Search result for

doctor

(107 entries)
(0.0247 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -doctor-, *doctor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
doctor[VT] ซ่อม, See also: ซ่อมแซม
doctor[N] ดุษฎีบัณฑิต, See also: ผู้ได้รับปริญญาเอก
doctor[VT] ปลอมแปลงเพื่อหลอกลวง
doctor[N] แพทย์, See also: หมอ, Syn. physician, therapist
doctor[VT] รักษา, See also: เยียวยา, Syn. treat, nurse, medicate
doctor[VI] รักษา, See also: เยียวยา, Syn. treat, nurse, medicate
doctoral[ADJ] ในระดับปริญญาเอก
doctor up[PHRV] เจือปน, See also: ปลอมแปลง
doctorate[N] ปริญญาเอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
doctorate(ดอค'เทอะเรท) n. ปริญญาเอก,ดุษฎีบัณฑิต,ปริญญาแพทยศาสตร์ (ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาเอก)
witch doctorn. หมอผี, Syn. witch

English-Thai: Nontri Dictionary
doctor(n) หมอ,แพทย์,ดอกเตอร์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Doctor Nameชื่อของแพทย์ผู้รักษา [การแพทย์]
Doctor of philosophy degreeปริญญาเอก [TU Subject Heading]
Doctor Patient Relationshipความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย [การแพทย์]
Doctor Shoppingไปพบแพทย์หลายๆท่าน [การแพทย์]
Doctor's Complianceการปฏิบัติของแพทย์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
doctor (n ) หมอ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yes, Doctor.ได้ค่ะ Dead Space: Downfall (2008)
Just what, Doctor?อะไรกันล่ะด็อกเตอร์ Dead Space: Downfall (2008)
Just get down there, Doctor.ลงไปที่นั้นซะ ด็อกเตอร์ Dead Space: Downfall (2008)
I'm no doctor, but it looks like something's been chewing on him.ฉันไม่ใช้หมอน่ะ แต่ดูเหมือนว่า จะโดนอะไรกัด Dead Space: Downfall (2008)
Have you lost your mind, Doctor?คุณเสียสติไปเเล้วหรือ ด๊อกเตอร์ Dead Space: Downfall (2008)
This is not irrational, Doctor.นี่ไม่ใช้เรื่องที่ไร้เหตุผลน่ะด็อกเตอร์ Dead Space: Downfall (2008)
White, have the doctor restrained!ไวท์ จับหมอเอาไปขังไว้ Dead Space: Downfall (2008)
Arrest the doctor. Launch sequence for escape procedure's initiated.จับด็อกเตอร์เอาไว้ ยานฉุกเฉินถูกปล่อยออกไปแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
Get away from that control panel, Doctor.เลิกยุ่งกับแผงควบคุณได้แล้ว ด็อกเตรอร์ Dead Space: Downfall (2008)
I'm a doctor.ฉันเป็นหมอ Not Cancer (2008)
So that gimp doctors Don't have to look all over the placeดังนั้นหมอที่ลอยชายไม่สามารถดูแลได้ทั่วทุกที่ Not Cancer (2008)
People have confidence in doctors,คนทั่วไปมั่นใจในหมอ Not Cancer (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
doctorA doctor should never let a patient die.
doctorA doctor's instruments must be kept absolutely clean.
doctorA doctor was called in right away.
doctorA doctor was sent for at once.
doctorAfter completing his examination the doctor lifted his head up and said:
