรู้สึก, อ้าง, ยก, หยิบยก, คุก, ที่รองรับ, ป้อม, ห้องเก็บสินค้า, Syn. grasp, persist, Ant. relea
hold-downn. การอดกลั้น, การประหยัด, เครื่องยึดสิ่งของให้อยู่กับที่
holden(โฮล'เดิน) v. กริยาช่อง 3 ของ hold
holder(โฮล'เดอะ) n. ที่ยึด, ผู้ยึด, เจ้าของ, ผู้ครอบครอง, See also: holdership n., Syn. possessor owner
holdfastn. เครื่องยึด, เครื่องจับ, ตะขอ, ที่หนีบ
holding(โฮล'ดิง) n. การยึด, การครอบครอง, สิ่งยึด, ที่ดินที่เช่านา., See also: holdings ทรัพย์สิน
holdoutn. การยึดหน่วง, คนที่ไม่ยอมเข้าร่วมกิจการ
holdovern. คนที่ยืนหยัด, สิ่งที่ยืนหยัด
holdupn. การปล้น, การจี้ปล้น, การหยุดยั้ง
ahold(อะโฮลด') ยึด, จับ -get ahold of ติดต่อได้กับ (a hold)

English-Thai: Nontri Dictionary
hold(n) การถือ, ที่ยึด, ที่จับ, ที่เก็บสินค้าใต้ท้องเรือ
hold(vt) ถือ, จับ, ยึด, เกาะ, มี, บรรจุ, มัด, ครอบครอง, เก็บ, เหนี่ยวรั้ง
holder(n) ผู้ถือหุ้น, ด้ามถือ, ผู้ครอบครอง, เจ้าของ, ผู้เช่า
holdfast(n) ตะขอ, เครื่องยึดจับ
holdings(n) ที่ดิน, หุ้นส่วน, การครอบครอง, ทรัพย์สิน
holdout(vt) ทนทาน, อดทน, ยืนหยัด, ไม่ยอมอ่อนข้อ
holdup(n) การบังคับให้หยุด, การปล้น, การจี้
behold(vt) เห็น, ดู, มองเห็น
beholden(adj) เป็นหนี้บุญคุณ, รู้สึกซาบซึ้ง, ได้รับความเมตตา
beholder(n) ผู้ชม, คนดู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hold officeดำรงตำแหน่ง, อยู่ในตำแหน่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hold time; dwell timeเวลากดค้าง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
hold-harmless agreementข้อตกลงรับชดใช้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hold-up billร่างกฎหมายที่ถูกหน่วงเหนี่ยว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
hold-up coverความคุ้มครองการจี้ปล้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
holderผู้ทรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
holdfast; footส่วนยึด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
holding companyบริษัทที่ถือหุ้นใหญ่ (ในบริษัทอื่น) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
holdoverผู้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hold harmles agrementsข้อตกลงยกเว้นความรับผิด [TU Subject Heading]
Holder in due courseผู้ทรงตั๋วแลกเงินโดยชอบ [TU Subject Heading]
Holding companiesบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ [TU Subject Heading]
Holding companyบริษัทแม่ [เศรษฐศาสตร์]
Holding companyบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่, Example: บริษัทแม่ที่ถือหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือมากกว่าร้อยละ 50 ของบริษัทอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการควบคุมยิ่งกว่าเพื่อการลงทุน บริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุมดูแลบริษัทอื่นโดยเฉพาะจัดว่าเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง (Pure Holding Company) ส่วนบริษัทที่ทำธุรกิจของตนเองพร้อมกับดูแลบริษัทอื่นด้วยเรียกว่า บริษัทผู้ถือหุ้นแบบผสม (Mixed Holding Company or Holding-operating