Search result for

atone

(44 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atone-, *atone*
Possible hiragana form: あとね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
atone[VI] ไถ่โทษ, See also: ชดเชย, แก้ไข, ใช้โทษ, ชดใช้
atone for[PHRV] ชดใช้เรื่อง, See also: ชดเชยเรื่อง, ไถ่บาปเรื่อง
atonement[N] การไถ่โทษ, See also: การชดเชย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atone(อะโทน') vt.,vi. ชดเชย,ไถ่คืน, แก้ไข,ตกลง,ทำให้ปรองดองกัน. -atonable adj. -atoner n., Syn. expiate, repent)
atonement(อะโทน'เมินทฺ) n. การชดเชย,การไถ่คืน,การคืนดีของพระเจ้าและมนุษย์โดยพระเยซูคริสต์,การตกลง,การคืนดี, Syn. amends, reparation)
aquatone(แอค'วะโทน) n. ขบวนการพิมพ์ระบบออฟเซท (offset) จากแผ่นโลหะที่ฉาบด้วยแยลลาตีนที่ไวต่อแสง, สิ่งตีพิมพ์ด้วยระบบดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
atone(vt) แก้ตัว,แก้ไข,ไถ่คืน,ชดเชย
atonement(n) การแก้ตัว,การแก้ไข,การไถ่คืน,การชดเชย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atonementการทำดีชดเชยความผิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I offer a chance for you to atone for the death of his wife.ข้าเสนอให้เจ้าสิ่งหนึ่ง ทำให้พระชายาต้องตาย Le Morte d'Arthur (2008)
- Yes, we can atone for our sins here too.-ใช่, เราจะอยู่ชดใช้บาปของเราที่นี่แหละ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I swear, I will atone.ฉํนสัญญาว่าแนจะชดใช้ให้ Nothing But the Blood (2009)
That's what I can do to atone for my sins.นั่นล่ะคือสิ่งที่ชั้นทำได้ เพื่อไถ่บาปตัวเอง Orutorosu no inu (2009)
How do I atone for something I haven't done yet?ดูจะไถ่บาปอะไรบางอย่างได้มั้ย ในเมื่อหนูยังไ่ม่ได้ทำไปเลย Black Swan (2009)
How do I atone for something I haven't done yet?ทำยังไงฉันถึงจะชดใช้ ในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำ The Gift (2009)
Considering the brutal and vicious nature of the crime, the defendants showed total disregard for any remorse for the crime and atonement for the victim's family or compensation for their loss.ศาลได้พิจารณาจากความเหี้ยมและโหด ของคดีนี้และเห็นว่า จำเลยไม่ได้มีการแสดงความ The Case of Itaewon Homicide (2009)
Atone for your sins.ไถ่บาปนายซะ Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
I think you know what you need to do to atone for this sin.พ่อว่าลูกก็รู้ว่าควรจะทำอะไรเป็นการไถ่บาปครั้งนี้ You Gotta Get a Gimmick (2010)
I think you know the reason this group has been chosen for this job... to atone...พวกเธอคงจะรู้นะว่า ที่ฉันเลือกกลุ่มพวกเธอมาทำงานนี้... ก็เพื่อเป็นการทำโทษ Basic Rocket Science (2010)
Something about giving me an opportunity to make atonement in the face of history.เป็นเรื่องการให้โอกาสฉันไถ่บาป สำหรับเหตุการณ์ในอดีต The Fugitive: Plan B (2010)
I will find who he is. And make him atone for his mistake.หนูจะหาให้พบว่าเป็นใคร และจะให้เขาชดใช้ความผิด Dae Mul (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
atoneAtone for one's sins.
atoneHe committed suicide to atone for his sin.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชด[v.] (chot) EN: make up ; compensate ; pay for ; redeem ; atone for   FR: se racheter ; réparer ; racheter
สำนึกตัว[v.] (samneuk tūa) EN: repent ; be penitent ; atone   FR: se repentir ; s'en vouloir

CMU English Pronouncing Dictionary
ATONE    AH0 T OW1 N
ATONEMENT    AH0 T OW1 N M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
atone    (v) (@1 t ou1 n)
atoned    (v) (@1 t ou1 n d)
atones    (v) (@1 t ou1 n z)
atonement    (n) (@1 t ou1 n m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赎罪[shú zuì, ㄕㄨˊ ㄗㄨㄟˋ, / ] atonement, #37,836 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
後ねだり;後強請り;跡強請り[あとねだり, atonedari] (n) (obsc) (See 強請り) demanding again what one has already obtained; coaxing out of someone for a second time [Add to Longdo]
罪滅ぼし;罪ほろぼし[つみほろぼし, tsumihoroboshi] (n,vs) atonement; expiation [Add to Longdo]
償い[つぐない, tsugunai] (n) recompense; indemnity; atonement; (P) [Add to Longdo]
償う[つぐなう, tsugunau] (v5u,vt) to make up for; to recompense; to redeem (one's faults); to compensate for; to indemnify; to atone for; (P) [Add to Longdo]
人妻と寝る[ひとづまとねる, hitodumatoneru] (v1) to sleep with another person's wife [Add to Longdo]
贖い[あがない, aganai] (n,adj-no) atonement; redemption; compensation [Add to Longdo]
贖罪[しょくざい;ぞくざい;とくざい(ik), shokuzai ; zokuzai ; tokuzai (ik)] (n,vs) (1) atonement; (2) the Atonement [Add to Longdo]
贖罪の日[しょくざいのひ, shokuzainohi] (n) Yom Kippur; Day of Atonement [Add to Longdo]
贖罪意識[しょくざいいしき, shokuzaiishiki] (n) a sense of atonement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Atone \A*tone"\ ([.a]*t[=o]n"), v. i. [imp. & p. p. {Atoned}; p.
   pr. & vb. n. {Atoning}.] [From at one,, i. e., to be, or
   cause to be, at one. See {At one}.]
   1. To agree; to be in accordance; to accord. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He and Aufidius can no more atone
       Than violentest contrariety.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To stand as an equivalent; to make reparation,
    compensation, or amends, for an offense or a crime.
    [1913 Webster]
 
       The murderer fell, and blood atoned for blood.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       The ministry not atoning for their former conduct by
       any wise or popular measure.     --Junius.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Atone \A*tone"\, v. t.
   1. To set at one; to reduce to concord; to reconcile, as
    parties at variance; to appease. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I would do much
       To atone them, for the love I bear to Cassio.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To unite in making. [Obs. & R.]
    [1913 Webster]
 
       The four elements . . . have atoned
       A noble league.            --Ford.
    [1913 Webster]
 
   3. To make satisfaction for; to expiate.
    [1913 Webster]
 
       Or each atone his guilty love with life. --Pope.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 atone
   v 1: make amends for; "expiate one's sins" [syn: {expiate},
      {aby}, {abye}, {atone}]
   2: turn away from sin or do penitence [syn: {repent}, {atone}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top