doctorAfter death, the doctor.
doctorA good doctor is sympathetic to his patients.
doctor"Ah, y-yes ... Sorry, Coz." "Hey! You might be my relative but here I'm your senior and a doctor. Keep things straight while you're in the hospital!"
doctorAll the doctor's efforts were in vain and the man soon died.
doctorAll the efforts of the doctors were of no avail.
doctorAll you have to do is sit down here and answer the doctor's questions.
doctorAn apple a day keeps the doctor away. [Proverb]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดร.[N] doctor, See also: Dr., Thai definition: ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy)
น.พ.[N] doctor, Syn. นายแพทย์
หมอ[N] doctor, Syn. แพทย์, Example: หญิงมีครรภ์ควรพบหมอทันทีที่รู้สึกไม่ปกติ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้รักษาโรค
แพทย์[N] doctor, See also: physician, medico, medical practitioner, medic, Syn. หมอ, Example: การใช้ยานอนหลับควรอยู่ในความดูแลของแพทย์, Thai definition: หมอรักษาโรค
คุณหมอ[N] doctor, See also: physician, medico, practitioner, medic, Syn. แพทย์, Example: คุณหมอตรวจรักษาคนไข้, Count unit: คน
ผู้รักษา[N] doctor, See also: general practitioner, medical practitioner, physician, Syn. แพทย์, พยาบาล, Ant. ผู้ป่วย, คนไข้, Example: ผู้รักษาควรแนะนำวิธีการปฏิบัติตนแก่ผู้ป่วยอย่างละเอียดและชัดเจน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เยียวยา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เวช[N] physician, See also: doctor, Syn. หมอ, แพทย์, Ant. คน, Thai definition: หมอรักษาโรค, Notes: (บาลี)
ไวทย์[N] physician, See also: doctor, Syn. แพทย์, หมอ, Count unit: คน, Notes: (สันสกฤต)
อายุรแพทย์[N] physician, See also: doctor, Syn. อายุรเวช, Thai definition: แพทย์ผู้ทำการรักษาด้วยยา
อายุรเวช[N] physician, See also: doctor, Syn. อายุรแพทย์, Thai definition: หมอรักษาโรคทางยา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต[n. exp.] (aksønsāt dutsadibandit) EN: Doctor of Arts; D.A   
อายุรแพทย์[n.] (āyuraphaēt) EN: physician ; doctor   FR: médecin [m] ; docteur [m]
อายุรเวช[n.] (āyurawēt) EN: physician ; doctor   FR: médecin [m] ; docteur [m]
ใบรับรองแพทย์[n. exp.] (bairaprøng phaēt) EN: doctor's certificate   FR: certificat médical [m] ; attestation médicale [f]
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต[n. exp.] (børihān thurakit dutsadībandit) EN: Doctor of Business Administration   
ด็อกเตอร์ = ดอกเตอร์[n.] (dǿktoē) EN: doctor   FR: docteur [m]
ดุษฎีบัณฑิต[n.] (dutsadībandit) EN: doctor ; doctor's degree   
จักษุแพทย์[n.] (jaksuphaēt) EN: ophthalmologist ; eye doctor   FR: oculiste [m] ; ophtalmologiste [m] ; ophtalmologue [m]
เจ้าของไข้[n. exp.] (jaokhøng khai) EN: doctor in charge of a patient   
คุณหญิงหมอ[X] (Khunying Mø) EN: Doctor   FR: docteur

