Search result for

สมาน

(39 entries)
(0.1258 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สมาน-, *สมาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมาน[V] heal up, See also: repair, close, Syn. สมานแผล, Example: การใช้ลวดหนีบรั้งขอบบาดแผลเพื่อให้หนังสมานเป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้เกิดแผลเป็นได้, Thai definition: ทำให้ติดกัน, ทำให้สนิท
สมาน[V] unite, See also: cement, connect, join, combine, incorporate, patch up, reconcile, Syn. เชื่อม, ผูกพัน, Example: พระองค์เสด็จเยือนต่างประเทศเพื่อสมานไมตรี และแก้ไขปัญหาขัดแย้งระหว่างประเทศนั้นๆ กับประเทศไทย
สมานแผล[V] heal a wound, Syn. รักษาแผล, Example: ยาสมุนไพรตัวนี้ช่วยสมานแผลไฟไหม้ให้หายเร็วยิ่งขึ้น, Thai definition: ทำให้บาดแผลหายสนิท

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สมาน(สะหฺมาน) ก. ทำให้ติดกัน, ทำให้สนิท, เช่น ยาสมานแผล การสมานเนื้อไม้
สมานเชื่อม, ผูกพัน, เช่น สมานไมตรี.
สมาน- ๑(สะมานะ-, สะหฺมานนะ-) ว. เสมอกัน, เท่ากัน.
สมานคติ(สะมานะ-) น. การดำเนินอย่างเดียวกัน, การมีความเห็นพ้องกัน.
สมานฉันท์(สะมานะ-, สะหฺมานนะ-) น. ความพอใจร่วมกัน, ความเห็นพ้องกัน, เช่น มีความเห็นเป็นสมานฉันท์.
สมานสังวาส(สะมานะ-) น. “การอยู่ร่วมเสมอกัน”, การที่พระสงฆ์มีศีลเสมอกัน ทำอุโบสถหรือสังฆกรรมร่วมกันได้.
สมานัตตตา(สะมานัดตะ-) น. ความมีตนสม่ำเสมอ, การทำตนเสมอต้นเสมอปลาย, เป็นธรรมข้อ ๑ ในสังคหวัตถุ. (ป.). (ดู สังคหวัตถุ).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
homeomorphismสมานสัณฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Has been a little trigger-happy lately.ช่วงหลังก็ไม่ค่อยสมานฉันท์กันเท่าไหร่ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Seems like Yuri is meeting them first hand to reconcile.ดูเหมือนว่าก่อนหน้านั้นกษัตริย์ยูริ ได้เดินทางไปสมานไมตรีกับพวกเขาด้วย The Kingdom of the Winds (2008)
- Reconciliation starts here.- ความสมานฉันท์ เริ่มต้นที่นี่.. Invictus (2009)
- Reconciliation, sir?- สมานฉันท์เหรอครับ? Invictus (2009)
Yes, reconciliation, Jason.ใช่แล้ว สมานฉันท์.. เจสัน Invictus (2009)
Uh, I had to get gas.คือ ไปเติมแก๊สมาน่ะ Dare (2009)
You could have thrown in a few boys from the lacrosse team,เธอน่าจะหาหนุ่มจากทีมลาครอสมานะ Seder Anything (2009)
How do you mend a broken heart?เราจะสมานอกที่หักแล้วของเค้ายังไง? Chuck Versus the Suburbs (2009)
I have a friend that believes this is the time of yearแล้วมาสมานฉันท์แทน ฉัน... Comparative Religion (2009)
I need to set the bones before his accelerated healing kicks in.ฉันต้องตั้งกระดูกให้เข้าที่ ก่อนที่เขาจะเริ่มสมานตัว The Twilight Saga: Eclipse (2010)
You are no longer of thrace.แกไม่ได้เป็นเธรสมานานแล้ว Mark of the Brotherhood (2010)
Bring spartacus up!พาสปาร์ตาคัสมานี่สิ! Mark of the Brotherhood (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมาน[v.] (samān) EN: unite ; cement   FR: lier ; unir
สมานฉันท์[n.] (samānnachan = samānachan) EN: unanimity ; harmony   FR: unanimité [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heal[VT] รักษา, See also: สมาน, ประสาน, Syn. cure, recuperate, recover, Ant. fail, relapse, worsen
heal up[VI] สมานแผล
unite[VT] เชื่อมเข้าไว้ด้วยกัน, See also: สมาน, ทำให้ยึดติดกัน, Syn. blend, join

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allantoinปัสสาวะของทารกในครรภ์ ซึ่งสามารถช่วยสมานแผลได้
alumroot(แอล' ลัมรูท) n. พืชจำพวก Heuchera ในอเมริการากของมันใช้เป็นยาฝาดสมาน
astrictive(แอสทริค'ทิฟว) adj. ฝาดสมาน
astringent(แอสทริน'เจินทฺ) adj. หดตัว,รัดแน่น, สมาน,เฉียบขาด,เข้มงวด,รุนแรง -n. ยาฝาดสมาน, ยาสมานแผล,ยาห้ามเลือด. -astringency n., Syn. contractile, constrictive)
caulk(คอค) {caulked,caulking,kaulks} vt. อุด,ปิด,สมานเชื่อมรู., Syn. calk
plasma(พลาซ'มะ,แพลซ'มะ) n. ส่วนของเหลวของน้ำเหลืองและของโลหิต,โปรโตปลาสซึม,หางนม, See also: plasmatic adj. plasmic adj., Syn. plasm พลาสมาหมายถึง จอภาพที่นิยมใช้กันมากในเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก ๆ เช่น ขนาดวางตัก (laptop) หรือขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook) จอภาพพลาสมานี้จะมีลักษณะค่อนข้างแบน เพราะไม่ใช้หลอดภาพ (tube) ทำให้มีขนาดเล็ก และใช้ก๊าซอัดระหว่างแก้วสองชั้น คล้าย ๆ จอแอลซีดี (จอภาพผลึกเหลว) ปัจจุบันนำมาใช้เป็นจอโทรทัศน์กันบ้างแล้ว ทำให้บางลงมาก
zinc oxiden. ผงสีขาวจำพวก ZnO, ยาฝาดสมานและย่าฆ่าเชื้อโรค., Syn. zinc white

English-Thai: Nontri Dictionary
astringent(n) ยาสมานแผล,ยาห้ามเลือด
caulk(vt) ปิดรู,ชันยาเรือ,อุดรูรั่ว,สมาน,เชื่อมรู
heal(vt) เยียวยา,รักษา,สมาน,บำบัด,ทำให้หาย
solidarity(n) ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,ความสมัครสมาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top