ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fix

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fix-, *fix*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
fixed asset(n) สินทรัพย์ถาวร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fix(vt) ซ่อมแซม, See also: ซ่อม, แก้, Syn. repair, mend, correct, Ant. damage, spoil
fix(vt) ติด, See also: ยึด, ผนึก, ติดแน่น, Syn. fasten, attach, secure, Ant. move, unfix
fix(vt) กำหนด (วัน, เวลา, ราคา), Syn. set, settle, determine, Ant. unsettle, unifx
fix(vt) จ้อง (ตา), See also: เพ่ง ความสนใจ, Syn. focus, direct
fix(vt) จัดการ, See also: จัดให้เป็นระบบ, Syn. arrange, organize
fix(vt) จัดหาอาหาร, See also: เตรียมอาหาร, Syn. provide, prepare
fix(vt) ลงโทษ, See also: ทำโทษ, Syn. punish, castigate, Ant. free
fix(n) การแก้ปัญหา, Syn. solution
fix(n) สถานการณ์ที่ยากลำบาก, Syn. predicament, difficulty, dilemma, Ant. facility
fixed(adj) ที่ไม่เปลี่ยน (ใช้กับสีหน้า)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fix(ฟิคซฺ) { fixed, fixing, fixes } vt. ทำให้แน่น, ติด, ติดแน่น, กำหนดแน่นอน, เพ่งมอง, เพ่งความสนใจ, ป้ายความผิด, ซ่อมแซม, จัดให้เรียบร้อย, จัดให้เป็นระเบียบ, เตรียมอาหาร, แก้แค้น, ลงโทษ, จัดการ, เปลี่ยนไนโตรเจนในอากาศให้เป็นสารประกอบที่มีประโยชน์ (เช่นปุ๋ย) , ทำให้ภาพเกาะแน่นโด
fixate(ฟิค'เซท) vt. ทำให้มั่นคง, ทำให้คงที่, ทำให้ติดแน่น. vi. ติดแน่น, เกาะแน่น, Syn. fix
fixation(ฟิคเซ'เชิน) n. การทำให้ติดแน่น, ทำให้เกาะแน่น, การครอบงำ, Syn. obsession
fixative(ฟิค'ซะทิฟว) adj. ซึ่งยึดติด, ซึ่งเกาะติด, ซึ่งทำให้ยึดติด. n. สารยึดติด, สารเกาะติด, สารที่ทำให้การระเหยช้าลง
fixed(ฟิคซฺทฺ) adj. ติดแน่น, ซึ่งได้กำหนดไว้, ซึ่งได้ทำให้มั่นคงหรือถาวร, เป็นการเพ่งมองหรือเพ่งความสนใจ, แน่นอน, มั่นคง, ถาวร, ไม่ผันแปร, เป็นระเบียบ., See also: fixedly adv. fixedness n., Syn. fastened
fixed diskจานบันทึกอยู่กับที่เป็นชื่อที่ใช้เรียกฮาร์ดดิสก์ (hard disk) อีกชื่อหนึ่ง เพราะโดยปกติ เราไม่อาจจะถอดจานบันทึกแข็งนี้ ออกจาก เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ และเพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่าง จานบันทึกแบบธรรมดา (floppy disk) ที่สามารถถอดหรือดึงออกได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ฮาร์ดดิสก์ที่ดึงเข้าออก ได้ก็มี ใช้อยู่ บ้าง แม้ว่าจะไม่เป็นที่นิยมนัก ฮาร์ดดิสก์ชนิดนั้น เรียกว่า removable hard disk ดู removable hard disk ประกอบ
fixed pitchช่องไฟเท่ากันหมายถึง การพิมพ์ตัวอักษรแต่ละตัวโดยกำหนดให้มีช่องไฟ กว้างเท่า ๆ กัน บางทีใช้คำว่า monospaced โดยปกติ จอภาพคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด และเครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix) ชนิดราคาถูก ๆ จะพิมพ์หรือให้ภาพตัวอักษรที่มี ความกว้างเท่ากันหมด ตรงข้ามกับคำ fixed pitch นี้ เราจะใช้คำว่า proportional pitch เครื่องพิมพ์ดี ๆ จะต้องปรับ ขนาดของตัวอักษรไม่ให้เท่ากัน เช่น ตัว I, L, T ไม่ควร จะกว้างเท่ากับ O, W, M ILT OWM
