ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mend

M EH1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mend-, *mend*, men
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mend(vt) แก้ไข, See also: ปะชุน, ซ่อมแซม, Syn. repair, improve, correct
mend(vt) แก้ไข, See also: ทำให้ถูกต้อง, ซ่อม, ทำให้ดีขึ้น, Syn. repair, improve, correct
mend(vi) หาย (จากเจ็บป่วย), See also: ฟื้นตัว, Syn. remedy, cure, recover, Ant. worsen
mend(n) รอยปะ, See also: รอยชุน
Mendel(n) บิดาแห่งพันธุศาสตร์ (Gregor Johann)
mender(n) ผู้ซ่อมแซม, Syn. repairer
mending(n) เสื้อผ้าซึ่งเย็บซ่อมแซม, Syn. restoring, renovating, repairing
mendable(adj) ซึ่งซ่อมแซมได้, Syn. curable
mendacity(n) การโกหก, Syn. lying, falsification
mendacity(n) การโกหก, Syn. lying, falsification, deceitfulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mend(เมนดฺ) vt. ซ่อมแซม, แก้ไข, ปะ, แก้, ทำให้ถูกต้อง, ปรับปรุง. vi. ดีขึ้น, เจริญขึ้น. n. การซ่อมแซม, การแก้ไข, การแก้, การปะ, การทำให้ถูกต้อง, ที่ที่ ซ่อมแซมหรือแก้ไขแล้ว. -Phr. (on the mend กำลังฟื้นแก้ไข) ., See also: mendable adj. คำที่มีความหมายเหมือนกั
mendacious(เมนเด'เชิส) adj. ไม่แท้, ปลอม, โกหก, ไม่ซื่อสัตว์., See also: mendaciously adv. mendaciousness n., Syn. false, untrue
mendacity(เมนแดส'ซิที) n. ความมุสา, ความไม่ซื่อสัตย์, ความไม่บริสุทธิใจ, ความเท็จ, Syn. untruthfulness
mendel(เมน'เดิล) n. Gregor Johannพระและนักพฤกษศาสตร์ชาวออสเตรียผู้เป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์ (ค.ศ.1822-1884)
mendelevium(เมนดะลี'เวียม) n. ธาตุกัมมันตรังสีที่มนุษย์สร้างขึ้น
mendicancy(เมน'ดะดันซี่) n. การขอทาน,
mendicant(เมน'ดะเคินทฺ) adj. เกี่ยวกับการขอทาน n. ขอทาน, Syn. beggar
amend(อะเมนดฺ') vt., vi. แก้ไข, ปรับปรุง, ทำให้ถูกต้อง, แปรหรือแก้ญัตติ, คำแปรหรือคำแก้ญัตติ -amender n. -amendatory adj.
amendment(อะเมนดฺ' เมินทฺ) n. การแก้ไข, การปรับปรุง, การแก้หรือแปรญัตติ, คำแก้หรือคำแปรญัตติ, Syn. improvement
amendment fileแฟ้มแก้ไข <คำแปล>หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่บรรจุรายการเปลี่ยนแปลงหรือรายการแก้ไข เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก (master file) ให้ทันสมัยมีความหมายเหมือน transaction file