CMU English Pronouncing Dictionary
DOCTOR    D AA1 K T ER0
DOCTORS    D AA1 K T ER0 Z
DOCTOR'S    D AA1 K T ER0 Z
DOCTORAL    D AA1 K T ER0 AH0 L
DOCTORED    D AA1 K T ER0 D
DOCTORS'    D AA1 K T ER0 Z
DOCTORATE    D AA1 K T ER0 AH0 T
DOCTORING    D AA1 K T ER0 IH0 NG
DOCTORATES    D AA1 K T ER0 AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
doctor    (v) (d o1 k t @ r)
doctors    (v) (d o1 k t @ z)
doctored    (v) (d o1 k t @ d)
doctorate    (n) (d o1 k t @ r @ t)
doctoring    (v) (d o1 k t @ r i ng)
doctorates    (n) (d o1 k t @ r @ t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Doktor {m}; Doktorin {f} | Doktoren {pl}doctor | doctors [Add to Longdo]
Humanmediziner {m}doctor of medicine [Add to Longdo]
Doktor AllwissendDoctor Know-All [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お医者さん(P);御医者さん[おいしゃさん, oishasan] (n) (pol) doctor; (P) [Add to Longdo]
お医者様[おいしゃさま, oishasama] (n) (hon) (See 医者) doctor [Add to Longdo]
でも医者[でもいしゃ, demoisha] (n) quack (doctor) [Add to Longdo]
へっぽこ[, heppoko] (n,adj-na) hack; untrained; quack (doctor) [Add to Longdo]
へぼ医者[へぼいしゃ, heboisha] (n) quack doctor [Add to Longdo]
ガラルファ;ガラ・ルファ[, gararufa ; gara . rufa] (n) doctor fish (Garra rufa); nibble fish; kangal fish; reddish log sucker [Add to Longdo]
ツリードクター[, tsuri-dokuta-] (n) tree doctor [Add to Longdo]
ドクター(P);ドクトル[, dokuta-(P); dokutoru] (n) doctor (dut [Add to Longdo]
ドクターコース;ドクター・コース[, dokuta-ko-su ; dokuta-. ko-su] (n) doctoral program (wasei [Add to Longdo]
ドクターストップ[, dokuta-sutoppu] (n) (1) stopping a sport, such as boxing, on doctor's orders (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
博士[bó shì, ㄅㄛˊ ㄕˋ, ] doctor; court academician (in feudal China); Ph.D. [Add to Longdo]
博士学位[bó shì xué wèi, ㄅㄛˊ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, / ] doctoral degree; PhD; same as Doctor of Philosophy 哲學博士學位|哲学博士学位 [Add to Longdo]
[dài, ㄉㄞˋ, ] doctor [Add to Longdo]
大夫[dài fu, ㄉㄞˋ ㄈㄨ˙, ] doctor; minister of state (in pre-Han states) [Add to Longdo]
文学博士[wén xué bó shì, ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ ㄅㄛˊ ㄕˋ, / ] Doctor of Letters [Add to Longdo]
医学博士[yī xué bó shì, ㄧ ㄒㄩㄝˊ ㄅㄛˊ ㄕˋ, / ] doctor of medicine [Add to Longdo]
医师[yī shī, ㄧ ㄕ, / ] doctor [Add to Longdo]
医生[yī shēng, ㄧ ㄕㄥ, / ] doctor [Add to Longdo]
医护[yī hù, ㄧ ㄏㄨˋ, / ] doctors and nurses; medic; medical (personnel) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Friar \Fri"ar\, n. [OR. frere, F. fr[`e]re brother, friar, fr.
   L. frater brother. See {Brother}.]
   1. (R. C. Ch.) A brother or member of any religious order,
    but especially of one of the four mendicant orders, viz:
    {(a) Minors, Gray Friars, or Franciscans.} {(b)
    Augustines}. {(c) Dominicans or Black Friars.} {(d) White
    Friars or Carmelites.} See these names in the Vocabulary.
    [1913 Webster]
 