fixed point numberจำนวนเต็มหมายถึง เลขที่มีจุดทศนิยม (สมมติ) ตายตัว หรือที่เรียกว่า เลขจำนวนเต็ม (integer) ตรงข้ามกับ floating point number ซึ่งหมายถึงเลขทศนิยมที่จะกำหนดให้มีเลขตามหลังจุด ทศนิยมกี่หลักก็ได้ตามที่ต้องการ
fixed storageหน่วยเก็บข้อมูลที่เปลี่ยนไม่ได้หมายถึงสื่อที่เก็บข้อมูลครั้งหนึ่งแล้ว นำมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้ หมายความว่า จะนำมาลบแล้วบันทึกใหม่อย่างจานบันทึกหรือแถบบันทึกไม่ได้ เมื่อนำมาบันทึกใหม่ไม่ได้ ส่วนมากจึงมักใช้บันทึกแฟ้มข้อมูลที่อ่านได้อย่างเดียว (read only) บางทีหมายถึงรอม (ROM)
fixing(ฟิค'ซิง) n. การยึดติด, การเกาะติด, การเกาะแน่น, การซ่อมแซม, อุปกรณ์, เครื่องประกอบ, เครื่องตกแต่ง, การปรุงแต่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
fix(vi) อยู่กับที่, ประจำที่, ยึด, ไม่เคลื่อนไหว, ติดแน่น, เกาะแน่น
fix(vt) กำหนด, เจาะจง, ซ่อมแซม, ทำให้คืนดี, ทำให้ติดแน่น, ตรึงตรา, จัดการ
fixation(n) การกำหนด, ความสำรวม, การเจาะจง
fixity(n) ความคงที่, ความแน่นอน, ความตายตัว, ความมั่นคง, ความถาวร
fixture(n) เครื่องติดตั้ง, ของประจำที่, กำหนดการ, สิ่งยึดติด
affix(n) สิ่งเพิ่มเติม, ภาคผนวก, คำต่อท้าย
affix(vt) ติดต่อกัน, ประทับ(ตรา), ใส่ความ
crucifix(n) ไม้กางเขน
crucifixion(n) การตรึงไม้กางเขน, การขึงพืด
prefix(n) คำอุปสรรค, คำเติมหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fix๑. ตรึง๒. (จักษุ.) จ้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fixationการตรึง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fixativeน้ำยาเคลือบภาพ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fixed-ตรึง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
fixed assetsสินทรัพย์ถาวร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fixed base notation; fixed radix notationสัญกรณ์ฐานตรึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fixed cantilever partial denture; cantilever fixed partial dentureฟันปลอมติดแน่นชนิดหลักยึดข้างเดียว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fixed carbonคาร์บอนคงที่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fixed chargesค่าภาระติดพันตามที่กำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fixed delusion(จิตเวช.) อาการหลงผิดตายตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fixจับแน่น, การตรึง [การแพทย์]
Fixateจ้องที่จุดใดจุดหนึ่ง [การแพทย์]
Fixationการตรึง [TU Subject Heading]
Fixationการไม่มีปฏิกิริยาต่อแสง, การยึดติด, การตรึง, ค่าคงที่ [การแพทย์]
Fixationการดองรักษา, การดอง, การดองรักษา [การแพทย์]
Fixation by Immersionการดองโดยจุ่มตัวอย่างในน้ำยาดอง [การแพทย์]
Fixation by Perfusionการดองโดยการฉีดน้ำยาดองเข้าภายในตัวอย่าง [การแพทย์]
Fixation Devices, Internalอุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกภายใน [การแพทย์]
