ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quicken

K W IH1 K AH0 N   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quicken-, *quicken*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quicken[VT] กระตุ้น, See also: เร้า, Syn. hurry, hasten, accelerate, stir, rouse
quicken[VT] ฟื้นฟู
quicken[VI] ทำให้มีชีวิตชีวาขึ้น, Syn. animate, revive, enliven
quicken[VI] (ทารกในครรภ์) เริ่มดิ้น
quickener[N] ผู้กระตุ้น
quicken up[PHRV] ขยับสูงขึ้น, See also: เคลื่อนไปเร็วขึ้น, Syn. speed up
quicken with[PHRV] เร่งเร้า, See also: เร่งให้เร็ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quicken(ควิค'เคิน) vi.,vt. (ทำให้) เร็วขึ้น,ไวขึ้น,มีชีวิตชีวาขึ้น,เริ่มมีลักษณะของสิ่งมีชีวิต., See also: quickener n.

English-Thai: Nontri Dictionary
quicken(vi) เร่ง,รีบ,รีบเร่ง,เร่งด่วน,เร็วขึ้น
quicken(vt) ทำให้ไวขึ้น,ทำให้เร็วขึ้น,ทำให้รวดเร็ว,เร่ง,ปลุกเร้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
quickening๑. การเร็วขึ้น๒. ระยะเด็กเริ่มดิ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Quicken for Windowsควิกเก้นสำหรับวินโดวส์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He quicken my soul, he bringeth me in the path...ให้ความแข็งแกร่ง และนำทางแก่ข้า The Other Boleyn Girl (2008)
Does your heart quicken when you see new merchandise in neatly stacked piles?หัวใจของคุณเต้นเร็วขึ้นรึไม่เวลาคุณเห็นสินค้าชิ้นใหม่ เรียงเป็นตั้งๆบนชั้น Confessions of a Shopaholic (2009)
And what quickens your pulse?แล้วสิ่งใดเล่าทำให้ชีพจรเจ้าเต้นรัว Legends (2010)
Nothing quickens your blood quite like couture.ไม่มีอะไร ทำให้เลือดคุณสูบฉีดไอ้เท่าแฟชั่น The Empire Strikes Jack (2010)
I want to grow and to prosper, to quicken and be wise.ข้าต้องการที่จะเติบโตและประสบความสำเร็จ มีความเร็วและความฉลาด ฟังข้าด้วยพระองค์ Sacrifice (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quickenHis pace quickened.
quickenI quickened my steps to catch up with her.
quickenIt's the class bell. The pupils that had been around the school gate quickened their steps as one.
quickenMy heart quickened.
quickenMy interest quickened.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เร่งฝีเท้า[V] speed, See also: quicken one's steps or pace, Ant. ชะลอฝีเท้า, Example: ฉันเร่งฝีเท้าขึ้นไปเดินเคียงข้างคนนำทาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ้ำ[v.] (jam) EN: speed up ; hasten ; hurry up ; turn out quickly ; quicken   FR: bâcler ; hâter ; torcher (fam.)
ถี่[v.] (thī) EN: quicken   

CMU English Pronouncing Dictionary
QUICKEN K W IH1 K AH0 N
QUICKENS K W IH1 K AH0 N Z
QUICKENED K W IH1 K AH0 N D
QUICKENING K W IH1 K AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quicken (v) kwˈɪkən (k w i1 k @ n)
quickens (v) kwˈɪkənz (k w i1 k @ n z)
quickened (v) kwˈɪkənd (k w i1 k @ n d)
quickening (v) kwˈɪkənɪŋ (k w i1 k @ n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[méi, ㄇㄟˊ, ] quickening of the fetus, #129,987 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クイッケン[, kuikken] (n) {comp} QUICKEN (accounting package) [Add to Longdo]
早まる(P);速まる[はやまる, hayamaru] (v5r,vi) (1) to move ahead (three hours, etc.); to move up; (2) to quicken; to speed up; to gather speed; (3) (esp. 早まる) to be hasty; to be rash; (P) [Add to Longdo]
早める(P);速める(P)[はやめる, hayameru] (v1,vt) to hasten; to quicken; to expedite; to precipitate; to accelerate; (P) [Add to Longdo]
促す[うながす, unagasu] (v5s,vt) to urge; to press; to prompt; to suggest; to demand; to stimulate; to quicken; to incite; to invite (attention to); (P) [Add to Longdo]
足を速める[あしをはやめる, ashiwohayameru] (exp,v1) to quicken one's pace (steps) [Add to Longdo]
胎動[たいどう, taidou] (n,vs) quickening; foetal (fetal) movement; fomenting (trouble); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
促す[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quicken \Quick"en\, v. i.
   1. To come to life; to become alive; to become vivified or
    enlivened; hence, to exhibit signs of life; to move, as
    the fetus in the womb.
    [1913 Webster]
 
       The heart is the first part that quickens, and the
       last that dies.            -- Ray.
    [1913 Webster]
 
       And keener lightnings quicken in her eye. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       When the pale and bloodless east began
       To quicken to the sun.        --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To move with rapidity or activity; to become accelerated;
    as, his pulse quickened.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quicken \Quick"en\, v. t. [imp. & p. p. {quickened}; p. pr. &
   vb. n. {Quickening}.] [AS. cwician. See {Quick}, a.]
   1. To make alive; to vivify; to revive or resuscitate, as
    from death or an inanimate state; hence, to excite; to,
    stimulate; to incite.
    [1913 Webster]
 
       The mistress which I serve quickens what's dead.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Like a fruitful garden without an hedge, that
       quickens the appetite to enjoy so tempting a prize.
                          -- South.
    [1913 Webster]
 
   2. To make lively, active, or sprightly; to impart additional
    energy to; to stimulate; to make quick or rapid; to
    hasten; to accelerate; as, to quicken one's steps or
    thoughts; to quicken one's departure or speed.
    [1913 Webster]
 
   3. (Shipbuilding) To shorten the radius of (a curve); to make
    (a curve) sharper; as, to quicken the sheer, that is, to
    make its curve more pronounced.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To revive; resuscitate; animate; reinvigorate; vivify;
     refresh; stimulate; sharpen; incite; hasten; accelerate;
     expedite; dispatch; speed.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quicken
   v 1: move faster; "The car accelerated" [syn: {accelerate},
      {speed up}, {speed}, {quicken}] [ant: {decelerate},
      {retard}, {slow}, {slow down}, {slow up}]
   2: make keen or more acute; "whet my appetite" [syn: {whet},
     {quicken}]
   3: give life or energy to; "The cold water invigorated him"
     [syn: {quicken}, {invigorate}]
   4: show signs of life; "the fetus quickened"
   5: give new life or energy to; "A hot soup will revive me";
     "This will renovate my spirits"; "This treatment repaired my
     health" [syn: {animate}, {recreate}, {reanimate}, {revive},
     {renovate}, {repair}, {quicken}, {vivify}, {revivify}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top