Search result for

revival

(43 entries)
(0.039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -revival-, *revival*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
revival[N] การนำมาทำใหม่, See also: การฟื้นฟู, Syn. renewal, restoration
revival[N] การทำให้ฟื้นคืนชีพ, See also: การทำให้มีพลังใหม่, Syn. rebirth, resurrection
revivalism[N] การฟื้นฟูใหม่
revivalist[N] ผู้ปลุกกระแสศรัทธาขึ้นใหม่, See also: ผู้ฟื้นฟูศรัทธาใหม่, Syn. preacher, missionary, evangelist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
revival(รีไว'เวิล) n. การฟื้นฟู,การคืนชีพ,การทำให้มีพลังอีก,การนำมาใช้อีก- S. renewal

English-Thai: Nontri Dictionary
revival(n) การฟื้นฟู,การคืนชีพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
revivalการกลับคืนมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
revival of willการรื้อฟื้นพินัยกรรมเดิม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Just when we're all required to play our part in the national revival.ในขณะที่พวกเราทุกคน ต้องทำหน้าที่ฟื้นฟูประเทศ... The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Just rehearsing for the revival of evita.แค่กลับมาได้ยินการกลับมาของเอวิต้า House Divided (2009)
Folks in my support group have been going to this revival serviceดนตรีแนวพื้นบ้านของกลุ่มสนับสนุนของฉัน เป็นการช่วยเหลือบำบัดผู้ป่วยโรคนี้ Fa Guan (2009)
When we did it back in '93, the disco revival was in its heyday.ยุคฉัน ปี'93 เป็นยุครุ่งเรืองของดิสโก้ Showmance (2009)
We hit the revival theater downtown for the midnight show of Rocky Horror.เราจะฟื้นฟูโรงละครขึ้นมาใหม่ ในเมือง ตอน เที่ยงคืน สำหรับการแสดง The Rocky Horror Glee Show (2010)
Hey, if I may interrupt the Chuck Norris revival with some logic...เอ่อ ถ้าฉันจะขอขัดจังหวะ อะไรสักหน่อย สักหน่อยนะ As You Were (2010)
We saw Love Story at the Revival Theater.เราไปดู Love Story ที่โรงละครริไววัลด้วยกัน Blame It on the Alcohol (2011)
'It's a '60s, '70s, and '80s revival night at Anfield.ในยุค '60s, '70s และ '80s คืนแห่งการคืนชีพที่แอนฟิลด์ Will (2011)
But the revival house across the street is showing It's a Wonderful Life, so pretty sure we'll clean up when it gets out.แต่ที่ศูนย์ฟื้นฟูตรงข้ามถนนนั่น เป็นการแสดงที่น่าอัศจรรย์มาก ดังนั้นจึงค่อนข้างมั่นใจว่าเราจะได้กำไรเมื่อเราออกมา Extraordinary Merry Christmas (2011)
For him, the keys to life extension, to reversing death itself, were within reach, so he would never give up his chance at revival.สำหรับเขา กุญแจสำคัญของการยืดชีวิต ก็คือการเปลี่ยนความตายทันที เขาจะไม่พลาดโอกาสเพื่อการคืนชีพแน่ๆ Head Case (2011)
There's a revival theater in the village that's showing of mice and men this weekend.มีโรงหนังกลับมาเปิดใหม่ ฉายเรื่อง ชายกับหนู Maybe We Can Get a Dog Instead? (2011)
From revival, we proceed to the hygiener.ехріrе іn аn еndіng thаt іѕ flаt аnd іnаnе bеyоnd bеlіеf." Cloud Atlas (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การรื้อ[N] revival, See also: resurrection, recovering, rearrangement, Example: เทปชุดนี้เกิดจากการรื้อเพลงเก่ามาทำดนตรีใหม่, Thai definition: การเอาขึ้นมาใหม่ เช่น การรื้อเรื่องที่ระงับไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การฟื้นฟู[n.] (kān feūnfū) EN: restoration ; reconstruction ; repair ; revival   
สถาปัตยกรรมฟื้นฟูกอธิค[n. exp.] (sathāpattayakam feūnfū Køthik) EN: Neo-Gothic architecture ; Gothic Revival architecture   FR: architecture néogothique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
REVIVAL    R IH0 V AY1 V AH0 L
REVIVAL    R IY0 V AY1 V AH0 L
REVIVALS    R IY0 V AY1 V AH0 L Z
REVIVALIST    R IY0 V AY1 V AH0 L IH2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
revival    (n) (r i1 v ai1 v @ l)
revivals    (n) (r i1 v ai1 v @ l z)
revivalist    (n) (r i1 v ai1 v @ l i s t)
revivalists    (n) (r i1 v ai1 v @ l i s t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
イスラム復興[イスラムふっこう, isuramu fukkou] (n) Islamic revival [Add to Longdo]
リバイバル[, ribaibaru] (n,vs) revival; (P) [Add to Longdo]
リヴァイヴァル[, rivaivaru] (n) revival [Add to Longdo]
回帰[かいき, kaiki] (n,vs) return (to); revolution; recurrence; recursion; comeback; revival; (P) [Add to Longdo]
覚醒[かくせい, kakusei] (n,vs) (1) waking up; awakening; arousal; revival; (2) disillusion; disillusionment; awakening (figurative) [Add to Longdo]
起死回生[きしかいせい, kishikaisei] (n) revival of the dead; recovering from a hopeless situation; resuscitation; (P) [Add to Longdo]
再興[さいこう, saikou] (n,vs) revival; restoration; resuscitation [Add to Longdo]
再現[さいげん, saigen] (n,vs,adj-no) reappearance; reproduction; return; revival; (P) [Add to Longdo]
再燃[さいねん, sainen] (n,vs,adj-no) recurrence; revival; resuscitation; (P) [Add to Longdo]
産業再生[さんぎょうさいせい, sangyousaisei] (n) industrial revival or recovery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Revival \Re*viv"al\, n. [From {Revive}.]
   The act of reviving, or the state of being revived.
   Specifically:
   (a) Renewed attention to something, as to letters or
     literature.
   (b) Renewed performance of, or interest in, something, as the
     drama and literature.
   (c) Renewed interest in religion, after indifference and
     decline; a period of religious awakening; special
     religious interest.
   (d) Reanimation from a state of langour or depression; --
     applied to the health, spirits, and the like.
   (e) Renewed pursuit, or cultivation, or flourishing state of
     something, as of commerce, arts, agriculture.
   (f) Renewed prevalence of something, as a practice or a
     fashion.
   (g) (Law) Restoration of force, validity, or effect; renewal;
     as, the revival of a debt barred by limitation; the
     revival of a revoked will, etc.
   (h) Revivification, as of a metal. See {Revivification}, 2.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 revival
   n 1: bringing again into activity and prominence; "the revival
      of trade"; "a revival of a neglected play by Moliere"; "the
      Gothic revival in architecture" [syn: {revival},
      {resurgence}, {revitalization}, {revitalisation},
      {revivification}]
   2: an evangelistic meeting intended to reawaken interest in
     religion [syn: {revival}, {revival meeting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top