Fixation of Living Tissueลักษณะของการคงอยู่กับที่ของเนื้อเยื่อ [การแพทย์]
Fixation, Externalการตรึงภายนอก, เครื่องยึดตรึงกระดูกภายนอก, การยึดตรึงภายนอก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll fix ya. I'll fix ya.ฉันจะแก้ไขยา ฉันจะแก้ไขยา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'll fix ya!ฉันจะแก้ไขยา! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You should fix up the women.นายควรจะแปลงโฉมพวกสาวๆนะ The Great Dictator (1940)
Wait 'til I, I fix this thing here.รอจนกว่าฉันฉันจะแก้ไขสิ่งนี้ ที่นี่ ที่นั่น Pinocchio (1940)
Fix it, Algernon.ซ่อมมัน, แอลเจอโนน คุณจะไม่ต้องการให้ฉันไปใน Help! (1965)
Fix it!ฉันคือนายจ้างที่ดี Help! (1965)
We'll fix that right away.ปรับให้เดี๋ยวนี้ล่ะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
- Three and a half, sir. When you use that, fix bayonets and die.เมื่อคุณใช้ที่แก้ไขดาบปลายปืน และตาย How I Won the War (1967)
Fix bayonets and charge.เราทุกคนจะตายภายใต้ชื่อตลก How I Won the War (1967)
- But he did fix the motor.แค่เขาแก้ไขมอเตอร์ได้ Yellow Submarine (1968)
Fix it to keep his mind from wandering.แก้ไขมันเพื่อให้จิตใจของเขาจาก การเดิน Yellow Submarine (1968)
I have this engine to take apart and fix before my water runs out.ฉันต้องซ่อมเครื่องยนต์นี่ ก่อนที่น้ำของฉันจะหมด The Little Prince (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fixA budget is a plan or schedule adjusting expenses during a certain period to the estimated or fixed income for that period.
fixA famous Japanese poet does not approve of any fixed doctrine in haiku.
fixArgument continues about the "White collar exemption" that exempts specific white collar workers from the "8 hours in 1 day, 40 hours a week," working hours fixed by the Labour Standards Act.
fixAs soon as you have the car fixed, please send me a letter with the cost. I'll send you the money.
fixCan anyone fix a flat tire?
fixCan I fix you a hot drink?
fixCan you fix him up for the night?
fixCan you fix me a reservation?
fixCan you fix the broken radio?
fixCan you fix this door? It's creaking.
fixDo I have to fix up to go to their house?
fixDo you want me to fix you up with him?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซ่อมบำรุง(v) repair, See also: fix, mend, Syn. ซ่อม, Example: กระทรวงศึกษาฯ รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสียแล้ว เพื่อนำมาซ่อมบำรุง แล้วนำไปแจกจ่ายให้โรงเรียนที่ขาดแคลน, Thai Definition: ทำสิ่งชำรุดให้อยู่ในสภาพดี และรักษาให้อยู่ในสภาพนั้นต่อไปเรื่อยๆ
ยึด(v) fix, See also: stick, secure, attach, fasten, Syn. เหนี่ยว, รั้ง, Ant. ปล่อย, Example: มีตะปูยึดแผ่นไม้ไว้ 2 ตัว, Thai Definition: ถือเอาไว้, ทำให้ไม่เคลื่อน