Company) บริษัทผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถือสิทธิในบริษัทอื่นที่มีอยู่ก่อนโดยซื้อหุ้นของบริษัทนั้นหรือตั้งบริษัทใหม่และซื้อหุ้นส่วนใหญ่หรือหุ้นทั้งหมดของบริษัทใหม่ การก่อตั้งบริษัทผู้ถือหุ้นมีข้อได้เปรียบคือ 1. เป็นวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายได้สิทธิการควบคุมเหนือบริษัทอื่นโดยวิธีการที่จ่ายต้นทุนน้อยกว่าวิธีอื่น ไม่ว่าจะเป็นวิธีควบบริษัทหรือรวมบริษัทหรือซื้อสินทรัพย์ตามราคาตลาด 2. บริษัทแม่รับเอาความนิยมและชื่อเสียงของบริษัทในเครือไว้ โดยไม่ต้องรับผิดชอบหนี้สินของบริษัทดังกล่าว 3. บริษัทแม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนโดยการซื้อหรือก่อตั้งบริษัทในเครือขึ้นในต่างประเทศที่มีกฎหมายรับรอง อย่างไรก็ตาม บริษัทผู้ถือหุ้นก็มีข้อเสียเปรียบด้วยเช่นกัน กล่าวคือความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทแม่และบริษัทในเครือมีความซับซ้อน ทำให้การดำเนินงานขาดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การแยกเป็นหลายบริษัทอาจทำให้เสียภาษีซ้ำซ้อนมาก [ตลาดทุน]
Holding companyบริษัทใหญ่ [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
hold sway over(vt) มีอำนาจเหนือ, มีอิทธิพลเหนือ
Holding Company[โฮลดิ้ง คอมปะนี] (n) บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่หรือเป็นเจ้าของหุ้นใหญ่ในบริษัทอื่น บริษัทที่ถูกจัดตั้ง ขึ้นมาเพื่อซื้อหุ้นของบริษัทอื่น
holding hands(phrase) กำลังจับมือกัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hold...ระวัง The Last Dragonlord (2009)
Hold on!แค่ 1 นาที! Vampires Suck (2010)
Hold!หยุด Edge of Tomorrow (2014)
Hold it!วางมันลง! Under the Gun (2013)
Hold it.หยุด The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
We're never gonna get a hold of that stupid lamp!เราไม่มีวันได้ตะเกียงงี้เง่าแน่ ลืมมันซะ Aladdin (1992)
Throw me the lamp! I can't hold on.ข้าเกาะไม่ไหวแล้ว ส่งมือเจ้ามาหน่อย Aladdin (1992)
A hundred thousand things to see ( -Hold your breath--it gets better!กว่า 100 สิ่งที่ควรพบเห็น สูดลมหายใจ แล้วมันจะดีขึ้น Aladdin (1992)
-But there's nothing holding me.- แต่ไม่มีอะไรจะมายึดฉันไว้ได้ Basic Instinct (1992)
Hold on.รอเดี๋ยว Basic Instinct (1992)
Right there. Hold it.ตรงนั้นแหละ The Bodyguard (1992)
Hold it still.ถือนิ่ง ๆ The Bodyguard (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
holdAh, hold a mo. My shoe lace's come undone.
holdAll right. Now I want you to breathe in and hold it.
holdALS had made his hands and arms too weak to hold a pen or to type.
holdA mother tends to hold her baby on the left.
holdAn acute lack of funds is holding up the plan.
holdArnie, can you hold on until help comes?
holdAs he was about to fall into the river, he took hold of the tree.
holdAt the meeting he said a lot, but his argument did not hold water.
holdBrian is holding Kate's hands.
holdBut I can't never hold back.
holdCan you hold on a little longer?
holdCould you hold these bags until four this afternoon?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถือตน(v) hold oneself to be, See also: evaluate oneself, look down on others, Example: ในสมัยแรกเริ่มอารยธรรมตะวันตกนั้นพวกกรีกถือตนว่าฉลาดเฉลียวยิ่งกว่าชนชาติอื่น, Thai Definition: คิดเอาว่าตนเป็นอย่างไร