English-Thai: Nontri Dictionary
mend(vi) กลับคืนดี, ดีขึ้น, ปรับปรุง
mend(vt) ซ่อมแซม, ปะ, แก้ไข, ทำให้ดีขึ้น
mendacious(adj) เท็จ, มุสา, โป้ปด, โกหก
mender(n) ผู้ซ่อมแซม, ช่าง, ผู้แก้ไข
mendicant(adj) เป็นลักษณะของขอทาน
mendicant(n) ขอทาน, ภิกขุ
amend(vt) แก้ไข, แก้ตัว, ทำให้ถูกต้อง, แปรญัตติ
amendment(n) การแก้ไข, การแปรญัตติ
amends(n) ค่าชดใช้, การชดเชย
commend(vt) ยกย่อง, สรรเสริญ, ชมเชย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mending fencesการปรับปรุงพรรคการเมือง (เพื่อเตรียมการเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mendel's lawกฎของเมนเดล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He can mend a fight with sex.ผู้ชายสามารถเปลี่ยนเรื่องที่ทะเลาะกันได้ด้วยเซ็กส์ The Story of Us (1999)
I think I should learn how to mend hearts first.ฉันคงต้องเรียนรู้วิธี... สมานแผลในหัวใจเสียก่อน Il Mare (2000)
I can mend bones in a heartbeat, but growing them back...ฉันต่อกระดูกได้ในพริบตา แต่ปลูกใหม่ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
waiting for time to mend this part of me that keeps on breaking.ได้แต่รอคอยเวลาที่จะทำให้ส่วนหนึ่งของฉันฟื้นตัว แต่กลับมีแต่จะเจ็บปวดมากขึ้น Latter Days (2003)
It'll mend in about a weekสักอาทิตย์ก็คงดีขึ้น Uninvited (2003)
It mends again.เจ็บได้ก็หายได้นี่ลูก Imagine Me & You (2005)
You know, Big Momma, I was hoping that we could mend our fences.รู้มั๊ย บิ๊กมาม่า ฉันอยากให้เราปรับความเข้าใจกันนะ Big Momma's House 2 (2006)
Then I will have to mend my ways.งั้นคงต้องปรับปรุงแล้วสิ The Fourth Man in the Fire (2008)
What do you mean? You're going to need all the help you can get. I can mend armour and sharpen swords.หมายความว่าไง เจ้าต้องการพวกเรา ข้าก็ซ่อมและลับดาบเป็นด้วยนะ The Moment of Truth (2008)
I want to mend them, put them in order.อยากจะซ่อมมัน เอามันเรียงขึ้นชั้น Inkheart (2008)
Come on, buddy. Mend it, don't end it.ไม่เอาน่าเพื่อน แก้ไขสิเว้ย ไม่ใช่ไปจบมัน Marley & Me (2008)
Or was. Most of the time now, he just mends boots.จริงๆ เคยเป็น มากกว่า เพราะตอนนี้ พ่อก็แค่ซ่อมรองเท้าบู้ทน่ะ The Boy in the Striped Pajamas (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mendDo you want this watch mended?
mendHe got his shirt mended by his wife.
mendHe got his wife to mend his shirt.
mendHe mended my umbrella.
mendHow soon can I have my shoes mended?
mendI asked him to mend my shoes.
mendI do feel on the mend.
mendI found her mending a skirt.
mendI found the broken doll mended by somebody.
mendI got him to mend my shoes.
mendI got him to mend my watch.
mendI got Tom to mend my shoes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปะ(v) patch, See also: mend, Syn. ปะชุน, Example: ตรงรอยขาดที่ส้นเท้าข้างในใช้แผ่นยางบางๆ ทาด้วยกาวธรรมดาปะไว้ชั่วคราวก่อน, Thai Definition: เอาวัสดุต่างๆ เช่น ผ้า เป็นต้นปิดทับส่วนที่ชำรุดเป็นช่องเป็นรู
ปุ(v) mend, See also: patch, repair, fix, Syn. ปะ, อุด, Example: ตาซ่อมหลังคาที่รั่วโดยไร้ยางสนปุรูรั่วนั้น
ปุปะ(v) patch, See also: mend, repair, sew, Syn. เย็บ, ซ่อม, ปะ, Example: ถังน้ำมันรั่วเราจึงต้องปุปะเอาไว้ชั่วคราว
โป๊(v) mend, See also: repair, fix, patch, renovate, Syn. ปะ, ซ่อม, Example: รถของเขาโดนเฉี่ยวสีถลอกเขาต้องเอาไปเข้าอู่ให้ช่างโป๊สีตั้งอาทิตย์, Thai Definition: ทำสิ่งที่ยังบกพร่องอยู่ให้สมบูรณ์, เสริมสิ่งที่บกพร่อง
ชุน(v) darn, See also: mend, repair, make embroidery, Syn. ถัก, ซ่อม, ปะชุน, Example: กางเกงตัวนี้เป็นตัวเดียวที่พี่สาวตัดให้ใส่จนก้นขาดก็ต้องปะชุนเอา, Thai Definition: ซ่อมผ้าหรือแหเป็นต้น ที่ขาดทะลุเป็นรูให้เป็นเนื้อเดียวกัน ด้วยการถักหรือด้วยวิธีอื่นๆ, Notes: (เขมร)
ซ่อมแซม(v) repair, See also: mend, restore, renovate, Syn. ซ่อม, ปฏิสังขรณ์, ปรับปรุง, บูรณะ, แก้ไข, Example: เขาเป็นอาสาสมัครช่วยทำงานด้านต่างๆ เช่น ซ่อมแซมอาคาร, Thai Definition: แก้ไขปรับปรุงของที่ชำรุดให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
ซ่อม(v) repair, See also: mend, restore, renovate, fix, Syn. ซ่อมแซม, แก้ไข, Example: พ่อซ่อมรถเอง เพื่อเป็นการประหยัด, Thai Definition: ทำสิ่งที่ชำรุดให้คืนดี
แก้(v) repair, See also: mend, fix, Syn. ซ่อม, แก้ไข, ซ่อมแซม, Example: ช่างกำลังแก้รถให้เธออยู่, Thai Definition: ทำให้ดีขึ้น, ทำให้ใช้การได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ยปรับ[bīaprap] (n) EN: fine ; contractual penalty ; fee for tax evasion  FR: amende [ f ] ; contravention [ f ]
บอก[bøk] (v) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach  FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
บูรณ = บูรณะ[būrana] (v) EN: restore ; repair ; mend ; renovate  FR: restaurer ; réparer ; rénover
ชื่นชม[cheūnchom] (v) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud  FR: admirer ; apprécier ; louanger ; se réjouir
ชุน[chun] (v) EN: darn ; mend ; repair ; make embroidery  FR: raccommoder ; repriser ; stopper
ดมีตรี เมนเดเลเยฟ[Damitri Mendeleyep] (n, prop) EN: Dmitriy Ivanovich Mendeleyev   FR: Dmitri Ivanovitch Mendeleïev
แก้[kaē] (v) EN: repair ; mend ; fix  FR: réparer
แก้ไข[kaēkhai] (v) EN: correct ; rectify ; set right ; improve ; amend ; revise ; edit ; alter  FR: corriger ; rectifier ; remédier ; pallier
แก้รัฐธรรมนูญ[kaē ratthathammanūn = ratthammanūn] (v, exp) EN: amend a constitution  FR: modifier la constitution ; amender la constitution
แก้รองเท้า[kaē røngthāo] (v, exp) EN: mend shoes  FR: réparer des chaussures