   2. (Print.) A white or pale patch on a printed page.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) An American fish; the silversides.
    [1913 Webster]
 
   {Friar bird} (Zool.), an Australian bird ({Tropidorhynchus
    corniculatus}), having the head destitute of feathers; --
    called also {coldong}, {leatherhead}, {pimlico}; {poor
    soldier}, and {four-o'clock}. The name is also applied to
    several other species of the same genus.
 
   {Friar's balsam} (Med.), a stimulating application for wounds
    and ulcers, being an alcoholic solution of benzoin,
    styrax, tolu balsam, and aloes; compound tincture of
    benzoin. --Brande & C.
 
   {Friar's cap} (Bot.), the monkshood.
 
   {Friar's cowl} (Bot.), an arumlike plant ({Arisarum vulgare})
    with a spathe or involucral leaf resembling a cowl.
 
   {Friar's lantern}, the ignis fatuus or Will-o'-the-wisp.
    --Milton.
 
   {Friar skate} (Zool.), the European white or sharpnosed skate
    ({Raia alba}); -- called also {Burton skate}, {border
    ray}, {scad}, and {doctor}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 doctor \doc"tor\, n. [OF. doctur, L. doctor, teacher, fr. docere
   to teach. See {Docile}.]
   1. A teacher; one skilled in a profession, or branch of
    knowledge; a learned man. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       One of the doctors of Italy, Nicholas Macciavel. --
                          Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. An academical title, originally meaning a man so well
    versed in his department as to be qualified to teach it.
    Hence: One who has taken the highest degree conferred by a
    university or college, or has received a diploma of the
    highest degree; as, a doctor of divinity, of law, of
    medicine, of music, or of philosophy. Such diplomas may
    confer an honorary title only.
    [1913 Webster]
 
   3. One duly licensed to practice medicine; a member of the
    medical profession; a physician.
    [1913 Webster]
 
       By medicine life may be prolonged, yet death
       Will seize the doctor too.      -- Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Any mechanical contrivance intended to remedy a difficulty
    or serve some purpose in an exigency; as, the doctor of a
    calico-printing machine, which is a knife to remove
    superfluous coloring matter; the doctor, or auxiliary
    engine, called also {donkey engine}.
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.) The friar skate. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   {Doctors' Commons}. See under {Commons}.
 
   {Doctor's stuff}, physic, medicine. --G. Eliot.
 
   {Doctor fish} (Zool.), any fish of the genus {Acanthurus};
    the surgeon fish; -- so called from a sharp lancetlike
    spine on each side of the tail. Also called {barber fish}.
    See {Surgeon fish}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Doctor \Doc"tor\, v. t. [imp. & p. p. {Doctored}; p. pr. & vb.
   n. {Doctoring}.]
   1. To treat as a physician does; to apply remedies to; to
    repair; as, to doctor a sick man or a broken cart.
    [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   2. To confer a doctorate upon; to make a doctor.
    [1913 Webster]
 
   3. To tamper with and arrange for one's own purposes; to
    falsify; to adulterate; as, to doctor election returns; to
    doctor whisky. [Slang]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Doctor \Doc"tor\, v. i.
   To practice physic. [Colloq.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dr \Dr.\ n.
   abbreviation for {doctor}, a title accorded to a person who
   holds a doctorate degree from an academic institution, such
   as a Ph.D. degree or M.D. degree. [abbrev.]
 
   Syn: doctor.
     [WordNet 1.5]
 
   2. a licensed doctor of medicine.
 
   Syn: doctor, doc, physician, MD, medico.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 doctor
   n 1: a licensed medical practitioner; "I felt so bad I went to
      see my doctor" [syn: {doctor}, {doc}, {physician}, {MD},
      {Dr.}, {medico}]
   2: (Roman Catholic Church) a title conferred on 33 saints who
     distinguished themselves through the orthodoxy of their
     theological teaching; "the Doctors of the Church greatly
     influenced Christian thought down to the late Middle Ages"
     [syn: {Doctor of the Church}, {Doctor}]
   3: children take the roles of physician or patient or nurse and
     pretend they are at the physician's office; "the children
     explored each other's bodies by playing the game of doctor"
   4: a person who holds Ph.D. degree (or the equivalent) from an
     academic institution; "she is a doctor of philosophy in
     physics" [syn: {doctor}, {Dr.}]
   v 1: alter and make impure, as with the intention to deceive;
      "Sophisticate rose water with geraniol" [syn:
      {sophisticate}, {doctor}, {doctor up}]
   2: give medical treatment to
   3: restore by replacing a part or putting together what is torn
     or broken; "She repaired her TV set"; "Repair my shoes
     please" [syn: {repair}, {mend}, {fix}, {bushel}, {doctor},
     {furbish up}, {restore}, {touch on}] [ant: {break}, {bust}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 doctor [dɔktɔr]
   doctor
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 doctor
   doctor; physician
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top