ขึ้นแป้น(v) hold the championship, See also: win championship, be a champion, Syn. ขึ้นแท่น, ชนะเลิศ
ถกผ้า(v) roll up (clothing), See also: hold up, Example: ในแถบนี้น้ำท่วมเสียจนชาวบ้านต้องถกผ้าเดินลุยน้ำ, Thai Definition: ดึงผ้านุ่งให้สูงพ้นเข่า
ท่ามาก(v) hesitate, See also: hold back affectedly, hedge, turn aside, linger, delay, tarry, dally, Syn. กระบิดกระบวน, Example: หญิงสาวมัวแต่ท่ามากหนุ่มๆ จึงหนีหายหมด, Thai Definition: ทำกระบิดกระบวน
กุมมือ(v) hold one's hand, See also: clasp (hands), Syn. จับมือ, Ant. ปล่อยมือ, Example: ลุงแกกุมมือนิ่งอยู่ครู่ใหญ่ก่อนจะร้องออกมาด้วยความเจ็บปวด, Thai Definition: ทำให้มือตนเองหรือผู้อื่นอยู่ในอุ้งมือของตน
ดักรอ(v) hold up and wait for, Example: ชายหนุ่มมาดักรอหญิงสาวก่อนที่จะเข้าบ้าน เพียงเพราะอยากจะเห็นหน้าเท่านั้น
ถือหูโทรศัพท์(v) hold on, Syn. ถือหู, Ant. วางหูโทรศัพท์, Example: บอกให้เขาถือหูโทรศัพท์ไว้ก่อน เดี๋ยวจะไปตามพนักงานมาให้, Thai Definition: ยกหูโทรศัพท์ไว้ในมือก่อนอย่าเพิ่งวางลงกับเครื่องโทรศัพท์
ถือหุ้น(v) hold shares, See also: own shares, Syn. มีหุ้น, มีหุ้นส่วน, Example: รัฐบาลพยายามผลักดันบรรดาสถาบันการเงินต่างๆ ให้ยอมให้สถาบันการเงินจากต่างประเทศเข้ามาร่วมถือหุ้นมากขึ้น, Thai Definition: มีส่วนแบ่งในธุรกิจ
หน่วงเหนี่ยว(v) hold (someone) back, See also: stop, prevent, obstruct, delay, Syn. รั้ง, ถ่วง, เหนี่ยวรั้ง, ยื้อ, หน่วง, ฉุดรั้ง, Example: เธออย่าไปหน่วงเหนี่ยวเขาไว้เลย มันไม่มีประโยชน์อะไรกับคนที่ไม่รักเรา, Thai Definition: ดึงถ่วงไว้, ฉุดรั้งเอาไว้
อุ้ม(v) carry, See also: hold, cradle, nurse, nestle, Example: เขาช่วยอุ้มคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาล, Thai Definition: โอบยกขึ้น, ยกขึ้นไว้กับตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อั้น[an] (v) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress  FR: restreindre ; limiter
อายัด[āyat] (v) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish  FR: saisir ; annexer ; geler
บรรจุ[banju] (v) EN: fill ; pack ; charge ; load ; hold ; enclose ; contain  FR: remplir ; emplir ; charger ; contenir
บริษัทผู้ถือหุ้น[børisat phūtheūhun] (n, exp) EN: holding company
ใช้ได้[chaidāi] (v) EN: be serviceable ; apply ; obtain, to hold good
เชิด[choēt] (v) EN: hold high ; hold aloft ; lift up ; lift ; raise ; elevate
ชู[chū] (v) EN: elevate ; raise ; lift ; boost ; hold up  FR: lever ; relever ; tenir haut
ด้าม[dām] (n) EN: handle ; shaft ; helve ; haft ; hilt ; holder ; stock  FR: poignée [ f ] ; manche [ m ]
ด้ามปากกา[dām pākkā] (n, exp) EN: pen holder ; barrel of a pen
ดำรง[damrong] (v) EN: uphold ; support ; maintain ; sustain ; keep ; conserve ; continue ; remain ; preserve  FR: se maintenir ; rester ; subsiter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
hold
holda
holde
holds
holden
holder
holdup
holders
holding
holdman