อยู่กับที่(v) fix, See also: be immovable, settle, be rigid, Syn. คงที่, Example: ประชาชนที่จะเดินทางไปชลบุรีได้รับความเดือดร้อนเพราะต้องติดแหง็กอยู่กับที่ไปการพัฒนาบ้านเมืองจะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้
จำกัดราคา(v) fix the price, Syn. กำหนดราคา, Example: คุณควรจำกัดราคาสินค้าไม่ให้สูงเกินไปกว่านี้, Thai Definition: กำหนดราคาไว้โดยเฉพาะ ไม่ให้น้อยกว่าหรือมากกว่า
ค่าคงตัว(n) constant, See also: fixed rate, Syn. ค่าคงที่, Ant. ค่าแปรผัน, Example: ความถี่พาหะต่างกันออกไปมีผลต่อค่าคงตัวของวงจรในระบบสายโทรศัพท์ที่จะหน่วงสัญญาณที่มีความถี่ต่างกัน, Thai Definition: มูลค่าที่คงที่
ค่าคงที่(n) constant, See also: fixed rate, Syn. ค่าคงตัว, Ant. ค่าแปรผัน, Example: ตารางนี้แสดงให้เห็นถึงค่าคงที่ของผลผลิตรวมภายในประเทศซึ่งเพิ่มขึ้นทุกปี
พิธีมณฑล(n) location, See also: fixed area for performing a ceremony, site of rite, Example: ผู้มาร่วมเวียนเทียนรวมตัวกันอยู่บริเวณพิธีมณฑลอย่างแน่นขนัด, Count Unit: ที่, แห่ง, Thai Definition: บริเวณที่กำหนดขึ้นเพื่อประกอบพิธี
เป๋ง(adv) fixedly, See also: hard, Syn. เขม็ง, แน่วแน่, Example: เขาจ้องเป๋งมาที่ผม
เป็นมั่นเหมาะ(adv) surely, See also: fixedly, readily, certainly, definitely, absolutely, Syn. อย่างมั่นเหมาะ, เป็นมั่นเป็นเหมาะ, แน่นอน, Ant. ไม่แน่นอน, Example: เจ้านายยืนยันเป็นมั่นเหมาะว่า จะไม่มีการจ้างคนออก, Thai Definition: อย่างเป็นความจริง, อย่างมีความแน่นอน
อย่างมั่นเหมาะ(adv) surely, See also: fixedly, readily, certainly, definitely, absolutely, Syn. เป็นมั่นเหมาะ, หนักแน่น, อย่างมั่นเหมาะ, Ant. ไม่แน่นอน, Example: เขารับปากอย่างมั่นเหมาะแล้วว่าจะไปกับพวกเรา, Thai Definition: อย่างมั่นคง, อย่างแน่ใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญ-[an-] (x) EN: other, different (prefix)  FR: autre, différent (préfixe)
บรรพ-[ban- = banpha-] (pref) EN: [ prefix meaning ancient, prime, primary, primordial ]  FR: [ préfixe indiquant l'ancienneté ]
บันไดลิง[bandai ling] (n, exp) EN: fixed ladder  FR: passerelle [ f ]
บาง-[bāng-] (pref, (prep)) EN: ... uppon - (prefix : riverside village or town) ; district along a waterway  FR: ... sur- (préf. : cité située sur la rive d'un cours d'eau)
เบิ่ง[boēng] (v) EN: stare bewilderedly ; stare in wonderment ; look up ; look at ; gaze  FR: regarder fixement
เบิ่งมอง[boēng-møng] (v, exp) EN: stare ; gaze  FR: regarder fixement
-บุรี[-burī] (x) EN: -town, -city (suffix related to a town or city)  FR: -ville, -bourg (suffixe désignant une ville)
ใช้วิธีการอันมิชอบ[chai withīkān an michøp] (xp) EN: fixing
ดาวฤกษ์[dāo roēk] (n, exp) EN: fixed star
ดอกเบี้ยคงที่[døkbīa khongthī] (n, exp) EN: fixed interest  FR: intérêt fixe [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
fix
fixed
fixer
fixes
fixate
fixing
fixler
fixmer
fixable
fixated

