Search result for

reparation

(52 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reparation-, *reparation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reparation[N] การชดเชย, Syn. atonement, compensation
reparation[N] การซ่อมแซม, Syn. repair, mend
reparations[N] เงินชดเชย, See also: เงินค่าเสียหาย, Syn. damages, expense

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reparation(เรพพะเร'เชิน) n. การซ่อมแซม,การแก้ไข,ปรับปรุง,การปฏิสังขรณ์,การฟื้นฟู,การชดเชย,การรักษาการเยียวยา, See also: reparative adj., Syn. atonement,amends
preparation(เพรพพะเร'เชิน) n. การเตรียม,การเตรียมการ,วิธีการเตรียมการ,สิ่งที่เตรียม,ตัวอย่างสำหรับตรวจ วินิจฉัยหรืออื่น ๆ , (พระคัมภีร์ไบเบิล) วันก่อนวันSabbath,the Preparation บทสวดมนต์น้ำในพิธีศาสนาหรือ Mass (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
reparation(n) การชดใช้,การซ่อมแซม,การฟื้นฟู,การปฏิสังขรณ์,ค่าทำขวัญ
preparation(n) การตระเตรียม,การเตรียมพร้อม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reparationการชดใช้ค่าเสียหาย, ค่าปฏิกรรมสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reparation๑. การชดใช้ค่าเสียหาย (ก. แพ่ง)๒. ค่าปฏิกรรม (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reparation, warค่าปฏิกรรมสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reparation (Criminal justice)การชดใช้ค่าเสียหาย ((งานยุติธรรมทางอาญา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If we die a martyr, the government will pay reparation.- ถ้าเราตายในหน้าที่.. รัฐจะชดเชยให้เรา - จ่ายให้เท่าไหร่วะ? The Breath (2009)
We'll call it reparations.เป็นค่าทำขวัญชดเชยคืนให้ Service (2009)
I had to create a vampire as reparation for the one I destroyed to save you.ผมต้องสร้างแวมไพร์ เพื่อทดแทนที่ผมฆ่า เพราะจะช่วยคุณ Nothing But the Blood (2009)
I call for reparations to the 3,000 farmers whose land was stolen to make way for the pipelines.ผมเป็นตัวแทนของชาวนา3,000คน พวกที่บ้านเรือนถูกปล้น Welcome to the Occupation (2011)
No no no, there's no need to apologize. Your exile is more than enough reparation.Ι јuѕt а ѕtuріd gоаt hеrdеr but Ι соg yоu'rе kіllіn' Саtkіn by nоt асtіn', Cloud Atlas (2012)
Reparations must be made.ชดเชยจะต้องทำ. Oldboy (2013)
Aunt Betty and her henchmen here are asking for reparations.ป้าเบ็ตตี้และหนุ่มๆ กลุ่มนี้ กำลังเรียกร้องการชดใช้ Nebraska (2013)
We need to make reparations.เราต้องหาทางชดเชย Alternative History of the German Invasion (2013)
Call it reparations for anything I might have put you through.แค่อยากจะบอกว่า ผมภูมิใจกับผลงานของคุณ Mission: Impossible III (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฏิการะ[N] repairing, See also: reparation, atonement, amends, Syn. ปฏิการ, ชดเชย, แก้ไข, การซ่อมแซม
สิ่งชดเชย[N] compensation, See also: reparations, amends, restitution, Syn. สิ่งทดแทน, Example: เด็กกำพร้ามักแสวงหาความรักจากผู้อื่นเป็นสิ่งชดเชย, Thai definition: สิ่งที่เข้ามาทดแทนสิ่งที่ขาดหายไป
สิ่งชดเชย[N] compensation, See also: reparations, amends, restitution, Syn. สิ่งทดแทน, Example: เด็กกำพร้ามักแสวงหาความรักจากผู้อื่นเป็นสิ่งชดเชย, Thai definition: สิ่งที่เข้ามาทดแทนสิ่งที่ขาดหายไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้คืน[v.] (chaikheūn) EN: pay back ; pay money back ; make reparation ; reimburse ; compensate ; repay ; remunerate ; refund ; recompose   FR: rembourser
ชดเชย[v.] (chotchoēi) EN: compensate ; reimburse ; repay ; make reparations ; indemnify ; recover ; replace ; adjust   FR: compenser ; rattraper ; regagner ; substituer
จ่ายคืน[v.] (jāi kheūn) EN: compensate ; make reparations ; reimburse ; pay for ; repay ; remunerate   FR: rembourser
จุดลูกโทษ[n. exp.] (jut lūkthōt) EN: penalty spot   FR: point de réparation [m] ; point de pénalty [m]
การซ่อมแซม[n.] (kān sǿmsaēm) EN: repair   FR: réparation [f]
การเตะลูกโทษ[n. exp.] (kān te lūkthōt) EN: penalty kick   FR: coup de pied de réparation ] ; penalty [m]
การเตรียม[n.] (kān trīem) EN: preparation   FR: préparation [f]
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ[n. exp.] (kān trīem feuk prasopkān wichāchīp) EN: preparation for professional experience   
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย[n. exp.] (kān trīem feuk prasopkān wichāchīp kotmāi) EN: preparation for professional experience in law   
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านวัฒนธรรม[n. exp.] (kān trīem feuk prasopkān wichāchīp thāng dān watthanatham) EN: preparation for professional experience in cultural studies   