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hold
holds
holder
holdup
hold-up
holdall
holders
holding
holdups
hold-ups

WordNet (3.0)
hold(n) power by which something or someone is affected or dominated
hold(n) a stronghold
hold(n) a cell in a jail or prison, Syn. keep
hold(v) have or hold in one's hands or grip, Syn. take hold, Ant. let go of
hold(v) organize or be responsible for, Syn. give, make, throw, have
hold(v) be the physical support of; carry the weight of, Syn. hold up, sustain, support
hold(v) contain or hold; have within, Syn. carry, bear, contain
hold(v) remain in a certain state, position, or condition
hold(v) support or hold in a certain manner, Syn. carry, bear
hold(v) assert or affirm

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Hold

v. t. [ imp. & p. p. Held p. pr. & vb. n. Holding. Holden p. p., is obs. in elegant writing, though still used in legal language. ] [ OE. haldan, D. houden, OHG. hoten, Icel. halda, Dan. holde, Sw. hålla, Goth. haldan to feed, tend (the cattle); of unknown origin. Gf. Avast, Halt, Hod. ] [ 1913 Webster ]

1. To cause to remain in a given situation, position, or relation, within certain limits, or the like; to prevent from falling or escaping; to sustain; to restrain; to keep in the grasp; to retain. [ 1913 Webster ]

The loops held one curtain to another. Ex. xxxvi. 12. [ 1913 Webster ]

Thy right hand shall hold me. Ps. cxxxix. 10. [ 1913 Webster ]

They all hold swords, being expert in war. Cant. iii. 8. [ 1913 Webster ]

In vain he seeks, that having can not hold. Spenser. [ 1913 Webster ]

France, thou mayst hold a serpent by the tongue, . . .
A fasting tiger safer by the tooth,
Than keep in peace that hand which thou dost hold. Shak. [ 1913 Webster ]

2. To retain in one's keeping; to maintain possession of, or authority over; not to give up or relinquish; to keep; to defend. [ 1913 Webster ]

We mean to hold what anciently we claim
Of deity or empire. Milton. [ 1913 Webster ]

3. To have; to possess; to be in possession of; to occupy; to derive title to; as, to hold office. [ 1913 Webster ]

This noble merchant held a noble house. Chaucer. [ 1913 Webster ]

Of him to hold his seigniory for a yearly tribute. Knolles. [ 1913 Webster ]

And now the strand, and now the plain, they held. Dryden. [ 1913 Webster ]

4. To impose restraint upon; to limit in motion or action; to bind legally or morally; to confine; to restrain. [ 1913 Webster ]

We can not hold mortality's strong hand. Shak. [ 1913 Webster ]

Death! what do'st? O, hold thy blow. Grashaw. [ 1913 Webster ]

He had not sufficient judgment and self-command to hold his tongue. Macaulay. [ 1913 Webster ]

5. To maintain in being or action; to carry on; to prosecute, as a course of conduct or an argument; to continue; to sustain. [ 1913 Webster ]

Hold not thy peace, and be not still. Ps. lxxxiii. 1. [ 1913 Webster ]

Seedtime and harvest, heat and hoary frost,
Shall hold their course. Milton. [ 1913 Webster ]

6. To prosecute, have, take, or join in, as something which is the result of united action; as to, hold a meeting, a festival, a session, etc.; hence, to direct and bring about officially; to conduct or preside at; as, the general held a council of war; a judge holds a court; a clergyman holds a service. [ 1913 Webster ]

I would hold more talk with thee. Shak. [ 1913 Webster ]

7. To receive and retain; to contain as a vessel; as, this pail holds milk; hence, to be able to receive and retain; to have capacity or containing power for. [ 1913 Webster ]

Broken cisterns that can hold no water. Jer. ii. 13. [ 1913 Webster ]

One sees more devils than vast hell can hold. Shak. [ 1913 Webster ]

8. To accept, as an opinion; to be the adherent of, openly or privately; to persist in, as a purpose; to maintain; to sustain. [ 1913 Webster ]

Stand fast and hold the traditions which ye have been taught. 2 Thes. ii.15. [ 1913 Webster ]

But still he held his purpose to depart. Dryden. [ 1913 Webster ]

9. To consider; to regard; to esteem; to account; to think; to judge. [ 1913 Webster ]

I hold him but a fool. Shak. [ 1913 Webster ]

I shall never hold that man my friend. Shak. [ 1913 Webster ]

The Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Ex. xx. 7. [ 1913 Webster ]

10. To bear, carry, or manage; as he holds himself erect; he holds his head high. [ 1913 Webster ]

Let him hold his fingers thus. Shak. [ 1913 Webster ]