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fix
fixed
fixes
fixate
fixing
fixated
fixates
fixedly
fixture
fixating

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
固定[gù dìng, ㄍㄨˋ ㄉㄧㄥˋ,  ] fixed; set; regular #1,892 [Add to Longdo]
名额[míng é, ㄇㄧㄥˊ ㄜˊ,   /  ] fixed number of people; quota #8,166 [Add to Longdo]
定点[dìng diǎn, ㄉㄧㄥˋ ㄉㄧㄢˇ,   /  ] fixed point or location; point of reference; (math.) fixed point; to determine a location #9,365 [Add to Longdo]
定额[dìng é, ㄉㄧㄥˋ ㄜˊ,   /  ] fixed amount; quota #10,644 [Add to Longdo]
定时[dìng shí, ㄉㄧㄥˋ ㄕˊ,   /  ] fixed time; a certain time; on time; regular; according to fixed time; timed (explosive) #12,367 [Add to Longdo]
定员[dìng yuán, ㄉㄧㄥˋ ㄩㄢˊ,   /  ] fixed complement (of crew, passengers etc) #42,017 [Add to Longdo]
包产到户[bāo chǎn dào hù, ㄅㄠ ㄔㄢˇ ㄉㄠˋ ㄏㄨˋ,     /    ] fixing of farm output quotas for each household #52,658 [Add to Longdo]
定编[dìng biān, ㄉㄧㄥˋ ㄅㄧㄢ,   /  ] fixed allocation #65,004 [Add to Longdo]
不动点[bù dòng diǎn, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ,    /   ] fixed point (of a map in math.) #96,772 [Add to Longdo]
不动点定理[bù dòng diǎn dìng lǐ, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ,      /     ] fixed point theorem (math.) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ballastwiderstand { m }fix resistance [Add to Longdo]
Fixer { m }junkie [Add to Longdo]
Fixfocus { m }fixed focus [Add to Longdo]
Fixierbad { n } | Fixierbäder { pl }fixing bath | fixing baths [Add to Longdo]
Fixiermittel { n } | Fixiermittel { pl }fixative | fixatives [Add to Longdo]
Fixierschraube { f } [ techn. ]locating screw [Add to Longdo]
Fixierstift { m }locating pin [Add to Longdo]
Fixierung { f }locator [Add to Longdo]
Fixierung { f } (des Druckbildes beim Laserdrucker)fusing [Add to Longdo]
Fixierstation { f } (beim Laserdrucker)fuser station [Add to Longdo]
Fixierstück { n }locating element [Add to Longdo]
Fixkosten { pl }; fixe Kosten | durchschnittliche fixe Kostenfixed costs | average fixed cost [Add to Longdo]
Fixpunkt { m } [ math. ]fixed-point [Add to Longdo]
Fixpunkt { m }ledger [Add to Longdo]
Fixpunkt { m }; Programmhaltepunkt { m } [ comp. ]checkpoint [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[sa] (suf) (1) -ness (nominalizing suffix indicating degree or condition); (prt) (2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion; (int) (3) (See さあ) come; come now; (P) #15 [Add to Longdo]
ない[nai] (aux-adj) (1) not (verb-negating suffix; may indicate question or invitation with rising intonation); (suf, adj-i) (2) (See 忙しない) emphatic suffix (used after the root of an adjective); (P) #27 [Add to Longdo]
一(P);1[いち(P);ひと, ichi (P); hito] (num, pref) (1) (ひと when a prefix) one; (suf) (2) (いち only) best in; the most (...) in (where an adjective follows); (P) #82 [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n, adj-no, n-adv, n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P) #111 [Add to Longdo]
