ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

刘邦

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -刘邦-, *刘邦*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刘邦[Liú Bāng, ㄌㄧㄡˊ ㄅㄤ, / ] Liu Bang (256 or 247-195 BC), bandit leader who became first Han emperor Han Gaozu 漢高祖|汉高祖 (reigned 202-195 BC), #20,238 [Add to Longdo]
汉高祖刘邦[Hàn Gāo zǔ Liú Bāng, ㄏㄢˋ ㄍㄠ ㄗㄨˇ ㄌㄧㄡˊ ㄅㄤ, / ] Liu Bang (256 or 247-195 BC), first Han emperor, reigned 207-195 BC, #260,605 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Liu Bang has just became the lord of Hanzhong[CN] 刘邦刚主汉中 White Vengeance (2011)
At Gaixia he was outwitted... by the Han king.[CN] 在垓下中了汉军的十面埋伏 让刘邦给困死了 Farewell My Concubine (1993)
Liu Bang, Do you want to be the Emperor?[CN] 刘邦 你想当霸主吗 White Vengeance (2011)
Even though Liu Bang overstepped his authority[CN] 刘邦纵然僭越 White Vengeance (2011)
The reason why Liu Bang by keep you beside him?[CN] 刘邦 把你留在身边 White Vengeance (2011)
Thank you very much![CN] 刘邦在此谢过 White Vengeance (2011)
I am so lucky to have you to assist me.[CN] 今刘邦有幸 得先生拔刀相助 White Vengeance (2011)
Then you could use the vassal's help to kill Liu Bang[CN] 借诸侯之手先杀刘邦 White Vengeance (2011)
Talk to each other already. The Han king enter the city![CN] 赶紧着,不然 刘邦可就杀进城来了 Farewell My Concubine (1993)
Yu, I have found out that[CN] 羽儿 我查过了 刘邦为防我们攻城 White Vengeance (2011)
Since Liu Bang has conceded his allegiance to you[CN] 如今刘邦既已称臣于项王 White Vengeance (2011)
because of Han's military tatics, the Chu armies fed in a great panic had their country taken by Han.[CN] 刘邦的兵唱了一宵的楚歌 楚国的人马一听 以为刘邦得了楚地 全都慌了神了,跑光了 Farewell My Concubine (1993)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top