To hold a wager, to lay or hazard a wager. Swift. --
To hold forth, (a) v. t.to offer; to exhibit; to propose; to put forward. “The propositions which books hold forth and pretend to teach.” Locke. (b) v. i. To talk at length; to harangue. --
To held in, to restrain; to curd. --
To hold in hand, to toy with; to keep in expectation; to have in one's power. [ Obs. ] [ 1913 Webster ] O, fie! to receive favors, return falsehoods,
And hold a lady in hand. Beaw. & Fl. --
To hold in play, to keep under control; to dally with. Macaulay. --
To hold off, to keep at a distance. --
To hold on, to hold in being, continuance or position; as, to hold a rider on. --
To hold one's day, to keep one's appointment. [ Obs. ] Chaucer. --
To hold one's own. To keep good one's present condition absolutely or relatively; not to fall off, or to lose ground; as, a ship holds her own when she does not lose ground in a race or chase; a man holds his own when he does not lose strength or weight. --
To hold one's peace, to keep silence.-
To hold out. (a) To extend; to offer. “Fortune holds out these to you as rewards.” B. Jonson. (b) To continue to do or to suffer; to endure. “He can not long hold out these pangs.” Shak. --
To hold up. (a) To raise; to lift; as, hold up your head. (b) To support; to sustain. “He holds himself up in virtue.”Sir P. Sidney. (c) To exhibit; to display; as, he was held up as an example. (d) To rein in; to check; to halt; as, hold up your horses. (e) to rob, usually at gunpoint; -- often with the demand to “hold up” the hands. (f) To delay. --
To hold water. (a) Literally, to retain water without leaking; hence (Fig.), to be whole, sound, consistent, without gaps or holes; -- commonly used in a negative sense; as, his statements will not hold water. [ Colloq. ] (b) (Naut.) To hold the oars steady in the water, thus checking the headway of a boat.
[ 1913 Webster ]

Hold

v. i. In general, to keep one's self in a given position or condition; to remain fixed. Hence: [ 1913 Webster ]

1. Not to move; to halt; to stop; -- mostly in the imperative. [ 1913 Webster ]

And damned be him that first cries, “Hold, enough!” Shak. [ 1913 Webster ]

2. Not to give way; not to part or become separated; to remain unbroken or unsubdued. [ 1913 Webster ]

Our force by land hath nobly held. Shak. [ 1913 Webster ]

3. Not to fail or be found wanting; to continue; to last; to endure a test or trial; to abide; to persist. [ 1913 Webster ]

While our obedience holds. Milton. [ 1913 Webster ]

The rule holds in land as all other commodities. Locke. [ 1913 Webster ]

4. Not to fall away, desert, or prove recreant; to remain attached; to cleave; -- often with with, to, or for. [ 1913 Webster ]

He will hold to the one and despise the other. Matt. vi. 24 [ 1913 Webster ]

5. To restrain one's self; to refrain. [ 1913 Webster ]

His dauntless heart would fain have held
From weeping, but his eyes rebelled. Dryden. [ 1913 Webster ]

6. To derive right or title; -- generally with of. [ 1913 Webster ]

My crown is absolute, and holds of none. Dryden. [ 1913 Webster ]

His imagination holds immediately from nature. Hazlitt. [ 1913 Webster ]


Hold on!
Hold up! wait; stop; forbear. [ Collog ] --
To hold forth
, to speak in public; to harangue; to preach. L'Estrange. --
To hold in, to restrain one's self; as, he wanted to laugh and could hardly hold in. --
To hold off, to keep at a distance. --
To hold on, to keep fast hold; to continue; to go on. “The trade held on for many years, ” Swift. --
To hold out, to last; to endure; to continue; to maintain one's self; not to yield or give way. --
To hold over, to remain in office, possession, etc., beyond a certain date. --
To hold to or
To hold with
, to take sides with, as a person or opinion. --
To hold together, to be joined; not to separate; to remain in union. Dryden. Locke. --
To hold up. (a) To support one's self; to remain unbent or unbroken; as, to hold up under misfortunes. (b) To cease raining; to cease to stop; as, it holds up. Hudibras. (c) To keep up; not to fall behind; not to lose ground. Collier.
[ 1913 Webster ]