[ほう, hou] (suf) (1) honorific pluralizing suffix (used only for people); (2) (also かた) around (the time that, etc.); about #160 [Add to Longdo]
目(P);眼(P)[め, me] (n) (1) eye; eyeball; (2) (See 目が見える) eyesight; sight; vision; (3) look; stare; glance; (4) an experience; (5) viewpoint; (6) (See 編み目) stitch; texture; weave; (suf) (7) ordinal number suffix; (8) (See 大きめ) somewhat; -ish; (P) #185 [Add to Longdo]
[かた(P);がた, kata (P); gata] (n) (1) model; type (e.g. of machine, goods, etc.); (2) (がた when a suffix) (See 朝型) type; style; pattern; (3) mold (mould); template; model; (4) kata (standard form of a movement, posture, etc. in martial arts, sport, etc.); (5) form (i.e. customary procedure); (6) size (i.e. clothing, shoes); (7) (obsc) (See 品種) (taxonomical) form; (P) #203 [Add to Longdo]
[mi] (suf) (1) (also written with the ateji 味) (See 甘み) -ness (nominalizing suffix, esp. of sensory or subjective adjectives); (2) (See 深み) nominalizing suffix indicating location; (3) (See 降りみ降らずみ) (as ...mi ...mi) alternating between ... and ... #210 [Add to Longdo]
[ら, ra] (suf) (1) pluralizing suffix (often humble, derogatory or familiar); and others; et alios; and the like; and followers; (2) (See あちら, いくら) or so (rough indicator of direction, location, amount, etc.); (3) (See 清ら) (after the stem of an adjective) nominalizing suffix #221 [Add to Longdo]
所(P);処;處(oK)[ところ(P);とこ(所), tokoro (P); toko ( tokoro )] (n, suf) (1) (also pronounced どころ when a suffix) place; spot; scene; site; (2) address; (3) district; area; locality; (4) one's house; (5) point; (6) part; (7) space; room; (8) (uk) (after the plain past form of a verb) whereupon; as a result; (9) (after present form of a verb) about to; on the verge of; (P) #235 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インフィックス表記法[インフィックスひょうきほう, infikkusu hyoukihou] infix notation [Add to Longdo]
コンテキスト接頭部[コンテキストせっとうぶ, kontekisuto settoubu] context prefix [Add to Longdo]
サフィックス[さふぃっくす, safikkusu] suffix [Add to Longdo]
パスプレフィックス[ぱすぷれふぃっくす, pasupurefikkusu] path prefix [Add to Longdo]
ファイル固有属性[ファイルこゆうぞくせい, fairu koyuuzokusei] fixed file attributes [Add to Longdo]
プレフィクス[ぷれふぃくす, purefikusu] prefix [Add to Longdo]
プレフィックス[ぷれふぃっくす, purefikkusu] prefix [Add to Longdo]
プレフィックス形シフトキー[プレフィックスがたしふとキー, purefikkusu gatashifuto ki-] prefix-type shift key [Add to Longdo]
プレフィックス表記法[プレフィックスひょうきほう, purefikkusu hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
ポーランド表記法[ポーランドひょうきほう, po-rando hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
恒星[こうせい, kousei] Fixstern [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fix \Fix\ (f[i^]ks), a. [OE., fr. L. fixus, p. p. of figere to
   fix; cf. F. fixe.]
   Fixed; solidified. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fix \Fix\, v. t. [imp. & p. p. {Fixed} (f[i^]kst); p. pr. & vb.
   n. {Fixing}.] [Cf. F. fixer.]
   1. To make firm, stable, or fast; to set or place
    permanently; to fasten immovably; to establish; to
    implant; to secure; to make definite.
    [1913 Webster]
 