CMU English Pronouncing Dictionary
REPARATION    R EH2 P ER0 EY1 SH AH0 N
REPARATIONS    R EH2 P ER0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reparation    (n) (r e2 p @ r ei1 sh @ n)
reparations    (n) (r e2 p @ r ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赔款[péi kuǎn, ㄆㄟˊ ㄎㄨㄢˇ, / ] reparations; to pay reparations, #25,412 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entschädigung {f}; Reparationen {pl}; Wiedergutmachung {f} | Entschädigungen {pl}reparation | reparations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶっつけ[, buttsuke] (n,adj-na) without preparation; off the cuff; abrupt; outspoken; (at) first [Add to Longdo]
アップグレードの準備[アップグレードのじゅんび, appugure-do nojunbi] (n) {comp} preparing to upgrade; upgrade preparation [Add to Longdo]
スタンバイ[, sutanbai] (n,adj-no,vs) standby; preparation; arrangement; ready; waiting [Add to Longdo]
プレパラート[, purepara-to] (n) preparation (ger [Add to Longdo]
慰謝料;慰藉料[いしゃりょう, isharyou] (n) consolation money; solatium; reparation; damages; settlement [Add to Longdo]
雨支度;雨仕度[あまじたく, amajitaku] (n,vs) preparation for rain [Add to Longdo]
下稽古[したげいこ, shitageiko] (n) rehearsal; preparation [Add to Longdo]
下調べ[したしらべ, shitashirabe] (n,vs) preliminary investigation; preparation; (P) [Add to Longdo]
下拵え;下ごしらえ[したごしらえ, shitagoshirae] (n,vs) preliminary arrangements; preparation; spadework; pre-cooking [Add to Longdo]
仮置き[かりおき, karioki] (n,vs) preliminary loading of the (cargo) ship (in preparation for moving cargo around inside the ship) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
準備[じゅんび, junbi] setup (vs), preparation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reparation \Rep`a*ra"tion\ (-r?"sh?n), n. [F. r['e]paration, L.
   reparatio. See {Repair} to mend.]
   1. The act of renewing, restoring, etc., or the state of
    being renewed or repaired; as, the reparation of a bridge
    or of a highway; -- in this sense, repair is oftener used.
    --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of making amends or giving satisfaction or
    compensation for a wrong, injury, etc.; also, the thing
    done or given; amends; satisfaction; indemnity; --used,
    e.g. in the phrase
 
   {make reparation},
 
   {pay reparations}, or
 
   {make reparations}.
    [1913 Webster +PJC]
 
       I am sensible of the scandal I have given by my
       loose writings, and make what reparation I am able.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Restoration; repair; restitution; compensation; amends;
     satisfaction.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reparation
   n 1: compensation (given or received) for an insult or injury;
      "an act for which there is no reparation"
   2: (usually plural) compensation exacted from a defeated nation
     by the victors; "Germany was unable to pay the reparations
     demanded after World War I"
   3: the act of putting something in working order again [syn:
     {repair}, {fix}, {fixing}, {fixture}, {mend}, {mending},
     {reparation}]
   4: something done or paid in expiation of a wrong; "how can I
     make amends" [syn: {reparation}, {amends}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top