Hold

n. [ D. hol hole, hollow. See Hole. ] (Naut.) The whole interior portion of a vessel below the lower deck, in which the cargo is stowed. [ 1913 Webster ]

Hold

n. 1. The act of holding, as in or with the hands or arms; the manner of holding, whether firm or loose; seizure; grasp; clasp; grip; possession; -- often used with the verbs take and lay. [ 1913 Webster ]

Ne have I not twelve pence within mine hold. Chaucer. [ 1913 Webster ]

Thou should'st lay hold upon him. B. Jonson. [ 1913 Webster ]

My soul took hold on thee. Addison. [ 1913 Webster ]

Take fast hold of instruction. Pror. iv. 13. [ 1913 Webster ]

2. The authority or ground to take or keep; claim. [ 1913 Webster ]

The law hath yet another hold on you. Shak. [ 1913 Webster ]

3. Binding power and influence. [ 1913 Webster ]

Fear . . . by which God and his laws take the surest hold of. Tillotson. [ 1913 Webster ]

4. Something that may be grasped; means of support. [ 1913 Webster ]

If a man be upon an high place without rails or good hold, he is ready to fall. Bacon. [ 1913 Webster ]

5. A place of confinement; a prison; confinement; custody; guard. [ 1913 Webster ]

They . . . put them in hold unto the next day. Acts. iv. 3. [ 1913 Webster ]

King Richard, he is in the mighty hold
Of Bolingbroke. Shak. [ 1913 Webster ]

6. A place of security; a fortified place; a fort; a castle; -- often called a stronghold. Chaucer. [ 1913 Webster ]

New comers in an ancient hold Tennyson. [ 1913 Webster ]

7. (Mus.) A character [ thus &unr_; ] placed over or under a note or rest, and indicating that it is to be prolonged; -- called also pause, and corona. [ 1913 Webster ]

holdall

n. a capacious bag or basket.
Syn. -- carryall, tote, tote bag. [ WordNet 1.5 ]

Holdback

n. 1. Check; hindrance; restraint; obstacle. [ 1913 Webster ]

The only holdback is the affection . . . that we bear to our wealth. Hammond. [ 1913 Webster ]

2. The projection or loop on the thill of a vehicle. to which a strap of the harness is attached, to hold back a carriage when going down hill, or in backing; also, the strap or part of the harness so used. [ 1913 Webster ]

Holder

pos>n. One who is employed in the hold of a vessel. [ 1913 Webster ]

Holder

n. 1. One who, or that which, holds. [ 1913 Webster ]

2. One who holds land, etc., under another; a tenant. [ 1913 Webster ]

3. (Com.) The payee of a bill of exchange or a promissory note, or the one who owns or holds it. [ 1913 Webster ]

☞ Holder is much used as the second part of a compound; as, shareholder, officeholder, stockholder, etc. [ 1913 Webster ]

Holder-forth

n. One who speaks in public; an haranguer; a preacher. See hold forth (b) under hold. Addison. [ 1913 Webster ]

Holdfast

n. 1. Something used to secure and hold in place something else, as a long flat-headed nail, a catch a hook, a clinch, a clamp, etc.; hence, a support. “His holdfast was gone.” Bp. Montagu. [ 1913 Webster ]