       An ass's nole I fixed on his head.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       O, fix thy chair of grace, that all my powers
       May also fix their reverence.     --Herbert.
    [1913 Webster]
 
       His heart is fixed, trusting in the Lord. --Ps.
                          cxii. 7.
    [1913 Webster]
 
       And fix far deeper in his head their stings.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To hold steadily; to direct unwaveringly; to fasten, as
    the eye on an object, the attention on a speaker.
    [1913 Webster]
 
       Sat fixed in thought the mighty Stagirite. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       One eye on death, and one full fix'd on heaven.
                          --Young.
    [1913 Webster]
 
   3. To transfix; to pierce. [Obs.] --Sandys.
    [1913 Webster]
 
   4. (Photog.) To render (an impression) permanent by treating
    with a developer to make it insensible to the action of
    light. --Abney.
    [1913 Webster]
 
   5. To put in order; to arrange; to dispose of; to adjust; to
    set to rights; to set or place in the manner desired or
    most suitable; hence, to repair; as, to fix the clothes;
    to fix the furniture of a room. [Colloq. U.S.]
    [1913 Webster]
 
   6. (Iron Manuf.) To line the hearth of (a puddling furnace)
    with fettling.
 
   Syn: To arrange; prepare; adjust; place; establish; settle;
     determine.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fix \Fix\, v. i.
   1. To become fixed; to settle or remain permanently; to cease
    from wandering; to rest.
    [1913 Webster]
 
       Your kindness banishes your fear,
       Resolved to fix forever here.     --Waller.
    [1913 Webster]
 
   2. To become firm, so as to resist volatilization; to cease
    to flow or be fluid; to congeal; to become hard and
    malleable, as a metallic substance. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   {To fix on}, to settle the opinion or resolution about; to
    determine regarding; as, the contracting parties have
    fixed on certain leading points.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fix \Fix\, n.
   1. A position of difficulty or embarassment; predicament;
    dilemma. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       Is he not living, then? No. is he dead, then? No,
       nor dead either. Poor Aroar can not live, and can
       not die, -- so that he is in an almighty fix. --De
                          Quincey.
    [1913 Webster]
 
   2. (Iron Manuf.) fettling. [U.S.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fettling \Fet"tling\, n.
   1. (Metal.) A mixture of ore, cinders, etc., used to line the
    hearth of a puddling furnace. [Eng.]
 
   Note: [It is commonly called {fix} in the United States.]
      [1913 Webster]
 
   2. (Pottery) The operation of shaving or smoothing the
    surface of undried clay ware.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fix
   n 1: informal terms for a difficult situation; "he got into a
      terrible fix"; "he made a muddle of his marriage" [syn:
      {fix}, {hole}, {jam}, {mess}, {muddle}, {pickle}, {kettle
      of fish}]
   2: something craved, especially an intravenous injection of a
     narcotic drug; "she needed a fix of chocolate"
   3: the act of putting something in working order again [syn:
     {repair}, {fix}, {fixing}, {fixture}, {mend}, {mending},
     {reparation}]
   4: an exemption granted after influence (e.g., money) is brought
     to bear; "collusion resulted in tax fixes for gamblers"
   5: a determination of the place where something is; "he got a
     good fix on the target" [syn: {localization}, {localisation},
     {location}, {locating}, {fix}]
   v 1: restore by replacing a part or putting together what is
      torn or broken; "She repaired her TV set"; "Repair my shoes
      please" [syn: {repair}, {mend}, {fix}, {bushel}, {doctor},
      {furbish up}, {restore}, {touch on}] [ant: {break}, {bust}]
   2: cause to be firmly attached; "fasten the lock onto the door";
     "she fixed her gaze on the man" [syn: {fasten}, {fix},
     {secure}] [ant: {unfasten}]
   3: decide upon or fix definitely; "fix the variables"; "specify
     the parameters" [syn: {specify}, {set}, {determine},
     {define}, {fix}, {limit}]
   4: prepare for eating by applying heat; "Cook me dinner,
     please"; "can you make me an omelette?"; "fix breakfast for
     the guests, please" [syn: {cook}, {fix}, {ready}, {make},
     {prepare}]
   5: take vengeance on or get even; "We'll get them!"; "That'll
     fix him good!"; "This time I got him" [syn: {pay back}, {pay
     off}, {get}, {fix}]
   6: set or place definitely; "Let's fix the date for the party!"
   7: kill, preserve, and harden (tissue) in order to prepare for
     microscopic study
   8: make fixed, stable or stationary; "let's fix the picture to
     the frame" [syn: {fixate}, {fix}]
   9: make infertile; "in some countries, people with genetically
     transmissible disabilites are sterilized" [syn: {sterilize},
     {sterilise}, {desex}, {unsex}, {desexualize}, {desexualise},
     {fix}]
   10: influence an event or its outcome by illegal means; "fix a
     race"
   11: put (something somewhere) firmly; "She posited her hand on
     his shoulder"; "deposit the suitcase on the bench"; "fix
     your eyes on this spot" [syn: {situate}, {fix}, {posit},
     {deposit}]
   12: make ready or suitable or equip in advance for a particular
     purpose or for some use, event, etc; "Get the children ready
     for school!"; "prepare for war"; "I was fixing to leave town
     after I paid the hotel bill" [syn: {fix}, {prepare}, {set
     up}, {ready}, {gear up}, {set}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 fix
  n.,v.
 
   What one does when a problem has been reported too many times to be
   ignored.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top