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MEND M EH1 N D
MENDE M EH1 N D
MENDEZ M EH0 N D EH1 Z
MENDYK M EH1 N D IH0 K
MENDEL M EH1 N D AH0 L
MENDED M EH1 N D IH0 D
MENDAN M EH1 N D AH0 N
MENDES M EY1 N D EH0 S
MENDEZ M EH1 N D EH0 Z
MENDING M EH1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mend (v) mˈɛnd (m e1 n d)
mends (v) mˈɛndz (m e1 n d z)
mended (v) mˈɛndɪd (m e1 n d i d)
mender (n) mˈɛndər (m e1 n d @ r)
menders (n) mˈɛndəz (m e1 n d @ z)
mending (v) mˈɛndɪŋ (m e1 n d i ng)
Mendelian (j) mˈɛndˈiːlɪəʳn (m e1 n d ii1 l i@ n)
mendacity (n) mˈɛndˈæsɪtiː (m e1 n d a1 s i t ii)
mendicant (n) mˈɛndɪkənt (m e1 n d i k @ n t)
mendacious (j) mˈɛndˈɛɪʃəs (m e1 n d ei1 sh @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
修补[xiū bǔ, ㄒㄧㄡ ㄅㄨˇ, / ] mend, #11,661 [Add to Longdo]
[mén, ㄇㄣˊ, / ] mendelevium Md101, radioactive actinoid element, #58,980 [Add to Longdo]
补缀[bǔ zhuì, ㄅㄨˇ ㄓㄨㄟˋ, / ] mend (clothes); patch, #160,793 [Add to Longdo]
托钵修会[tuō bō xiū huì, ㄊㄨㄛ ㄅㄛ ㄒㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ, / ] mendicant religious order in catholicism; Franciscan order [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
kommendที่กำลังจะมาถึง
wachstumhemmend(adj) ที่ไม่เอื้อ, ยับยั้ง, ขัดขวาง ต่อการเจริญเติบโต, See also: A. wachstumfördernd
zunehmend(adj) ที่กำลังเพิ่มขึ้น เช่น das zunehmende Bedürfnis an Benzin ความต้องการน้ำมันเบนซินที่กำลังเพิ่มขึ้น
abnehmend(adj) ที่กำลังลดลง เช่น die abnehmenede Anzahl von Studenten จำนวนนักศึกษาที่กำลังลดลง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klebestelle { f }; Flickstelle { f }; ausgebesserte Stelle | Klebestellen { pl }; Flickstellen { pl }; ausgebesserte Stellenmend | mends [Add to Longdo]
mendelsch { adj }Mendelian [Add to Longdo]
Mendelevium { n } [ chem. ]mendelevium [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ITU勧告[アイティーユーかんこく, aitei-yu-kankoku] (n) { comp } ITU Recommendation [Add to Longdo]
お勧め;御勧め;お薦め;御薦め;お奨め;御奨め[おすすめ, osusume] (n, vs) (See 勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement [Add to Longdo]
アメンド[amendo] (vs) to amend [Add to Longdo]
メーカー希望価格[メーカーきぼうかかく, me-ka-kiboukakaku] (n) manufacturer's recommended price [Add to Longdo]
メンデリズム[menderizumu] (n) (See メンデルの法則) Mendelism [Add to Longdo]
メンデルの法則[メンデルのほうそく, menderu nohousoku] (n) Mendel's laws (of genetic inheritance) [Add to Longdo]
メンデル集団[メンデルしゅうだん, menderu shuudan] (n) Mendelian population [Add to Longdo]
メンデル説[メンデルせつ, menderu setsu] (n) Mendelism [Add to Longdo]
メンデレビウム[menderebiumu] (n) mendelevium (Md) [Add to Longdo]
メンドシーノ[mendoshi-no] (n) { comp } Mendocino [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ITU勧告[ITUかんこく, ITU kankoku] ITU Recommendation [Add to Longdo]
技術面で[ぎじゅつめんで, gijutsumende] on a technical level [Add to Longdo]
修正[しゅうせい, shuusei] fix (vs), correction, amendment [Add to Longdo]
訂正[いせい, isei] fix (vs), correction, amendment [Add to Longdo]
メンドシーノ[めんどしーの, mendoshi-no] Mendocino [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mend \Mend\ (m[e^]nd), v. t. [imp. & p. p. {Mended}; p. pr. &
   vb. n. {Mending}.] [Abbrev. fr. amend. See {Amend}.]
   [1913 Webster]
   1. To repair, as anything that is torn, broken, defaced,
    decayed, or the like; to restore from partial decay,
    injury, or defacement; to patch up; to put in shape or
    order again; to re-create; as, to mend a garment or a
    machine.
    [1913 Webster]
 