2. (Bot.) A conical or branching body, by which a seaweed is attached to its support, and differing from a root in that it is not specially absorbent of moisture. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
持有[chí yǒu, ㄔˊ ㄧㄡˇ,  ] hold (e.g. passport, views etc) #2,339 [Add to Longdo]
[pěng, ㄆㄥˇ, ] hold or offer with both hands #3,765 [Add to Longdo]
[dǐ, ㄉㄧˇ, ] hold up; on the whole; push against; to support; to resist; to reach; to arrive; mortgage #3,997 [Add to Longdo]
[jiá, ㄐㄧㄚˊ, / ] hold between; lined; narrow lane #4,117 [Add to Longdo]
[biē, ㄅㄧㄝ, ] hold in (urine); to hold (breath); to choke; stifle; restrain; hold back #7,061 [Add to Longdo]
任职[rèn zhí, ㄖㄣˋ ㄓˊ,   /  ] hold an office or post #7,733 [Add to Longdo]
持有人[chí yǒu rén, ㄔˊ ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ,   ] holder #8,953 [Add to Longdo]
竖起[shù qi, ㄕㄨˋ ㄑㄧ˙,   /  ] hold up (high); raise up #15,425 [Add to Longdo]
[xián, ㄒㄧㄢˊ, / ] hold in mouth #16,005 [Add to Longdo]
[xián, ㄒㄧㄢˊ, / ] hold in mouth; nominal office #16,005 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haltepunkt { m }hold point [Add to Longdo]
hold { adj }lovely; meek [Add to Longdo]
Bitte bleiben Sie am Apparat!Hold the line, please! [Add to Longdo]
Bitte bleiben Sie am Apparat!Hold the wire, please! [Add to Longdo]
Halt den Mund!Hold your noise! [Add to Longdo]
Halt den Mund!Hold your tongue! [Add to Longdo]
Immer mit der Ruhe!Hold your horses! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[んち, nchi] (n) (1) house; residence; dwelling; (2) family; household; (3) lineage; family name; (P) #90 [Add to Longdo]
[んち, nchi] (n, adj-no) (1) house; home (one's own); (pn, adj-no) (2) (See 内・うち・4) (one's) family; (one's) household; (P) #90 [Add to Longdo]
[ぬし, nushi] (n) (1) head (of a household, etc.); leader; master; (2) owner; proprietor; proprietress; (3) subject (of a rumour, etc.); doer (of a deed); (4) guardian spirit (e.g. long-resident beast, usu. with mystical powers); long-time resident (or employee, etc.); (5) husband; (pn) (6) (fam) (See おぬし) you; (P) #295 [Add to Longdo]
主;主人[あるじ, aruji] (n) (1) (abbr) head (of a household); proprietor (of a store); proprietress; landlord; landlady; master (of a servant); (2) (arch) (also written as 饗) (See 饗設け) entertaining someone as one's guest #295 [Add to Longdo]
開催[かいさい, kaisai] (n, vs) holding a meeting; open an exhibition; (P) #356 [Add to Longdo]
持つ[もつ, motsu] (v5t) (1) to hold; to carry; (2) to possess; (P) #551 [Add to Longdo]
[せい, sei] (n, n-suf) system; organization; organisation; imperial command; laws; regulation; control; government; suppression; restraint; holding back; establishment; (P) #700 [Add to Longdo]
含む(P);銜む[ふくむ(P);くくむ, fukumu (P); kukumu] (v5m, vt) (1) to contain; to comprise; to have; to hold; to include; to embrace; (2) (See 口に含む) to hold in the mouth; (3) to bear in mind; to understand; to harbor (grudge, etc.); to harbour; (4) to express (emotion, etc.); to imply; (P) #901 [Add to Longdo]
系列[けいれつ, keiretsu] (n) (1) series; sequence; system; order of succession; (2) keiretsu (conglomeration of businesses linked by cross-shareholdings); (P) #1,068 [Add to Longdo]
世帯(P);所帯[せたい(世帯)(P);しょたい, setai ( setai )(P); shotai] (n) (しょたい is more informal) household; home; family; housekeeping; (P) #1,163 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サンプルホールド装置[サンプルホールドそうち, sanpuruho-rudo souchi] sample-and-hold device [Add to Longdo]
トラックホールドユニット[とらっくほーるどゆにっと, torakkuho-rudoyunitto] track and hold unit, track and store unit [Add to Longdo]
ペンホルダ[ぺんほるだ, penhoruda] pen holder [Add to Longdo]
原稿台[げんこうだい, genkoudai] copy holder [Add to Longdo]
障害しきい値[しょうがいしきいち, shougaishikiichi] fault threshold [Add to Longdo]
障害率しきい値[しょうがいりつしきいち, shougairitsushikiichi] fault-rate threshold [Add to Longdo]
蔵書[ぞうしょ, zousho] stock, holdings [Add to Longdo]
追従保持要素[ついじゅうほじようそ, tsuijuuhojiyouso] track and hold unit, track and store unit [Add to Longdo]
配信保留[はいしんほりゅう, haishinhoryuu] hold for delivery [Add to Longdo]
敷居[しきい, shikii] threshold [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top