ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -牆-, *牆*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[牆, qiáng, ㄑㄧㄤˊ] wall
Radical: Decomposition: 爿 (qiáng ㄑㄧㄤˊ)  嗇 (sè ㄙㄜˋ) 
Etymology: [pictophonetic] earth

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiáng, ㄑㄧㄤˊ, / ] wall, #1,865 [Add to Longdo]
墙壁[qiáng bì, ㄑㄧㄤˊ ㄅㄧˋ, / ] wall, #8,700 [Add to Longdo]
城墙[chéng qiáng, ㄔㄥˊ ㄑㄧㄤˊ, / ] city wall, #10,398 [Add to Longdo]
围墙[wéi qiáng, ㄨㄟˊ ㄑㄧㄤˊ, / ] enclosure, #11,902 [Add to Longdo]
防火墙[fáng huǒ qiáng, ㄈㄤˊ ㄏㄨㄛˇ ㄑㄧㄤˊ, / ] firewall, #17,089 [Add to Longdo]
爬墙[pá qiáng, ㄆㄚˊ ㄑㄧㄤˊ, / ] wall climbing, #43,883 [Add to Longdo]
墙根[qiáng gēn, ㄑㄧㄤˊ ㄍㄣ, / ] foot of a wall, #47,433 [Add to Longdo]
墙报[qiáng bào, ㄑㄧㄤˊ ㄅㄠˋ, / ] wall newspaper, #50,711 [Add to Longdo]
柏林墙[bó lín qiáng, ㄅㄛˊ ㄌㄧㄣˊ ㄑㄧㄤˊ, / ] Berlin Wall, #58,040 [Add to Longdo]
火墙[huǒ qiáng, ㄏㄨㄛˇ ㄑㄧㄤˊ, / ] firewall, #69,040 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
壁;墻壁[しょうへき, shouheki] (n) wall; fence; barrier [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The clay-walled room can stay and be restored[CN] 有壁的地方可以留著 修繕一下就行 The Cloud-Capped Star (1960)
Keep close to the wall. It's safer.[CN] 靠著走 這樣更安全 Salvatore Giuliano (1962)
The roof is sound... and the walls have withstood the Atlantic gales for two centuries.[CN] 房頂很結實... 而且壁已經抵擋了大西洋 兩個世紀的拍打 The Uninvited (1944)
I don't want any of you to disfigure these walls... touch the gods or break anything.[CN] 任何人不得損壞壁... 神像... 寺廟裏的任何東西 The Steel Helmet (1951)
When we walk through halls and corridors... we practice humility by walking close to the walls.[CN] 通過大廳與走道時 必須實行謙卑,靠著行走 The Nun's Story (1959)
That's a fine ceiling, that's good walls[CN] 上好的天花板, 不錯的 Ride the Pink Horse (1947)
Once you set foot in the Mother House, the walls, the discipline, the silence--[CN] 只要你踏上的修道院高、會規、靜默等等的 The Nun's Story (1959)
Warden, you know I didn't do it to bust over the walls.[CN] 監獄長,你知道我不會破壞圍 Riot in Cell Block 11 (1954)
I can't bang my head on the wall for ever[CN] 甚至頭撞到上都沒有感覺... The Cloud-Capped Star (1960)
- You can't have it both ways.[CN] -我不想惹麻煩 -你不能頭草兩邊倒 Riot in Cell Block 11 (1954)
Don't do any shooting unless they hit the wall.[CN] 除非他們破壞圍,不然別開槍 Riot in Cell Block 11 (1954)
Now.[CN] 必須實行謙卑,靠著行走 The Nun's Story (1959)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top