   2. To alter for the better; to set right; to reform; hence,
    to quicken; as, to mend one's manners or pace.
    [1913 Webster]
 
       The best service they could do the state was to mend
       the lives of the persons who composed it. --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   3. To help, to advance, to further; to add to.
    [1913 Webster]
 
       Though in some lands the grass is but short, yet it
       mends garden herbs and fruit.     --Mortimer.
    [1913 Webster]
 
       You mend the jewel by the wearing it. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To improve; help; better; emend; amend; correct;
     rectify; reform.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mend \Mend\, v. i.
   To grow better; to advance to a better state; to become
   improved; to recover; to heal. --Shak.
   [1913 Webster +PJC]
 
   {on the mend} pred. a. recovering from an illness or injury.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mend
   n 1: sewing that repairs a worn or torn hole (especially in a
      garment); "her stockings had several mends" [syn: {mend},
      {patch}, {darn}]
   2: the act of putting something in working order again [syn:
     {repair}, {fix}, {fixing}, {fixture}, {mend}, {mending},
     {reparation}]
   v 1: restore by replacing a part or putting together what is
      torn or broken; "She repaired her TV set"; "Repair my shoes
      please" [syn: {repair}, {mend}, {fix}, {bushel}, {doctor},
      {furbish up}, {restore}, {touch on}] [ant: {break}, {bust}]
   2: heal or recover; "My broken leg is mending" [syn: {mend},
     {heal}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top