ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -治-, *治*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[治, zhì, ㄓˋ] to administer, to govern, to regulate
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [ideographic] A structure 台 that directs the flow of water 氵,  Rank: 274

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhì, ㄓˋ, ] to rule; to govern; to manage; to control; to harness (a river); cure; treatment; to heal, #1,963 [Add to Longdo]
[zhì liáo, ㄓˋ ㄌㄧㄠˊ, / ] to treat; to cure; (medical) treatment; cure, #474 [Add to Longdo]
[zhèng zhì, ㄓㄥˋ ㄓˋ, ] politics; political, #708 [Add to Longdo]
[zhì lǐ, ㄓˋ ㄌㄧˇ, ] to govern; to administer; to manage; to control, #2,466 [Add to Longdo]
[fáng zhì, ㄈㄤˊ ㄓˋ, ] (prevention and) cure, #3,066 [Add to Longdo]
[zhěng zhì, ㄓㄥˇ ㄓˋ, ] to renovate; to restore; to repair; to restore a waterway by dredging; corrective punishment; to get sth ready, #3,655 [Add to Longdo]
[zhì ān, ㄓˋ ㄢ, ] law and order; public security, #3,781 [Add to Longdo]
[zì zhì qū, ㄗˋ ㄓˋ ㄑㄩ, / ] autonomous region, namely: Inner Mongolia 內蒙古自區|内蒙古自区, Guangxi 廣西壯族自區|广西壮族自区, Tibet 西藏自區|西藏自区, Ningxia 寧夏回族自區|宁夏回族自区, Xinjiang 新疆維吾爾自區|新疆维吾尔自区, #4,738 [Add to Longdo]
[tǒng zhì, ㄊㄨㄥˇ ㄓˋ, / ] to rule (a country); to govern; rule; regime, #5,419 [Add to Longdo]
[zhì yù, ㄓˋ ㄩˋ, / ] cure, #5,819 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
外法権[ちがいほうけん, chigaihouken] (n ) สิทธิสภาพนอกอาณาเขต , See also: R. extraterritoriality

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[なおす, naosu] Thai: รักษา
[なおる, naoru] Thai: เยียวยา English: to heal
[なおる, naoru] Thai: (รักษา)หาย English: to be cured

Japanese-English: EDICT Dictionary
す(P);直す(P)[なおす, naosu] (v5s,vt) (1) (usu. す) to cure; to heal; (2) (usu. 直す) to fix; to correct; to repair; (aux-v) (3) (usu. 直す) to do over again (after -masu base of verb); (4) (usu. 直す) to replace; to put back as it was; (5) (usu. 直す) to convert (into a different state); to transform; (P) [Add to Longdo]
する[じする;ちする, jisuru ; chisuru] (vs-s,vi) (1) to be cured; to be healed; (vs-s,vt) (2) to cure; to heal; (3) to rule [Add to Longdo]
に居て乱を忘れず[ちにいてらんをわすれず, chiniiteranwowasurezu] (exp) (id) Forewarned is forearmed [Add to Longdo]
まる[おさまる, osamaru] (v5r,vi) to be at peace; to clamp down; to lessen (storm, terror, anger); (P) [Add to Longdo]
める[おさめる, osameru] (v1,vt) (1) to govern; to manage; (2) to subdue; (P) [Add to Longdo]
[なおり, naori] (n) recovery [Add to Longdo]
る(P);直る(P)[なおる, naoru] (v5r,vi) (1) (esp. る) to be cured; to get well; to be healed; (2) (esp. 直る) to get mended; to be repaired; to be fixed; (P) [Add to Longdo]
[ちあん, chian] (n) Jian era (1021.2.2-1024.7.13) [Add to Longdo]
[ちあん, chian] (n) public order; (P) [Add to Longdo]
安維持[ちあんいじ, chian'iji] (n) maintenance of public order; maintaining security [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Anybody with at least a two-digit IQ knows this was a politically biased choice.2桁のIQがある人間なら誰でも、この選択が政的に偏ったものだって分かってるよ。
It will go away by itself in two weeks.2週間もすれば自然にります。
Throughout the five years of painful cancer treatments, he managed to keep a stiff upper lip.5年に及ぶつらかったガンの療期間中、彼は何とか弱音をはかず毅然とした態度を崩さなかった。
After a six month period, his leg was healed and is normal again.6ヶ月後、彼の足はり、またいつものように戻りました。
B. Franklin was an American statesman and inventor.B.フランクリンはアメリカの政家であり発明家であった。
A politician like that gets my goat.ああいう政家を見るといらいらする。
Are you interested in politics?あなたは政に興味がありますか。
Did you get over the cold?あなたは風邪がりましたか。
You shouldn't make light of a cold.あなたは風邪をしたほうがいい。
That doctor may cure him of his cancer.あの医者は彼のがんをしてくれるかもしれない。
What that politician said is not at all true.あの政家が言うことはまるで真実ではない。
That politician won't meet you unless you grease his palm.あの政家に会うつもりなら、袖の下を使わない限り駄目だね。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Georgia![CN] 乔娅! Georgia (1995)
Ward off?[CN] 什么叫防? Poison Pill (2013)
By the people's will, the Emperor Nicholas Il who reigned to this day has been deposed[JA] 今まで統してきた 皇帝は 退位させられた そうなって当然だ Tikhiy Don (1957)
George![CN] 佐 Saboteur (1942)
George![CN] 乔 Populaire (2012)
I just got over one.[JA] おれもったばかりさ 12 Angry Men (1957)
Tell the good doctor everything.[JA] 主医の私が なんでもお聞きしますよ Roman Holiday (1953)
And there is only one cure.[JA] 療法は ただひとつ Pinocchio (1940)
Well, I hope you both feel better in the morning.[JA] 朝までに ればいいね おやすみなさい Too Late for Tears (1949)
We'll be discussing politics, next.[JA] 次は政の話? Detour (1945)
Your methods. I don't know what it was, but they weren't[JA] 療法です 名前は知らないけど... Hollow Triumph (1948)
Politics.[CN] 政 Little Miss Sunshine (2006)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[じ, ji] FRIEDE, REGIERUNG, HEILUNG [Add to Longdo]
[なおす, naosu] heilen [Add to Longdo]
まる[おさまる, osamaru] Friede_haben, unterdrueckt_werden [Add to Longdo]
める[おさめる, osameru] regieren, unterdruecken [Add to Longdo]
[なおる, naoru] heilen [Add to Longdo]
[ちりょう, chiryou] aerztliche_Behandlung, Therapie [Add to Longdo]
[ちゆ, chiyu] Heilung, Genesung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top